HOTĂRÂRE nr. 703 din 11 iulie 2012pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Activităţile indisolubil legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război pe care le pot desfăşura pe capacităţile de apărare aprobate conform legii salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici din industria de apărare, atunci când aceştia nu desfăşoară activitate de bază din lipsă de comenzi sau contracte legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război sunt următoarele: a) activităţi de întreţinere, revizii, reparaţii curente şi capitale aferente clădirilor, construcţiilor speciale şi mijloacelor fixe indisolubil legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război; b) conservarea capacităţilor de producţie pentru apărare care include activităţi necesare pentru protecţia temporară împotriva coroziunii, îmbătrânirii, degradării fizice şi chimice a capacităţilor de producţie sau a unor active ale acestora, în scopul menţinerii parametrilor tehnico-funcţionali reglementaţi de instrucţiunile şi normativele tehnice şi tehnologice, pe un anumit interval de timp, determinat de lipsa de comenzi sau de imposibilitatea executării altor activităţi productive şi care sunt indisolubil legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război; c) securizarea capacităţilor de producţie include activităţi care constau în asigurarea condiţiilor de climat tehnologic impus de normativele de profil, a pazei acestora şi a condiţiilor de securitate, astfel încât producţia să poată fi reluată cu cheltuieli minime şi în timpul cel mai scurt şi care sunt indisolubil legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război; d) activităţi de evidenţă, inventariere, gestionare documentaţii tehnice; activităţi de evidenţă şi gestionare a forţei de muncă aferentă capacităţilor de producţie, activităţi de gestionare active corporale şi active circulante aferente capacităţilor producţiei de apărare, activităţi de întreţinere curentă a spaţiilor aferente capacităţilor producţiei de apărare şi care sunt în legătură cu activităţile prevăzute la lit. a)-c) fiind indisolubil legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război.  +  Articolul 2Se aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi stabilite conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Anexele nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.597/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 27 ianuarie 2003, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 11 iulie 2012.Nr. 703.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.597/2002)Operatorul economic ..................... APROBOrdonator principal de credit.........................AVIZATMinisterul Economiei, Comerţuluişi Mediului de Afaceri - Direcţia coordonatoareDECONT JUSTIFICATIVpentru stabilirea fondului lunar potrivit art. 10 din Ordonanţade urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industriade apărare pe luna .................
  *Font 9*
  I. Nr. crt. Activităţi Salariaţi (Numele şi Prenumele) Număr de ore aferente activităţii
  ...
  II. TOTAL Nr. crt. X Date de fundamentare X U.M. Valoare
  1. Total ore aferente activităţilor ore
  2. Număr de ore lucrătoare în luna de raportare ore
  3. Nr. mediu de personal rezultat (rd. 1: rd. 2) nr. de personal
  4. 75% din salariul mediu brut pe economie comunicat de INS pentru luna anterioară, respectiv ........... lei
  5. Sume completare fond salarii (rd. 3 x rd. 4) lei
  6. Contribuţii datorate de angajator pentru sumele de la punctul 5, din care: lei
  6.1. CAS lei
  6.2. Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate lei
  6.3. Fond pentru accidente de muncă şi boli profesionale lei
  6.4. Fond asigurări de sănătate lei
  6.5. Fond de şomaj lei
  6.6. Fond de garantare pentru plata creanţelor salariale lei
  7. Total sume alocate conform art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 (rd. 5 + rd. 6) lei
  NOTĂ:La nivel anual nu poate fi depăşit numărul mediu maxim aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 703/2012, calculat astfel: f2Σ nr. de personal lunar/12 ≤ numar mediu maxim anual aprobat.Director general, Director economic,......................... ........................CFP
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 4a la Hotărârea Guvernului 1.597/2002)Operatorul economic ..................... APROBOrdonator principal de credit.........................AVIZATMinisterul Economiei, Comerţuluişi Mediului de Afaceri - Direcţia coordonatoareDECONT JUSTIFICATIVpentru stabilirea fondului lunar pentru regularizarepotrivit prevederilor art. 15 din Normelemetodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare pe luna .......................
  *Font 9*
  I. Nr. crt. Date de fundamentare U.M. Valoare
  1. Total ore aferente activităţilor ore
  2. Număr de ore lucrătoare în luna de raportare ore
  3. Nr. mediu de personal rezultat (rd. 1: rd. 2) nr. de personal
  4. 75% din salariul mediu brut pe economie comunicat de INS pentru luna anterioară, respectiv ........... lei
  5. Sume calculate completare fond salarii lei
  6. Contribuţii calculate, datorate de angajator pentru sumele de la punctul 5 lei
  7. Sume recalculate de completare fond salarii (rd. 3 x rd. 4) lei
  8. Contribuţii recalculate, datorate de angajator pentru sumele de la punctul 7, din care: lei
  8.1. CAS lei
  8.2. Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate lei
  8.3. Fond pentru accidente de muncă şi boli profesionale lei
  8.4. Fond asigurări de sănătate lei
  8.5. Fond de şomaj lei
  8.6. Fond de garantare pentru plata creanţelor salariale lei
  9. Total sume alocate conform art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 (rd. 7 + rd. 8) lei
  10. Sume regularizare [(rd. 7 - rd. 5) + (rd. 8 - rd. 6)] lei
  NOTE:1. Rd. 4 din anexa nr. 1a = rd. 4 din anexa nr. 1Rd. 5 din anexa nr. 1a = rd. 6 din anexa nr. 12. Anexa se completează numai în situaţia în care INS nu comunică în timp util salariul mediu brut pe economie din luna anterioară celei de întocmire a documentaţiei. După comunicarea salariului de către INS se va proceda la regularizarea drepturilor.Director general, Director economic,........................... ..........................CFP
   +  Anexa 3 NUMĂRUL MEDIU MAXIMde personal pe anul 2012 pentru operatorii economicidin industria de apărare care desfăşoară activităţi stabiliteconform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002privind industria de apărare
  Nr. crt. Denumirea operatorului economic Numărul mediu maxim de personal
  1. Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti 1.229
  2. Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti 139
  3. Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A. 125
  4. Societatea Comercială "IAR" - S.A. Braşov 70
  5. Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A. 8
  6. Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. 8
  7. Societatea Comercială "Uzina Mecanica Orăştie" - S.A. 8
  TOTAL: 1.587
  -------