REGULAMENT din 31 ianuarie 2012 (*actualizat*)privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie(actualizat până la data de 13 iulie 2012*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui regulament până la data de 13 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 580 din 26 iunie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face numai prin concurs organizat ori de câte ori este necesar, în limita posturilor vacante, de către Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 2Concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanţelor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor.  +  Articolul 3 (1) În vederea selectării membrilor comisiilor de concurs, Institutul Naţional al Magistraturii va constitui o bază de date cu persoanele prevăzute la art. 52^1 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare specializare corespunzătoare materiilor de concurs. (2) În baza de date prevăzută la alin. (1) sunt incluşi, în funcţie de specializare, toţi judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care şi-au exprimat acordul de a face parte din comisiile de concurs.  +  Articolul 4Posturile scoase la concurs se stabilesc de către Consiliul Superior al Magistraturii, în mod distinct pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care există locuri vacante.  +  Capitolul II Condiţii pentru înscrierea la concurs  +  Articolul 5 (1) Pot participa la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecătorii şi procurorii care au îndeplinit efectiv, cel puţin 5 ani, funcţia de judecător la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel ori la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au obţinut calificativul "foarte bine" la ultimele 3 evaluări, nu au fost niciodată sancţionaţi disciplinar şi au o vechime în funcţia de judecător sau de procuror de cel puţin 15 ani. (2) Condiţiile de vechime prevăzute de alin. (1) trebuie să fie îndeplinite la data expirării perioadei de depunere a cererilor de înscriere.  +  Articolul 6 (1) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului şi posturile vacante pentru care se organizează concurs se comunică tuturor judecătorilor şi procurorilor prin curţile de apel, prin parchetele de pe lângă curţile de apel şi prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi în 3 cotidiene centrale, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. (2) În cuprinsul anunţului privind organizarea concursului de promovare se precizează materiile la care se susţine concursul, în funcţie de secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care organizează concursul. (3) În termen de 15 zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (1), cei interesaţi pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii. (4) Cererile de înscriere la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cuprind precizarea secţiei pentru care se depune candidatura. (5) Fiecare candidat poate opta cu privire la o singură secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în cadrul aceluiaşi concurs. (6) Candidatul are dreptul de a reveni asupra opţiunii formulate până la data expirării termenului de înscriere. (7) Cererea de înscriere va fi însoţită de declaraţiile prevăzute la art. 48 alin. (10)-(12) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de curriculum vitae. (8) La cererea de înscriere pot fi ataşate maximum 10 lucrări întocmite de candidat, cum ar fi hotărâri judecătoreşti cu obiect diferit sau, după caz, acte întocmite de procurori, în copii certificate. (9) Candidatul poate depune şi lucrări de specialitate publicate, dacă este cazul, precum şi orice ale înscrisuri pe care le consideră relevante. (10) Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite, pentru pregătirea şi susţinerea examenului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, conform legii, cu condiţia de a se prezenta la concurs.  +  Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea concursului  +  Secţiunea 1 Comisiile de concurs  +  Articolul 7 (1) Comisia de organizare a concursului este numită de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare şi a Institutului Naţional al Magistraturii. (2) Nu pot fi numite în comisie persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor completează declaraţii în acest sens. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, care ia măsurile necesare aducerii acestei situaţii la cunoştinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în vederea înlocuirii sale, dacă este cazul.  +  Articolul 8Comisia de organizare a concursului se compune din:- preşedinte: secretarul general ori secretarul general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Direcţiei resurse umane şi organizare;- vicepreşedinţi: secretarul general adjunct, directorii Institutului Naţional al Magistraturii şi/sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare, după caz;- membri: directori, şefi de servicii, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 9Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuţii:1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmeşte listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs în termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de înscriere şi afişează lista finală a candidaţilor;2. în termen de 24 de ore de la afişarea listei finale a candidaţilor publică cererile de înscriere la concurs pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însoţite de un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa publică posibilitatea oricărei persoane de a transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevăzute la art. 52^2 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmite de candidaţi, precum şi termenul în care acestea pot fi transmise;3. