LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012energiei electrice și a gazelor naturale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012  Notă
  Conform art. V din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020, în tot cuprinsul Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „serviciu tehnologic de sistem“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „serviciu de sistem“. Înlocuirea sintagmelor s-a realizat direct în textul prezentei formei consolidate.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Titlul I Energia electrică  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Domeniul de reglementare(1) Prezentul titlu stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activităților în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie și a atingerii obiectivelor de securitate energetică, competitivitate și dezvoltare durabilă în condiții de accesibilitate, disponibilitate și suportabilitate a prețurilor și cu respectarea normelor de siguranță, calitate și protecție a mediului. (la 30-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) (1^1) Se supun dispozițiilor prezentului titlu grupurile de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalațiile utilizatorilor, conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. (la 31-12-2021, Articolul 1 din Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2) Nu se supun dispozițiilor prezentului titlu:a) grupurile electrogene mobile, instalațiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel. (la 06-12-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul 34, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 163 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 06 decembrie 2022 ) b) sursele staționare de energie electrică în curent continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare la Sistemul electroenergetic național, denumit în continuare SEN.  +  Articolul 2Obiectivele activităților din domeniul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerareActivitățile din domeniul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare trebuie să se desfășoare pentru realizarea următoarelor obiective de bază:a) asigurarea dezvoltării durabile a economiei naționale;b) diversificarea bazei de resurse energetice primare;c) crearea și asigurarea funcționării piețelor concurențiale de energie electrică, inclusiv comerțul transfrontalier cu energie electrică; (la 31-12-2021, Litera c) din Articolul 2 , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) d) asigurarea accesului nediscriminatoriu și reglementat al tuturor participanților la piața de energie electrică și la rețelele electrice de interes public al consumatorilor, inclusiv al consumatorilor dispecerizabili; (la 25-07-2022, Litera d) din Articolul 2 , Capitolul I , Titlul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 ) e) transparența tarifelor, prețurilor și taxelor la energie electrică în cadrul unei politici de tarifare, urmărind creșterea eficienței energetice pe ciclul de producere, transport, distribuție și utilizare a energiei electrice;f) constituirea stocurilor de siguranță la combustibilii necesari pentru producerea energiei electrice, precum și a energiei termice produse în cogenerare;g) asigurarea funcționării interconectate a SEN cu sistemele electroenergetice ale țărilor vecine și cu sistemele electroenergetice din Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem de Energie Electrică - ENTSO-E, denumită în continuare ENTSO-E;h) îmbunătățirea competitivității pieței interne de energie electrică și participarea activă la formarea atât a pieței regionale, cât și a pieței interne de energie a Uniunii Europene și la dezvoltarea schimburilor transfrontaliere;i) promovarea utilizării surselor noi și regenerabile de energie;j) asigurarea protecției mediului la nivel local și global, în concordanță cu reglementările legale în vigoare;k) asigurarea măsurilor de securitate în vederea prevenirii și combaterii actelor de terorism și sabotaj asupra infrastructurii SEN;l) asigurarea siguranței în funcționare a SEN;m) asigurarea siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților finali;n) promovarea producției de energie electrică realizată în sisteme de cogenerare de înaltă eficiență, asociată energiei termice livrate pentru acoperirea unui consum economic justificat.o) promovarea cooperării regionale în vederea creșterii securității energetice; (la 30-07-2020, Articolul 2 din Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) p) respectarea drepturilor consumatorilor, privind, în principal: schimbarea efectivă și cu ușurință a furnizorului, accesul la informații clare și inteligibile, transparența condițiilor contractuale, proceduri eficiente de gestionare a plângerilor; (la 30-07-2020, Articolul 2 din Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) q) asigurarea dezvoltării serviciilor care folosesc resurse de energie descentralizate, precum consumul dispecerizabil și stocarea energiei. (la 30-07-2020, Articolul 2 din Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) r) asigurarea investițiilor în special în producerea de energie variabilă și flexibilă, în stocarea energiei sau în implementarea electromobilității sau în crearea de noi interconexiuni între statele membre ale Uniunii Europene; (la 31-12-2021, Articolul 2 din Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) s) asigurarea că prețurile la energia electrică reflectă cererea și oferta reale; (la 31-12-2021, Articolul 2 din Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 3În înțelesul prezentului titlu, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. acces la rețeaua electrică de interes public - ansamblul de reguli prin care un terț își exercită dreptul de a se racorda și de a utiliza, în condițiile legii, rețelele electrice de transport și distribuție; (la 25-07-2022, Punctul 1. din Articolul 3 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 ) 2. adecvanță - capacitatea surselor de putere dintr-o zonă de a acoperi consumul din acea zonă;3. autoritate competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE;4. acces garantat la rețele electrice - ansamblul de reguli și condiții tehnice și comerciale prin care unor categorii de producători aflate sub incidența unei scheme de sprijin adoptate la nivel național li se garantează preluarea în rețeaua electrică a unor cantități de energie electrică ce au fost contractate pe piața concurențială sau pe baza unor obligații de achiziție stabilite în baza prezentei legi;5. acces prioritar la rețele electrice - ansamblul de reguli și condiții tehnice și comerciale prin care unor categorii de producători li se asigură posibilitatea preluării în rețea, în orice moment, a energiei electrice produse, în funcție de capacitatea racordului la rețea și de disponibilitatea unităților/resurselor eligibile, fără a se pune în pericol siguranța sistemului;6. agregare - funcție îndeplinită de o persoană fizică sau juridică care combină sarcinile mai multor clienți sau energia electrică produsă de mai multe surse în vederea vânzării, a cumpărării sau a licitării pe orice piață de energie electrică;7. agregator independent - participant la piață implicat în agregare și care nu este afiliat furnizorului clientului său;8. aproape în timp real - în contextul măsurării inteligente, o perioadă scurtă de timp, de obicei de ordinul secundelor sau până la momentul decontării dezechilibrelor de pe piața națională;9. avarie - evenimentul care se manifestă prin abateri periculoase de la parametrii funcționali prevăzuți de normele tehnice în vigoare;10. branșament - instalația de racordare a unui utilizator la rețeaua electrică de joasă tensiune;11. capacitate de interconexiune - o linie de transport de energie electrică ce traversează sau trece peste granița dintre două state și care face legătura între sistemele de transport naționale ale acelor state;12. capacitate energetică - instalațiile de producere a energiei electrice și/sau energiei termice în cogenerare, rețele electrice și alte echipamente electroenergetice;13. cele mai bune tehnici disponibile - în contextul protecției și securității datelor într-un mediu de măsurare inteligentă, tehnicile cele mai eficiente, avansate și adecvate din punct de vedere practic pentru a asigura, în principiu, temeiul pentru respectarea normelor Uniunii Europene în materie de protecție și de securitate a datelor;14. centrală electrică - ansamblul de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea de energie electrică; o centrală electrică cuprinde una sau mai multe unități (grupuri) de producere;15. centrală electrică de cogenerare (termoficare) - ansamblul de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea combinată de energie electrică și termică;16. centru de coordonare regional - centrul de coordonare regional înființat în temeiul articolului 35 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică;17. client - clientul angro sau final de energie electrică;18. client activ - clientul final sau un grup de clienți finali ce acționează împreună, care consumă sau stochează energia electrică produsă în spațiile pe care le deține situate în zone limitate sau care vinde propria energie electrică produsă sau care participă la programe de flexibilitate sau de eficiență energetică, identificate ca atare prin legislația aplicabilă, cu condiția ca activitățile respective să nu constituie principala lor activitate comercială sau profesională;19. client angro - persoana fizică sau juridică ce cumpără energie electrică în vederea revânzării în interiorul sau în exteriorul sistemului în cadrul căruia este stabilită;20. client final - orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consum propriu; în cuprinsul legii noțiunile de „client final“ și „consumator“ sunt echivalente;21. client noncasnic - orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică ce nu este pentru propriul consum casnic; această categorie include și producători de energie electrică, clienții industriali, întreprinderile mici și mijlocii, operatori economici și clienții angro;22. client casnic - clientul care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activități comerciale sau profesionale;23. consumator vulnerabil - persoană singură/familie, client final aparținând unei categorii de clienți casnici care, din motive de sănătate, handicap, vârstă, venituri insuficiente sau izolare față de sursele de energie, se află în risc de marginalizare socială și care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecție socială, inclusiv de natură financiară, și servicii suplimentare pentru a-și asigura cel puțin nevoile energetice minimale. Măsurile de protecție socială, precum și criteriile de eligibilitate pentru acestea se stabilesc prin acte normative; 24. comunitate de energie a cetățenilor - persoana juridică care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:a) este bazată pe o participare voluntară și deschisă și este controlată efectiv de către membri sau acționari persoane fizice, autorități locale, inclusiv municipalități, sau întreprinderi mici;b) are ca principal obiectiv oferirea unor avantaje cu privire la mediu, economice sau sociale pentru membrii sau acționarii săi sau pentru zonele locale în care funcționează mai degrabă, decât acela de a genera profituri financiare;c) se poate implica în producere, inclusiv producerea din surse regenerabile, distribuție, furnizare, consum, agregare, stocarea energiei, servicii de eficiență energetică, sau în servicii de încărcare pentru autovehicule electrice ori poate să