LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998 (*republicată*)privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 18 aprilie 2007  **) Republicată în temeiul dispozițiilor art. II din Legea nr. 403/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 28 noiembrie 2006.Legea nr. 9/1998 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 7 februarie 2002.  +  Articolul 1(1) Cetățenii români prejudiciați în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit în continuare tratat, au dreptul la compensațiile stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit numai parțial compensații ori despăgubiri pentru bunurile imobile - construcții și terenuri - pe care le aveau în proprietate în județele Durostor și Caliacra, cedate Bulgariei, pentru recoltele neculese de porumb, bumbac și floarea-soarelui, precum și pentru plantații de pomi fructiferi și/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiți.(2) Abrogat. (la 18-12-2014, Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat de lit. a) a art. 21 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. ) (3) Beneficiază de prevederile alin. (1) și cetățenii români prejudiciați în urma imigrării facultative sau obligatorii prevăzute la art. III din tratat, din alte județe ale Bulgariei decât județele cedate, Durostor și Caliacra.  +  Articolul 2(1) Despăgubirile se acordă celor îndreptățiți, sub forma unor compensații bănești distincte pentru terenuri, pentru construcții și pentru recoltele neculese de porumb, bumbac și floarea-soarelui, precum și pentru plantații de pomi fructiferi și/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiți, după cum urmează:a) abrogată; (la 03-07-2023, Litera a) din Alineatul (1), Articolul 2 a fost abrogată de Articolul 12, Capitolul IV din LEGEA nr. 188 din 28 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 30 iunie 2023 ) b) abrogată; (la 03-07-2023, Litera b) din Alineatul (1), Articolul 2 a fost abrogată de Articolul 12, Capitolul IV din LEGEA nr. 188 din 28 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 30 iunie 2023 ) c) pentru recoltele neculese de porumb, bumbac și floarea-soarelui, o sumă calculată în raport cu suprafața cultivată și cu producția medie la hectar în anul 1940;d) pentru plantații de pomi fructiferi și/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiți, o sumă calculată în raport cu suprafața acestora.(2) Abrogat. (la 03-07-2023, Alineatul (2), Articolul 2 a fost abrogat de Articolul 12, Capitolul IV din LEGEA nr. 188 din 28 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 30 iunie 2023 ) (3) Abrogat. (la 03-07-2023, Alineatul (3), Articolul 2 a fost abrogat de Articolul 12, Capitolul IV din LEGEA nr. 188 din 28 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 30 iunie 2023 )  +  Articolul 3(1) În cazul în care, anterior, cei îndreptățiți au fost despăgubiți parțial, în bani sau în natură, pentru prejudiciile suferite în urma aplicării tratatului, aceștia au dreptul la compensație, proporțional, pentru prejudiciul rămas neacoperit, în limitele stabilite la art. 2.(2) Eliminat.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost eliminat, ca urmare a încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 10 din 27 februarie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 28 februarie 2013, prin Decizia Curții Constituționale nr. 528 din 12 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 63 din 24 ianuarie 2014. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 528 din 12 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014 s-a admis excepția de neconstituționalitate privind dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 și Legii nr. 393/2006, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 24 ianuarie 2014-10 martie 2014, dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2013 au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 11 martie 2014, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 4(1) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele îndreptățite la compensații, foștii proprietari sau moștenitorii acestora, vor depune în acest sens cereri însoțite de acte doveditoare la comisia județeană sau a municipiului București pentru aplicarea legii.(2) Dacă moștenitorii foștilor proprietari domiciliază în județe diferite, aceștia vor depune cererile la comisia municipiului București.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) vor anexa la cerere o declarație autentificată, pe propria răspundere, din care să rezulte suprafețele de teren, construcțiile și recoltele pentru care se consideră îndreptățite să primească compensații în condițiile prezentei legi.(4) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), persoanele îndreptățite pot depune cereri, neînsoțite de acte, în situația imposibilității temporare de a procura actele doveditoare, termenul de depunere a actelor prelungindu-se cu maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.*) Notă
  *) A se vedea Legea nr. 97/2005 pentru acordarea de compensații cetățenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 18 aprilie 2005, și Legea nr. 348/2006 privind stabilirea unui nou termen pentru cetățenii români care nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 25 iulie 2006.