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, constând, în principal, în: identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi de corectare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă pentru membrii comisiilor;----------Pct. 3 al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 26 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.4. asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs, numerotate;5. ca urmare a cererii comisiilor de evaluare, solicită curţilor de apel, parchetelor de pe lângă curţile de apel şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie copii certificate de pe hotărârile judecătoreşti sau actele procurorului întocmite de candidaţi şi alte documente necesare evaluării şi primeşte înscrisurile trimise de către acestea;6. primeşte sesizările şi observaţiile din partea opiniei publice, precum şi hotărârile judecătoreşti sau actele procurorului trimise de orice persoană;7. solicită curţilor de apel, parchetelor de pe lângă curţile de apel şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să trimită copii certificate ale hotărârilor judecătoreşti sau ale actelor procurorului transmise de către orice persoană după publicarea candidaturilor şi verifică identitatea dintre acestea şi exemplarul trimis de aceste persoane;8. atribuie un cod numeric fiecărui candidat care îndeplineşte condiţiile de participare la concurs, întocmeşte un proces-verbal în care consemnează corespondenţa dintre numele candidatului şi codul numeric atribuit şi ia măsuri pentru ca aceste date să fie accesibile unui număr restrâns de persoane, care desfăşoară în concret activităţi ce presupun în mod necesar cunoaşterea identităţii candidatului, astfel încât membrii comisiilor de concurs să nu poată cunoaşte direct sau indirect identitatea candidaţilor;9. comunică fiecărui candidat, în plic închis şi sigilat, codul numeric care i-a fost atribuit;10. anonimizează documentele prevăzute la art. 21 alin. (1), primite la cererea comisiilor de evaluare, lucrările depuse de către candidat sau trimise de orice persoană, precum şi sesizările şi observaţiile trimise de către terţi, ca urmare a dezbaterii publice, atât în ceea ce priveşte datele cu caracter personal din aceste lucrări, cât şi datele care ar permite identificarea candidatului, precum: numele judecătorilor şi grefierilor, instanţa care a pronunţat hotărârea şi instanţele care au pronunţat hotărâri în fazele procesuale anterioare, procurorii şi parchetele care au întocmit acte în cauză, dacă este cazul;11. întocmeşte mapa candidatului, care va conţine lucrările depuse de acesta, cele solicitate de comisia de evaluare, cele trimise de orice persoană după publicarea cererilor de înscriere, datele prevăzute la art. 21 alin. (6), precum şi sesizările şi observaţiile terţilor. La această mapă se depun şi explicaţiile candidaţilor date la solicitarea comisiilor de evaluare. Pe mapă şi pe fiecare înscris anonimizat conţinut de aceasta se înscrie codul numeric al candidatului;12. predă, pe bază de proces-verbal, mapele candidaţilor fiecărei comisii de evaluare, în funcţie de secţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care candidaţii au formulat cererea de înscriere;13. publică punctajul obţinut de candidaţi ca urmare a evaluării lucrărilor candidaţilor, efectuată de comisiile de evaluare, candidaţii fiind identificaţi doar prin cod numeric;14. primeşte contestaţiile împotriva punctajului şi le înaintează, după anonimizarea datelor care ar permite identificarea candidatului, comisiei de contestaţii corespunzătoare, împreună cu mapa de lucrări a fiecărui candidat;15. afişează rezultatul contestaţiilor;16. în termen de două zile de la afişarea listei finale cu candidaţii care au întrunit condiţiile de participare la concurs, solicită Inspecţiei Judiciare să efectueze verificarea aspectelor privind conduita, deontologia şi integritatea candidaţilor;17. întocmeşte pentru fiecare candidat fişele de notare pentru interviul în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;18. centralizează punctajele acordate fiecărui candidat de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii, calculează punctajul mediu obţinut de fiecare candidat, întocmeşte fişa centralizatoare şi asigură publicarea punctajului obţinut la interviu;19. pe baza procesului-verbal de atribuire a codurilor numerice candidaţilor, calculează punctajul final obţinut de fiecare candidat la proba eliminatorie, prin însumarea punctajului obţinut ca urmare a evaluării şi a celui obţinut ca urmare a interviului în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi publică rezultatul final al probei eliminatorii, menţionând pentru fiecare candidat dacă a fost admis sau eliminat, în funcţie de punctajul obţinut;20. repartizează pe săli, în ordine alfabetică, pentru probele scrise, candidaţii admişi ca urmare a probei eliminatorii şi dispune afişarea listelor pe uşile sălilor în care se desfăşoară concursul, precum şi publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea probelor;21. asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise la sediul său şi în timpul transportului acestora, precum şi păstrarea ordinii publice la centrele de concurs, de evaluare şi de corectare;22. instruieşte, cu 24-48 de ore înaintea datei concursului, persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs, numite prin hotărâre a preşedintelui comisiei, respectiv responsabilii de sală şi supraveghetorii;23. preia de la comisiile de elaborare a subiectelor subiectele pentru proba scrisă şi baremele de notare, în plicuri sigilate;24. păstrează în condiţii de deplină siguranţă subiectele şi baremele de notare;25. distribuie candidaţilor materialele pentru susţinerea probei scrise;26. afişează baremele de notare la centrele de concurs, la încheierea probei scrise, şi asigură publicarea acestora, precum şi a subiectelor de concurs pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;27. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de corectare şi răspunde de securitatea acestora;28. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de evaluare a lucrărilor candidaţilor, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de corectare sau de soluţionare a contestaţiilor ori în care se desfăşoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;29. calculează mediile generale şi asigură publicarea simultană pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii a listelor cu rezultatele concursului;30. calculează mediile generale şi întocmeşte listele finale;31. analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;32. informează de îndată Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;33. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventuale modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului;34. îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.  +  Articolul 10 (1) Preşedintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 9. (2) În acest scop, preşedintele comisiei de organizare a concursului stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedinţii şi membrii comisiei şi pentru persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs. (3) Preşedintele comisiei de organizare a concursului soluţionează toate situaţiile de incompatibilitate a membrilor tuturor comisiilor de concurs.  +  Articolul 11 (1) Comisiile de evaluare, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de corectare, comisiile de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluării şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor privind proba scrisă sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. (2) Comisiile prevăzute la alin. (1) sunt conduse de câte un preşedinte, desemnat prin hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii de numire a comisiilor. (3) Membrii comisiilor nu pot avea apartenenţă politică la data formării comisiilor şi pe tot parcursul desfăşurării activităţii în comisie. (4) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor completează declaraţii în acest sens. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale. (5) Aceeaşi persoană nu poate face parte în acelaşi timp din comisia de evaluare şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluării, respectiv din comisia de elaborare a subiectelor, din comisia de corectare şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă. (6) Nu pot face parte din aceeaşi comisie sau din comisia de soluţionare a contestaţiilor persoanele care sunt soţ/soţie sau rude ori afini până la gradul al patrulea. (7) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimţământului scris, exprimat anterior. (8) Membrii comisiilor sunt numiţi, de regulă, dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi au urmat cursurile acestuia privind metodele şi tehnicile de evaluare. (9) În componenţa comisiilor sunt numiţi şi membri supleanţi care îi vor înlocui, de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectuează de preşedintele comisiei de organizare a concursului. (10) În termen de 20 de zile de la publicarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere la concurs, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii aprobă componenţa comisiilor de evaluare şi a comisiilor de contestaţii împotriva evaluării. Numirea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă are loc cu cel puţin 5 zile înaintea datei de desfăşurare a probei scrise. (11) Contractele de participare a membrilor comisiilor prin care se stabilesc modalităţile de plată şi atribuţiile ce le revin se încheie între aceştia şi un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament. (12) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a concursului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs.  +  Articolul 12 (1) Comisiile de evaluare a hotărârilor judecătoreşti redactate, în cazul judecătorilor, sau a actelor întocmite în faza de urmărire penală ori în faza judecăţii, în cazul procurorilor, se constituie distinct pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care se organizează concursul. (2) Fiecare comisie este alcătuită din: a) câte un judecător de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, propus de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; b) câte un cadru didactic universitar de la o facultate de drept din cadrul unei universităţi de cercetare avansată şi educaţie, astfel cum aceasta este clasificată pe baza evaluării prevăzute la art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, propus de Institutul Naţional al Magistraturii;----------Lit. b) a alin. (2) al art. 12 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 26 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012. c) câte un formator al Institutului Naţional al Magistraturii, având cel puţin gradul de judecător de curte de apel, propus de Institutul Naţional al Magistraturii; d) câte un profesor de logică, propus de Institutul Naţional al Magistraturii; e) câte un avocat, cu înaltă reputaţie profesională şi morală, propus de Uniunea Naţională a Barourilor din România; f) câte un psiholog, propus de Colegiul Psihologilor din România.  +  Articolul 13Comisiile de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluării au componenţa prevăzută la art. 12 alin. (2) şi corespund ca număr şi specializare comisiilor de evaluare.  +  Articolul 14 (1) Comisiile de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă, comisiile de corectare şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă sunt numite distinct pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care se organizează concursul şi pentru fiecare probă scrisă. (2) Fiecare comisie este alcătuită din: a) câte un judecător de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, propus de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; b) câte un cadru didactic universitar de la o facultate de drept din cadrul unei universităţi de cercetare avansată şi educaţie, astfel cum aceasta este clasificată pe baza evaluării prevăzute la art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, propus de Institutul Naţional al Magistraturii;----------Lit. b) a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 26 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012. c) câte un formator al Institutului Naţional al Magistraturii, având cel puţin gradul de judecător de curte de apel, propus de Institutul Naţional al Magistraturii; d) câte un profesor de logică, propus de Institutul Naţional al Magistraturii. (3) Judecătorul de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, formatorul de la Institutul Naţional al Magistraturii şi cadrul didactic universitar de la o facultate de drept din fiecare comisie trebuie să fie specializaţi în materiile corespunzătoare secţiei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care a fost numită comisia.----------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 26 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012. (4) Profesorul de logică va urmări formularea clară, logică şi neechivocă a subiectelor şi a răspunsurilor.  +  Articolul 15 (1) Preşedinţii comisiilor de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor enumerate la art. 16, stabilesc timpul de concurs şi coordonează activitatea comisiei. (2) Preşedinţii comisiilor de corectare veghează la respectarea baremului şi ghidului de corectare şi coordonează activitatea comisiei. (3) Preşedinţii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor coordonează activitatea acestora.  +  Articolul 16Comisiile de elaborare a subiectelor au, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea următoarelor reguli: a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii; b) să evidenţieze operaţiile gândirii - analiză, sinteză, generalizare - în trăsături ale procesului de gândire - flexibilitate, dimensiune critică etc.; c) să fie astfel formulate încât tratarea lor să angajeze cât mai multe posibilităţi de analiză, de sinteză şi de generalizare din partea candidaţilor; d) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă un grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit; e) să se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare; f) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de examen; g) să anunţe/să indice pentru fiecare subiect atât punctajul prevăzut în barem, cât şi timpul recomandat pentru rezolvare; h) să se evite, pe cât posibil, subiectele ce conţin probleme controversate în doctrină şi în practică sau, în cazul unor astfel de situaţii, să se puncteze toate soluţiile a căror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentată logic şi coerent; i) în notarea lucrărilor să se pună accentul pe motivarea soluţiei alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalităţi alternative de motivare a soluţiei alese de candidat; j) să se asigure unitatea de evaluare;2. predarea către comisia de organizare a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi de notare, pe discipline de examen, în plicuri distincte, închise şi sigilate;3. elaborarea a câte 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, din care se alege prin tragere la sorţi numărul subiectului probei scrise;4. predarea către comisia de corectare, cel târziu la momentul începerii corectării lucrărilor, a ghidurilor de corectare.  +  Articolul 17 (1) Comisia de corectare se constituie odată cu comisia de elaborare a subiectelor. (2) Instruirea corectorilor din fiecare comisie se efectuează de către preşedintele comisiei corespunzătoare de elaborare a subiectelor. (3) Comisia de corectare examinează, sub coordonarea preşedintelui comisiei, contestaţiile la barem şi adoptă baremul definitiv, care va fi publicat pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 18Comisiile de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă reevaluează lucrările ale căror note iniţiale au fost contestate şi acordă note conform baremelor de notare definitive şi ghidurilor de corectare.  +  Secţiunea a 2-a Desfăşurarea concursului  +  Articolul 19 (1) Centralizarea cererilor de înscriere la concurs ale judecătorilor şi procurorilor şi verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului. (2) Comisia de organizare a concursului întocmeşte lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi o publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la publicarea listei prevăzute la alin. (2). Contestaţiile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii. (4) Contestaţiile se soluţionează de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. (5) În termen de 10 zile de la finalizarea perioadei de depunere a contestaţiilor, comisia de organizare a concursului întocmeşte lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs şi o publică în condiţiile alin. (2). (6) Cererile de înscriere la concurs ale candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însoţite de un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa publică posibilitatea oricărei persoane de a transmite comisiilor de concurs hotărâri judecătoreşti redactate, în cazul judecătorilor, sau acte ale procurorilor, întocmite de candidaţi, precum şi termenul în care acestea pot fi transmise. (7) Hotărârile judecătoreşti sau actele procurorilor prevăzute la alin. (6) transmise după expirarea termenului prevăzut în anunţ nu se iau în considerare.  +  Articolul 20Concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constă în: a) o probă având ca obiect evaluarea hotărârilor judecătoreşti redactate, în cazul judecătorilor, sau a actelor întocmite în faza de urmărire penală ori în faza judecăţii, în cazul procurorilor; b) un interviu susţinut în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii; c) probe scrise, cu caracter teoretic şi practic.  +  Articolul 21 (1) În cadrul probei prevăzute la art. 20 lit. a), în 3 zile de la constituire, comisiile de evaluare, prin preşedinţii acestora, trimit Consiliului Superior al Magistraturii adresele privind solicitarea unui număr de 30 de hotărâri judecătoreşti redactate, în cazul judecătorilor, sau, după caz, 30 de acte întocmite în faza de urmărire penală ori în faza judecăţii, în cazul procurorilor, întocmite de candidaţi în ultimii 10 ani de activitate, precum şi a celorlalte documente necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluţionare a lucrărilor, potrivit prezentului regulament. (2) În termen de două zile de la primirea adreselor de la comisiile de evaluare, comisia de organizare a concursului solicită curţilor de apel sau, după caz, parchetelor de pe lângă curţile de apel ori Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie transmiterea hotărârilor judecătoreşti sau, după caz, a actelor procurorului, precum şi a celorlalte documente necesare evaluării, prevăzute la alin. (1). (3) Hotărârile judecătoreşti sau actele procurorului prevăzute la alin. (1) trebuie să fie reprezentative pentru activitatea profesională a candidatului, să aibă obiecte diferite, să fie întocmite în faze procesuale diferite şi să permită şi verificarea modului în care a fost aplicată jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. (4) Printre actele prevăzute la alin. (1) se pot regăsi şi hotărâri judecătoreşti desfiinţate sau casate, acte ale procurorului infirmate ori urmate de hotărâri judecătoreşti de restituire a cauzei la parchet sau de achitare, respectiv apeluri ori recursuri respinse, dacă există. (5) La actele prevăzute la alin. (4) se ataşează hotărârile judecătoreşti sau actele procurorului prin care s-a dispus asupra soluţiei candidatului. (6) În vederea verificării respectării termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotărârilor, membrii comisiei de evaluare solicită, prin intermediul comisiei de organizare a concursului, curţii de apel la care îşi desfăşoară activitatea candidatul date statistice sau orice documente necesare privind: a) activitatea candidatului, precum: numărul de şedinţe de judecată, numărul de cauze la care a participat la judecată, numărul de cauze soluţionate, numărul de hotărâri motivate, numărul de hotărâri nemotivate în termen, numărul mediu de zile cu care a fost depăşit acest termen, perioada medie de soluţionare a cauzelor de către candidat, alte activităţi desfăşurate; b) activitatea instanţei la secţia la care a funcţionat judecătorul, precum: încărcătura medie de cauze pe judecător, numărul mediu de participări în şedinţe de judecată, timpul mediu de soluţionare pe tipuri de cauze, numărul mediu de hotărâri redactate de judecători, numărul mediu de hotărâri neredactate în termen. (7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător pentru verificarea respectării termenelor de soluţionare a lucrărilor de către procuror. (8) Preşedintele curţii de apel sau procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ia măsurile necesare pentru respectarea procedurii prevăzute de prezentul articol, pentru identificarea hotărârilor judecătoreşti sau a actelor procurorului prevăzute la alin. (1), pentru selectarea obiectivă a acestora, pentru strângerea informaţiilor prevăzute la alin. (6) sau (7), după caz, şi pentru transmiterea în termen a acestora Consiliului Superior al