ORDIN nr. 230 din 22 iunie 2007 (*actualizat*)pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor - RNTR 11 **)(actualizat până la data de 2 august 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Nr. 510 din 21 iunie 2007
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Nr. 230 din 22 iunie 2007
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 august 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL 181 din 19 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor--------------**) Titlul a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 181 din 19 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 2 august 2012.În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,ministrul transporturilor şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Reglementările privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor - RNTR 11, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) se aplică la controlul tehnic în trafic al vehiculelor, cu excepţia vehiculelor utilitare.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 181 din 19 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 2 august 2012.  +  Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:- art. 6 al Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005;- prevederile referitoare la transpunerea anexelor I şi II la Directiva 2000/30/CE din art. 10 al Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005;- prevederile referitoare la controlul tehnic în trafic din alin. (1) al art. 1 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 - Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică-RNTR 1;- alin. (3) al art. 1 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005;- anexa nr. 16 la reglementări din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005;- prevederile privind participarea "Registrului Auto Român" RA la activităţile de control prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului de interne nr. 29/206/2002 pentru înfiinţarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanţi ai regiilor autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" şi "Registrul Auto Român", precum şi ai Autorităţii Rutiere Române-A.R.R., împreună cu organe de control aparţinând Inspectoratului General al Poliţiei şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 31 ianuarie 2002;- prevederile privind participarea "Registrului Auto Român" RA la activităţile de control prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului de interne nr. 852/289/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi efectuarea activităţilor de control de către echipajele mixte de control al traficului rutier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002;- prevederile privind participarea "Registrului Auto Român" RA la activităţile de control prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelornr. 618/169/2004 privind reglementarea controlului în traficul rutier al ansamblurilor de vehicule formate din autotractoare cu axa simplă motoare şi semiremorci specializate basculante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 13 aprilie 2004.  +  Articolul 3Regia Autonomă "Registrul Auto Român" din cadrul Ministerului Transporturilor, respectiv Direcţia Poliţiei Rutiere şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Abrogat.-------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 181 din 19 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 2 august 2012.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.*Prezentul ordin transpune prevederile art. 3 alin. (2) din Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/48/UE a Comisiei din 5 iulie 2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora."-------------Menţiunea a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 181 din 19 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 2 august 2012.Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanMinistrul internelor şi reformei administrative,Cristian David  +  AnexăREGLEMENTARI 22/06/2007