ORDIN nr. 174 din 16 iulie 2012 (*actualizat*)privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor(actualizat până la data de 12 iulie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 102 din 8 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015,în temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Planul sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, denumit în continuare plan sectorial, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevăzuţi în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Se desemnează subsecretarul de stat din subordinea secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul în calitate de coordonator al planului sectorial.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 8 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 8 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013.  +  Articolul 4 (1) Se desemnează directorul general al Direcţiei Generale Anticorupţie să participe la activităţile desfăşurate în cadrul Platformei autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie şi a Platformei administraţiei publice centrale, constituite la nivelul Ministerului Justiţiei. (2) Pentru platformele prevăzute la alin. (1) se desemnează directorul general adjunct al Direcţiei Generale Anticorupţie care coordonează activitatea de prevenire să asigure legătura cu Secretariatul tehnic.  +  Articolul 5Abrogat.----------Art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 8 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013.  +  Articolul 6Reprezentarea Ministerului Afacerilor Interne în Secretariatul tehnic se asigură de un ofiţer de poliţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, desemnat de către conducătorul acestei structuri.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 8 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013.  +  Articolul 7 (1) Se desemnează Direcţia Generală Anticorupţie ca instituţie responsabilă pentru implementarea documentelor prevăzute la art. 1 şi 2, cu atribuţii de coordonare, monitorizare, colectare a datelor şi raportarea acestora către Secretariatul tehnic. (2) Şefii structurilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor răspund pentru implementarea măsurilor stabilite în sarcina acestora şi pentru comunicarea stadiului realizării lor la Direcţia Generală Anticorupţie.  +  Articolul 7^1Evaluarea măsurilor adoptate de către structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru remedierea aspectelor care au favorizat incidentele de integritate se realizează conform procedurii elaborate de către Direcţia Generală Anticorupţie.----------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 8 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreBucureşti, 16 iulie 2012.Nr. 174.  +  Anexa 1 PLANUL SECTORIAL DE ACŢIUNEpentru implementarea, la nivelul Ministerului Administraţieişi Internelor, a Strategiei naţionale anticorupţiepe perioada 2012-2015*Font 7*┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┐│ Nivel │ Descriere │ Indicatori │ Surse │ Riscuri │ Responsabil │ Resurse │ Termen ││ │ │ │ de verificare │ │ │ │ │├────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┤│ OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPŢIEI ÎN MAI │├────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Obiectiv│ ││specific│ Remedierea vulnerabilităţilor specifice structurilor din MAI prin implementarea sistematică a măsurilor preventive ││1.1 │ │├────────┼─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┤│Măsura │Autoevaluarea periodică a│Date şi informaţii │Raport de │Inexistenţa unui │Coordonatorul │În limita │Semestrial ││1.1.1 │gradului de implementare │colectate pentru toţi│autoevaluare │mecanism de colec-│planului │bugetului │ ││ │a măsurilor preventive │indicatorii cuprinşi │iniţial elaborat │tare sistematică a│sectorial │aprobat │ ││ │obligatorii prevăzute în │în inventar │şi transmis │datelor solicitate│Conducerea │ │ ││ │anexa nr. 2 la ordin │Modificarea şi │Secretariatului │Absenţa procedu- │structurilor │ │ ││ │ │completarea regle- │tehnic al SNA │rilor de lucru │din MAI │ │ ││ │ │mentărilor pentru │ │ │ │ │ ││ │ │implementarea indica-│ │ │ │ │ ││ │ │torilor prevăzuţi în │ │ │ │ │ ││ │ │anexa nr. 2 la ordin │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Intensificarea activită- │Numărul procedurilor │Programul de │Neevaluarea │CCM │În limita │Permanent ││1.1.2 │ţilor de implementare a │elaborate │dezvoltare a │aprofundată │Conducerea │bugetului │Evaluare ││ │sistemelor de control │Număr de funcţii │sistemului de │a tuturor │entităţilor │aprobat │semestrială ││ │intern/managerial la │sensibile inventa- │control intern/ │standardelor de │publice din │ │şi anuală ││ │nivelul entităţii publice│riate │managerial aprobat│control intern/ │MAI │ │ ││ │centrale şi al │Număr de riscuri │Proceduri aprobate│managerial │ │ │ ││ │entităţilor publice │identificate, │Proces de inventa-│ │ │ │ ││ │subordonate*1) │evaluate şi înregis- │riere a funcţiilor│ │ │ │ ││ │ │trate în Registrul │sensibile │ │ │ │ ││ │ │riscurilor │finalizat │ │ │ │ ││ │ │Gradul de conformi- │Registrul riscu- │ │ │ │ ││ │ │tate al sistemului │rilor completat │ │ │ │ ││ │ │de control intern/ │Raport asupra sis-│ │ │ │ ││ │ │managerial │temului de control│ │ │ │ ││ │ │ │intern/managerial │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Sprijinul acordat de MAI │Număr de solicitări │Sinteză raport │Resurse umane │DGA │În limita │În termenul ││1.1.3 │instituţiilor publice │Număr de activităţi │final privind │insuficiente │ │bugetului │stabilit de ││ │selectate, în vederea │realizate │rezultatele testă-│pentru derularea │ │aprobat │instituţiile││ │introducerii treptate a │ │rii metodologiei │activităţilor │ │ │publice ││ │unei metodologii unitare │ │de evaluare a │ │ │ │selectate ││ │de evaluare a riscurilor │ │riscurilor de │ │ │ │ ││ │de corupţie ca premisă │ │corupţie │ │ │ │ ││ │pentru dezvoltarea │ │Planuri de inte- │ │ │ │ ││ │planurilor interne │ │gritate elaborate │ │ │ │ ││ │de integritate │ │şi adoptate de │ │ │ │ ││ │ │ │către instituţiile│ │ │ │ ││ │ │ │publice selectate │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │ Abrogată │ │ │ │ │ │ ││1.1.4 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Dezvoltarea rolului │Adoptare act normativ│Act normativ │Întârzieri în │DGA │În limita │Septembrie ││1.1.5 │consilierului pentru │Număr de consilieri │adoptat │adoptarea actului │Conducerea │bugetului │2012 ││ │integritate │pentru integritate │Dispoziţii/Ordine │normativ │tuturor │aprobat │ ││ │ │desemnaţi │ale şefilor │Resurse financiare│structurilor │ │ ││ │ │Număr de activităţi │structurilor MAI │insuficiente │ │ │ ││ │ │de instruire/ │Sondaj de opinie │pentru realizarea │ │ │ ││ │ │informare desfăşurate│realizat │sondajului de │ │ │ ││ │ │cu consilierii pentru│ │opinie │ │ │ ││ │ │activitate │ │ │ │ │ ││ │ │Sondaj de opinie │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Operaţionalizarea siste- │Număr de soluţii │Hotărâri ale │Nealocarea resur- │DGA │În limita │După crearea││1.1.6 │mului telefonic de tip │tehnice adoptate │comisiilor de │selor umane şi │DGCTI │bugetului │cadrului ││ │call center care să │Număr de sesizări │disciplină/ │financiare │DGF │aprobat │normativ ││ │faciliteze sesizarea │primite │consiliilor de │necesare funcţio- │DGL │ │privind ││ │neregularităţilor şi │Număr de abateri │judecată şi ale │nării sistemului │ │ │înfiinţarea ││ │a posibilelor fapte │disciplinare/ │consiliilor de │call center │ │ │şi funcţio- ││ │de corupţie │infracţiuni │onoare pentru │Sesizări care │ │ │narea siste-││ │ │constatate │cadrele militare/ │excedează compe- │ │ │mului call ││ │ │ │instanţelor │tenţelor institu- │ │ │center ││ │ │ │judecătoreşti │ţiei