   +  Articolul 5(1) Abrogat.Alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de lit. a) a art. 21 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014.(2) Arhivele Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, precum și alte instituții publice care dețin acte referitoare la situația persoanelor evacuate din județele Durostor și Caliacra, ca urmare a aplicării tratatului, sunt obligate să elibereze celor interesați copii de pe actele solicitate.  +  Articolul 6(1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se constituie, prin ordin al prefectului, în fiecare județ și în municipiul București, câte o comisie pentru aplicarea legii, compusă din directorul general al direcției generale a finanțelor publice, directorul direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală, șeful direcției județene a Arhivelor Naționale, șeful inspectoratului teritorial în construcții, un consilier juridic desemnat de prefect și un notar public desemnat de Ministerul Justiției, la propunerea Uniunii Naționale a Notarilor Publici. Comisia va funcționa în cadrul prefecturii.(2) Președintele comisiei prevăzute la alin. (1) este prefectul.(3) Abrogat.Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de lit. a) a art. 21 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014.(4) Abrogat. (la 18-12-2014, Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de lit. a) a art. 21 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. )  +  Articolul 7Abrogat. (la 03-07-2023, Articolul 7 a fost abrogat de Articolul 12, Capitolul IV din LEGEA nr. 188 din 28 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 30 iunie 2023 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 18-12-2014, Art. 8 a fost abrogat de lit. a) a art. 21 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. )  +  Articolul 9(1) Pentru evaluarea terenurilor, construcțiilor și a recoltelor neculese de porumb, bumbac și floarea-soarelui, a plantațiilor de pomi fructiferi și/sau a pepinierelor de pomi fructiferi altoiți, comisiile județene sau a municipiului București desemnează una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri specialiști în expertizări de construcții și evaluatori funciari și agricoli, desemnați din cadrul instituțiilor publice, al serviciilor publice deconcentrate sau al consiliilor locale.(2) Consiliile locale, instituțiile publice și serviciile publice deconcentrate ale acestora sunt obligate să delege, la solicitarea comisiei județene sau a municipiului București, specialiști pentru efectuarea rapoartelor tehnice de evaluare a despăgubirilor.(3) Rezultatul evaluării se consemnează într-un raport tehnic de evaluare semnat de toți membrii comisiei tehnice, care se înaintează comisiei județene sau a municipiului București.(4) Comisiile tehnice de evaluare sunt obligate să întocmească, să redacteze și să înainteze cu maximă celeritate rapoartele tehnice de evaluare.(5) Fiecare membru al comisiei tehnice de evaluare beneficiază de o indemnizație, calculată în raport cu numărul de ore aferente întocmirii fiecărui raport, stabilită în lei/oră, pe bază de deviz anexat la raportul tehnic de evaluare, aprobat de comisia județeană sau a municipiului București. Indemnizația brută orară se determină prin împărțirea sumei rezultate din aplicarea cotei de 20% asupra salariului de bază brut lunar pentru funcția de secretar general din ministere la numărul de ore lucrătoare aferente fiecărei luni.(6) Indemnizațiile prevăzute la alin. (5) se impozitează în conformitate cu reglementările în vigoare privind impunerea veniturilor persoanelor fizice.(7) Indemnizațiile pentru membrii comisiilor tehnice sunt plătite de Ministerul Finanțelor Publice, prin direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, din sumele prevăzute la capitolul "Alte acțiuni" subcapitolul "Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale".  +  Articolul 10Cererile adresate oricăror autorități publice, precum și acțiunile în justiție având ca obiect acordarea compensațiilor prevăzute de prezenta lege sunt scutite de orice taxe.  +  Articolul 11Dreptul la orice compensație pentru pagube suferite în urma aplicării tratatului se stinge prin epuizarea prevederilor prevăzute de prezenta lege sau prin nesolicitarea compensațiilor în termenul prevăzut la art. 4.  +  Articolul 12Activitatea comisiilor prevăzute la art. 6 încetează la data finalizării tuturor cererilor depuse conform art. 4.*) Notă
  *) A se vedea Legea nr. 97/2005 pentru acordarea de compensații cetățenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 18 aprilie 2005, și Legea nr. 348/2006 privind stabilirea unui nou termen pentru cetățenii români care nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 25 iulie 2006.
   +  Articolul 13Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției vor supune Guvernului, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele metodologice**) cu privire la modul de lucru al comisiilor constituite conform art. 6, remunerarea membrilor comisiilor, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu destinația de compensații, criteriile și modalitățile de stabilire a compensațiilor, precum și modalitățile de acordare a acțiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a). Notă
  **) Normele metodologice au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753 din 26 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, și au fost modificate și completate în mod corespunzător, potrivit prevederilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 172/1999, prin Hotărârea Guvernului nr. 475 din 9 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 19 iunie 2000.
   +  Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------