ORDIN nr. 187 din 31 iulie 2012privind parcurgerea procedurilor de transparenţă decizională în Ministerul Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 13 august 2012    Având în vedere necesitatea creării unui cadru organizat pentru parcurgerea procedurilor transparenţei decizionale la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi, în acest sens, a aplicării prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1ObiectPrezentul ordin stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţilor prin care se asigură parcurgerea procedurilor stabilite de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, denumite în continuare proceduri de transparenţă decizională, în Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI).  +  Articolul 2Domeniu de aplicare (1) Prezentul ordin se aplică pentru toate proiectele de acte normative şi documentele de politici publice iniţiate şi definitivate la nivelul MAI care, potrivit Legii nr. 52/2003, cu completările ulterioare, se supun procedurilor de transparenţă decizională. (2) Instituţiile publice din subordinea MAI ai căror conducători au, potrivit legii, competenţe de emitere a unor acte normative sau care elaborează documente de politici publice ce privesc exclusiv activitatea proprie îşi stabilesc proceduri proprii şi dispun măsuri adecvate de aplicare a Legii nr. 52/2003, cu completările ulterioare.  +  Articolul 3DefiniţiiTermenii utilizaţi în prezentul ordin au următorul înţeles: a) act normativ, anunţ, dezbatere publică, document de politică publică, invitaţi, minută, persoana care prezidează şedinţa publică, recomandare, şedinţă publică - înţelesul definit sau care reiese din economia Legii nr. 52/2003, cu completările ulterioare; b) proiect - document de politică publică aflat în etapele premergătoare aprobării sale sau, după caz, proiect de act normativ; c) iniţiatorul proiectului - structura MAI care a iniţiat şi propus, după caz, emiterea, adoptarea sau aprobarea proiectului; d) documente însoţitoare - instrumentul de prezentare şi motivare, tabele, anexe, studii, alte documente de analiză sau justificative care, potrivit reglementărilor în vigoare, trebuie să însoţească un proiect de act normativ sau un document de politică publică în procedurile de promovare.  +  Capitolul II Competenţe şi responsabilităţi  +  Articolul 4Competenţele structurilor MAIÎn scopul aplicării dispoziţiilor Legii nr. 52/2003, cu completările ulterioare, se stabilesc următoarele competenţe: a) organizarea activităţilor care privesc parcurgerea procedurii transparenţei decizionale se realizează de către Direcţia informare şi relaţii publice (DIRP) din aparatul central al MAI; b) activităţile de suport, necesare parcurgerii procedurii transparenţei decizionale, se asigură de Direcţia generală juridică (DGJ) din aparatul central al MAI, pentru proiectele de acte normative, sau de Unitatea de politici publice (UPP) din MAI, pentru documentele de politici publice.  +  Articolul 5Responsabilităţi privind aplicarea Legii nr. 52/2003, cu completările ulterioare (1) În scopul aplicării dispoziţiilor art. 6 alin. (5) şi art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003, cu completările ulterioare, se stabilesc următoarele: a) directorul DIRP este desemnat responsabil pentru relaţia cu societatea civilă; b) persoana desemnată de DGJ sau, după caz, de UPP asigură suportul necesar responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă, în cadrul activităţilor care presupun interacţiunea cu aceasta. (2) Persoana care prezidează şedinţa publică este secretarul de stat, şeful de departament sau secretarul general care coordonează activitatea iniţiatorului proiectului ori persoana desemnată de acesta sau, după caz, persoana nominalizată expres de ministrul administraţiei şi internelor ori de ministrul delegat pentru administraţie, cu ocazia însuşirii proiectului în condiţiile art. 6 alin. (1). Persoana care prezidează şedinţa publică stabileşte data, ora, locul de desfăşurare şi ordinea de zi a şedinţei publice. (3) Iniţiatorul proiectului îşi desemnează personalul care să asigure suportul necesar pentru susţinerea proiectului în cadrul şedinţelor publice.  +  Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea procedurii transparenţei decizionale  +  Articolul 6Iniţierea procedurii transparenţei decizionale (1) Procedurile de transparenţă decizională la nivelul MAI se iniţiază de DGJ sau, după caz, de UPP, prin prezentarea proiectului şi a documentelor însoţitoare, spre însuşire, ministrului administraţiei şi internelor. În cazul ordinelor şi instrucţiunilor emise în condiţiile art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul şi documentele însoţitoare se prezintă, spre însuşire, ministrului delegat pentru administraţie. (2) Cu aceeaşi ocazie, în funcţie de importanţa, complexitatea ori impactul proiectului ce se supune procedurilor transparenţei decizionale, DGJ sau, după caz, UPP poate propune aplicarea unor reguli procedurale ori activităţi suplimentare faţă de cele minimale prevăzute de lege, adecvate situaţiei.  +  Articolul 7Activităţi premergătoare publicării anunţului (1) În vederea parcurgerii procedurii de transparenţă decizională, DGJ sau, după caz, UPP pune la dispoziţia DIRP proiectul şi documentele însoţitoare însuşite de ministrul administraţiei şi internelor sau, după caz, de ministrul delegat pentru administraţie, în format electronic, precum şi nota prin care s-a propus însuşirea acestora. Cu această ocazie se comunică şi: a) datele de contact ale persoanei desemnate de DGJ sau, după caz, de UPP să asigure legătura cu DIRP, respectiv să participe la dezbaterile publice organizate potrivit legii; b) termenul-limită de depunere a recomandărilor de către cei interesaţi; c) adresa de poştă electronică la care recomandările, în format electronic, pot fi transmise; d) dacă proiectul prezintă relevanţă asupra mediului de afaceri şi, în acest sens, domeniul de activitate vizat. (2) După primirea documentelor prevăzute la alin. (1), DIRP: a) redactează anunţul, îl publică pe site-ul MAI împreună cu proiectul şi documentele însoţitoare, îl afişează la sediul MAI şi îl transmite către mass-media centrală; b) transmite proiectul şi documentele însoţitoare persoanelor care au depus o cerere şi, după caz, organizaţiilor care reprezintă mediul de afaceri. (3) Anunţul va cuprinde cel puţin date referitoare la: a) proiectul şi documentele însoţitoare, în special instrumentul de prezentare şi motivare, respectiv modalitatea în care acestea pot fi consultate; b) termenul-limită de depunere a recomandărilor de către cei interesaţi; c) modalităţile de primire, în scris, a recomandărilor: la adresa de corespondenţă a MAI şi la adresa de poştă electronică menţionată de DGJ sau, după caz, de UPP.  +  Articolul 8Activităţi pentru organizarea şedinţei publice (1) În situaţia în care se solicită organizarea unei dezbateri publice, DGJ, UPP, DIRP ori alte structuri MAI, potrivit competenţelor, realizează schimbul de informaţii necesare şi iau măsurile corespunzătoare pentru pregătirea şedinţei publice. Acest schimb se poate referi la: a) comunicarea datelor de identificare ale persoanelor sau organizaţiilor care au transmis recomandări ori solicitări de participare la şedinţa publică, pentru a fi avute în vedere la transmiterea invitaţiilor; b) identificarea unei locaţii în care să se desfăşoare şedinţa publică; c) asigurarea înregistrării şedinţei publice; d) asigurarea accesului invitaţilor; e) alte măsuri sau activităţi care privesc organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei publice. (2) DIRP redactează anunţul privind şedinţa publică, invitaţiile de participare şi o listă cu persoanele şi organizaţiile invitate. (3) Anunţul privind şedinţa publică se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, în modalităţile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/2003, cu completările ulterioare; acesta conţine informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 52/2003, cu completările ulterioare, precum şi alte informaţii care pot fi utile evenimentului în cauză. (4) În invitaţiile de participare se solicită şi confirmarea participării la şedinţa publică şi indicarea numărului de participanţi preconizat de fiecare invitat. Datele astfel obţinute se utilizează în cadrulactivităţilor impuse de aplicarea alin. (5), respectiv pentru completarea informaţiilor din lista cu persoanele şi organizaţiile invitate. (5) DIRP ia măsuri adecvate pentru asigurarea accesului la şedinţa publică, astfel încât să se respecte dispoziţiile art. 7 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 52/2003, cu completările ulterioare. (6) O copie a listei cu persoanele şi organizaţiile invitate, completată potrivit alin. (4), se predă, în timp util, persoanei care prezidează şedinţa publică.  +  Articolul 9Conducerea şedinţei publice (1) Şedinţa publică se desfăşoară potrivit regulilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Pentru conducerea şedinţei publice, responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă constituie şi predă persoanei care prezidează şedinţa publică o mapă cu următoarele documente: a) proiectul şi documentele însoţitoare; b) lista invitaţilor, care cuprinde, pe cât posibil, şi informaţii privind confirmarea participării, numărul de participanţi preconizat de fiecare invitat şi prezenţa la şedinţa publică; c) documentul privind regulile de conducere şi desfăşurare a şedinţei publice; d) alte documente care pot fi utile evenimentului, adecvate fiecărei situaţii în parte.  +  Articolul 10Minuta şi înregistrarea şedinţei publice (1) Minuta şedinţei publice se elaborează de persoana desemnată de DGJ sau, după caz, de UPP şi se utilizează în condiţiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 52/2003, cu completările ulterioare. (2) Înregistrarea şedinţelor publice se asigură de către Secretariatul general din aparatul central al MAI. (3) Minutele şi înregistrările şedinţelor publice organizate la nivelul MAI se arhivează de Secretariatul general din aparatul central al MAI.  +  Articolul 11Valorificarea recomandărilor (1) Recomandările formulate în scris pe adresa de corespondenţă a MAI sau remise în cadrul şedinţelor publice se transmit, imediat, DGJ ori UPP, după caz. (2) Recomandările se analizează de DGJ ori UPP, împreună cu iniţiatorul sau cu oricare structură MAI care poate oferi suport în domeniile vizate, procedându-se la refacerea proiectului ori motivarea nepreluării acestora. (3) În situaţia în care se aduc modificări substanţiale proiectului, DGJ sau UPP pot recomanda persoanei în drept ca forma refăcută a acestuia să fie publicată pe site-ul MAI, pentru informarea celor interesaţi.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 12Constituirea unor evidenţe (1) Pentru scopul prevăzut la art. 6 alin. (1) teza a II-a şi alin. (3) din Legea nr. 52/2003, cu completările ulterioare, DIRP constituie o evidenţă a persoanelor care au depus o cerere pentru primirea proiectelor, respectiv a organizaţiilor ce reprezintă mediul de afaceri, care şi-au declarat interesul pentru proiectele iniţiate de MAI cu relevanţă asupra mediului de afaceri. (2) Evidenţa prevăzută la alin. (1) cuprinde informaţiile comunicate de cei interesaţi, referitoare la: datele de identificare ale persoanei sau organizaţiei, adresa de e-mail la care se transmit documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) teza a II-a şi alin. (3) din Legea nr. 52/2003, cu completările ulterioare, şi, după caz, domeniul/domeniile de activitate care prezintă interes pentru organizaţiile ce reprezintă mediul de afaceri. (3) Pentru identificarea organizaţiilor care vor să îşi declare interesul faţă de proiectele cu relevanţă asupra mediului de afaceri iniţiate de MAI, în alte condiţii decât la cererea acestora, DIRP va publică pe site-ul MAI un anunţ-invitaţie. Acest anunţ se publică în fiecare an şi poate coincide cu data prezentării raportului prevăzut la art. 13. (4) Datele primite de la cei interesaţi se utilizează de DIRP numai în scopul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 13Elaborarea raportului anualDIRP ia măsuri adecvate pentru elaborarea şi publicarea Raportului anual privind transparenţa decizională, în condiţiile art. 12 din Legea nr. 52/2003, cu completările ulterioare.  +  Articolul 14Intrarea în vigoare şi măsuri de aplicare (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia alin. (2), care intră în vigoare la data publicării. (2) DIRP asigură publicarea anunţului-invitaţie şi ia măsuri adecvate astfel încât evidenţa prevăzută la art. 12 alin. (1) să fie constituită în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme. În acelaşi termen, structurile MAI competente dispun măsuri adecvate pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003, cu completările ulterioare, şi pentru asigurarea condiţiilor necesare aplicării prezentului ordin. (3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de interne nr. 433/2003*) privind transparenţa decizională în Ministerul Administraţiei şi Internelor se abrogă.