sesizate │ │ │anticorupţie││ │ │ │ │ │ │ │Măsură cu ││ │ │ │ │ │ │ │caracter ││ │ │ │ │ │ │ │permanent, ││ │ │ │ │ │ │ │evaluată ││ │ │ │ │ │ │ │semestrial │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Realizarea unei campanii │Număr de acţiuni de │Raport de evaluare│Nealocarea resur- │DGA │În limita │După crearea││1.1.7 │de promovare a sistemului│promovare realizate │ │selor financiare │DIRP │bugetului │cadrului ││ │call center │Gradul de informare │ │necesare reali- │DGL │aprobat │normativ ││ │ │a publicului │ │zării campaniei │ │ │privind ││ │ │ │ │ │ │ │înfiinţarea ││ │ │ │ │ │ │ │şi funcţio- ││ │ │ │ │ │ │ │narea siste-││ │ │ │ │ │ │ │mului tele- ││ │ │ │ │ │ │ │fonic call ││ │ │ │ │ │ │ │center ││ │ │ │ │ │ │ │anticorupţie││ │ │ │ │ │ │ │dar nu mai ││ │ │ │ │ │ │ │târziu de ││ │ │ │ │ │ │ │decembrie ││ │ │ │ │ │ │ │2014 │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Implementarea standar- │Rata de implementare │Rapoarte de │Adoptarea cu │DGAERI │În limita │Permanent ││1.1.8 │delor internaţionale şi │a recomandărilor │evaluare │întârziere a │DGA │bugetului │Evaluare ││ │promovarea unui rol │organismelor interna-│independente │actelor normative │IGPR │aprobat │semestrială ││ │activ al României în │ţionale la care │Rapoarte interme- │sau măsurilor de │ │ │ ││ │cadrul iniţiativelor │România este parte │diare sau finale │ordin adminis- │ │ │ ││ │regionale şi interna- │Programe şi strategii│Raport de auto- │trativ recomandate│ │ │ ││ │ţionale anticorupţie │regionale şi interna-│evaluare privind │Nealocarea resur- │ │ │ ││ │ │ţionale în care sunt │implementarea │selor umane şi │ │ │ ││ │ │implicate activ │Convenţiei ONU │financiare nece- │ │ │ ││ │ │instituţii din │privind corupţia │sare implicării │ │ │ ││ │ │România │ │efective în │ │ │ ││ │ │Număr de acţiuni │ │programe inter- │ │ │ ││ │ │realizate în coope- │ │naţionale │ │ │ ││ │ │rare cu Academia │ │ │ │ │ ││ │ │Internaţională │ │ │ │ │ ││ │ │Anticorupţie şi cu │ │ │ │ │ ││ │ │alte instituţii cu │ │ │ │ │ ││ │ │atribuţii în domeniu │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Reglementarea domeniului │Act normativ elaborat│Act normativ │- │DGA │În limita │Septembrie ││1.1.9 │de prevenire a corupţiei │ │publicat în │ │ │bugetului │2012 ││ │la nivelul MAI, prin │ │Monitorul Oficial │ │ │aprobat │ ││ │ordin al ministrului │ │al României, │ │ │ │ ││ │administraţiei şi │ │Partea I │ │ │ │ ││ │internelor │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Realizarea de sondaje de │Sondaje de opinie în │Rapoarte de │Nealocarea resur- │DGA │Proiectul │Anual ││1.1.10 │opinie pentru a evalua │rândul diverselor │analiză elaborate │selor financiare │ │"Campanie care│ ││ │corupţia instituţională │categorii de benefi- │ │Dinamica de │ │să contribuie │ ││ │şi impactul acţiunilor │ciari ai serviciilor │ │personal │ │la schimbarea │ ││ │de prevenire │publice furnizate de │ │ │ │culturii │ ││ │ │MAI │ │ │ │privind/ │ ││ │ │Sondaje de opinie │ │ │ │luarea/darea │ ││ │ │având drept grup- │ │ │ │de mită pentru│ ││ │ │ţintă personalul MAI │ │ │ │servicii admi-│ ││ │ │ │ │ │ │nistrative" │ ││ │ │ │ │ │ │(pentru anii │ ││ │ │ │ │ │ │2012 şi 2013) │ ││ │ │ │ │ │ │În limita │ ││ │ │ │ │ │ │bugetului │ ││ │ │ │ │ │ │aprobat, │ ││ │ │ │ │ │ │pentru │ ││ │ │ │ │ │ │perioada │ ││ │ │ │ │ │ │2014-2015 │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Îmbunătăţirea sistemului │Metodologie privind │Metodologie │Adoptarea cu │DGA │În limita │Decembrie ││1.1.11 │de management al riscu- │managementul │revizuită │întârziere a │DGJ │bugetului │2015 ││ │rilor de corupţie prin: │riscurilor revizuită │Aplicaţie │cadrului normativ │Conducerea │aprobat │ ││ │- reevaluarea cadrului │Aplicaţie informatică│implementată │Dificultăţi │structurilor │Proiectul │ ││ │normativ privind manage- │realizată şi │Rapoarte de │practice de │din MAI │"Îmbunătăţirea│ ││ │mentul riscurilor de │implementată │monitorizare │implementare │ │capacităţii │ ││ │corupţie în cadrul │Număr de rapoarte de │Raport de │a soluţiei IT │ │MAI de a iden-│ ││ │structurilor MAI; │monitorizare │evaluare a │Dinamica persona- │ │tifica riscu- │ ││ │- realizarea şi imple- │Demersuri iniţiate │cadrului normativ │lului implicat în │ │rile şi vulne-│ ││ │mentarea unei aplicaţii │pentru modificarea │ │utilizarea │ │rabilităţile │ ││ │informatice privind │cadrului normativ │ │aplicaţiei │ │la corupţie, │ ││ │monitorizarea riscurilor │ │ │ │ │prin utili- │ ││ │şi a vulnerabilităţilor │ │ │ │ │zarea solu- │ ││ │la corupţie în cadrul │ │ │ │ │ţiilor IT" │ ││ │MAI; │ │ │ │ │(finanţat de │ ││ │- monitorizarea proce- │ │ │ │ │Comisia Euro- │ ││ │sului de implementare a │ │ │ │ │peană prin │ ││ │măsurilor de control al │ │ │ │ │Programul de │ ││ │riscurilor de corupţie; │ │ │ │ │prevenire şi │ ││ │- demersuri pentru │ │ │ │ │combatere a │ ││ │modificarea cadrului │ │ │ │ │criminalităţii│ ││ │normativ care determină │ │ │ │ │2007-2013) │ ││ │expunerea la corupţie a │ │ │ │ │ │ ││ │structurilor MAI. │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Sistematizarea cadrului │Numărul actelor │Actele normative │Adoptarea cu │DGMRU │În limita │Decembrie ││1.1.12 │normativ care reglemen- │normative elaborate │elaborate şi/sau │întârziere a │ │bugetului │2014 ││ │tează activitatea de │Numărul procedurilor │publicate. │actelor normative │ │aprobat │ ││ │resurse umane la nivelul │modificate │Procedurile │sau a procedurilor│ │ │ ││ │MAI │Numărul actelor │modificate │modificate │ │ │ ││ │(reducerea numărului de │normative care au │ │ │ │ │ ││ │acte normative, îmbună- │făcut obiectul │ │ │ │ │ ││ │tăţirea cadrului normativ│sistematizării; │ │ │ │ │ ││ │prin reglementarea │Numărul actelor │ │ │ │ │ ││ │cuprinzătoare a situa- │normative publicate │ │ │ │ │ ││ │ţiilor şi reducerea │ │ │ │ │ │ ││ │volumului de excepţii │ │ │ │ │ │ ││ │de la aplicarea normelor)│ │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Reevaluarea procedurii │Adoptarea unei noi │Procedură │Elaborarea cu │DGMRU │În limita │Decembrie ││1.1.13 │de organizare a concursu-│proceduri, după caz │elaborată │întârziere sau │ │bugetului │2013 ││ │rilor pentru ocuparea │ │ │neadoptarea │ │aprobat │ ││ │funcţiilor vacante │ │ │procedurii │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Reevaluarea Ghidului │Modificarea │Ghidul modificat/ │Elaborarea cu │DGMRU │În limita │Decembrie ││1.1.14 │carierei poliţiştilor şi │actualului ghid sau │un nou ghid │întârziere sau │ │bugetului │2013 ││ │cadrelor militare din MAI│adoptarea unui nou │elaborat │neadoptarea │ │aprobat │ ││ │ │document │ │modificărilor sau │ │ │ ││ │ │ │ │a noului ghid │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Realizarea unui studiu │Studiu realizat │Studiu realizat │Indisponibilitatea│DGA │În limita │Decembrie ││1.1.15 │criminologic privind │ │ │datelor privind │IGPR │bugetului │2015 ││ │evoluţia fenomenului │ │ │persoanele │APAIC │aprobat │ ││ │corupţiei în MAI │ │ │condamnate │ │Proiecte cu │ ││ │ │ │ │ │ │finanţare │ ││ │ │ │ │ │ │externă │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Monitorizarea măsurilor │Numărul incidentelor │Rapoarte înaintate│Neraportarea │DGA │În limita │Anual ││1.1.16 │adoptate pentru înlătu- │de integritate │DGA │incidentelor de │Conducerea │bugetului │ ││ │rarea cauzelor care au │Numărul măsurilor │Raport de evaluare│integritate │structurilor │aprobat │ ││ │favorizat incidentele │adoptate │ │ │din MAI │ │ ││ │de integritate │Gradul măsurilor │ │ │ │ │ ││ │ │implementate │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┤│Obiectiv│ Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse ││specific│ la dispoziţie de către autorităţile publice ││1.2 │ │├────────┼─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┤│Măsura │Asigurarea respectării │Număr şi