ORDIN nr. 2.628 din 20 iulie 2012privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional şi a componenţei acestuia
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 16 august 2012    Având în vedere recomandările UNESCO privind desfăşurarea Programului Hidrologic Internaţional şi necesitatea conjugării eforturilor specialiştilor din România care activează în domeniul hidrologiei şi al gospodăririi resurselor de apă,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă componenţa Comitetului naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Secretariatul tehnic permanent al Comitetului naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional se asigură de către specialişti din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcţia managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Administraţia Naţională "Apele Române" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 663/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional şi a componenţei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 25 august 2005, se abrogă.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbBucureşti, 20 iulie 2012.Nr. 2.628.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comitetului naţionalpentru Programul Hidrologic Internaţional  +  Articolul 1 (1) Comitetul naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional, denumit în continuare Comitet, este organismul consultativ care funcţionează pe lângă Ministerul Mediului şi Pădurilor. (2) Comitetul este format din 30 de membri, nominalizaţi prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, pe baza propunerilor înaintate de către conducerile unităţilor din care aceştia provin, conform anexei nr. 2 la ordin.  +  Articolul 2 (1) Comitetul este condus de un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar, care formează Biroul operativ, cu rol de a asigura continuitatea activităţii. (2) Preşedintele Comitetului este directorul general al Direcţiei generale Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. (3) Vicepreşedinţii şi secretarul sunt propuşi de preşedinte dintre membrii Comitetului, fiind apoi aleşi, de către Comitet, la prima consfătuire desfăşurată după intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. (4) Secretariatul tehnic permanent al Comitetului este compus din 3 membri, specialişti ai Direcţiei managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. (5) Comitetul se întruneşte în consfătuiri ordinare anuale; ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui Comitetului sau când un număr de cel puţin 10 membri solicită aceasta, se organizează consfătuiri extraordinare. (6) Consfătuirile pot avea loc în prezenţa a două treimi din numărul membrilor. (7) Hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a celor prezenţi la consfătuire. (8) Deciziile operative dintre două consfătuiri ale Comitetului se adoptă de Biroul operativ, cu majoritatea simplă a voturilor membrilor acestuia. (9) Hotărârile Comitetului şi deciziile Biroului operativ cuprind propuneri care se înaintează spre aprobare ministrului mediului şi pădurilor. (10) La conferinţele Comitetului, Biroul operativ poate invita şi alţi specialişti şi personalităţi recunoscute în domeniu.  +  Articolul 3Componenţa nominală a Comitetului, aprobată prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, se comunică, anual şi la cerere, secretarului general al UNESCO, pentru includerea acesteia în Lista comitetelor naţionale pentru Programul Hidrologic Internaţional şi a punctelor focale din ţările membre ale UNESCO, care se publică periodic de către acest for.  +  Articolul 4Membrii Comitetului sunt salarizaţi de unităţile unde sunt angajaţi.  +  Articolul 5Comitetul desfăşoară următoarele activităţi: a) informează anual Comisia Naţională a României pentru UNESCO asupra activităţilor desfăşurate şi asupra modificărilor survenite în componenţa sa; b) asigură corelarea programelor naţionale din domeniul hidrologiei şi gospodăririi resurselor de apă cu recomandările Consiliului interguvernamental de coordonare a activităţii în cadrul Programului Hidrologic Internaţional, coordonat de UNESCO; c) colaborează cu Comisia Naţională a României pentru UNESCO în vederea asigurării corelării programului cu alte activităţi cultural-ştiinţifice, conform prerogativelor acestei comisii; d) participă cu experţi la elaborarea şi derularea temelor şi proiectelor cu caracter internaţional, care fac obiectul colaborării regionale şi globale; propune experţi şi raportori pentru grupele de lucru, comisiile şi conferinţele organizate în cadrul Programului Hidrologic Internaţional; e) participă cu delegaţi la acţiunile şi manifestările ştiinţifice internaţionale legate de Programul Hidrologic Internaţional; f) coordonează şi corelează pe plan naţional programul propriu cu programele elaborate de Organizaţia Meteorologică Mondială, Organizaţia Internaţională pentru Alimentaţie şi Agricultură - FAO şi de alte organizaţii şi organisme naţionale şi internaţionale de specialitate; g) propune includerea activităţilor pentru realizarea Programului Hidrologic Internaţional în activitatea specifică desfăşurată în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi al unităţilor de specialitate aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestuia, şi urmăreşte ulterior derularea acestor activităţi; h) organizează, prin intermediul Biroului operativ, concursurile pentru candidaţii la burse în vederea participării la cursuri postuniversitare şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate pe linia Programului Hidrologic Internaţional.  +  Articolul 6Corespondenţa internă şi internaţională a Comitetului se primeşte şi se expediază prin registratura Ministerului Mediului şi Pădurilor.  +  Anexa 2 COMPONENŢAComitetului naţional pentruProgramul Hidrologic Internaţional- 3 specialişti din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor;- 5 specialişti din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi al direcţiilor sale bazinale;- 4 specialişti din cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor;- 3 specialişti din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - câte unul din fiecare subunitate;- 1 specialist din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti;- 1 specialist din cadrul Universităţii Bucureşti, Facultatea de Geografie;- 1 specialist din cadrul Universităţii POLITEHNICA Bucureşti;- 1 specialist din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară;- 1 specialist din cadrul Institutului de Geografie Bucureşti;- 1 specialist din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Timişoara;- 1 specialist din cadrul Comisiei de Limnologie a Academiei Române;- 1 specialist din cadrul Societăţii Comerciale "AQUAPROIECT" - S.A.;- 1 specialist din cadrul Societăţii Comerciale "Hidroelectrica" - S.A.;- 1 specialist din cadrul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - S.A.;- 1 specialist din cadrul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO;- 1 specialist din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";- 1 specialist din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;- 1 specialist din cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie;- 1 specialist din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu.-----