ORDIN nr. 2.595 din 12 iulie 2012pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 644 din 21 iunie 2012
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 2.595 din 12 iulie 2012
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 52 din 27 iulie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 13 august 2012  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică nr. C.V. 1.536 din 2012,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se completează după cum urmează:"Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 2011/78/UE a Comisiei din 20 septembrie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotip H14 suşa AM65-52 ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 243 din 21 septembrie 2011, ale Directivei 2011/79/UE a Comisiei din 20 septembrie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii fipronilului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 243 din 21 septembrie 2011, ale Directivei 2011/80/UE a Comisiei din 20 septembrie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii lambda-cihalotrinului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 243 din 21 septembrie 2011 şi ale Directivei 2011/81/UE a Comisiei din 20 septembrie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii deltametrinului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 243 din 21 septembrie 2011."2. La anexa nr. I "Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide", după poziţia 45 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 46 - 49, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrevederile poziţiilor 46, 47, 48 şi 49 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 octombrie 2013.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătăţii, Vasile CepoiMinistrul mediului şi pădurilor, Rovana PlumbPreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Mihai Ţurcanu
   +  Anexa COMPLETAREAListei substanţelor active aprobate de UniuneaEuropeană, admise în componenţa produselor biocide
    PoziţiaDenumirea comunăDenumirea IUPAC/ Numere de identificarePuritatea minimă a substanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţăData includeriiTermen-limită pentru punere în conformitate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE [cu excepţia produselor care conţin mai mult decât o substanţă activă, pentru care termenul-limită de punere în conformitate cu art. 16 (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanţele active ale respectivelor produseData la care expiră includereaTip de produsDispoziţii specifice
    123456789
    46Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotip H14 suşa AM65-52Nu se aplicăFără impurităţi semnificative1.10.201330.09.201530.09.202318În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotip H14 suşa AM65-52, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru grupele de populaţie umană şi pentru compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includerea în anexa I la Directiva 98/8/CE. Produsele autorizate pentru uz profesional trebuie utilizate cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se dovedeşte în cererea pentru obţinerea autorizaţiei pentru produse că riscurile pentru cei care le utilizează în scop profesional pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace. În cazul produselor care conţin Bacillus thuringiensissubsp. israelensis serotip H14 suşa AM65-52 ale cărui reziduuri pot rămâne în produse alimentare sau în hrana pentru animale, autoritatea competentă trebuie să verifice dacă este necesară stabilirea de noi limite maxime de reziduuri (LMR) sau modificarea celor existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005, şi să adopte măsurile corespunzătoare de reducere a riscurilor care să garanteze că nu se depăşesc limitele maxime aplicabile de reziduuri.
    47Fipronil(±)-5-amino- 1-(2,6-diclor-α ,α,α-trifluoro- p-tolil)-4- trifluorometil- sulfinilpirazol- 3-carbonitril (1: 1) Nr. CE:424- 610-5  Nr. CAS: 120068- 37-3950 g/kg1.10.201330.09.201530.09.202318Evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii Europene a vizat numai utilizarea în scop profesional în spaţii interioare, prin aplicarea în locuri care sunt, în mod normal, inaccesibile oamenilor şi animalelor domestice după aplicare. În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de fipronil, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru grupele de populaţie şi compartimentele de mediu care nu au fost vizate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includere în anexa I a Directivei 98/8/CE.
    48Lambda-cihalotrinMasa de reacţie a (R)- α-cian-3-fenoxi benzil (1S,3S)-3-[ (Z)-2-clor- 3,3,3- trifluor propenil]-2,2- dimetil ciclopropan carboxilat şi (S)-α-cian- 3-fenoxibenzil (1R,3R)-3- [(Z)-2-clor- 3,3,3- trifluor propenil]-2,2- dimetil- ciclopropan- carboxilat (1: 1)  Nr. CAS: 91465-08-6  Nr. CE:415- 130-7900 g/kg1.10.201330.09.201530.09.202318În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de lambda-cihalotrin, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost vizate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includere în anexa I a Directivei 98/8/CE. Nu se autorizează produsele care se aplică fără să poată fi evitate emisiile în staţiile de epurare, cu excepţia cazului în care sunt prezentate date care demonstrează că produsul respectă cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin adoptarea unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. Produsele autorizate pentru uz profesional trebuie utilizate cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se dovedeşte în cererea pentru obţinerea autorizaţiei pentru produse că riscurile pentru cei care le utilizează în scop profesional pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace. În cazul produselor cu conţinut de lambda-cihalotrin, ale cărui reziduuri pot rămâne în produse alimentare sau în hrana pentru animale, autoritatea competentă trebuie să verifice dacă este necesară stabilirea de noi valori pentru conţinuturile maxime de reziduuri sau modificarea celor existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005, şi să adopte măsurile corespunzătoare de reducere a riscurilor care să asigure faptul că nivelurile maxime aplicabile ale reziduurilor nu sunt depăşite.
    49Deltametrin(S)-α-cian-3- fenoxibenzil (1R,3R)- 3-(2,2- dibromovinil)- 2,2-dimetil- ciclopropan- carboxilat Nr. CE: 258-256-6 Nr. CAS: 852918-63-5985 g/kg1.10.201330.09.201530.09.202318În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de deltametrin, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includere în anexa I a Directivei 98/8/CE. Nu se autorizează produse pentru tratamente în spaţii interioare, în urma cărora, în staţiile de epurare a apelor uzate, se generează emisii pentru care evaluarea la nivelul Uniunii Europene a indicat riscuri inacceptabile, cu excepţia cazului în care sunt prezentate date care demonstrează că produsul respectă cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VIla normele metodologice, dacă este necesar prin adoptarea unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.
  -----