HOTĂRÂRE nr. 462 din 5 aprilie 2006 (**republicată**) (*actualizată*)pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului**)actualizată până la data de 18 iulie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 692 din 11 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor------------**) Republicată în temeiul art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 381/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 5 mai 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 3 mai 2006.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", având ca scop eficientizarea sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" cuprinde două componente: a) reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică; b) reabilitarea termică a clădirilor.  +  Articolul 2 (1) Pentru punerea în aplicare a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", componenta prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), se înfiinţează Unitatea de management al programului, denumită în continuare UMP - Termoficare 2006-2015 căldură. (2) UMP - Termoficare 2006 - 2015 căldură se constituie în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea executivă a secretarului de stat pentru comunităţi locale. (3) Se aprobă structura de organizare a UMP - Termoficare 2006-2015 căldură prevăzută în anexa nr. 2. (4) Numărul de personal prevăzut în anexa nr. 2 se asigură în limita numărului de posturi aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor**) pe anul 2006.-------------**) În prezent, denumirea "Ministerului Administraţiei şi Internelor" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative", conform art. 15 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008. (5) Regulamentul de funcţionare al UMP - Termoficare 2006-2015 căldură şi numirea directorului său se fac cu avizul ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic şi se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.  +  Articolul 3 (1) Pentru punerea în aplicare a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", componenta prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. b), se înfiinţează Unitatea de management al programului, denumită în continuare UMP - Termoficare 2006-2015 confort. (2) UMP - Termoficare 2006-2015 confort se constituie în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi este finanţată din bugetul acestui minister. (3) Regulamentul de funcţionare al UMP - Termoficare 2006-2015 confort prevede structura organizatorică a UMP - Termoficare 2006-2015 confort.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor**) pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, cu suma de 1.802,6 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor UMP - Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă, potrivit prevederilor anexei nr. 3.-------------**) În prezent, denumirea "Ministerului Administraţiei şi Internelor" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative", conform art. 15 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008. (2) Ministerul Finanţelor Publice***) este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2006 şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2006.--------------***) În prezent, denumirea "Ministerului Finanţelor Publice" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor", conform art. 15 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008.  +  Articolul 5 (1) Programul «Termoficare 2006-2015 căldură şi confort» este coordonat de o comisie interministerială, organizată conform Hotărârii Guvernului nr. 750/2005privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în coordonarea Consiliului interministerial pentru probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţa internă, competitivitate, mediul de afaceri. (2) Comisia interministerială de coordonare a programului «Termoficare 2006-2015 căldură şi confort» este formată din preşedinte şi 5 membri cu funcţie de secretar de stat, din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi al Ministerului Mediului şi Pădurilor. (3) Ministrul delegat pentru administraţie îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comisiei interministeriale de coordonare a programului «Termoficare 2006-2015 căldură şi confort». (4) Componenţa nominală a Comisiei interministeriale de coordonare a programului «Termoficare 2006-2015 căldură şi confort» se stabileşte prin ordin al ministrului delegat pentru administraţie, la propunerea reprezentanţilor legali ai ministerelor prevăzute la alin. (2).---------Art. 5 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 692 din 11 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012.  +  Articolul 6 (1) Regulamentele privind aplicarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" se elaborează, pe cele două componente, de unităţile de management al programului, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi la art. 3 alin. (1), se avizează de Comisia interministerială de coordonare a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi se aprobă prin ordine ale miniştrilor de resort****).-------------****) A se vedea Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului "Termoficare 2006-2015 - căldură şi confort", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 13 mai 2008. (2) Regulamentele privind aplicarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" prevăzute la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", pentru componenta prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), sunt cofinanţate în proporţie de maximum 70% din fonduri provenite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; criteriile după care se stabilesc procentele de cofinanţare a proiectelor sunt prevăzute în Regulamentul privind aplicarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort". (2) Beneficiarii programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", pentru componenta prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), sunt autorităţile administraţiei publice locale care deţin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică. (3) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să prevadă în bugetul propriu diferenţa dintre suma primită de la bugetul de stat şi valoarea totală a proiectului. (4) Cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", pentru componenta prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. b), sunt cofinanţate din fonduri provenite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. (5) Beneficiarii programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", pentru componenta prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. b), sunt asociaţiile de proprietari din blocurile de locuinţe - condominii racordate la sistemul centralizat de încălzire.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte din prezenta hotărâre.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Hotărârea Guvernului nr. 381/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, texte care nu sunt încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 462/2006:"Art. II. - Regulamentul de funcţionare al UMP - Termoficare 2006-2015 căldură se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.Art. III. - Regulamentul de funcţionare al UMP - Termoficare 2006-2015 confort se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri."  +  Anexa 1PROGRAM 05/04/2006  +  Anexa 2Structura de organizare a UMP - Termoficare 2006-2015căldură din cadrul MIRA                               ┌──────────────────┐                               │ Comisia │                               │interministerială │                               │ de coordonare │                               │ a programului │                               │"Termoficare 2006-│                               │2015 căldură şi │                               │ confort" │                               └───────┬──────────┘                                       │                              ┌────────┴──────────┐                              │ MIRA │                              │ Secretar de stat │                              │pentru comunităţile│                              │ locale │┌-----------------------------└────────┬──────────┘----------------------------┐| ┌────┴─────┐ || │ Director │ || │ de │ || │ proiect │ || └────┬─────┘ || │ || ┌─────────────┬───────────┬──────┴───────┬───────────┬───────────┐ ||┌────┴──────┐┌─────┴─────┐┌────┴──────┐┌──────┴────┐┌─────┴─────┐┌────┴──────┐||│Comparti- ││Comparti- ││Comparti- ││Comparti- ││Comparti- ││Comparti- │||│ment ││ment ││ment ││ment ││ment ││ment │||│evaluare ││evaluare ││economic ││contractare││achizitii ││implementa-│||│tehnica ││economica ││ ││ ││ ││re componen│||│ ││ ││ ││ ││ ││tele 1-7 │||│ 4 ││ 2 ││ 2 ││ 3 ││ 3 ││6 │||│specialisti││specialisti││specialisti││specialisti││specialisti││specialisti│||└───────────┘└───────────┘└───────────┘└───────────┘└───────────┘└───────────┘|└------------------------------------------------------------------------------┘  +  Anexa 3Cheltuieli necesare înfiinţării şi funcţionării U.M.P. -"Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" în anul 2006*)                                                            - mii lei (RON) -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Denumirea indicatorului 2006───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Cheltuieli de capital 468,0  2. Cheltuieli de personal 729,6  3. Bunuri şi servicii 605,0  4. Cheltuieli totale 1.802,6───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------*) De la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 381/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 5 mai 2008, sintagma "UMP - Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" se înlocuieşte cu sintagma "UMP - Termoficare 2006-2015 căldură".-----------