furnizeze alte servicii energetice membrilor sau acționarilor săi;25. comision de încetare a contractului - comisionul sau penalitatea impusă clienților finali de către furnizori sau de către participanții la piață implicați în agregare la încetarea unui contract de furnizare de energie electrică sau de servicii;26. comision pentru schimbare - comisionul sau penalitatea impusă pentru schimbarea furnizorilor sau a participanților la piață angajați în agregare, inclusiv comisionul de încetare a contractului, care este impus direct sau indirect clienților de către furnizori, de către participanții la piață angajați în agregare sau de către operatorii de sistem;27. componente de rețea complet integrate - componentele de rețea care sunt integrate în sistemul de transport sau de distribuție, inclusiv instalații de stocare, și sunt utilizate numai în scopul de a asigura o funcționare sigură și fiabilă a sistemului de transport sau de distribuție și nu pentru echilibrarea sau gestionarea congestiilor; 28. congestie - situația în care nu pot fi satisfăcute toate cererile participanților la piață de a tranzacționa între zone de rețea, deoarece acestea ar afecta semnificativ fluxurile fizice pe elemente de rețea care nu pot face față fluxurilor respective;29. consum dispecerizabil - modificarea sarcinii electrice de către clienții finali față de modelele lor normale sau curente de consum ca reacție la semnalele pieței, inclusiv ca reacție la prețurile energiei electrice care variază în timp sau la stimulentele financiare sau ca reacție la acceptarea ofertei clientului final de a vinde reducerea sau creșterea cererii la un anumit preț pe o piață organizată, în mod individual sau prin agregare;30. contor convențional - contorul analog sau electronic care nu are capacitatea nici de a transmite și nici de a primi date;31. contract de furnizare a energiei electrice - contractul în baza căruia furnizorul de energie electrică furnizează clientului său o cantitate de energie electrică pe o anumită perioadă de timp, dar care nu cuprinde un instrument derivat din domeniul energiei electrice;32. contract de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice - contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între un furnizor și un client final care reflectă variația de preț pe piețele spot, inclusiv pe piețele pentru ziua următoare și intrazilnice, la intervale cel puțin egale cu intervalul de decontare a pieței;33. contract de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice - contract prin care o capacitate de producere a energiei electrice a unei centrale electrice, ce utilizează combustibil și care este deținută și operată de către un operator economic în condițiile legii, este rezervată de către un operator economic care dispune de combustibil pentru producerea de energie electrică în vederea transformării unei cantități de combustibil în energie electrică, ce urmează a fi valorificată în piață de către producător/operatorul economic pe baza licenței de furnizare de energie electrică, cu plata unui tarif de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice către operatorul economic care deține și operează centrala electrică;34. control asupra unui operator economic - orice drepturi, contracte sau orice alte elemente care, fiecare în parte ori luate împreună și ținând seama de circumstanțele de fapt sau de drept, conferă posibilitatea de a exercita o influență determinantă asupra unui operator economic, în special prin:a) drepturi de proprietate sau de folosință asupra totalității ori a unei părți din activele unui operator economic;b) drepturi sau contracte care conferă o influență determinantă asupra structurii operatorului economic, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unui operator economic;35. culoar de trecere a liniei electrice - suprafața terestră situată de-a lungul liniei electrice și spațiului aerian de deasupra sa, în care se impun restricții din punctul de vedere al coexistenței liniei cu elementele naturale, obiectele, construcțiile și instalațiile aferente acesteia; culoarul de trecere include zona de protecție și zona de siguranță;36. dispecerizarea prioritară reprezintă:a) dispecerizarea centralelor electrice pe baza unor criterii diferite de ordinea economică a ofertelor, în cazul modelului de autodispecerizare;b) dispecerizarea centralelor electrice pe baza unor criterii care sunt diferite de ordinea economică a ofertelor și de constrângerile rețelei, acordând prioritate dispecerizării anumitor tehnologii de producere, în cazul modelului de dispecerizare centralizată;37. distribuție de energie electrică - transportul energiei electrice prin rețele de distribuție de înaltă tensiune, medie tensiune și joasă tensiune, cu tensiune de linie nominală de până la 110 kV inclusiv, în vederea livrării acesteia către clienți, fără a include furnizarea;38. echilibru între producție și consum - acoperirea cererii previzibile de energie electrică, fără a fi necesară reducerea consumului;39. echilibrare - toate acțiunile și procesele, în toate intervalele de timp, prin care operatorii de transport și de sistem asigură, în mod constant, atât menținerea frecvenței sistemului în limitele de stabilitate predefinite, cât și conformitatea cu volumul rezervelor necesare cu privire la calitatea cerută;40. eficiență economică - un set de principii tehnico-economice și de protecție a mediului luate în considerare în fiecare din etapele de proiectare, dezvoltare și operare a rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice în vederea asigurării accesului la rețea a tuturor solicitanților din cadrul unui perimetru concesionat, la costul cel mai mic, cu respectarea normelor tehnice și de siguranță, precum și a standardului de performanță;41. eficiență energetică - raportul dintre performanța, serviciile, bunurile sau energia obținute și energia consumată în acest scop;42. energie de echilibrare - energia utilizată de operatorii de transport și de sistem pentru echilibrare;43. energie din surse regenerabile sau energie regenerabilă - energia din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, energie solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, energie ambientală, energia mareelor, a valurilor și alte tipuri de energie a oceanelor, energie hidroelectrică, energia din biomasă ca materie primă pentru combustibili solizi, combustibili lichizi, singaz obținut în instalații de piroliză și gazeificare, gaz de fermentare a deșeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz; (la 25-07-2022, Punctul 43. din Articolul 3 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 ) 44. exploatare comercială a unei capacități energetice - ansamblul activităților desfășurate de un operator economic în sectorul energiei electrice în baza unei licențe acordate în condițiile prezentei legi;45. extinderea rețelei electrice de distribuție - dezvoltarea rețelei electrice de distribuție de interes public deținută de operatorul de distribuție concesionar prin realizarea, într-o zonă în care nu există rețea, situată în intravilanul sau extravilanul unei localități electrificate/neelectrificate, a unor noi capacități de distribuție și efectuarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice strict necesare, în vederea racordării unuia sau a mai multor utilizatori de rețea;46. furnizare de energie electrică - activitatea de vânzare de energie electrică către clienți, inclusiv revânzarea, precum și alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în proprietatea furnizorului. Activitatea de vânzare a energiei electrice achiziționate de la un furnizor de energie electrică și folosită de către un operator al unui punct/unei stații de reîncărcare a bateriilor ce echipează vehicule electrice și hibrid electrice plug-in nu reprezintă furnizare de energie electrică;47. furnizor - persoană fizică și/sau juridică ce desfășoară activitatea de furnizare de energie;48. furnizor de ultimă instanță - furnizorul desemnat prin mecanisme concurențiale de către ANRE dintre furnizorii existenți pe piața de energie;49. garanție de origine - documentul electronic emis de autoritatea competentă producătorilor de energie electrică, care are funcția unică de a furniza unui client final dovada că o pondere sau o cantitate de energie dată a fost produsă din surse regenerabile ori în cogenerare de înaltă eficiență;50. grup de măsurare - ansamblul format din contor și transformatoarele de măsurare aferente acestuia, precum și toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;51. informații de facturare - informațiile furnizate în factura unui client final, cu excepția unei solicitări de plată;52. informație sensibilă comercial - informație a cărei divulgare ar putea restrânge, împiedica ori denatura concurența pe piața de energie electrică și/sau ar conduce la producerea de prejudicii participanților la piață;53. interconexiune - ansamblul de instalații și echipamente prin care se realizează conectarea sistemelor electroenergetice;54. interoperabilitate - în contextul măsurării inteligente, este capacitatea a două sau mai multe rețele, sisteme, dispozitive, aplicații sau componente energetice sau de comunicații de a lucra în corelație, de a schimba și de a utiliza informații în vederea îndeplinirii funcțiilor prevăzute;55. interval de decontare a dezechilibrelor - perioada de timp pentru care se calculează dezechilibrul părților responsabile cu echilibrarea;56. instalație de racordare - instalație electrică realizată între punctul de racordare la rețeaua electrică de interes public și punctul de delimitare;57. instalație de stocare a energiei - în sistemul de energie electrică, o instalație în care are loc stocarea energiei;58. instalație electrică tehnologică - instalație electrică care este parte a unei capacități energetice, inclusiv rețelele electrice, diferită de instalația electrică/rețeaua electrică aferentă unei construcții în care sau pe care este amplasată capacitatea energetică;59. instrumente derivate din domeniul energiei electrice - contractele și instrumentele derivate prezentate în continuare:
  (i)contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward și orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care trebuie decontate în numerar sau pot fi decontate în numerar la cererea uneia dintre părți, altfel decât în caz de încălcare a obligațiilor sau de alt incident care conduce la reziliere;
  (ii)contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward și orice alt contract derivat referitor la mărfuri care poate fi decontat prin livrare fizică, cu condiția să fie tranzacționat pe o piață de energie, pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare, astfel cum sunt definite în legislația specială, cu excepția produselor energetice angro tranzacționate pe un sistem organizat de tranzacționare care trebuie decontate prin livrare fizică;
  (iii)contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward și orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care pot fi decontate prin livrare fizică, care nu au fost menționate în alt mod la punctul (ii) și neavând scopuri comerciale, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate;