___________ Notă *) Ordinul ministrului de interne nr. 433/2003 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, întrucât s-au asigurat condiţiile de publicitate a actelor normative în vigoare la momentul emiterii acestuia.  +  Articolul 15Publicitatea ordinuluiPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţieişi internelor,Ioan RusContrasemnează:─────────────────Ministrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreBucureşti, 31 iulie 2012.Nr. 187.  +  Anexa Reguli privind conducerea şi desfăşurarea şedinţei publice1. Deschiderea şedinţei publice2. Persoana care prezidează poate face o prezentare generală a situaţiei, cu referire, în principal, la:2.1. denumirea proiectului supus dezbaterii;2.2. modul cum este asigurată reprezentarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în şedinţa publică;2.3. organizaţiile care au manifestat interes faţă de propunerile Ministerului Administraţiei şi Internelor (informaţiile sunt furnizate de DGJ), cu precizarea că tuturor acestora (inclusiv persoanelor fizice care au formulat recomandări) le-au fost transmise invitaţii de participare la şedinţă (confirmare Direcţia informare şi relaţii publice);2.4. activităţile pe care Ministerul Administraţiei şi Internelor le va realiza după încheierea şedinţei:2.4.1. prin grija structurilor competente se va elabora documentul de justificare, care va reda modalitatea de valorificare a recomandărilor formulate, respectiv minuta şedinţei publice, care va fi afişată la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi publicată pe pagina proprie de internet;2.4.2. în funcţie de volumul recomandărilor formulate şi impactul acestora asupra proiectului se va analiza necesitatea postării pe pagina de internet a Ministerului Administraţiei şi Internelor a formei refăcute a proiectului.3. Persoana care prezidează va face o scurtă prezentare a regulilor în baza cărora se va desfăşura şedinţa publică:3.1. pentru a asigura o bună relaţionare, este de preferat ca din debutul şedinţei să fie convenită modalitatea de succesiune a intervenţiilor; este de preferat ca fiecare intervenţie a invitaţilor să fie urmată de exprimarea poziţiei Ministerului Administraţiei şi Internelor;3.2. se va preciza că toţi cei care vor dori să susţină o anumită opinie sunt invitaţi să o facă;3.3. pentru a asigura o cât mai largă exprimare din partea celor prezenţi, invitaţii sunt rugaţi să aibă intervenţii rezonabile, la obiect, de aproximativ 3-5 minute;3.4. pentru a realiza o dezbatere civilizată, invitaţii sunt rugaţi să nu intervină atunci când alţi invitaţi exprimă o opinie şi să ia cuvântul numai atunci când persoana care prezidează şedinţa publică le permite acest lucru;3.5. pentru a asigura receptarea corectă şi completă a informaţiilor de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, invitaţii sunt rugaţi [să utilizeze microfonul numai pe timpul intervenţiei şi]*) ca, la prima luare de cuvânt, să se prezinte (pe cine reprezintă şi datele de identificare).___________ Notă *) În măsura în care sala este dotată cu astfel de tehnică.4. Persoana care prezidează poate solicita iniţiatorului proiectului să facă o scurtă prezentare a reglementării şi a altor aspecte de interes (de exemplu, modul în care au fost preluate recomandările formulate).5. Se dă cuvântul invitaţilor (potrivit regulilor de la pct. 3).6. Dacă se solicită depunerea unor documente, invitaţii sunt rugaţi să le predea reprezentatului DIRP, care va asigura înregistrarea acestora la Secretariatul general al Ministerului Administraţiei şi Internelor.7. Este recomandat ca în finalul şedinţei persoana care prezidează să precizeze că recomandările formulate, care nu au fost clarificate în timpul şedinţei publice, vor fi analizate şi reflectate în documentele pe care Ministerul Administraţiei şi Internelor le va posta pe site-ul propriu (potrivit pct. 2.4).8. Încheierea şedinţei publice.__________