ORDIN nr. 927 din 6 aprilie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei**)(actualizat până la data de 27 iulie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009; ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 12Se înfiinţează Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti prin reorganizarea Ministerului Justiţiei."Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.Potrivit pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012, în tot cuprinsul actului normativ, sintagma "Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Justiţiei".Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.Având în vedere Nota Comisiei pentru atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei nr. 32.172 din 31 martie 2006,în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se completează cu dispoziţiile Codului civil privind contractul de locaţiune, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001,în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti" cu sintagma "Ministerul Justiţiei".  +  Articolul 2Instituţiile subordonate Ministerului Justiţiei vor adopta propriile regulamente şi vor constitui propriile comisii pentru atribuirea locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea sau administrarea lor.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.465/C din 16 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti" cu sintagma "Ministerul Justiţiei".  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării lui.Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiBucureşti, 6 aprilie 2006.Nr. 927/C.  +  AnexăREGULAMENT 06/04/2006