  60. întreprindere mică - întreprinderea care are mai puțin de 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 10 milioane de euro;61. linie electrică directă - linia electrică ce leagă o capacitate energetică de producție izolată de un client izolat sau linia electrică ce leagă un producător și un furnizor de energie electrică, în scopul alimentării directe a sediilor proprii, a filialelor ori a clienților eligibili ai acestora;62. loc de consum - incinta sau zona în care se consumă, printr-o singură instalație de utilizare, energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalații de racordare. Un client final poate avea mai multe locuri de consum, după caz, în incinte sau zone diferite sau în aceeași incintă sau zonă;63. management orientat către eficiența energetică și satisfacerea cererii - abordarea, globală sau integrată, destinată influențării volumului și programării consumului de energie electrică în scopul scăderii consumului de energie primară și a vârfurilor de sarcină prin acordarea de prioritate investițiilor de eficiență energetică, contractelor de alimentare cu energie electrică întreruptibile, investițiilor noi pentru creșterea capacității de producere, dacă acestea sunt opțiunile cele mai eficiente și economice, având în vedere impactul pozitiv pe care îl are economia consumului de energie asupra mediului, asupra siguranței alimentării cu energie electrică, precum și asupra costurilor de distribuție legate de acestea;64. management al congestiilor - totalitatea activităților, programelor și acțiunilor întreprinse de operatorul de transport și de sistem pentru a elimina congestiile ce apar la programarea funcționării sau la funcționarea în timp real a SEN; în vederea eliminării congestiilor pe liniile de interconexiune prin alocarea implicită a capacității, operatorul de transport și sistem cooperează cu operatorul pieței de energie electrică;65. microîntreprindere - întreprinderea care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane de euro;66. minister de resort - Ministerul Energiei;67. monopol natural în domeniul energiei electrice - situația de piață în care serviciul de transport și serviciul de distribuție a energiei electrice se asigură, fiecare în parte, de către un singur operator economic pentru utilizatorii de pe un teritoriu delimitat;68. operator desemnat al pieței de energie electrică - operator al pieței desemnat de ANRE în baza Regulamentului (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor să îndeplinească sarcini referitoare la cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare sau a piețelor intrazilnice;69. operator al pieței de energie electrică - entitatea care furnizează un serviciu prin care ofertele de vânzare de energie electrică sunt corelate cu ofertele de cumpărare de energie electrică;70. operator de distribuție - orice persoană fizică sau juridică ce deține, sub orice titlu, o rețea electrică de distribuție și care răspunde de exploatarea, de întreținerea și, dacă este necesar, de dezvoltarea rețelei de distribuție într-o anumită zonă și, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a rețelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuție de energie electrică;71. operator de transport și de sistem - orice persoană fizică sau juridică ce deține, sub orice titlu, o rețea electrică de transport și care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, de dezvoltarea rețelei de transport într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a rețelei de transport de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;72. operator economic afiliat - oricare operator economic dintr-un grup care, direct sau indirect, controlează operatorul economic specificat, este controlat de acesta ori este sub controlul comun, împreună cu acest operator economic;73. operator economic din domeniul energiei electrice - orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară cel puțin una dintre următoarele activități: producere, transport, distribuție, agregare, dispecerizare, stocare, furnizare, operare sau administrare a unei piețe de energie electrică, cumpărare sau vânzare de energie electrică și care are atribuții comerciale, tehnice și/sau de întreținere legate de aceste activități, dar nu include clienții finali;74. operator economic integrat din domeniul energiei electrice - operator economic integrat pe verticală sau operator economic integrat pe orizontală;75. operator economic integrat pe orizontală - operatorul economic care realizează cel puțin una dintre următoarele activități: de producere în scopul vânzării, de transport, de distribuție sau de furnizare a energiei electrice, precum și o altă activitate care nu este în domeniul energiei electrice;76. operator economic integrat pe verticală - un operator economic sau un grup de operatori economici din domeniul energiei electrice în care aceeași persoană sau aceleași persoane este/sunt îndreptățită/îndreptățite, direct ori indirect, să exercite controlul, iar acest operator economic sau acest grup de operatori desfășoară cel puțin una dintre activitățile de transport sau de distribuție și cel puțin una dintre activitățile de producere sau de furnizare de energie electrică;77. ordinea de prioritate economică - ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după criterii economice;78. parte responsabilă cu echilibrarea - participant la piață sau reprezentantul ales al acestuia responsabil pentru dezechilibrele sale pe piața energiei electrice;79. participant la piață - persoană fizică sau juridică care cumpără, vinde sau produce energie electrică, care este implicată în agregare sau care este un consumator dispecerizabil sau un operator de servicii de stocare a energiei, inclusiv prin plasarea de ordine de tranzacționare pe una sau mai multe piețe de energie electrică, inclusiv pe piețele de echilibrare a energiei;80. piața angro de energie electrică - orice piață din Uniunea Europeană pe care se tranzacționează produse energetice angro;81. piețe de energie electrică - piețe în care se tranzacționează energia electrică, inclusiv piețele extrabursiere și bursele de energie electrică, piețele pentru comercializarea energiei, capacități, servicii de echilibrare și servicii de sistem în toate intervalele de timp, inclusiv piețele la termen, piețele pentru ziua următoare și piețele intrazilnice; 82. piața organizată de energie electrică - sistemul multilateral, care reunește sau facilitează reunirea intereselor unor terțe părți în materie de cumpărare și de vânzare de produse energetice angro într-un mod care să aibă ca rezultat un contract sau orice alt sistem sau facilitate în care interesele unor terțe părți în materie de cumpărare și de vânzare de produse energetice angro pot interacționa într-un mod care rezultă într-un contract;83. piața cu amănuntul de energie electrică - cadrul în care energia electrică este cumpărată de clienții finali, în vederea satisfacerii consumului propriu;84. piața de echilibrare - piața organizată de energie electrică în care furnizorii de servicii de echilibrare pot oferi operatorului de transport și de sistem capacitate și energie de echilibrare în oricare sens, de creștere sau de reducere, în vederea asigurării de către aceștia a echilibrului în timp real dintre producție și consum;85. piața intrazilnică de energie electrică - piața organizată și administrată de operatorul desemnat al pieței de energie electrică, care oferă participanților la piață posibilitatea de a-și îmbunătăți echilibrarea portofoliului pentru o zi de livrare prin tranzacții efectuate în sesiuni desfășurate după încheierea tranzacțiilor pe piața pentru ziua următoare și înainte cu un anumit interval de timp de începere a livrărilor;86. piața pentru ziua următoare (PZU) - piața organizată și administrată de operatorul desemnat al pieței de energie electrică pentru vânzarea și cumpărarea energiei electrice în ziua de livrare care urmează imediat după ziua de tranzacționare;87. piața serviciilor de sistem - piața de energie pe care se tranzacționează serviciile de echilibrare, serviciile de sistem care nu asigură stabilitatea frecvenței; 88. plan de apărare a sistemului - ansamblul de măsuri tehnice și organizatorice care trebuie luate pentru a preveni propagarea unei perturbații sau o deteriorare în sistemul de transport, în vederea evitării unei perturbații la nivel de stare de zonă extinsă și a unei stări de colaps;89. plan de dezvoltare - documentul de planificare pe termen lung a necesarului de investiții în capacități de producere, transport și distribuție, în vederea acoperirii cererii de energie electrică a sistemului și a asigurării livrărilor către clienți, în condițiile legislației aplicabile;90. plângere - sesizare, reclamație, petiție, divergență, neînțelegere, dispută adresată ANRE, în domeniul energiei electrice și/sau în domeniul energiei termice produse în cogenerare formulată de o persoană fizică sau juridică, respectiv Ministerul Energiei pentru domeniul eficienței energetice;91. procedură de ofertare - procedura prin care cerințele suplimentare de consum, precum și capacitățile de producere planificate a fi înlocuite sunt acoperite prin realizarea de capacități de producere de energie electrică noi sau prin retehnologizarea celor existente;92. producător de energie electrică - persoana fizică sau juridică având ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare;93. producere distribuită - centralele de producere a energiei electrice conectate la rețeaua de distribuție;94. produse energetice angro - contractele și instrumentele derivate, indiferent de locul sau modul lor de tranzacționare, după cum urmează:a) contractele de furnizare de energie electrică în cazul în care livrarea este în Uniunea Europeană; b) instrumentele derivate pe energie electrică produse, tranzacționate sau furnizate în Uniunea Europeană; c) contractele referitoare la transportul energiei electrice în Uniunea Europeană; d) instrumentele derivate pe transportul energiei electrice în Uniunea Europeană;e) contractele de furnizare și distribuție de energie electrică către clienții finali cu o capacitate de consum mai mare de 600 GWh pe an;95. prosumator - clientul final care își desfășoară activitățile în spațiul propriu deținut cu orice titlu, aferent unui punct de delimitare cu rețeaua electrică, precizat prin certificatul de racordare și care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică produsă sau stocată furnizorului de energie electrică cu care acesta are încheiat contract de furnizare a energiei electrice și/sau consumatorilor racordați la barele centralei electrice, inclusiv care poate deconta energia electrică produsă și livrată cu energia electrică consumată din rețea pentru mai multe locuri de producere și consum ale acestora, dacă pentru locurile de consum respective este același furnizor de energie electrică și dacă sunt racordate la rețeaua electrică a distribuitorului la care este racordat prosumatorul, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară; (la 06-12-2022, Punctul 95. din Articolul 3 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul 34, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 163 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 06 decembrie 2022 ) 96. punct de reîncărcare - o interfață care este capabilă să încarce, pe rând, câte un vehicul electric sau să schimbe, pe rând, câte o baterie a unui vehicul electric;97. reabilitare - ansamblul operațiunilor efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații energetice care, fără modificarea tehnologiei inițiale, restabilesc starea tehnică și de eficiență a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viață;98. retehnologizare - ansamblul operațiunilor de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral și/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creșterii eficienței activității, reducerii consumurilor specifice de energie, reducerii emisiilor poluante etc.;99. rețea electrică - ansamblul de