tipul de │Site-uri oficiale │Acces limitat la │DIRP │În limita │Permanent ││1.2.1 │prevederilor privind │informaţii de interes│Statistica furni- │paginile de │Compartimente │bugetului │Evaluare ││ │accesul la informaţii │public publicate din │zată în procesul │internet │pentru relaţii│aprobat │semestrială ││ │de interes public şi │proprie iniţiativă │de autoevaluare │Durata proceselor │publice sau │ │ ││ │a celor privind │Rata de răspuns la │prevăzut la măsura│Neaplicarea │personale │ │ ││ │transparenţa procesului │solicitări de │1.1.1 │sancţiunilor │desemnate din │ │ ││ │decizional │informaţii │Raport de evaluare│disciplinare │structurile │ │ ││ │ │Număr de sancţiuni │a cadrului legis- │pentru nerespec- │MAI │ │ ││ │ │dispuse pentru încăl-│lativ şi institu- │tarea obligaţiilor│ │ │ ││ │ │carea obligaţiilor de│ţional privind │legale │ │ │ ││ │ │transparenţă decizio-│transparenţa │ │ │ │ ││ │ │nală şi de asigurare │(parte a siste- │ │ │ │ ││ │ │a accesului la infor-│mului misiuni │ │ │ │ ││ │ │maţii de interes │tematice din │ │ │ │ ││ │ │public prin publi- │cadrul sistemului │ │ │ │ ││ │ │carea acestora din │de monitorizare │ │ │ │ ││ │ │oficiu │SNA) │ │ │ │ ││ │ │Rata de contestare │Rapoarte de acti- │ │ │ │ ││ │ │în instanţă a deci- │vitate publicate │ │ │ │ ││ │ │ziilor sau măsurilor │anual │ │ │ │ ││ │ │adoptate │Hotărâri judecă- │ │ │ │ ││ │ │Rata de implementare │toreşti │ │ │ │ ││ │ │a recomandărilor │ │ │ │ │ ││ │ │cuprinse în │ │ │ │ │ ││ │ │rapoartele anuale │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Dezvoltarea soluţiei │Platformă dezvoltată │Site oficial │Nealocarea │Conducerea MAI│În limita │Permanent ││1.2.2 │e-administrare ca │Număr de utilizatori │Rapoarte de │resurselor │Coordonatorul │bugetului │Evaluare ││ │platformă de accesare a │Frecventa utilizării │activitate │necesare │planului │aprobat │semestrială ││ │serviciilor publice de │Tipul de servicii │ │Acces limitat la │sectorial │ │ ││ │către cetăţeni │prestate │ │internet │Conducerea │ │ ││ │ │ │ │ │structurilor │ │ ││ │ │ │ │ │din MAI │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Implementarea de proiecte│Număr protocoale de │Rapoarte şi │Nealocarea resur- │Conducerea MAI│În limita │Permanent ││1.2.3 │pentru promovarea │cooperare │informări publice │selor necesare │Coordonatorul │bugetului │Evaluare ││ │integrităţii şi bunei │Număr de proiecte │Publicaţii │ │planului │aprobat │semestrială ││ │guvernări în parteneriat │comune cu organiza- │ │ │sectorial │ │ ││ │cu societatea civilă │ţiile neguvernamen- │ │ │Conducerea │ │ ││ │ │tale care conduc la │ │ │structurilor │ │ ││ │ │atingerea obiective- │ │ │din MAI │ │ ││ │ │lor SNA │ │ │ │ │ ││ │ │Număr de proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │finanţate conform │ │ │ │ │ ││ │ │Legii nr. 350/2005 │ │ │ │ │ ││ │ │privind regimul │ │ │ │ │ ││ │ │finanţărilor neram- │ │ │ │ │ ││ │ │bursabile din fonduri│ │ │ │ │ ││ │ │publice alocate │ │ │ │ │ ││ │ │pentru activităţi │ │ │ │ │ ││ │ │nonprofit de interes │ │ │ │ │ ││ │ │general, cu modifică-│ │ │ │ │ ││ │ │rile şi completările │ │ │ │ │ ││ │ │ulterioare │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Îmbunătăţirea strategii- │Număr de comunicate │Strategii de │Caracter formal al│Conducerea MAI│În limita │Permanent ││1.2.4 │lor de comunicare pe teme│de presă │comunicare │documentului │Coordonatorul │bugetului │Evaluare ││ │anticorupţie cu accent pe│Număr de răspunsuri │actualizate │Nealocarea resur- │planului │aprobat │semestrială ││ │gestionarea relaţiilor cu│la solicitările │ │selor necesare │sectorial │ │ ││ │publicul şi mass-media │mass-media │ │ │DIRP │ │ ││ │ │Număr de emisiuni │ │ │Conducerea │ │ ││ │ │ │ │ │structurilor │ │ ││ │ │ │ │ │din MAI │ │ │├────────┼─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┤│Obiectiv│ ││specific│ Consolidarea integrităţii, eficienţei şi transparenţei la nivelul administraţiei publice locale ││1.3 │ │├────────┼─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┤│Măsura │Simplificarea proceduri- │Număr de domenii/ │Planuri de │Întârzieri în │DGÎCIP │În limita │Permanent ││1.3.1 │lor administrative pentru│sectoare identificate│simplificare │cadrul procesului │Instituţia │bugetului │Evaluare ││ │eliberarea certificatelor│şi analizate în │elaborate │de achiziţii │prefectului │aprobat │semestrială ││ │şi autorizaţiilor │vederea măsurării │Documente │publice │ │ │ ││ │ │sarcinilor şi costu- │elaborate în │Reticenţa perso- │ │ │ ││ │ │rilor administrative │cadrul proiectului│nalului din cadrul│ │ │ ││ │ │Număr de proceduri │"Dezvoltarea │instituţiilor │ │ │ ││ │ │identificate şi │Metodologiei │publice la nivelul│ │ │ ││ │ │analizate │Modelul Costului │cărora se face │ │ │ ││ │ │Număr de sarcini │Standard pentru │măsurătoarea │ │ │ ││ │ │administrative │cetăţeni" │ │ │ │ ││ │ │identificate │ │ │ │ │ ││ │ │Număr de planuri de │ │ │ │ │ ││ │ │simplificare │ │ │ │ │ ││ │ │elaborate │ │ │ │ │ ││ │ │Număr de propuneri de│ │ │ │ │ ││ │ │modificare de acte │ │ │ │ │ ││ │ │normative │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │ Abrogată │ │ │ │ │ │ ││1.3.2 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │ Abrogată │ │ │ │ │ │ ││1.3.3 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │ Abrogată │ │ │ │ │ │ ││1.3.4 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Dezvoltarea reţelelor de │Număr de întâlniri │Rapoarte publice │Nivel scăzut de │Instituţia │În limita │Permanent ││1.3.5 │elaborare şi evaluare a │Număr de participanţi│Conferinţe de │participare şi │prefectului │bugetului │Evaluare ││ │politicilor publice │Numărul şi gradul de │presă │implicare a repre-│DGÎCIP │aprobat │semestrială ││ │anticorupţie de la nivel │implicare al repre- │ │zentanţilor │UPP │Programe cu │ ││ │teritorial/local după │zentanţilor societă- │ │administraţiei │ │finanţare │ ││ │modelul grupurilor de │ţii civile în activi-│ │publice locale │ │internaţională│ ││ │acţiune anticorupţie*3) │tatea grupurilor │ │ │ │ │ ││ │ │Număr de politici │ │ │ │ │ ││ │ │anticorupţie │ │ │ │ │ ││ │ │elaborate/evaluate │ │ │ │ │ ││ │ │Număr de recomandări/│ │ │ │ │ ││ │ │stadiul implementării│ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Emiterea unui ordin al │Act normativ emis │Act normativ │Întârzierea │DGMRU │În limita │Semestrul II││1.3.6 │ministrului adminis- │ │publicat în │emiterii │ │bugetului │din 2012 ││ │traţiei şi internelor │ │Monitorul Oficial │ │ │aprobat │ ││ │pentru aprobarea unor │ │al României, │ │ │ │ ││ │măsuri privind monitori- │ │Partea I │ │ │ │ ││ │zarea de către MAI a │ │ │ │ │ │ ││ │aplicării şi respectării │ │ │ │ │ │ ││ │Codului de conduită a │ │ │ │ │ │ ││ │personalului contractual │ │ │ │ │ │ ││ │din autorităţile şi │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiile publice, │ │ │ │ │ │ ││ │prevăzut în Legea nr. │ │ │ │ │ │ ││ │477/2004 │ │ │ │ │ │ │├────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┤│ OBIECTIV GENERAL 2 - CREŞTEREA GRADULUI DE EDUCAŢIE ANTICORUPŢIE │├────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Obiectiv│ ││specific│ Dezvoltarea componentei anticorupţie a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al MAI ││2.1 │ │├────────┼─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┤│Măsura │Asigurarea participării │Număr de angajaţi │Chestionare de │Programa cursuri- │Conducerea MAI│În limita │Anual ││2.1.1 │propriilor angajaţi la │care au participat la│evaluare a │lor neadaptată │DGMRU │bugetului │ ││ │cursuri periodice privind│cursuri de pregătire │cursurilor │profilului părţi- │Conducerea │aprobat insti-│ ││ │normele etice şi de │Numărul şi tipul de │Rapoarte de │cipanţilor │structurilor │tuţiilor │ ││ │conduită │teme incluse în │participare │Tratarea cu │din MAI │implicate │ ││ │ │programul de formare │Evaluări │superficialitate a│ │Programe cu │ ││ │ │ │postparticipare │participării la │ │finanţare │ ││ │ │ │ │sesiunile de │ │internaţională│ ││ │ │ │ │formare │ │ │ ││ │ │ │ │profesională │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Introducerea tematicii │Număr de tematici │Planurile de │Număr insuficient │DGMRU │În limita │Anual ││2.1.2 │anticorupţie în planurile│introduse │învăţământ şi │de formatori │DGA │bugetului │ ││ │de învăţământ, │Număr de instituţii │curriculumul │Reducerea │Instituţiile │aprobat │ ││ │curriculumul institu- │în care s-au introdus│instituţiilor de │numărului de │de învăţământ │ │ ││ │ţiilor de învăţământ din │Număr de participanţi│învăţământ │ore de şcoală/ │din cadrul MAI│ │ ││ │cadrul MAI │Evoluţia percepţiei │Chestionare de │săptămână │ │ │ ││ │ │privind corupţia │evaluare aplicate │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │ Abrogată │ │ │ │ │ │ ││2.1.3 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Elaborarea şi diseminarea│Numărul şi tipul de │Ghiduri, manuale │Resurse financiare│Secretariatul │În limita │Permanent ││2.1.4 │de ghiduri şi materiale │materiale informative│publicate │insuficiente │tehnic al SNA │bugetului │Evaluare ││ │cu caracter informativ │elaborate/diseminate │ │ │şi DGA │aprobat │semestrială ││ │privind riscurile şi │Număr de instituţii │ │ │ │ │ ││ │consecinţele faptelor de │şi autorităţi publice│ │ │ │ │ ││ │corupţie sau a inciden- │informate │ │ │ │ │ ││ │telor de integritate │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Dezvoltarea de programe │Număr de activităţi │Chestionare de │Nivel scăzut de │DGMRU │În limita │Permanent ││2.1.5 │de formare profesională │de formare (defalcat │evaluare │participare şi │DGA │bugetului │Evaluare ││ │în următoarele domenii: │de domenii) │Rapoarte de │implicare a repre-│Conducerea │aprobat │semestrială ││ │- etică, deontologie │Număr de persoane │activitate │zentanţilor │structurilor │ │ ││ │profesională şi conduită;│care au fost │Liste de prezenţă │structurilor MAI │din MAI │ │ ││ │- declararea averilor; │instruite prin inter-│cu participanţii │Nereprezentativi- │ │ │ ││ │- conflict de interese; │mediul acţiunilor de │ │tatea participan- │ │ │ ││ │- incompatibilităţi; │formare profesională │ │ţilor la activită-│ │ │ ││ │- consilieri de etică/ │(defalcat de domenii)│ │ţile organizate │ │ │ ││ │consilieri pentru │Număr de sesiuni de │ │ │ │ │ ││ │integritate; │informare (pentru │ │ │ │ │ ││ │- transparenţă în │conduita personalului│ │ │ │ │ ││ │procesul decizional; │cu atribuţii de │ │ │ │ │ ││ │- acces la informaţii de │control în domeniul │ │ │ │ │ ││ │interes public; │protecţiei interese- │ │ │ │ │ ││ │- protecţia avertizorului│lor financiare ale │ │ │ │ │ ││ │de integritate; │UE) │ │ │ │ │ ││ │- conduita personalului │Număr de persoane │ │ │ │ │ ││ │cu atribuţii de control │participante la │ │ │ │ │ ││ │în domeniul protecţiei │acţiunile de │ │ │ │ │ ││ │intereselor financiare │informare/prezentare │ │ │ │ │ ││ │ale UE (după adoptarea │(pentru conduita │ │ │ │ │ ││ │actului normativ) │personalului cu │ │ │ │ │ ││ │ │atribuţii de control │ │ │ │ │ ││ │ │în domeniul protec- │ │ │ │ │ ││ │ │ţiei intereselor │ │ │ │ │ ││ │ │financiare ale UE) │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Întocmirea Buletinului │Tirajul publicat │Buletine realizate│Resurse financiare│DGA │În limita │Semestrial ││2.1.6 │documentar şi de │pentru fiecare număr │ │insuficiente │DIRP │bugetului │ ││ │informare privind │ │ │ │DGL │aprobat │ ││ │activitatea de prevenire │ │ │ │ │ │ ││ │şi combatere a corupţiei │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┤│Obiectiv│ ││specific│ Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupţie ││2.2 │ │├────────┼─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┤│Măsura │Participarea la nivel │Număr de dezbateri │Agenda │Nivel scăzut de │DGA │În limita │Conform so- ││2.2.1 │naţional şi local la │publice │evenimentului │participare şi │ │bugetului │licitărilor ││ │dezbaterile publice │Număr de participanţi│Rapoarte │implicare a repre-│ │aprobat │Ministerului││ │anticorupţie │Număr de recomandări │prezentate │zentanţilor MAI │ │ │Educaţiei, ││ │ │şi concluzii │Minute │din motive │ │ │Cercetării, ││ │ │ │Rapoarte de │obiective │ │ │Tineretului ││ │ │ │participare │ │ │ │şi Sportului││ │ │ │Evaluări │ │ │ │(MECTS) ││ │ │ │postparticipare │ │ │ │- inspecto- ││ │ │ │ │ │ │ │rate şcolare││ │ │ │ │ │ │ │universităţi││ │ │ │ │ │ │ │- sau, după ││ │ │ │ │ │ │ │caz, ││ │ │ │ │ │ │ │Secretaria- ││ │ │ │ │ │ │ │tului tehnic││ │ │ │ │ │ │ │al SNA │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Desfăşurarea de campanii │Numărul şi tipul de │Materiale de │Nivel scăzut de │DGA │Proiectul │Permanent ││2.2.2 │naţionale şi locale │activităţi/campanii │informare │participare şi │DIRP │"Campanie care│Evaluare ││ │pentru promovarea unui │desfăşurate │Sondaje de opinie │implicare a │Conducerea │să contribuie │anuală ││ │comportament de recunoaş-│Număr de parteneriate│Evaluări │reprezentanţilor │tuturor │la schimbarea │ ││ │tere şi respingere a │Evoluţia percepţiei │postparticipare │ │structurilor │culturii │ ││ │corupţiei │privind corupţia │Rapoarte │ │ │privind/luarea│ ││ │ │ │ │ │ │/darea de mită│ ││ │ │ │ │ │ │pentru servi- │ ││ │ │ │ │ │ │cii adminis- │ ││ │ │ │ │ │ │trative" │ ││ │ │ │ │ │ │(pentru anii │ ││ │ │ │ │ │ │2012 şi 2013) │ ││ │ │ │ │ │ │În limita │ ││ │ │ │ │ │ │bugetului │ ││ │ │ │ │ │ │aprobat, │ ││ │ │ │ │ │ │pentru perioa-│ ││ │ │ │ │ │ │da 2014-2015 │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Iniţierea şi derularea de│Numărul şi tipul de │Protocoale de │Resurse financiare│DGA │În limita │Permanent ││2.2.3 │proiecte comune cu orga- │activităţi/proiecte/ │parteneriat │insuficiente │IGPR │bugetului │Evaluare ││ │nizaţii neguvernamentale │programe organizate │semnate │ │CNI │aprobat │semestrială ││ │specializate în domeniul │în parteneriat │Rapoarte periodice│ │Conducerea │Proiecte cu │ ││ │anticorupţie │Număr de protocoale │de monitorizare şi│ │structurilor │finanţare │ ││ │ │ │evaluare a │ │din MAI │externă │ ││ │ │ │proiectelor │ │ │ │ │├────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┤│ OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPŢIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ŞI PENALE │├────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Obiectiv│ Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparţialitate şi soluţionare de către instanţe ││specific│ a faptelor de mare corupţie şi la nivel local (BM 3 şi 4) ││3.1 │ │├────────┼─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┤│Măsura │Realizarea unor analize │Număr de riscuri şi │Raport anual │Date statistice │DGA IGPR-DIF │În limita │Semestrial ││3.1.1 │privind evoluţia │vulnerabilităţi │ │necorelate │în cooperare │bugetului │şi anual ││ │fenomenului corupţiei │identificate │ │ │cu │aprobat │ ││ │prin utilizarea datelor │Numărul şi tipul de │ │ │Secretariatul │ │ ││ │statistice anuale privind│recomandări formulate│ │ │tehnic al SNA │ │ ││ │activitatea DNA, PÎCCJ, │Gradul de │ │ │ │ │ ││ │DGA şi DIF │implementare a │ │ │ │ │ ││ │ │recomandărilor │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Consolidarea │Număr de dezbateri │Rapoarte şi │Nealocarea │DGA │În limita │Permanent ││3.1.2 │transparenţei, a │publice cu │informări publice │resurselor umane │ │bugetului │Evaluare ││ │cooperării │participarea │Publicaţii şi │şi financiare │ │aprobat │semestrială ││ │interinstituţionale şi │societăţii civile şi │materiale │necesare │ │ │ ││ │internaţionale │mass-mediei │informative │implicării │ │ │ ││ │ │Număr de conferinţe │distribuite │efective în │ │ │ ││ │ │de presă │ │programe │ │ │ ││ │ │Numărul şi tipul de │ │internaţionale │ │ │ ││ │ │informaţii │ │ │ │ │ ││ │ │publicate/diseminate │ │ │ │ │ ││ │ │Număr de reuniuni │ │ │ │ │ ││ │ │internaţionale │ │ │ │ │ ││ │ │Număr de intervenţii │ │ │ │ │ ││ │ │ale reprezentanţilor │ │ │ │ │ ││ │ │instituţiilor │ │ │ │ │ ││ │ │anticorupţie │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Dezvoltarea sistemului de│Număr de ofiţeri │Acte normative/ │Dinamica │DGA │În limita │Permanent ││3.1.3 │intervenţie în cadrul │specializaţi pe linii│proceduri de lucru│personalului │ │bugetului │ ││ │structurilor MAI expuse │de muncă şi obiective│elaborate/adoptate│ │ │aprobat │ ││ │la corupţie │Numărul documentelor │ │ │ │ │ ││ │ │realizate pentru │ │ │ │ │ ││ │ │cunoaşterea situaţiei│ │ │ │ │ ││ │ │operative din │ │ │ │ │ ││ │ │obiectivele MAI │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Îmbunătăţirea activităţii│Aplicaţie informatică│Acte normative/ │Neachiziţionarea │DGA │În limita │Decembrie ││3.1.4 │de colectare şi analiză a│realizată şi │proceduri de lucru│aplicaţiei │ │bugetului │2015 ││ │informaţiilor la nivelul │implementată │elaborate/adoptate│informatice │ │aprobat │ ││ │structurilor DGA prin │ │ │ │ │ │ ││ │sisteme informatice │ │ │ │ │ │ ││ │adecvate │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Creşterea capacităţii de │Număr de informări, │Delegări │Volumul mare de │DGA │În limita │Permanent ││3.1.5 │reacţie şi adaptarea │comunicări şi acte de│finalizate │activităţi │ │bugetului │ ││ │instrumentelor │sesizare │Proceduri │operative │ │aprobat │ ││ │instituţionale la noile │Numărul de activităţi│modificate sau │Lipsa de │ │ │ ││ │forme de manifestare ale │de punere în │adoptate/revizuite│solicitudine din │ │ │ ││ │fenomenului de corupţie │executare a actelor │ │partea celor care │ │ │ ││ │în rândul personalului │procedurale │ │au cunoştinţe │ │ │ ││ │ministerului │Număr de întâlniri │ │despre fapte de │ │ │ ││ │ │bilaterale între │ │corupţie pentru a │ │ │ ││ │ │poliţia judiciară şi │ │da concursul │ │ │ ││ │ │parchete │ │organelor │ │ │ ││ │ │Număr de proceduri │ │judiciare │ │ │ ││ │ │revizuite │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┤│Obiectiv│ ││specific│ Consolidarea mecanismelor de control administrativ ││3.2 │ │├────────┼─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┤│Măsura │Consolidarea autonomiei │Număr de angajaţi │Rapoarte anuale de│Resurse umane │Conducerea │În limita │Permanent ││3.2.1 │operaţionale a │raportat la volumul │activitate │şi financiare │MAI │bugetului │Evaluare ││ │structurilor de control │de activitate │Rapoarte │insuficiente │CCM │aprobat │semestrială ││ │intern şi audit şi │Resurse materiale │semestriale/anuale│ │DGAI │ │ ││ │conştientizarea │alocate │de activitate │ │ │ │ ││ │factorilor de decizie de │Număr de recomandări │ │ │ │ │ ││ │la nivelul instituţiilor │formulate/ │ │ │ │ │ ││ │implicate cu privire la │implementate │ │ │ │ │ ││ │rolul sistemelor de │Număr de misiuni de │ │ │ │ │ ││ │control intern/managerial│audit care abordează │ │ │ │ │ ││ │ │problematica │ │ │ │ │ ││ │ │sistemelor de control│ │ │ │ │ ││ │ │intern/managerial, │ │ │ │ │ ││ │ │raportat la număr │ │ │ │ │ ││ │ │total de misiuni │ │ │ │ │ ││ │ │realizate de către │ │ │ │ │ ││ │ │DGAI │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Intensificarea cooperării│Număr de sesizări │Rapoarte anuale de│- │Conducerea │În limita │Permanent ││3.2.2 │cu organele judiciare │transmise organelor │activitate │ │MAI │bugetului │Evaluare ││ │prin valorificarea │judiciare │Protocoale de │ │CCM │aprobat │semestrială ││ │rezultatelor │Număr de sesizări │cooperare │ │ │ │ ││ │activităţilor de audit │confirmate prin │Statistică │ │ │ │ ││ │şi control intern │trimiteri în judecată│judiciară │ │ │ │ ││ │ │şi condamnări │ │ │ │ │ ││ │ │definitive │ │ │ │ │ ││ │ │Număr de activităţi │ │ │ │ │ ││ │ │de formare │ │ │ │ │ ││ │ │profesională comune │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Intensificarea cooperării│Numărul de raportări │Note-raport │- │DGAI │În limita │Permanent ││3.2.3 │DGAI cu structurile de │adresate de către │adresate organelor│ │ │bugetului │Evaluare ││ │control abilitate din │DGAI organelor de │de control │ │ │aprobat │semestrială ││ │cadrul MAI │control abilitate │abilitate │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Sprijinul acordat de MAI │Număr de solicitări │Acte normative │Resurse umane │DGA │În limita │În termenul ││3.2.4 │în vederea elaborării │Număr de sesiuni/ │elaborate de │insuficiente │ │bugetului │stabilit de ││ │cadrului normativ necesar│module de formare │instituţiile care │pentru derularea │ │aprobat │instituţiile││ │introducerii cu titlu │profesională │introduc testul de│activităţilor │ │ │publice ││ │experimental în │Număr de instituţii │integritate │ │ │ │ ││ │instituţii publice a │care introduc testul │Informări interne │ │ │ │ ││ │testelor de integritate │de integritate │privind │ │ │ │ ││ │ │ │participarea la │ │ │ │ ││ │ │ │activităţi │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Aplicarea de sancţiuni │Număr de │Documente ale │Caracter formal al│Conducerea MAI│În limita │Permanent ││3.2.5 │disciplinare cu caracter │sesizări primite │Comisiilor de │activităţii │Conducerea │bugetului │Evaluare ││ │disuasiv pentru │Număr de sesizări în │disciplină │comisiilor de │structurilor │aprobat │semestrială ││ │încălcarea standardelor │curs de soluţionare │Acte │disciplină │din MAI │ │ ││ │etice şi de conduită │Număr de sesizări │administrative de │Orientarea │ │ │ ││ │anticorupţie la nivelul │soluţionate │sancţionare │practicii │ │ │ ││ │tuturor funcţiilor şi │Numărul şi tipul de │ │comisiilor spre │ │ │ ││ │demnităţilor publice │sancţiuni dispuse │ │cele mai uşoare │ │ │ ││ │din MAI │Număr de decizii ale │ │sancţiuni │ │ │ ││ │ │comisiei anulate sau │ │ │ │ │ ││ │ │modificate în │ │ │ │ │ ││ │ │instanţă │ │ │ │ │ ││ │ │Număr de persoane │ │ │ │ │ ││ │ │care au săvârşit în │ │ │ │ │ ││ │ │mod repetat abateri │ │ │ │ │ ││ │ │de la normele │ │ │ │ │ ││ │ │respective │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Introducerea în │Număr de proceduri şi│Raport publicat │ │CCM │ │La ││3.2.6. │competenţa organelor de │instrucţiuni interne │ │ │Structurile de│ │solicitarea ││ │control ale MAI a │privind modul de │ │ │control din │ │Secretaria- ││ │obligaţiei de a răspunde │formulare a │ │ │cadrul MAI │ │tului tehnic││ │într-un mod mai elaborat │răspunsurilor │ │ │ │ │al SNA ││ │la întrebările adresate │Număr de plângeri │ │ │ │ │ ││ │de cetăţean şi de a oferi│administrative │ │ │ │ │ ││ │îndrumări adecvate care │Număr de sesizări ale│ │ │ │ │ ││ │să depăşească nivelul │instanţei determinate│ │ │ │ │ ││ │răspunsurilor-tip sau a │de modul de formulare│ │ │ │ │ ││ │sintagmelor-şablon │a răspunsului │ │ │ │ │ ││ │ │Gradul de revenire la│ │ │ │ │ ││ │ │sesizări, plângeri │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┤│Obiectiv│ Creşterea gradului de recuperare a produselor infracţiunii urmând cele mai bune practici din alte state membre UE şi ││specific│ consolidarea practicii judiciare ││3.3 │ │├────────┼─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┤│Măsura │Intensificarea │Număr de sesizări/ │Număr de trimiteri│Resurse umane │IGPR-DCCO │În limita │Permanent ││3.3.1. │sprijinului potrivit │informaţii transmise │în judecată │insuficiente, din │ │bugetului │Evaluare ││ │competenţei în vederea │unităţilor de parchet│Număr de │motive operative │ │aprobat │semestrială ││ │iniţierii unui număr mai │Număr de participări │condamnări │ │ │ │ ││ │mare de investigaţii în │la sesiunile de │Număr de achitări │ │ │ │ ││ │cazurile de spălare de │formare profesională │şi motivarea │ │ │ │ ││ │bani ca infracţiune de │pentru poliţişti, │Statistici │ │ │ │ ││ │sine stătătoare │procurori şi │complete în │ │ │ │ ││ │ │judecători │cazurile