Magistraturii. (9) În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (2)-(5), preşedintele curţii de apel sau procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate solicita lucrări relevante ale candidatului şi de la instanţele sau parchetele la care a funcţionat candidatul în ultimii 10 ani de activitate. (10) Colegiul de conducere al curţii de apel, al parchetului de pe lângă curtea de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie unde funcţionează candidatul analizează îndeplinirea criteriilor prevăzute la alin. (3) şi stabileşte care sunt cele 30 de lucrări ale candidatului care vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii în vederea evaluării. (11) Toate hotărârile judecătoreşti sau actele procurorului trimise Consiliului Superior al Magistraturii sunt certificate de instanţa sau parchetul care le-a trimis. (12) Preşedintele curţii de apel şi procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie trimit Consiliului Superior al Magistraturii documentele prevăzute la alin. (1) în termen de 10 zile de la primirea solicitării comisiei de organizare a concursului.  +  Articolul 22 (1) După primirea documentelor prevăzute la art. 21 alin. (1) de la curţile de apel sau, după caz, de la parchetele de pe lângă curţile de apel ori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, comisia de organizare a concursului anonimizează lucrările întocmite de candidat primite la cererea comisiilor de evaluare şi depuse de către acesta, atât în ceea ce priveşte datele personale ale părţilor din acele cauze, cât şi în ceea ce priveşte datele care ar permite identificarea candidatului. În perioada dintre acordarea codurilor numerice şi afişarea rezultatului probei eliminatorii, persoanele care au cunoştinţă despre corespondenţa dintre aceste coduri şi identitatea candidaţilor au obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestei informaţii. (2) Actele prevăzute la art. 21 alin. (1) se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispoziţiilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, cu anonimizarea datelor care ar permite identificarea candidatului şi cu indicarea codului acestuia, pentru a fi supuse dezbaterii publice o perioadă de 30 de zile de la publicare. (3) Orice persoană poate trimite în scris sesizări sau observaţii în legătură cu actele publicate conform alin. (2) pentru a fi avute în vedere la evaluare. Sesizările şi observaţiile anonime nu se iau în considerare şi nu se trimit comisiilor de evaluare. Sesizările şi observaţiile opiniei publice se anonimizează atât în ceea ce priveşte identitatea autorului, cât şi sub toate aspectele care ar permite identificarea candidatului şi se depun în mapa cu lucrări a acestuia.  +  Articolul 23 (1) Comisia prevăzută la art. 12 efectuează evaluarea hotărârilor judecătoreşti redactate, în cazul judecătorilor, sau a actelor întocmite în faza de urmărire penală ori în faza judecăţii, în cazul procurorilor. (2) Pentru candidaţii judecători, evaluarea hotărârilor judecătoreşti se va realiza prin notarea, cu respectarea punctajului maxim indicat, a următoarelor aspecte: a) capacitate de analiză şi sinteză - 5 puncte; b) coerenţă în exprimare - 5 puncte; c) argumentaţie din punctul de vedere al clarităţii şi logicii - 5 puncte; d) încuviinţarea sau înlăturarea argumentată a cererilor părţilor prin raportare la probe, principii şi reguli de drept - 10 puncte; e) argumentarea coerentă şi corectă din punctul de vedere al logicii juridice -10 puncte; f) evitarea expunerii şi detalierii aspectelor nerelevante în motivare - 5 puncte; g) redactarea dispozitivului într-o formă clară, concisă, aptă de a fi pusă în executare - 15 puncte; h) analiza şi interpretarea probelor administrate şi exemplificarea modului în care a fost aplicată jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, atunci când este cazul - 15 puncte; i) verificarea respectării termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotărârilor - 5 puncte. (3) Pentru candidaţii procurori, evaluarea actelor se va realiza prin notarea, cu respectarea punctajului maxim indicat, a următoarelor aspecte: a) capacitate de analiză şi sinteză - 5 puncte; b) coerenţă în exprimare - 5 puncte; c) argumentaţie din punctul de vedere al clarităţii şi logicii - 5 puncte; d) încuviinţarea sau înlăturarea argumentată a cererilor părţilor prin raportare la probe, principii şi reguli de drept - 10 puncte; e) argumentarea coerentă şi corectă din punctul de vedere al logicii juridice - 10 puncte; f) evitarea expunerii şi detalierii aspectelor nerelevante în motivare - 5 puncte; g) respectarea prevederilor legale privind cuprinsul actelor procurorului întocmite în faza de urmărire penală sau, după caz, motivarea căilor de atac declarate - 15 puncte; h) analiza şi interpretarea probelor administrate şi exemplificarea modului în care a fost aplicată jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, atunci când este cazul - 15 puncte; i) verificarea respectării termenelor rezonabile de soluţionare a lucrărilor - 5 puncte. (4) Punctajul maxim total ce poate fi atribuit ca urmare a evaluării este de 75 de puncte. Pentru fiecare criteriu se acordă obligatoriu un punctaj situat între 0 şi punctajul maxim alocat. (5) Comisia acordă un singur punctaj pentru fiecare criteriu, preşedintele comisiei asigurând medierea în caz de divergenţe între membrii comisiei. (6) În cadrul procedurii de evaluare, comisiile pot solicita candidaţilor explicaţii cu privire la orice aspect supus evaluării, prin intermediul comisiei de organizare a concursului. Explicaţiile furnizate de către candidat vor fi anonimizate şi vor fi înaintate comisiei de evaluare, cu indicarea codului candidatului. (7) Sesizările sau observaţiile primite din partea opiniei publice pot fi avute în vedere la evaluare. Comisiile de evaluare vor lua în considerare sesizările şi observaţiile primite din partea opiniei publice în măsura în care se referă la criteriile prevăzute de alin. (2) sau (3), după caz. Sesizările şi observaţiile care nu privesc lucrările candidatului sau în legătură cu care comisia de evaluare constată că excedează aspectelor prevăzute de alin. (2) sau (3) se înaintează Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin intermediul comisiei de organizare a concursului şi pot fi avute în vedere în cadrul interviului. (8) Comisiile de evaluare întocmesc un raport motivat, în care, pentru fiecare candidat identificat prin cod numeric, se arată: punctajul obţinut la fiecare criteriu dintre cele prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz; punctajul total obţinut de candidat; motivarea acordării punctajului pentru fiecare criteriu; explicaţiile cerute candidatului; răspunsul acestuia; argumentele