linii, inclusiv elementele de susținere și de protecție ale acestora, stațiile electrice și alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator; rețeaua electrică poate fi rețea de transport sau rețea de distribuție;100. rețea electrică de distribuție - rețeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv;101. rețea electrică de interes public - rețeaua electrică la care sunt racordați cel puțin 2 utilizatori;102. rețea electrică de transport - rețeaua electrică de interes național și strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV;103. sector al energiei electrice - ansamblul activităților de producere a energiei electrice, inclusiv de producere a energiei termice și electrice în cogenerare, de transport, de distribuție și de furnizare a energiei electrice, de furnizare a serviciilor de sistem, importul și exportul energiei electrice, schimburile naturale și/sau de avarie cu sistemele electroenergetice ale țărilor vecine, precum și instalațiile aferente acestora;104. serviciu de distribuție - serviciul asigurat de operatorul de distribuție care constă în asigurarea transmiterii, în condiții de eficiență și siguranță, a energiei electrice între două sau mai multe puncte ale rețelei de distribuție, cu respectarea standardelor de performanță în vigoare;105. serviciu de flexibilitate - serviciu furnizat de un participant la piață și achiziționat de operatorii de distribuție pentru susținerea funcționării eficiente și sigure a sistemului de distribuție și pentru a maximiza calitatea serviciilor furnizate;106. serviciu de sistem - orice serviciu necesar pentru exploatarea sistemelor de transport sau de distribuție, inclusiv serviciile de echilibrare și serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței, dar fără a include și gestionarea congestiilor;107. serviciu de sistem care nu are ca scop stabilitatea frecvenței - serviciul utilizat de un operator de transport și de sistem sau de un operator de distribuție pentru reglajul tensiunii în regim staționar, pentru injecții rapide de curent reactiv, pentru inerție pentru stabilitatea rețelei locale, pentru curentul de scurtcircuit, capacitatea de pornire cu surse proprii și capacitatea de funcționare în regim insularizat;108. serviciu de transport - serviciul asigurat de operatorul de transport și de sistem care constă în asigurarea transmiterii, în condiții de eficiență și siguranță, a energiei electrice între două sau mai multe puncte ale rețelei de transport, cu respectarea standardelor de performanță în vigoare;109. serviciu universal - serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clienților casnici la un nivel de calitate bine definit și la prețuri competitive, transparente, ușor comparabile și nediscriminatorii;110. siguranța alimentării cu energie electrică - asigurarea capacității tehnice a sistemului energetic național de a alimenta cu energie electrică utilizatorii acestui sistem, cu respectarea legislației în vigoare;111. siguranța în funcționare - capacitatea sistemului de transport de a menține o stare normală de funcționare sau de a reveni la o stare normală de funcționare cât mai curând posibil, caracterizată prin limite de siguranță în funcționare;112. siguranța în funcționare a rețelei - funcționarea continuă a rețelei de transport și, după caz, a rețelei de distribuție, în circumstanțe previzibile;113. sistem electroenergetic - ansamblul instalațiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativă, distribuția, furnizarea și utilizarea energiei electrice;114. sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, distribuție, furnizare și utilizare a energiei electrice în condițiile prevăzute de lege, care nu este interconectat cu SEN;115. sistem electroenergetic național (SEN) - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul național; SEN constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanții la piața de energie electrică;116. sistem interconectat - sistemele de transport și de distribuție legate între ele prin intermediul uneia sau mai multor interconexiuni;117. sistem de măsurare inteligentă - sistemul electronic care poate măsura cantitatea de energie electrică introdusă în rețea sau consumul de energie electrică din rețea și care oferă mai multe informații decât un contor convențional și poate transmite și primi date în scopuri de informare, monitorizare și control, utilizând o formă de comunicații electronice;118. sistem mic conectat - orice sistem cu un consum mai mic de 3.000 GWh în anul 1996, în cazul căruia mai mult de 5% din consumul anual se obține prin interconectarea cu alte sisteme;119. sistem mic izolat - orice sistem cu un consum mai mic de 3.000 GWh în anul 1996, în cazul căruia mai puțin de 5% din consumul anual se obține prin interconectarea cu alte sisteme;120. standard de performanță pentru serviciile de transport/ distribuție/furnizare a energiei electrice - reglementarea emisă de autoritatea competentă pentru stabilirea indicatorilor de performanță în asigurarea serviciului de transport/distribuție/ furnizare a energiei electrice;121. stocare de energie - procesul de transformare a energiei electrice într-o formă de energie care poate fi stocată în scopul amânării utilizării acesteia pentru un moment ulterior momentului generării și reconversia ulterioară a energiei respective în energie electrică sau utilizarea acesteia în alt vector energetic;122. trader de energie electrică - persoana fizică sau juridică ce cumpără și vinde energie electrică exclusiv pe piața angro de energie electrică sau la import/export;123. transport al energiei electrice - transportul de energie electrică prin rețeaua interconectată de transport de energie electrică, în scopul transmiterii energiei electrice către clienții finali sau către distribuitori, dar fără a include și furnizarea;124. utilizator de rețea electrică - orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalații sunt racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de energie electrică în ori din sistemul de transport, respectiv de distribuție a energiei electrice;125. zonă de protecție - zona adiacentă capacității energetice, extinsă în spațiu, în care se introduc interdicții privind accesul persoanelor și regimul construcțiilor;126. zonă de siguranță - zona adiacentă capacităților energetice, extinsă în spațiu, în care se instituie restricții și interdicții în scopul asigurării funcționării normale și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului; zona de siguranță cuprinde și zona de protecție. (la 31-12-2021, Articolul 3 din Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )
   +  Capitolul II Strategia și politica energetică, autorități și competențe  +  Articolul 4Strategia și politica energetică(1) Strategia energetică națională definește obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu și lung și modalitățile cele mai eficiente de realizare a acestora, în condițiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naționale și satisfacerii necesarului de energie și a unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț accesibil. Strategia energetică se elaborează de ministerul de resort cu consultarea reprezentanților industriei energetice, a organizațiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali și a reprezentanților mediului de afaceri și se aprobă de către Guvern. Strategia energetică se revizuiește periodic, la inițiativa ministerului de resort, fără a se aduce atingere stabilității și predictibilității specifice unui astfel de document, forma revizuită urmând a fi aprobată în condițiile legii. (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2) Politica energetică, urmărind direcțiile stabilite prin strategia energetică, este pusă în operă de ministerul de resort, pe baza Programului de guvernare, pentru un interval de timp mediu și cu considerarea evoluțiilor probabile pe termen lung, cu consultarea operatorilor economici din domeniul energiei electrice, a organizațiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali și a reprezentanților mediului de afaceri, având în vedere, în principal:a) constituirea cadrului instituțional corespunzător, prin definirea organismelor și a autorităților competente pentru realizarea acestei politici;b) asigurarea cadrului legal necesar funcționării sigure și stabile a SEN;c) asigurarea securității în aprovizionarea cu combustibili și energie electrică și a siguranței în funcționarea SEN;d) asigurarea protecției mediului, reconstrucția ecologică a siturilor afectate de activități energetice;e) transparența prețurilor și tarifelor la combustibili și energie;f) creșterea eficienței energetice;g) promovarea energiei din surse regenerabile, din surse neconvenționale, a cogenerării de înaltă eficiență și a stocării de energie, cu acordarea de prioritate alimentării cu energie electrică pentru așezările izolate;h) dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul energiei, participarea la piețele regionale și piața europeană de energie electrică, în vederea realizării pieței unice de energie la nivelul Uniunii Europene și asigurării funcționării în condiții de securitate și siguranță a SEN.(3) Sursele de finanțare utilizate pentru aplicarea strategiei energetice naționale și a politicii Guvernului în sectorul energetic se asigură din sursele proprii ale operatorilor economici în domeniu, bugetul de stat, bugetele locale, împrumuturi rambursabile și nerambursabile, inclusiv scheme/mecanisme de subvenționare, respectiv contractare, ajutoare de stat, fonduri structurale și programe/scheme de finanțare asigurate la nivelul Uniunii Europene.(4) Ministerul de resort va beneficia periodic de la bugetul de stat de sumele necesare actualizării strategiei energetice, precum și pentru dezvoltarea de studii, analize, evaluări, monitorizări necesare îndeplinirii atribuțiilor proprii, în vederea elaborării legislației aferente strategiei energetice naționale și a politicii Guvernului în sectorul energetic și evaluării impactului acesteia.(5) Măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat, propuse pentru asigurarea aplicării strategiei energetice naționale și a politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, precum și cele prevăzute de prezenta lege vor fi aprobate și acordate numai în condițiile legii.(6) Pentru elaborarea și implementarea legislației aferente acordării ajutoarelor de stat, evaluarea impactului acordării acestora și derularea procesului de obținere a acordului Comisiei Europene, în conformitate cu legislația națională și cea europeană, ministerul de resort va avea asigurată finanțarea de la bugetul de stat pentru a achiziționa servicii de consultanță, cu respectarea legislației în vigoare.(7) Politica energetică se concretizează într-un program cuprinzând măsuri de stimulare a activităților de investiții, cercetare-dezvoltare, dezvoltare durabilă, valorificare eficientă a resurselor energetice, a eficienței energetice și a altor activități în vederea asigurării siguranței și securității în funcționare a SEN, aprobat prin hotărâre a Guvernului, cu obligativitatea respectării realizării programelor anuale.(8) Guvernul, ministerul de resort, celelalte ministere cu responsabilități directe pentru domeniul energetic, ANRE, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (7) și examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia. (la 30-07-2020, Articolul 4 din Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 )  +  Articolul 5Securitate energetică. Măsuri de salvgardare(1) Abrogat. (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul II , Titlul I a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc, în colaborare cu alte instituții și autorități ale statului competente în domeniu, măsurile obligatorii pentru toți operatorii economici din sectorul energiei electrice, indiferent de forma de proprietate, în vederea menținerii producției și furnizării continue a energiei în perioada sezonului rece, precum și orice alte măsuri privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a SEN.