ORDIN nr. 2.606 din 16 iulie 2012privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor biocide în condiţii de siguranţă pentru mediu
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 2 august 2012    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/ 368/ 11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data prezentului ordin, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului exercită atribuţiile Ministerului Mediului şi Pădurilor, prevăzute la art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la vicepreşedintele şi membrii desemnaţi de Ministerul Mediului şi Pădurilor.  +  Articolul 2Se desemnează grupul de experţi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, conform anexei nr. 1, să participe la evaluarea dosarelor produselor biocide, pentru ecotoxicologie şi comportare în mediu, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Experţii desemnaţi în anexa nr. 1 îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelornr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă formatul referatului de evaluare a dosarelor produselor biocide pentru ecotoxicologie, prevăzut în anexa nr. 2. (2) Referatul de evaluare a dosarului produselor biocide întocmit de experţii nominalizaţi în anexa nr. 1 va fi prezentat în cadrul şedinţelor Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide.  +  Articolul 5Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului transmite Ministerului Mediului şi Pădurilor raportări trimestriale privind activităţile din cadrul Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide.  +  Articolul 6La primirea documentaţiei de la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului va proceda la repartizarea imediată, spre analiză şi elaborare, a referatului de evaluare experţilor proprii şi/sau experţilor Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, cu respectarea principiului proporţionalităţii, a condiţiilor şi a termenelor prevăzute la art. 5 din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelornr. 10/368/11/2010.  +  Articolul 7Experţii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi/sau ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Secretariatului tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide referatele de evaluare, semnate de expert şi de conducătorul ierarhic, în termen de 80 de zile pentru produse noi şi 40 de zile pentru produsele care solicită extindere, în scopul respectării termenelor de evaluare prevăzute la art. 5 alin. (4), din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010.  +  Articolul 8Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbBucureşti, 16 iulie 2012.Nr. 2.606.  +  Anexa 1 LISTAexperţilor din cadrul Institutului Naţionalde Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului/Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului desemnaţisă participe la evaluarea dosarelor produselor biocide,pentru ecotoxicologie şi comportare în mediu1. Biochimist Magdalena Chiriac, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului2. Dr. ing. Mihaela Ilie, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului3. Dr. ing. Gina Ghiţă, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului4. Biolog Florica Marinescu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului5. Chimist Ioana Enache, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului6. Dr. Andrei Ionaşcu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului7. Iulia Dumitru, expert Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului  +  Anexa 2 - Model -REFERATde evaluare a dosarelor produselor biocidepentru ecotoxicologie şi comportare în mediuAntetul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului/Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltarepentru Protecţia MediuluiREFERAT DE EVALUAREDenumirea solicitantului:Denumirea produsului biocid:Grupa principală:Tipul produsului:Utilizarea:Substanţa activă/conc./CAS/EC/clasificare de mediu.......................................................................A. Evaluarea riscului de mediu pentru produs:● informaţii privind transformarea în mediu a substanţei active şi a amestecului (apă, aer, sol);● conformitatea cu fişa cu date de securitate a produsului potrivit prevederilor Regulamentului UE nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);● identificarea pericolelor de mediu;● informaţii ecologice:> ecotoxicitate;> mobilitate;> persistenţă şi degradabilitate;> potenţial de bioacumulare;> rezultatele evaluării PBT;> alte efecte adverse;● informaţii privind reglementarea de mediu:
    Clasificarea produsului Etichetarea produsului Fraze de risc Fraze de securitate
    ● consideraţii privind eliminarea;● alte informaţii.B. ConcluziePropunem emiterea actului administrativ pentru plasarea pe piaţă a acestui produs în condiţiile prevăzute în cele ce urmează ... .Referatul conţine ... pagini.Semnătura expertuluiViza şefului direct-----------