de │ │ │ │ ││ │ │Număr de rapoarte │spălare a banilor │ │ │ │ ││ │ │elaborate │ │ │ │ │ ││ │ │Număr de proiecte │ │ │ │ │ ││ │ │internaţionale │ │ │ │ │ ││ │ │Număr de reuniuni │ │ │ │ │ ││ │ │de coordonare la │ │ │ │ │ ││ │ │nivel strategic şi │ │ │ │ │ ││ │ │tehnic │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Sprijinirea demersurilor │Număr de măsuri │Statistica │Resurse umane │DGA │În limita │Permanent ││3.3.2 │pentru dezvoltarea unui │asigurătorii dispuse │oficială MP │insuficiente, din │IGPR │bugetului │Evaluare ││ │mecanism integrat de │Număr de dosare în │Hotărâri │motive operative │IGPF │aprobat │semestrială ││ │monitorizare a măsurilor │care să dispus │definitive │ │ │ │ ││ │asigurătorii şi a │confiscarea specială │Statistica │ │ │ │ ││ │confiscărilor dispuse în │şi cea extinsă │oficială ANAF │ │ │ │ ││ │cazul infracţiunilor │Valoarea │Raport anual MJ │ │ │ │ ││ │grave, inclusiv al celor │confiscărilor dispuse│privind │ │ │ │ ││ │de corupţie, precum şi │de instanţe şi │recuperarea │ │ │ │ ││ │stadiul valorificării │notificate │creanţelor │ │ │ │ ││ │acestor bunuri │Agenţiei Naţionale de│rezultate din │ │ │ │ ││ │confiscate │Administrare Fiscală │infracţiuni │ │ │ │ ││ │ │(ANAF) │Protocol de │ │ │ │ ││ │ │Sume de bani │colaborare │ │ │ │ ││ │ │recuperate la │inter- │ │ │ │ ││ │ │bugetul de stat │instituţională │ │ │ │ ││ │ │Sistem operaţional │Soluţie │ │ │ │ ││ │ │Încărcarea automată a│informatică de tip│ │ │ │ ││ │ │datelor statistice de│platformă │ │ │ │ ││ │ │cei care dispun │dezvoltată şi │ │ │ │ ││ │ │măsurile │accesibilă │ │ │ │ ││ │ │asigurătorii, │Raport anual │ │ │ │ ││ │ │confiscări, │publicat de MJ │ │ │ │ ││ │ │valorificări │ │ │ │ │ ││ │ │Funcţii complexe de │ │ │ │ │ ││ │ │căutare şi analiză │ │ │ │ │ ││ │ │comparativă a datelor│ │ │ │ │ ││ │ │statistice │ │ │ │ │ │├────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┤│ OBIECTIV GENERAL 4 - IMPLEMENTAREA PLANURILOR SECTORIALE PENTRU REMEDIEREA VULNERABILITĂŢILOR SPECIFICE INSTITUŢIEI │├────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Obiectiv│ ││specific│ Monitorizarea implementării planului sectorial şi participarea la sistemul naţional de monitorizare a SNA ││4.1 │ │├────────┼─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┤│Măsura │Adoptarea declaraţiei de │Menţiuni exprese │Document adoptat │- │Conducerea MAI│În limita │Semestrul I ││4.1.1 │aderare la valorile │privind aderarea la: │şi transmis │ │ │bugetului │din 2012 ││ │fundamentale, │- valorile │secretariatului │ │ │aprobat │ ││ │principiile, obiectivele │fundamentale │tehnic al SNA │ │ │ │ ││ │şi mecanismul de │- principii │împreună cu: │ │ │ │ ││ │monitorizare al SNA şi │- obiective │- planul sectorial│ │ │ │ ││ │comunicarea către │- mecanismul de │- datele de │ │ │ │ ││ │Secretariatul tehnic al │monitorizare │contact ale │ │ │ │ ││ │SNA │Persoane desemnate │coordonatorului │ │ │ │ ││ │ │pentru implementarea │planului sectorial│ │ │ │ ││ │ │strategiei şi a │ │ │ │ │ ││ │ │planului sectorial │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Colectarea datelor pentru│Date şi informaţii │Raport de │Inexistenţa unui │Coordonatorul │În limita │Semestrial ││4.1.2 │stabilirea liniei de bază│colectate pentru toţi│autoevaluare │mecanism de │planului │bugetului │ ││ │necesare autoevaluării şi│indicatorii cuprinşi │iniţial elaborat │colectare │sectorial │aprobat │ ││ │comunicarea primului │în inventarul │şi transmis │sistematică a │ │ │ ││ │raport către │măsurilor preventive │Secretariatului │datelor solicitate│ │ │ ││ │Secretariatul tehnic al │prevăzut la măsura │tehnic al SNA │Absenţa │ │ │ ││ │SNA │1.1.1 │ │procedurilor de │ │ │ ││ │ │ │ │lucru │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Contribuţia la elaborarea│Număr de comunicări │Raport naţional │Transmiterea de │Coordonatorul │În limita │Iulie pentru││4.1.3 │Raportului Naţional │către Secretariatul │semestrial │date incomplete │planului │bugetului │raportul ││ │Anticorupţie │tehnic al SNA │Raport naţional │sau cu întârziere │sectorial │aprobat │intermediar ││ │ │Preluarea în planul │anual │Nepreluarea în │ │ │Februarie ││ │ │sectorial a măsurilor│ │fişa de post a │ │ │pentru ││ │ │în mod minimal │ │atribuţiilor de │ │ │raportul ││ │ │cuprinse în planul │ │coordonare şi │ │ │anual ││ │ │SNA │ │monitorizare a │ │ │ ││ │ │Colectarea integrală │ │planului sectorial│ │ │ ││ │ │a indicatorilor din │ │ │ │ │ ││ │ │inventarul măsurilor │ │ │ │ │ ││ │ │preventive prevăzut │ │ │ │ │ ││ │ │la măsura 1.1.1 │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤│Măsura │Participarea la │Număr de experţi │Liste de │- │Conducerea MAI│În limita │Platforme de││4.1.4 │activităţile de │participanţi la │participanţi │ │Coordonatorul │bugetului │cooperare - ││ │monitorizare ale SNA │misiunile tematice │Minute încheiate │ │planului │aprobat │la fiecare ││ │ │de evaluare │Rapoarte naţionale│ │sectorial │ │două luni ││ │ │ │semestriale şi │ │ │ │Reuniuni de ││ │ │ │anuale publicate │ │ │ │coordonare ││ │ │ │ │ │ │ │- semestrial││ │ │ │ │ │ │ │în ││ │ │ │ │ │ │ │coordonarea ││ │ │ │ │ │ │ │ministrului ││ │ │ │ │ │ │ │justiţiei ││ │ │ │ │ │ │ │Misiuni ││ │ │ │ │ │ │ │tematice de ││ │ │ │ │ │ │ │evaluare - ││ │ │ │ │ │ │ │semestrial │└────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┘-----------*1) Standardele de management/control intern sunt elaborate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, republicat. Concepţia privind dezvoltarea sistemului de control intern/managerial în cadrul MAI nr. 366.235 din 6 martie 2012.*2) Abrogată.*3) În cadrul Strategiei naţionale anticorupţie 2008-2010, în cooperarea dintre MAI şi Centrul Naţional pentru Integritate, au fost înfiinţate grupurile de acţiune anticorupţie, care reunesc reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai serviciilor publice deconcentrate şi ai instituţiilor descentralizate din teritoriu, reprezentanţi ai societăţii civile, ai Ministerului Public, mass-media etc.---------------Măsurile 1.1.4, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.1.3, nota de subsol 2 şi abrevierile "ANFP" şi "UCRAP" au fost abrogate de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 8 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013.Abrevierea "DGRIP" a fost înlocuită cu abrevierea "DGÎCIP" de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 8 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013.ABREVIERI:APAIC - Academia de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza»CCM - Corpul de control al ministruluiCNI - Centrul Naţional pentru IntegritateDGA - Direcţia Generală AnticorupţieDAPI - Direcţia audit public internDCTI - Direcţia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţieiDAERI - Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionaleDGJ - Direcţia generală juridicăDGL - Direcţia generală logisticăDGMRU - Direcţia generală management resurse umaneDGÎCIP - Direcţia generală pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectuluiDIRP - Direcţia informare şi relaţii publiceDNA - Direcţia Naţională AnticorupţieIGPF - Inspectoratul General al Poliţiei de FrontierăIGPR - Inspectoratul General al Poliţiei RomâneIGPR-DCCO - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei RomâneIGPR-DIF - Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei RomâneMAI - Ministerul Afacerilor InterneMJ - Ministerul JustiţieiMP - Ministerul PublicPÎCCJ - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi JustiţieUPP - Unitatea de Politici Publice----------Lista cu abrevieri de la anexa 1 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 8 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013.  +  Anexa 2 INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPŢIEşi indicatorii de evaluare la nivelul MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor*Font 7*┌───┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr.│ Măsură preventivă │ Sediul materiei │ Indicatori relevanţi │├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Cod etic/deontologic/de │Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a│Număr de sesizări privind încălcări ale normelor ││ │conduită │funcţionarilor publici, republicată │Număr de sesizări în curs de soluţionare ││ │ │Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită│Număr de sesizări soluţionate ││ │ │a personalului contractual din autorităţile │Durata procedurilor ││ │ │şi instituţiile publice │Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei││ │ │Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor │Număr de măsuri dispuse diferenţiate pe tipuri ││ │ │militare, cu modificările şi completările │Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate ││ │ │ulterioare │în instanţă ││ │ │Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru │Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor ││ │ │aprobarea Codului de etică şi deontologie al│(chestionare de evaluare) ││ │ │poliţistului │Număr de activităţi de formare privind normele de conduită││ │ │Ordinul ministrului finanţelor publice │Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul ││ │ │nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului │acţiunilor de formare profesională ││ │ │controlului intern/managerial, cuprinzând │Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea││ │ │standardele de control intern/managerial la │cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea ││ │ │entităţile publice şi pentru dezvoltarea │normelor ││ │ │sistemelor de control intern/managerial, │Număr de persoane/instituţie care au săvârşit abateri ││ │ │republicat │disciplinare ││ │ │Ordine interne/memorandumuri │Număr de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri ││ │ │ │de la normele respective │├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Declararea averilor │Legea nr. 176/2010 privind integritatea în │Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei ││ │ │exercitarea funcţiilor şi demnităţilor │de avere ││ │ │publice, pentru modificarea şi completarea │Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţii de││ │ │Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, │avere ││ │ │organizarea şi funcţionarea Agenţiei │Număr de persoane care nu au depus declaraţii de avere ││ │ │Naţionale de Integritate, precum şi pentru │Număr de sesizări ale Agenţiei Naţionale de Integritate ││ │ │modificarea şi completarea altor acte │Număr de decizii ale Agenţiei Naţionale de Integritate ca ││ │ │normative │urmare a sesizărilor transmise de instituţie ││ │ │Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri │Număr de decizii ale Agenţiei Naţionale de Integritate ││ │ │pentru asigurarea transparenţei în │puse în aplicare ││ │ │exercitarea demnităţilor publice, a │Număr de hotărâri ale instanţelor de judecată ca urmare a ││ │ │funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, │sesizărilor Agenţiei Naţionale de Integritate ││ │ │prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu │Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea││ │ │modificările şi completările ulterioare │cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea ││ │ │ │normelor privind declararea averilor ││ │ │ │Număr de consultaţii oferite de persoanele responsabile ││ │ │ │pentru implementarea prevederilor legale privind ││ │ │ │declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ││ │ │ │Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind ││ │ │ │declararea averilor (chestionar de evaluare) ││ │ │ │Număr de activităţi de formare privind declaraţiile de ││ │ │ │avere ││ │ │ │Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul ││ │ │ │acţiunilor de formare profesională │├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Declararea cadourilor │Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri │Număr de cadouri primite şi înregistrate în registru ││ │ │referitoare la bunurile primite cu titlu │Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituţiei ││ │ │gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol│Număr de situaţii în care s-a achiziţionat cadoul ││ │ │în exercitarea mandatului sau a funcţiei │Valoarea cadourilor achiziţionate ││ │ │ │Valoarea cadourilor primite (per cadou şi în total) ││ │ │ │Valoarea bunurilor valorificate │├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Conflicte de interese │Legea nr. 176/2010 │Număr de declaraţii de abţinere ││ │ │Legea nr. 161/2003, cu modificările şi │Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus ││ │ │completările ulterioare │înlocuirea persoanei aflate în situaţia de potenţial ││ │ │Codul penal │conflict de interese ││ │ │ │Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe ││ │ │ │persoane cu privire la existenţa unui conflict de interese││ │ │ │Număr de decizii ale Agenţiei Naţionale de Integritate ││ │ │ │prin care s-a constatat starea de conflict de interese ││ │ │ │Număr de sesizări ale parchetului privind posibila ││ │ │ │săvârşire a infracţiunii de conflicte de interese ││ │ │ │Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârşirea ││ │ │ │infracţiunii de conflicte de interese ││ │ │ │Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind ││ │ │ │conflictul de interese (chestionar de evaluare) ││ │ │ │Număr de activităţi de formare ││ │ │ │Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul ││ │ │ │acţiunilor de formare profesională │├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Consilier de etică/ │Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţio-│Număr de şedinţe de consultare ││ │consilier pentru │narilor publici, republicată, cu modifică- │Număr de angajaţi care au beneficiat de consiliere ││ │integritate │rile şi completările ulterioare Legea │Număr de speţe, diferenţiate pe tipologii de dileme etice ││ │ │nr. 7/2004, republicată │Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind ││ │ │ │consilierul etic/consilierul pentru integritate ││ │ │ │(chestionar de evaluare) ││ │ │ │Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică/ ││ │ │ │consilierul pentru integritate ││ │ │ │Număr de activităţi de formare ││ │ │ │Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul ││ │ │ │acţiunilor de formare profesională ││ │ │Concepţia privind activitatea de prevenire a│NOTĂ: ││ │ │faptelor de corupţie în cadrul structurilor │Raportările vor cuprinde inclusiv informaţiile şi datele ││ │ │Ministerului Administraţiei şi Internelor │prevăzute în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a ││ │ │pentru perioada 2009-2012 │Funcţionarilor Publici nr. 4.500/2008 pentru stabilirea ││ │ │ │unui cadru unitar privind metodele de completare şi ││ │ │ │transmitere a datelor şi informaţiilor referitoare la ││ │ │ │respectarea normelor de conduită de către funcţionarii ││ │ │ │publici şi la implementarea procedurilor disciplinare, cu ││ │ │ │modificările ulterioare │├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Incompatibilităţi │Legea nr. 176/2010 │Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate ││ │ │Legea nr. 161/2003 │Număr de sesizări ale Agenţiei Naţionale de Integritate ││ │ │ │formulate de către instituţie ││ │ │ │Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe ││ │ │ │persoane cu privire la existenţa unei incompatibilităţi ││ │ │ │Număr de decizii ale Agenţiei Naţionale de Integritate cu ││ │ │ │privire la constatarea unor incompatibilităţi ││ │ │ │Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea││ │ │ │cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea ││ │ │ │normelor privind incompatibilităţile ││ │ │ │Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind ││ │ │ │conflictul de interese (chestionar de evaluare) ││ │ │ │Număr de activităţi de formare ││ │ │ │Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul ││ │ │ │acţiunilor de formare profesională │├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Transparenţă în procesul│Legea nr. 52/2003 privind transparenţa │Număr de anunţuri publice privind proiectele de acte ││ │decizional │decizională în administraţia publică, cu │normative ││ │ │completările ulterioare │Număr de recomandări transmise de societatea civilă ││ │ │ │privind completarea sau modificarea proiectelor de acte ││ │ │ │normative, diferenţiate pe tipologii ││ │ │ │Gradul de acceptare şi preluare al recomandărilor formu- ││ │ │ │late de societatea civilă cu privire la proiectele de acte││ │ │ │normative supuse consultării publice (ca procent între ││ │ │ │numărul total de recomandări transmise şi numărul de ││ │ │ │propuneri efectiv preluate) ││ │ │ │Număr de şedinţe publice ││ │ │ │Număr de participanţi la şedinţele publice ││ │ │ │Număr de plângeri în justiţie privind nerespectarea ││ │ │ │prevederilor legale de către instituţie ││ │ │ │Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea ││ │ │ │obligaţiilor legale ││ │ │ │Număr de activităţi de pregătire profesională a persona- ││ │ │ │lului din administraţia publică ││ │ │ │Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul ││ │ │ │acţiunilor de formare profesională │├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Acces la informaţii de │Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la │Număr de solicitări de informaţii de interes public ││ │interes public │informaţiile de interes public, cu modifică-│Număr de răspunsuri comunicate ││ │ │rile şi completările ulterioare │Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, faţă de ││ │ │ │termenul legal ││ │ │ │Număr de solicitări de informaţii de interes public la ││ │ │ │care nu s-a răspuns ││ │ │ │Număr de reclamaţii administrative ││ │ │ │Număr de reclamaţii administrative soluţionate pozitiv ││ │ │ │Număr de reclamaţii administrative soluţionate negativ ││ │ │ │Număr de plângeri în instanţă ││ │ │ │Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea ││ │ │ │obligaţiilor legale ││ │ │ │Număr de activităţi de pregătire profesională a persona- ││ │ │ │lului din administraţia publică ││ │ │ │Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul ││ │ │ │acţiunilor de formare profesională │├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Protecţia avertizorului │Legea nr. 571/2004 privind protecţia │Număr de sesizări ││ │de integritate │personalului din autorităţile publice, │Numărul şi tipul normelor încălcate (structurate sub forma││ │ │instituţiile publice şi din alte unităţi │unui compendiu) ││ │ │care semnalează încălcări ale legii │Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile ││ │ │ │legislative ││ │ │ │Număr de instituţii în care există persoane special ││ │ │ │desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de ││ │ │ │integritate ││ │ │ │Număr de instituţii în care există implementat un mecanism││ │ │ │cu privire la protecţia avertizorilor de integritate ││ │ │ │Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea││ │ │ │cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea ││ │ │ │normelor, diferenţiat pe tipologii ││ │ │ │Număr de situaţii de represalii la locul de muncă ││ │ │ │Număr de plângeri depuse în instanţă ││ │ │ │Număr de situaţii în care au fost acordate compensaţii ││ │ │ │avertizorilor de integritate ││ │ │ │Număr de activităţi de pregătire profesională a persona- ││ │ │ │lului din administraţia publică ││ │ │ │Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul ││ │ │ │acţiunilor de formare profesională │├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│10.│Distribuirea aleatorie a│Regulamente, ordine interne │Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a ││ │sarcinilor de serviciu │ │sarcinilor de serviciu ││ │ │ │Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuire ││ │ │ │aleatorie, diferenţiat pe tipologii ││ │ │ │Număr de măsuri luate de conducătorul instituţiei pentru ││ │ │ │remedierea neregulilor constatate ││ │ │ │Număr de proceduri, măsuri ori soluţii tehnice adoptate │├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│11.│Interdicţii după │Legea nr. 161/2003, cu modificările şi │Număr de regulamente interne care prevăd procedura ││ │încheierea angajării în │completările ulterioare │monitorizării situaţiilor de pantouflage ││ │cadrul instituţiilor │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/ │Număr de instituţii în care există implementat un mecanism││ │publice (Pantouflage) │2011 privind prevenirea, constatarea şi │cu privire la monitorizarea situaţiilor de pantouflage, ││ │ │sancţionarea neregulilor apărute în │inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuţii ││ │ │obţinerea şi utilizarea fondurilor europene │speciale în acest sens ││ │ │şi/sau a fondurilor publice naţionale │Număr de persoane care au desfăşurat activităţi de ││ │ │aferente acestora, cu modificările şi │monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale││ │ │completările ulterioare [art. 13 alin. (1)] │şi care au ieşit din corpul funcţionarilor publici ││ │ │ │Număr de persoane care îşi desfăşoară activitatea/dau ││ │ │ │consultanţă în cadrul regiilor autonome, societăţilor ││ │ │ │comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din ││ │ │ │sectorul public, în termenul de 3 ani după ieşirea din ││ │ │ │corpul funcţionarilor publici (dintre acele persoane care ││ │ │ │au interdicţie conform legii) ││ │ │ │Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situaţiilor de ││ │ │ │pantouflage, diferenţiat pe tipuri ││ │ │ │Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) ││ │ │ │constatate ││ │ │ │Număr de solicitări către instanţa de judecată pentru ││ │ │ │anularea contractului de finanţare în caz de încălcare a ││ │ │ │art. 13 alin. (1) ││ │ │ │Număr de sancţiuni aplicate de către instanţe ││ │ │ │Număr de societăţi comerciale în care îşi desfăşoară ││ │ │ │activitatea persoane care au derulat anterior activităţi ││ │ │ │de monitorizare şi control şi care intră sub incidenţa ││ │ │ │art. 13 alin. (1), diferenţiat pe domenii majore de ││ │ │ │activitate │├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│12.│Registru abateri │Act normativ │Numărul şi tipul normelor încălcate (structurate sub forma││ │conduită ale demnita- │ │unui compendiu) ││ │rilor, funcţionarilor │ │Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea││ │publici, personalului │ │cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea ││ │contractual, cu atribu- │ │normelor, diferenţiate pe tipuri ││ │ţii în domeniul protec- │ │NOTĂ: ││ │ţiei intereselor │ │Acest indicator va fi monitorizat după adoptarea actului ││ │financiare ale Uniunii │ │normativ ││ │Europene │ │Termen: semestrul I 2014 │├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│13.│Cod de conduită al │Act normativ │Număr de sesiuni de informare/prezentare ││ │personalului cu atri- │ │Număr de persoane participante la acţiunile de informare/ ││ │buţii de control în │ │prezentare ││ │domeniul protecţiei │Ordine interne │Numărul şi tipul normelor încălcate (structurate sub forma││ │intereselor financiare │ │unui compendiu) ││ │ale Uniunii Europene │ │Măsuri administrativ-legislative adoptate în vederea ││ │ │ │remedierii eventualelor lipsuri ││ │ │ │Vor fi avuţi în vedere şi indicatorii de la pct. 1 ││ │ │ │NOTĂ: ││ │ │ │Acest indicator va fi monitorizat după adoptarea actului ││ │ │ │normativ ││ │ │ │Termen: semestrul II 2013 │└───┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘-----------