(3) În vederea asigurării siguranței în funcționarea SEN, în baza evaluărilor de adecvanță efectuate de operatorul de transport și de sistem, autoritățile competente pot lua măsurile necesare în vederea dezvoltării și implementării unor mecanisme de asigurare a capacităților energetice pentru a atinge nivelul dorit de adecvanță cu respectarea și în mod corelat cu prevederile specifice din cadrul reglementărilor europene și naționale în vigoare. (la 19-12-2020, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 15 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1239 din 16 decembrie 2020 ) (4) În cazul unor situații neașteptate de criză pe piața de energie și în cazul în care este amenințată siguranța fizică ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalațiilor ori integritatea sistemului, operatorul de transport și de sistem propune ANRE și ministerului de resort adoptarea unor măsuri de siguranță.(5) Măsurile de siguranță prevăzute la alin. (4) trebuie să afecteze cât mai puțin buna funcționare a pieței interne europene și să se rezume strict la remedierea situației de criză care lea generat.(6) Punerea în aplicare a măsurilor de siguranță prevăzute la alin. (4) se face prin hotărâre a Guvernului, inițiată de ministerul de resort.(7) Ministerul de resort notifică, în regim de urgență, celorlalte state membre ale Uniunii Europene, precum și Comisiei Europene măsurile de siguranță adoptate în fiecare caz. (la 30-07-2020, Articolul 5 din Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 )  +  Articolul 6Atribuțiile ministerului de resortMinisterul de resort elaborează strategia energetică națională și politica energetică și implementează prevederile acestora, în condițiile prezentei legi, având următoarele atribuții principale:a) stabilește cadrul instituțional corespunzător pentru desfășurarea, în condiții de eficiență și competitivitate, a activității operatorilor economici care își derulează activitatea în domeniul energiei electrice;b) pentru stabilirea strategiei și politicilor energetice, în vederea asigurării securității și siguranței în funcționarea SEN, cooperează cu operatorii de transport și de sistem și coordonează activități specifice exclusiv pentru acest scop și pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE și pentru a crea o piață internă competitivă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare);c) elaborează programe și planuri de acțiuni și măsuri pentru aplicarea politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, inclusiv a programelor de decarbonare, stocare de energie, eficiență energetică și de promovare a surselor regenerabile de energie, în conformitate cu programele naționale și europene privind Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030, Green Deal și Next Generation, precum și cu alte documente europene relevante; d) elaborează, în colaborare cu ANRE, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Finanțelor Publice, mecanismele, precum și cadrul legal primar și secundar pentru realizarea de investiții prin contracte pentru diferență, care includ:– cadrul legislativ de implementare și de reglementare complementar a schemei de sprijin;– cadrul de funcționare, schema de aplicare și metodologia de stabilire a prețului;– nominalizarea entităților desemnate pentru administrarea schemei de finanțare și a schemei de aplicare, domeniul de competență și responsabilitate al acestora;– modul de finanțare, mecanismul de sprijin prin ajutor de stat și modalitățile de contractare fără licitație, pentru a sprijini proiecte unice;– regulamentul de alocare a capacităților;– procesul de alocare standard și cerințele de eligibilitate a operatorilor economici pentru participarea, condițiile de acordare și de încheiere a contractelor;– contractul-cadru pentru mecanismul contractelor pentru diferență; Notă
  Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024, prevede:
  (1) În aplicarea prevederilor art. 6 lit. d) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, se aprobă cadrul general pentru implementarea și funcționarea mecanismului de sprijin prin contracte pentru diferență pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon.
  (2) Finanțarea mecanismului de sprijin prin contractele pentru diferență pentru tehnologiile eligibile de producere a energiei electrice se realizează cu respectarea normelor naționale și europene în materia ajutoarelor de stat și/sau prevederile deciziilor de autorizare ale Comisiei Europene și se asigură din fonduri europene nerambursabile, prin plata unei/unor contribuții aplicate consumatorilor finali de energie electrică, și în măsura în care va fi necesar Ministerul Energiei, în calitate de ordonator principal de credite, va asigura finanțarea prin bugetul de stat, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 15 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările ulterioare.
  d^1) abrogată; (la 31-12-2021, Litera d^1) din Articolul 6 , Capitolul II , Titlul I a fost abrogată de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) e) elaborează proiecte de acte normative pentru sectorul energiei electrice; f) asigură elaborarea de studii pe baza cărora urmează să fie stabilite prioritățile privind investițiile de interes strategic din sectorul energiei electrice;g) asigură elaborarea de studii, analize și evaluări, necesare îndeplinirii atribuțiilor proprii, cu finanțare asigurată de la bugetul de stat sau alte surse atrase, în vederea elaborării și implementării strategiei energetice naționale, a politicii Guvernului în sectorul energetic și evaluării impactului implementării în conformitate cu legislația națională și europeană;h) are calitatea de autoritate contractantă privind concesionarea în sectorul energiei electrice, cu excepția activității de transport al energiei electrice care este realizată de către Ministerul Economiei, în condițiile prezentei legi; (la 20-12-2022, Litera h) din Articolul 6 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 181 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1226 din 20 decembrie 2022 ) i) analizează și monitorizează, pe baza informațiilor primite de la operatorii economici și consumatori, inclusiv ministerele, autoritățile și instituțiile statului, aplicarea și respectarea măsurilor stabilite pentru protecția mediului;j) elaborează, în colaborare cu ANRE, legislația pentru promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile, surse neconvenționale și cogenerare de înaltă eficiență, precum și tehnologiile privind utilizarea hidrogenului, promovarea stocării energiei și electromobilitatea;k) coordonează acțiunile de cooperare cu instituții similare din alte țări, precum și cu organisme internaționale de profil;l) asigură monitorizarea respectării angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană pentru sectorul energetic și coordonează transpunerea și implementarea acestor angajamente de către instituțiile implicate;m) definește, identifică și propune desemnarea infrastructurii critice a SEN. Este autoritate competentă privind siguranța alimentării cu energie, pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE;n) analizează și monitorizează, pe baza informațiilor primite de la operatorii economici din sectorul energetic aflați în subordinea sau coordonarea ministerului, îndeplinirea măsurilor asumate pentru conformitatea instalațiilor din sectorul energetic, care au obținut perioada de tranziție în urma negocierilor cu Uniunea Europeană, la normele prevăzute în legislația de mediu;o) urmărește și propune, împreună cu alte instituții și autorități ale statului competente în domeniu, măsuri obligatorii pentru toți operatorii economici din sectorul energiei electrice, indiferent de forma de proprietate, în legătură cu stocarea energiei și realizarea stocurilor de siguranță ale SEN în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece și volumul de apă din lacurile de acumulare, precum și orice alte măsuri privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a SEN, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului;p) promovează și facilitează, împreună cu ANRE, cooperarea dintre operatorul pieței de energie electrică, operatorii de transport și de sistem și omologii lor la nivel regional, inclusiv în ceea ce privește aspectele transfrontaliere, cu scopul de a crea o piață internă competitivă a energiei electrice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare);q) colaborează cu ministerul de resort în domeniul protecției sociale, care are responsabilitatea realizării planului național de acțiune pentru diminuarea numărului de cazuri de sărăcie energetică și de definire a consumatorului vulnerabil;r) susține programe de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniu;s) împreună cu operatorul de transport și sistem colaborează cu ministerul de resort în domeniul apelor, precum și cu alte instituții și autorități ale statului competente în domeniu, în vederea menținerii rezervelor de apă aferente acumulărilor cu folosințe multiple;t) elaborează programul de stocare a energiei și de constituire a stocurilor de siguranță la combustibili și urmărește realizarea prevederilor acestuia de către operatorii economici;u) urmărește permanent, prin instituțiile și autoritățile abilitate în acest sens, performanțele și calitatea tehnologiilor și instalațiilor din sistemul energetic și inițiază măsuri în vederea creșterii nivelului acestora;v) ia măsuri pentru realizarea instalațiilor de producere a energiei electrice care permit utilizarea, în condițiile eficienței economice, a combustibililor inferiori din resurse interne, precum și valorificarea unor cantități prestabilite de resurse regenerabile și secundare de energie;w) monitorizează și evaluează adecvarea resurselor pe teritoriul României, elaborează programe privind diversificarea surselor primare de energie, în special pentru valorificarea energiei din surse regenerabile, surse neconvenționale, biomasă, hidrogen, propunând Guvernului măsuri în acest sens;w^1) aprobă standardul de fiabilitate prevăzut la Art. 25 din Regulamentul (UE) 2019/943 în urma propunerii ANRE; (la 31-12-2021, Articolul 6 din Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) w^2) avizează planurile de dezvoltare ale operatorilor de transport și operatorilor de distribuție din punctul de vedere al asigurării concordanței cu prevederile strategiei energetice și planului național integrat energie schimbări climatice 2021-2030; (la 31-12-2021, Articolul 6 din Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) x) implementează politica energetică a Guvernului, referitoare la continuarea promovării cogenerării de înaltă eficiență, ca soluție eficientă de acoperire a consumului național de energie termică, și la utilizarea surselor regenerabile de energie, surselor neconvenționale, biomasei și hidrogenului;y) decide în cooperare cu operatorul de transport și de sistem cu privire la decizia referitoare la abordarea congestiei structurale în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2019/943;z) elaborează planul de acțiune, în cooperare cu ANRE, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/943.