pentru care au fost reţinute sau înlăturate susţinerile candidatului ori sesizările şi observaţiile opiniei publice; sesizările şi observaţiile al căror conţinut excedează prevederilor alin. (2) sau (3). (9) Comisia de organizare a concursului verifică corectitudinea calculului punctajului total obţinut de fiecare candidat, notarea fiecărui criteriu, respectarea punctajului maxim alocat pentru fiecare criteriu, precum şi a punctajului maxim pentru această probă. Constatările se consemnează într-un proces verbal semnat de preşedintele comisiei de organizare a concursului şi de preşedintele comisiei care a efectuat evaluarea. (10) În cazul în care se constată nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (9), comisia de organizare a concursului solicită preşedintelui comisiei de evaluare să reunească de urgenţă comisia pentru acordarea punctajului omis sau pentru corectarea punctajului care depăşeşte maximul prevăzut de prezentul articol. Raportul comisiei de evaluare este rectificat numai sub aspectele sesizate de comisia de organizare a concursului, fără a se aduce atingere punctajului obţinut de către respectivul candidat la celelalte criterii, corect notate, sau punctajului obţinut de ceilalţi candidaţi. (11) Raportul comisiei de evaluare se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu codurile candidaţilor.  +  Articolul 24 (1) Împotriva punctajului obţinut la evaluare candidatul poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la publicare, expunând argumentele pentru care critică punctajul acordat, pe criterii de notare. Contestaţia se înregistrează, cu dată şi oră, la Consiliul Superior al Magistraturii. (2) Contestaţia este anonimizată pentru a nu permite identificarea candidatului şi este înaintată, împreună cu mapa candidatului, comisiei de soluţionare a contestaţiilor. (3) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor se pronunţă asupra acestora în termen de 10 zile. (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor întocmeşte un raport motivat pentru fiecare contestaţie, cu arătarea argumentelor pentru care a modificat punctajul, separat pentru fiecare criteriu, respectiv a argumentelor pentru care a înlăturat susţinerile candidatului, în cazul în care menţine punctajul comisiei de evaluare. (5) Ca urmare a contestaţiei, unui candidat nu i se poate acorda un punctaj mai mic decât cel obţinut la evaluarea iniţială, pentru fiecare criteriu. (6) Rapoartele întocmite de comisiile de soluţionare a contestaţiilor se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu codurile candidaţilor.  +  Articolul 25 (1) Anunţul privind programarea interviului şi ordinea susţinerii lui de către candidaţi se publică cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în care are loc interviul. (2) Comisia de organizare a concursului solicită Colegiului Psihologilor din România să propună psihologi care să participe la interviul în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Desemnarea psihologului care participă la interviu cu rol consultativ se face de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru interviu. (4) În cadrul probei interviului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii evaluează aspecte referitoare la conduita, deontologia şi integritatea candidaţilor. (5) Psihologul desemnat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate adresa întrebări candidaţilor, în scopul evaluării motivaţiei şi competenţelor umane şi sociale ale acestora. (6) Evaluarea conduitei, deontologiei şi integrităţii candidaţilor se face pe baza raportului întocmit de Inspecţia Judiciară sub acest aspect, precum şi a răspunsurilor primite de la candidat la întrebările puse acestuia pe baza acestui raport, a sesizărilor şi observaţiilor opiniei publice referitoare la conduita, deontologia şi integritatea acestuia, a datelor existente la dosarul profesional, a documentelor depuse de candidat, a modului în care candidatul se raportează la valori precum independenţa justiţiei, imparţialitatea magistraţilor, integritatea şi a aspectelor ridicate în cadrul discuţiilor.  +  Articolul 26 (1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit ca urmare a evaluării conduitei, deontologiei şi integrităţii candidaţilor este de 25 de puncte, repartizate astfel:- conduita profesională în timpul şedinţei de judecată şi relaţia cu justiţiabilii, avocaţii, experţii, interpreţii în timpul exercitării funcţiei - 5 puncte;- relaţiile cu colegii, grefierii, celălalt personal al instanţei ori parchetului la care au funcţionat ori cu personalul instanţelor sau parchetelor superioare ori inferioare ierarhic - 5 puncte;- conduita în societate - 5 puncte;- integritate, evitarea conflictelor de interese de orice natură, imparţialitate - 5 puncte;- modul în care se raportează la valori precum independenţa justiţiei şi a judecătorului - 5 puncte. (2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii primesc pentru fiecare candidat câte o fişă de evaluare pe care notează fiecare criteriu cu puncte situate între 0 şi maximul punctajului alocat. (3) Este nulă fişa de evaluare pe care nu s-a notat punctajul la unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (1) sau s-a alocat un punctaj mai mare decât cel maxim prevăzut de prezentul articol. Fişa de evaluare nulă nu va fi luată în considerare la calcularea punctajului mediu obţinut de candidat. (4) Punctajul mediu obţinut de fiecare candidat ca urmare a evaluării conduitei, deontologiei şi integrităţii este înscris în fişa centralizatoare a rezultatelor interviului şi se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  +  Articolul 27 (1) În termen de cel mult două zile de la publicarea punctajului prevăzut la art. 26 alin. (4), comisia de organizare a concursului, pe baza procesului-verbal de atribuire a codurilor numerice candidaţilor, calculează punctajul final obţinut de fiecare candidat la proba eliminatorie, prin însumarea punctajului final acordat ca urmare a evaluării cu cel obţinut ca urmare a interviului în faţa Plenului Consiliul Superior al Magistraturii. (2) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele menţionate la alin. (1) este de 100 de puncte. Punctajul minim pentru a fi declarat admis în vederea susţinerii probelor scrise este de 80 de puncte. (3) Punctajul final după proba eliminatorie se publică în condiţiile art. 26 alin. (4), menţionându-se pentru fiecare candidat dacă a fost admis sau respins, în funcţie de punctajul obţinut.  +  Articolul 28Candidaţii admişi ca urmare a probei eliminatorii sunt repartizaţi pe săli pentru probele scrise, în ordine alfabetică. Comisia de concurs asigură afişarea listelor pe uşile sălilor în care se desfăşoară concursul, precum şi publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea probelor.  +  Articolul 29 (1) Proba scrisă constă în susţinerea unor probe scrise cu caracter teoretic şi practic. (2) Probele scrise constau în: a) în funcţie de specializare, una dintre următoarele grupe de materii:(i) drept civil, dreptul familiei şi drept internaţional privat;(îi) drept penal;(iii) drept administrativ, drept financiar şi fiscal şi dreptul muncii; b) jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale; c) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene; d) procedura civilă sau procedura penală, în funcţie de specializarea judecătorului ori procurorului, determinată de secţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care candidează.  +  Articolul 30. (1) Probele scrise se desfăşoară în două etape şi constau în:1. susţinerea unei probe scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice;2. susţinerea unei probe scrise pentru verificarea cunoştinţelor practice. (2) La proba pentru verificarea cunoştinţelor teoretice din grupele de materii prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. a) subiectele vor fi repartizate astfel:1. pentru grupele de materii de la pct. (i), 60% dintre subiecte sunt din materia drept civil, iar câte 20% dintre subiecte din materiile dreptul familiei, respectiv dreptul internaţional privat;2. pentru grupele de materii de la pct. (iii), 20% dintre subiecte sunt din materia Dreptul muncii, iar câte 40% dintre subiecte din materiile Drept administrativ, respectiv Drept financiar şi fiscal. (3) Punctajul alocat fiecărui subiect este împărţit în fracţii cu două zecimale de către comisia de elaborare a subiectelor, la momentul întocmirii baremului. (4) Probele scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice se susţin în aceeaşi zi. Probele de verificare a cunoştinţelor practice pot fi susţinute în aceeaşi zi cu probele de verificare a cunoştinţelor teoretice, cu o pauză de două ore între ele.  +  Articolul 31 (1) Comisia de elaborare a subiectelor stabileşte câte 3 variante de subiecte pentru fiecare probă. (2) Subiectele şi baremele de evaluare şi de notare, pe discipline de examen, vor fi puse în plicuri separate, sigilate, şi vor fi predate comisiei de organizare a concursului cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probei scrise. (3) Prin tragere la sorţi de către un reprezentant desemnat de candidaţi vor fi stabilite subiectele pentru lucrările scrise, care vor fi multiplicate în număr egal cu cel al candidaţilor la examen, introduse în plicuri sigilate şi predate responsabililor din sălile de examen. Preşedintele comisiei de organizare a concursului şi persoana care a efectuat tragerea la sorţi semnează pe versoul plicului ce conţine varianta extrasă. (4) După verificarea integrităţii plicurilor cu subiecte, supraveghetorii le vor distribui candidaţilor, comunicând ora începerii şi ora încheierii probei de concurs.  +  Articolul 32 (1) Accesul candidaţilor în sălile în care se desfăşoară probele scrise este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. În mod excepţional, pot fi admişi candidaţi în sală şi cu mai puţin de 30 de minute înainte de începerea probelor, până la deschiderea plicului cu subiecte. (2) Înainte de aducerea subiectelor în săli, supraveghetorii aduc la cunoştinţa candidaţilor modul de desfăşurare a probelor şi modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată.  +  Articolul 33 (1) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor, pe timpul desfăşurării probelor scrise, orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Pe durata desfăşurării probelor scrise şi orale este permisă consultarea legislaţiei şi a acelor materiale a căror posibilitate de utilizare este menţionată explicit în tematica şi în bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Încălcarea acestor dispoziţii atrage eliminarea din examen. (2) Candidaţii se aşează în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Candidaţii primesc teze de concurs tipizate pe care îşi scriu cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date de pe colţul paginii ce urmează să fie lipit, precum şi coli obişnuite pentru ciorne, marcate cu ştampila Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Colţul tezei de concurs tipizate se lipeşte şi se ştampilează în momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală semnează în interiorul porţiunii din pagină care urmează să fie sigilată. (4) Înscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective. (5) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă şi încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (4). În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele constatate şi măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu menţiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a concursului şi candidatului respectiv.  +  Articolul 34 (1) Niciun membru al comisiei nu poate părăsi centrul de concurs şi nu poate comunică în exterior conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea probelor scrise. (2) Timpul destinat elaborării lucrărilor scrise este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Punctajul acordat şi timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, se transmit candidaţilor odată cu subiectele. (3) Pe parcursul desfăşurării probelor scrise membrii comisiei de organizare a concursului şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisiile de elaborare a subiectelor.  +  Articolul 35 (1) Din momentul distribuirii subiectelor niciun candidat nu mai poate intră în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine probele scrise. (2) În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs. (3) Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive - corectări numeroase şi greşeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaştere -, doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele "anulat", se semnează de aceştia şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise. (4) Pentru elaborarea lucrării scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare neagră. Nu se foloseşte altă hârtie decât cea distribuită candidaţilor de către supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizată, iar soluţiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare. (5) La predarea lucrărilor supraveghetorii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării. (6) Fiecare candidat primeşte atâtea teze de concurs tipizate şi atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.  +  Articolul 36 (1) Pe măsură ce îşi încheie lucrările candidaţii le predau supraveghetorilor. (2) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. (3) Toţi candidaţii semnează în momentul predării lucrărilor în procesele-verbale de predare-primire a acestora. (4) Pentru fiecare sală se întocmeşte un proces-verbal. (5) Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează de comisia de organizare a concursului alături de celelalte documente de concurs. (6) Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, preşedintelui şi unui membru al comisiei de organizare a concursului. (7) Preşedintele şi un membru al comisiei de organizare a concursului, după ce preiau lucrările sub semnătură de la supraveghetori, le amestecă şi le numerotează, după care le predau pe bază de proces-verbal preşedintelui şi unui membru al comisiei de corectare.  +  Articolul 37 (1) Corectarea lucrărilor se face conform baremelor şi ghidurilor de corectare stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, bareme care se afişează cu 15 minute înainte de încheierea probelor scrise, la centrele de concurs. În termen de 48 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se depun la Institutul Naţional al Magistraturii şi se soluţionează de comisia de corectare în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. (2) Corectarea lucrărilor se face separat de către 2 membri ai comisiei de corectare, respectându-se baremele de notare şi ghidurile de corectare stabilite de comisia de elaborare a subiectelor sau modificate în conformitate cu dispoziţiile alin. (1). Lucrările scrise se notează cu note de la 0 la 10, cu două zecimale. Corectarea şi notarea pe baza baremului se înregistrează în borderouri de notare separate, de către fiecare corector, semnate de aceştia pe fiecare pagină. Nota finală la fiecare materie o reprezintă media celor două note acordate. Dacă între notele acordate diferenţa este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită prin mediere de către cei 2 corectori şi preşedintele comisiei de corectare. Nota dată la reevaluare se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri, şi se trece pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare a concursului. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut de candidat, ca medie sau în urma reevaluării, este mai mic sau egal cu această notă. (3) Pe timpul corectării, colţul lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat şi apoi pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare a concursului. După ce toate lucrările scrise au fost corectate şi notate, iar notele, înscrise pe lucrări, acestea se deschid în prezenţa preşedintelui comisiei de organizare a concursului, iar notele finale se înregistrează imediat în borderourile de concurs. (4) Mediile aritmetice vor fi calculate cu două zecimale.  +  Articolul 38 (1) Comisia de organizare a concursului calculează mediile generale ale candidaţilor după proba scrisă. (2) Rezultatele după proba scrisă se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 39 (1) Candidaţii pot contesta notele obţinute la probele scrise. Contestaţiile se depun la Institutul Naţional al Magistraturii în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. (2) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise se renumerotează şi se sigilează, fiind înscrise într-un borderou separat. (3) Fiecare lucrare a cărei notă iniţială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor. În cazul în care se constată o diferenţă mai mare de un punct între notele celor 2 corectori, nota finală va fi stabilită prin mediere de către cei 2 corectori şi preşedintele comisiei. (4) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 40 (1) Nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată. (2) După primirea rezultatelor de la comisiile de soluţionare a contestaţiilor, comisia de organizare a concursului recalculează, după caz, mediile generale ale candidaţilor.  +  Articolul 41 (1) În urma calculării mediilor generale ale candidaţilor, comisia de organizare a concursului întocmeşte listele finale. (2) Rezultatele finale ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 42 (1) Nota obţinută la fiecare probă scrisă reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la proba teoretică şi la proba practică pentru materia respectivă. (2) Media generală obţinută de concurent este media aritmetică a notelor obţinute la probele scrise. (3) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie să obţină la probele scrise media generală minimă 8 (opt), cu condiţia ca la fiecare probă să fie obţinută nota minimă 7 (şapte), calculată conform alin. (1).  +  Articolul 43 (1) Rezultatele finale se prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea validării. (2) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul de promovare în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului. (3) Fapta candidatului de a contacta, direct sau indirect, un membru al comisiilor de concurs în afara situaţiilor permise de prezentul regulament este considerată fraudă. (4) Frauda constatată prin orice mijloace poate determina invalidarea parţială a concursului cu privire la candidatul sau candidaţii care au urmărit obţinerea unui avantaj în raport cu ceilalţi candidaţi, iar în situaţia în care Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră că a fost afectată obiectivitatea desfăşurării concursului, poate invalida concursul cu privire la toţi candidaţii. (5) În termen de cel mult 15 zile de la comunicarea rezultatelor concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea candidaţilor declaraţi admişi. (6) Promovarea candidaţilor declaraţi admişi la concurs se face în ordinea mediilor generale obţinute, în limita numărului de posturi scoase la concurs pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (7) Promovarea se face numai la secţia pentru care candidatul a susţinut concursul.  +  Articolul 44La medii egale au prioritate, în următoarea ordine: candidaţii care au titlul ştiinţific de doctor în drept, cei care au vechime mai mare în funcţia de judecător sau de procuror, cei care au calitatea de doctorand, candidaţii care au absolvit cursuri de masterat sau care au absolvit cursuri postuniversitare în specializarea corespunzătoare secţiei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care au candidat ori candidaţii care au activitate publicistică în specialitate.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 45Toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculează potrivit art. 101 şi următoarele din Codul de procedură civilă.  +  Articolul 46 (1) Toate documentele întocmite pentru concurs se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare. (2) Lucrările de concurs se păstrează în original la dosarele profesionale ale candidaţilor.  +  Articolul 47Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător judecătorilor şi procurorilor militari.-------