  (la 30-07-2020, Articolul 6 din Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 )
   +  Articolul 7Autoritatea de reglementare(1) ANRE este organizată și funcționează ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică.(2) Organizarea, funcționarea, competențele și atribuțiile ANRE sunt stabilite potrivit legii.  +  Articolul 7^1Conformare și relații(1) ANRE monitorizează punerea în aplicare a normelor referitoare la rolurile și responsabilitățile operatorilor de transport și de sistem, ale operatorilor de distribuție, ale furnizorilor, ale clienților și ale altor participanți de pe piață în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 943/2019. (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 7^1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (1^1) ANRE monitorizează gestionarea congestiilor în cadrul sistemelor naționale de energie electrică și punerea în aplicare a normelor de gestionare a congestiilor. În acest sens, operatorii de transport și de sistem sau operatorii pieței prezintă ANRE normele lor de gestionare a congestiilor, inclusiv cele de alocare a capacităților, ANRE având dreptul de a revizui și de a cere modificări ale acestor norme. Regulile pentru managementul congestiilor în cadrul capacităților de interconexiune sunt stabilite de toate autoritățile de reglementare sau de Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, denumită în continuare ACER. (la 31-12-2021, Articolul 7^1 din Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (1^2) În scopul îndeplinirii obligațiilor sale, ANRE va avea dreptul de:a) a solicita informații centrelor de coordonare regionale;b) a efectua inspecții, inclusiv inspecții neanunțate, la sediul centrelor de coordonare regionale;c) a emite decizii comune obligatorii pentru centrele de coordonare regionale. (la 31-12-2021, Articolul 7^1 din Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (1^3) ANRE poate solicita avizul ACER cu privire la conformitatea unei decizii luate de către aceasta, în conformitate cu codurile de rețea și cu reglementările naționale și europene. (la 31-12-2021, Articolul 7^1 din Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2) ANRE soluționează plângerile împotriva operatorului de transport și de sistem și împotriva operatorilor de distribuție referitoare la obligațiile ce le revin în temeiul prezentei legi, prin emiterea unei decizii în termen de 60 de zile de la data înregistrării plângerii, cu posibilitate de prelungire cu încă 60 de zile, dacă autoritatea are nevoie de date suplimentare. Acest termen extins poate fi prelungit în continuare cu maximum 60 de zile, cu acordul reclamantului. Demararea procesului de soluționare a plângerilor de către ANRE nu aduce atingere dreptului petenților de a se adresa instanțelor judecătorești pentru soluționarea acelorași plângeri. Litigiile dintre operatorul de transport și de sistem și proprietarul rețelei de transport se supun aceleiași proceduri.(3) Pentru soluționarea plângerilor prevăzute la alin. (2) este permisă și procedura privind soluționarea alternativă, conform prevederilor Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în Materie de consum).(4) Relațiile de cooperare și schimb de informații între ANRE și ACER și, respectiv, între ANRE și celelalte autorități de reglementare din cadrul Uniunii Europene se realizează cu respectarea aceluiași nivel de confidențialitate a informațiilor precum cel impus autorității emitente. ANRE va coopera cel puțin la nivel regional cu alte autorități de reglementare în scopul: a) de a încuraja crearea de aranjamente operaționale pentru a permite o gestionare optimă a rețelei, pentru a promova schimburile comune de energie electrică și alocarea capacității transfrontaliere și pentru a permite un nivel adecvat de capacitate de interconectare, inclusiv prin noi conexiuni, în regiune și între regiuni, pentru a permite dezvoltarea unei concurențe efective și îmbunătățirea securității, aprovizionării, fără discriminare între furnizorii din diferite state membre ale Uniunii Europene; b) de a coordona supravegherea comună a entităților care îndeplinesc funcții la nivel regional; c) de a coordona, în cooperare cu alte autorități implicate, supravegherea comună a evaluărilor adecvării resurselor la nivel național, regional și european; d) de a coordona dezvoltarea tuturor codurilor de rețea și a metodologiilor pentru operatorii sistemului de transport și pentru alți participanți de pe piață; e) de a coordona elaborarea normelor care reglementează gestionarea congestiei. (la 31-12-2021, Alineatul (4) din Articolul 7^1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (5) ANRE are obligația de punere în aplicare a normelor referitoare la rolurile și responsabilitățile operatorilor de transport și de sistem, ale operatorilor de distribuție, ale furnizorilor, ale clienților și ale altor participanți de pe piață, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2019/943. (la 31-12-2021, Alineatul (5) din Articolul 7^1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (6) ANRE poate solicita avizul ACER cu privire la conformitatea unei decizii luate de o autoritate de reglementare cu liniile directoare menționate în Directiva (UE) 2019/944 sau în Regulamentul (UE) nr. 2019/943. (la 31-12-2021, Alineatul (6) din Articolul 7^1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (7) ANRE poate să informeze Comisia Europeană, în cazul în care consideră că o decizie relevantă pentru comerțul transfrontalier, luată de o altă autoritate de reglementare, nu este conformă cu liniile directoare emise de Comisia Europeană sau cu prevederile din Regulamentul (UE) nr. 2019/943, în termen de 60 de zile de la data deciziei respective, dacă există suficiente informații privind o astfel de situație. (la 31-12-2021, Alineatul (7) din Articolul 7^1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (8) ANRE se conformează, în termen de 60 de zile, unei decizii a Comisiei Europene care impune retragerea/revocarea unei decizii a ANRE și informează Comisia Europeană în consecință.(9) În activitatea de monitorizare a pieței de energie electrică, ANRE publică pe site-ul propriu rapoarte trimestriale privind funcționarea acesteia.(10) ANRE asigură creșterea gradului de informare și conștientizare a drepturilor clienților finali de energie electrică în relația cu operatorii economici participanți la piața de energie electrică și întreprinde toate măsurile necesare pentru punerea la dispoziția acestora de informații practice. (la 19-07-2018, Articolul 7^1 din Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 167 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 16 iulie 2018 ) (la 04-10-2014, Art. 7^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. )  +  Articolul 7^2Soluționarea plângerilor(1) Plângerile adresate ANRE se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului titlu și ale regulamentelor/procedurilor ANRE, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare. (2) Înainte de a adresa o plângere către ANRE, dacă aceasta privește activitatea unui prestator de servicii/de activități, reclamantul trebuie în prealabil să se adreseze spre soluționare prestatorului de serviciu/activitate de a cărei prestație este nemulțumit.(3) Nu fac obiectul soluționării plângerile al căror obiect depășește 36 de luni de la data săvârșirii.(4) Plângerile deduse spre soluționare instanțelor judecătorești sau unor entități juridice pe cale extrajudiciară nu mai pot fi adresate spre soluționare și ANRE.(5) Pe perioada soluționării plângerilor de către ANRE, efectele acțiunilor titularilor de licențe/autorizații/atestate în domeniul energiei împotriva reclamanților pot fi suspendate de către ANRE, cu excepția celor care prin neaplicarea lor ar conduce la producerea unui prejudiciu iremediabil. (la 30-07-2020, Capitolul II din Titlul I a fost completat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 )  +  Articolul 7^3ANRE are obligația de a derula campanii de informare prin orice mijloace de comunicare mass-media, mediul on-line și social media care să vizeze informarea consumatorilor cu privire la drepturile lor, inclusiv dreptul de a schimba furnizorul de energie electrică fără costuri suplimentare. ANRE are dreptul de a finanța campaniile respective din bugetul propriu. (la 31-12-2021, Capitolul II din Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 7^4(1) ANRE creează și gestionează o aplicație web interactivă care servește drept instrument de comparare a ofertelor de furnizare a energiei pentru a pune la dispoziția utilizatorilor conectați la sistemul energetic național un instrument independent, echidistant și necomercial pentru a compara ofertele de furnizare a energiei. (2) Instrumentul de comparare prevăzut la alin. (1) îndeplinește cel puțin următoarele cerințe:a) stabilește și expune criteriile clare și obiective pe care se bazează compararea, inclusiv serviciile; b) utilizează un limbaj clar și lipsit de ambiguitate; c) furnizează informații clare și actualizate și precizează momentul ultimei actualizări; d) este accesibil persoanelor cu dizabilități, fiind ușor de identificat, funcțional, ușor de înțeles și stabil; e) pune la dispoziție o procedură eficace pentru raportarea informațiilor incorecte cu privire la ofertele publicate;f) realizează comparații, limitând datele personale solicitate la datele strict necesare pentru comparație.(2^1) ANRE poate pune pe site-ul propriu, la dispoziția oricărei terțe entități, cu respectarea securității cibernetice a ANRE, o interfață a aplicației de comparare a ofertelor de furnizare a energiei, de pe site-ul ANRE, pentru a putea fi încorporată în orice alte medii de comunicare online, cu scopul de a promova comparatorul în mod nemijlocit, precum și acces la o interfață de programare a aplicației (API) pentru dezvoltatorii software. (la 25-07-2022, Articolul 7^4 din Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care ANRE nu mai poate asigura respectarea prevederilor alin. (1), ANRE este desemnată autoritatea responsabilă cu lansarea unor mărci de încredere pentru instrumente de comparare care să îndeplinească cerințele stabilite la alin. (2), precum și cu asigurarea îndeplinirii în continuare, de către instrumentele de comparare cu o marcă de încredere, a cerințelor stabilite la alin. (2).(4) În condițiile prevăzute la alin. (2), orice instrument care compară ofertele participanților la piață este eligibil să solicite să i se acorde certificarea de marcă de încredere în mod voluntar și nediscriminatoriu.(5) Instrumentele menționate la alin. (3) pot fi gestionate de orice entitate, inclusiv de societăți private și de autorități sau organisme publice. (la 31-12-2021, Capitolul II din Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 7^5(1) ANRE monitorizează evoluțiile pieței, evaluează riscurile pe care le pot implica ofertele și contractele de energie electrică la prețuri dinamice și ia măsuri în privința practicilor abuzive.(2) ANRE monitorizează și publică un raport anual până în data de 31 iulie privind principalele noutăți legate de aceste contracte, inclusiv ofertele de pe piață cu prețuri dinamice și impactul asupra facturilor consumatorilor și, în mod expres, nivelul volatilității prețurilor. (3) Raportul menționat la alin. (2) se realizează timp de cel puțin 10 ani de la momentul în care devin disponibile contractele de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice. (la 31-12-2021, Capitolul II din Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 7^6În aplicarea prevederilor art. 62 alin. (3) în scopul digitalizării activității de schimbare a furnizorului, ANRE realizează și operează o platformă informatică integrată, unică la nivel național, prin care se realizează schimbarea de către clientul final a furnizorului de energie electrică. Titularii de licențe implicați în schimbarea furnizorului de energie electrică au obligația de a furniza datele și informațiile necesare realizării și operării platformei, conform reglementărilor ANRE. ANRE poate delega activitatea de operare unui prestator de servicii care nu este afiliat unui furnizor/operator de rețea de energie electrică. (la 31-12-2021, Capitolul II din Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )
   +  Capitolul III Autorizații, licențe și concesiuni  +  Secţiunea 1 Autorizații și licențe  +  Articolul 8Activitățile supuse regimului autorizării(1) Realizarea de noi capacități energetice, precum și retehnologizarea celor existente se desfășoară pe bază de autorizații de înființare, acordate cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Producerea, stocarea, transportul, distribuția, furnizarea energiei electrice la clienții finali, activitatea operatorului pieței de energie electrică, activitatea traderului, precum și activitatea de agregare pe piața de energie electrică se desfășoară pe bază de licențe acordate în condițiile prezentei legi. (la 31-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (3) Exercitarea oricărei activități fără autorizație sau licență se sancționează potrivit prezentei legi.  +  Articolul 9Regimul autorizării(1) Pentru autorizare, solicitantul va înregistra cererea la autoritatea competentă.(2) Solicitantul va atașa, la cerere, actele și documentele care probează îndeplinirea de către acesta a condițiilor economice, financiare, tehnice și profesionale stabilite pe categorii de capacități energetice și de activități în domeniu.(3) Nu pot fi autorizați solicitanții care au ca acționari deținători ai controlului sau ca administratori persoane care anterior au avut calitatea de acționar deținător al controlului ori administrator în cadrul unor operatori economici titulari de licență care nu și-au achitat obligațiile de plată rezultate din tranzacțiile realizate pe piața de energie electrică.(4) Procedura de acordare, modificare, suspendare și retragere a autorizațiilor și licențelor, termenele și condițiile de acordare, constând în: criterii, limite de putere, atestări, avize, garanții și altele asemenea, diferențiate pe categorii de capacități și activități supuse autorizării, se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al președintelui ANRE.(5) Refuzul acordării unei autorizații sau licențe, lipsa de răspuns înăuntrul termenului și orice altă soluție a autorității competente, considerate de solicitant ilegale și prejudiciabile, pot fi atacate la Curtea de Apel București, Secția de contencios administrativ, în condițiile legii.(6) Pentru capacitățile de producere distribuită și/sau pentru micii producători de energie electrică, criteriile de autorizare vor avea în vedere dimensiunile limitate ale capacităților de producere și impactul asupra funcționării rețelelor electrice de distribuție.(7) La stabilirea condițiilor de acordare a licențelor și autorizațiilor pentru capacități de producere noi se iau în considerare următoarele elemente:a) siguranța și securitatea sistemelor electrice, a instalațiilor și a echipamentelor asociate;b) protecția sănătății și siguranței publice;c) protecția mediului;d) ocuparea terenurilor și alegerea amplasamentelor;e) utilizarea domeniului public;f) eficiența energetică;g) natura surselor primare;h) caracteristicile specifice solicitantului, cum ar fi: capacitățile tehnice, economice și financiare;i) conformitatea cu măsurile adoptate în legătură cu obligațiile de serviciu public și protecția consumatorului;j) contribuția României la crearea de capacități pentru realizarea obiectivului global european privind energia din surse regenerabile, stabilită prin Planul național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice 2021-2030 elaborat conform Regulamentului (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE,2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021; (la 31-12-2021, Litera j) din Alineatul (7) , Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) k) contribuția la crearea de capacități energetice de producere pentru reducerea emisiilor;l) valorificarea eficientă și rațională a resurselor de materie primă energetică în conformitate cu interesul strategic de dezvoltare durabilă a României și de funcționare sigură și stabilă a SEN în vederea realizării independenței energetice naționale.m) alternativele la construirea de noi capacități de producere, cum ar fi consumul dispecerizabil și stocarea energiei. (la 31-12-2021, Alineatul (7) din Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 10Categoriile de autorizații și licențe(1) Autoritatea competentă emite autorizații de înființare pentru realizarea de noi capacități energetice de producere a energiei electrice, inclusiv de capacități de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, sau retehnologizarea acestora ori realizarea de instalații de stocare noi, după cum urmează:a) dacă puterea electrică maximal debitată în rețea a capacităților respective depășește 1 MW, este necesară obținerea unei autorizații de înființare;b) dacă puterea electrică maximal debitată în rețea a capacităților respective este mai mică de 1 MW inclusiv, nu este necesară obținerea unei autorizații de înființare, dar sunt obligatorii notificarea autorității competente privind proiectul investițional și raportarea periodică a stadiului realizării acestuia, conform reglementărilor în vigoare. (la 30-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 10 , Secțiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) (2) ANRE emite licențe pentru:a) exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a instalațiilor de stocare a energiei adăugate capacităților de producere respective;b) exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare și, după caz, a instalațiilor de stocare a energiei adăugate capacităților de producere respective;c) prestarea serviciului de transport al energiei electrice, precum și a serviciilor de echilibrare a sistemului;d) prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice;e) activitatea operatorului pieței de energie electrică;f) activitatea de furnizare a energiei electrice;g) activitatea traderului de energie electrică;h) activitatea de agregare;i) exploatarea comercială a instalațiilor de stocare a energiei, altele decât cele prevăzute la lit. a) sau lit. b). (la 31-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2^1) ANRE poate stabili, pentru activitatea autorizată printr-o licență, drepturi complementare specifice altor tipuri de licențe dintre cele prevăzute la alin. (2), conform propriilor reglementări. (la 31-12-2021, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (3) Autorizațiile de înființare pentru realizarea de capacități noi, prevăzute la alin. (1), se acordă numai dacă acele capacități sunt amplasate pe/în imobile proprietate publică/privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale pe proprietatea privată a solicitantului autorizației de înființare sau pe proprietăți deținute cu un alt titlu legal.(4) Licențele pentru exploatarea comercială a capacităților energetice se acordă în cazul în care capacitățile energetice sunt amplasate pe/în imobile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, pe proprietatea privată a solicitantului licenței, pe proprietatea privată a unor persoane fizice sau juridice sau pe/în imobile deținute cu un alt titlu legal decât cel de proprietate. (la 30-07-2020, Alineatul (4) din Articolul 10 , Secțiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) (4^1) Licența pentru prestarea serviciului de distribuție se acordă operatorilor economici care au încheiate contracte de concesiune a serviciului de distribuție cu ministerul de resort în condițiile legii, denumiți operatori de distribuție concesionari. (la 30-07-2020, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) (4^2) Prestarea serviciului de distribuție este permisă fără deținerea unei licențe acordate de ANRE conform prevederilor prezentului titlu, după cum urmează:a) operatorilor economici care operează sisteme de distribuție închise în condițiile art. 50, indiferent de puterea electrică aprobată pentru locurile de consum;b) operatorilor de distribuție sau administratorilor parcurilor industriale în interiorul parcurilor industriale constituite conform Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, operatorilor de distribuție sau administratorilor de zone libere în interiorul zonelor libere constituite conform Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de putere;c) operatorilor economici care dețin rețele de distribuție ce alimentează cu energie electrică locuri de consum cu puteri electrice aprobate însumate mai mici de 3 MW, alții decât operatorii economici prevăzuți la lit. a) și b); d) operatorilor economici prevăzuți la lit. b) care dețin rețele electrice în afara limitei parcului industrial/zonei libere, până la punctul de delimitare cu rețeaua electrică de distribuție a concesionarului sau cu rețeaua electrică de transport, cu respectarea următoarelor condiții:(i) puterile electrice aprobate pentru locurile în afara limitei parcului industrial, respectiv a zonei libere alimentate din rețelele electrice să fie în mod cumulat sub 3 MW;(ii) există înștiințarea scrisă către operatorul de distribuție concesionar din regiunea de amplasare a parcului industrial sau a zonei libere respective cu privire la prestarea serviciului de distribuție prin aceste rețele electrice;e) deținătorilor unor capacități de producere a energiei care desfășoară activitatea de distribuție, inclusiv prin prestarea serviciilor de transformare și/sau conexiune pentru operatorii de rețea, pentru alimentarea cu energie electrică a clienților finali racordați direct la instalațiile electrice aferente unităților de producere respective sau din rețelele electrice pe care deținătorii capacităților de producere le exploatează. (la 31-12-2021, Alineatul (4^2) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (4^3) Prin excepție de la prevederile alin. (4^1), ANRE acordă licență pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatori economici ce dețin rețele de distribuție într-o zonă concesionată altui operator economic dacă aceștia dețin acordul scris al operatorului de distribuție concesionar, în cadrul aceleiași perioade de concesiune. Operatorul de distribuție concesionar poate să refuze acordul scris numai dacă acest refuz este motivat și justificat pe criterii obiective, din punct de vedere tehnic și/sau economic. În cazul în care refuză să emită acordul de mai sus, operatorul de distribuție concesionar are obligația să asigure racordarea utilizatorilor operatorului economic refuzat, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, în condiții de eficiență economică cel puțin egală cu soluția de racordare din solicitarea refuzată, inclusiv cu luarea în considerare a tarifelor de distribuție aplicabile. (la 30-07-2020, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) (5) Exploatarea comercială a capacităților energetice de producere a energiei electrice se poate desfășura fără a deține licență acordată de ANRE conform prevederilor prezentului titlu, de către:a) deținătorul unor capacități de producere a energiei electrice care pot fi pornite fără tensiune din SEN, grupuri cu autopornire și care sunt utilizate de către acesta în scopul alimentării de siguranță cu energie electrică a echipamentelor sau instalațiilor proprii;b) deținătorul unor capacități de producere a energiei electrice sau al unor capacități de producere a energiei electrice și termice în centrale electrice în cogenerare, conectate la rețeaua electrică, și/sau al unor instalații de stocare a energiei, cu o putere electrică totală mai mică de 1 MW; (la 31-12-2021, Litera b) din Alineatul (5) , Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (la 30-07-2020, Alineatul (5) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) (5^1) Persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul energiei fără a fi obligate să dețină licență beneficiază de aceleași drepturi și au aceleași obligații de a respecta reglementările ANRE corespunzătoare unui titular de licență pentru acea activitate sau serviciu. (la 31-12-2021, Alineatul (5^1) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (5^2) În scopul facilitării finanțării investițiilor în capacități de producere a energiei electrice, o persoană fizică sau juridică are dreptul: a) să încheie contracte de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice cu respectarea prevederilor art. 3 pct. 19^1 și ale art. 23 alin. (2); (la 31-12-2021, Litera a) din Alineatul (5^2) , Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) b) să contracteze, în calitate de producător, în condițiile reglementărilor emise de ANRE, energia electrică ce va fi produsă de noua capacitate energetică, fără a deține, la momentul încheierii contractului, licența prevăzută la alin. (2) lit. a) și b); (la 31-12-2021, Litera b) din Alineatul (5^2) , Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (la 19-12-2020, Alineatul (5^2) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 15 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1239 din 16 decembrie 2020 ) (5^3) Persoana fizică sau juridică, prevăzută la alin. (5^2), cu excepția deținătorilor de capacități de producție prevăzuți la alin. (5) lit. b), are obligația să obțină licența prevăzută la alin. (2) lit. a) cu cel puțin 60 de zile înainte de momentul livrării energiei electrice produse de noua capacitate energetică. În cazul în care obligația nu este îndeplinită, contractele încheiate potrivit prevederilor alin. (5^2) sunt reziliate cu aplicarea clauzelor din contract privind rezilierea din culpa părții care nu a respectat obligația și nu își produc efectele privind livrarea de energie electrică. (la 30-07-2020, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) (6) Activitatea unei persoane fizice sau juridice, constând în comercializarea energiei electrice la clienții finali alimentați direct din instalațiile electrice aferente unității de producere a energiei electrice sau din rețelele electrice pe care aceasta le exploatează sau situați în proximitatea acestor rețele, se desfășoară fără licența de furnizare a energiei electrice prevăzută la alin. (2) lit. f), în condițiile respectării reglementărilor specifice aprobate de ANRE. (la 31-12-2021, Alineatul (6) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (6^1) Activitățile prevăzute la alin. (2) lit. f) sau g) se pot desfășura în România de către o persoană juridică având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, dacă acea persoană juridică deține o licență valabilă sau un document similar în baza căreia/căruia are dreptul de a desfășura activitatea respectivă, emise de autoritatea competentă a statului membru, și dacă declară pe propria răspundere că va respecta normele tehnice și comerciale din România aplicabile pentru acea activitate. (la 31-12-2021, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (6^2) Persoanei juridice prevăzute la alin. (6^1) i se confirmă dreptul de participare la piețele de energie electrică din România de către ANRE printr-o decizie emisă în baza unei proceduri proprii. (la 31-12-2021, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (7) Pentru a comercializa energia electrică obținută în urma unui contract de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice, producătorul de gaze naturale parte a unui astfel de contract trebuie să dețină licența de furnizare prevăzută la alin. (2) lit. g). (la 19-12-2020, Alineatul (7) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 15 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1239 din 16 decembrie 2020 ) (8) Autorizațiile și licențele se modifică în cazul schimbării circumstanțelor sau condițiilor existente la data acordării acestora.  +  Articolul 11Suspendarea și retragerea autorizațiilor și licențelor(1) În caz de neîndeplinire de către titularul autorizației de înființare, respectiv al licenței a obligațiilor sale legale, precum și în caz de nerespectare a condiționărilor, limitărilor, restricțiilor, interdicțiilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizație, respectiv prin licență, constatate de autoritatea competentă din oficiu ori la sesizarea unor terți sau la notificarea de către titular, autoritatea competentă va proceda după cum urmează:a) în cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligațiilor nu este imputabilă titularului, va dispune:– un termen de conformare, dacă situația creată este remediabilă;– retragerea autorizației, respectiv a licenței, dacă situația creată este iremediabilă;b) în cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligațiilor este imputabilă titularului, va dispune:– suspendarea autorizației, respectiv a licenței, pe o perioadă fixată pentru remedierea situației create și pentru conformare cu autorizația, respectiv cu licența, dacă situația creată este remediabilă;– retragerea autorizației, respectiv a licenței, dacă situația creată este iremediabilă.(1^1) ANRE transmite ministerului de resort, săptămânal, o situație privind cererile înregistrate pentru emiterea autorizațiilor de înființare. (la 31-12-2021, Articolul 11 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2) Autoritatea competentă va retrage autorizația de înființare, respectiv licența, în cazul decăderii, incapacității sau al falimentului titularului, precum și la încetarea concesiunii ori a locațiunii capacității energetice sau la vânzarea capacității de către titular.  +  Articolul 12Drepturile și obligațiile ce decurg din autorizația de înființare și din licențe(1) Lucrările de realizare și retehnologizare ale capacităților energetice pentru care se acordă autorizații, precum și activitățile și serviciile pentru care se acordă licențe, după caz, sunt de interes public, cu excepția celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizației sau licenței.(2) Asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice și asupra activităților desfășurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacității energetice se instituie limitări ale dreptului de proprietate în favoarea titularilor autorizațiilor de înființare și de licențe care beneficiază de:a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, retehnologizării sau desființării capacității energetice, obiect al autorizației;b) dreptul de uz pentru asigurarea funcționării normale a capacității, obiect al autorizației de înființare, pentru reviziile, reparațiile și intervențiile necesare;c) servitutea de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea/desființarea de rețele electrice sau alte echipamente aferente capacității energetice și pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condițiile legii;d) dreptul de a obține restrângerea sau încetarea unor activități care ar putea pune în pericol persoane și bunuri;e) dreptul de acces la utilitățile publice.(3) Drepturile de uz și de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar conținutul acestora este prevăzut la art. 14 și se exercită fără înscriere în Cartea funciară pe toată durata existentei capacității energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacități în funcțiune, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție în caz de avarie.(4) Exercitarea drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților statului și ale unităților administrativ-teritoriale afectate de capacitățile energetice se realizează cu titlu gratuit, pe toată durata existenței acestora.(5) Exercitarea drepturilor de uz și de servitute asupra proprietăților private afectate de capacitățile energetice, care se vor realiza după intrarea în vigoare a prezenței legi, se face în conformitate cu regulile procedurale privind condițiile și termenii referitori la durata, conținutul și limitele de exercitare a acestor drepturi, prevăzute într-o convenție-cadru, precum și pentru determinarea cuantumului indemnizațiilor, a despăgubirilor și a modului de plată a acestora, care se aprobă, împreună cu convenția-cadru, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.(6) Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz și de servitute de către titularii de licențe și autorizații pot solicita încheierea de convenții, conform prevederilor alin. (5).(7) Beneficiază de indemnizații și, respectiv, despăgubiri și proprietarii de terenuri afectate de exercitarea drepturilor de uz și de servitute de către titularii de licențe și autorizații care la data intrării în vigoare a prezentei legi au în derulare convenții privind exercitarea acestor drepturi încheiate în condițiile legii.(8) Titularii de licențe și autorizații sunt obligați să procedeze la încheierea convențiilor-cadru prevăzute la alin. (5), în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea proprietarilor afectați.(9) Dacă, cu ocazia intervenției pentru retehnologizări, reparații, revizii sau avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacităților energetice, titularii de licență au obligația să plătească despăgubiri, în condițiile prezentei legi.(10) Proprietarii terenurilor și titularii activităților afectați de exercitarea de către titularii de licență și autorizații a drepturilor prevăzute la alin. (2) vor fi despăgubiți pentru prejudiciile cauzate acestora. La calculul despăgubirilor vor fi avute în vedere următoarele criterii:– suprafața de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;– tipurile de culturi și plantații, precum și amenajările afectate de lucrări;– activitățile restrânse cu ocazia lucrărilor.Cuantumul despăgubirii se stabilește prin acordul părților sau, în cazul în care părțile nu se înțeleg, prin hotărâre judecătorească.(11) Dreptul de uz și de servitute asupra terenurilor proprietate privată, restrângerea sau încetarea unor activități prevăzute la alin. (2) se stabilesc și se exercită cu respectarea principiului echității, a dreptului de proprietate și a minimei afectări a acestuia.(12) Prin derogare de la legislația specifică domeniului forestier, exclusiv pentru zonele de siguranță și protecție ale rețelelor, titularii de autorizații și licențe în domeniul energiei electrice efectuează lucrările de întreținere/exploatare forestieră de pe terenurile amplasate sub/peste rețelele electrice, pentru crearea și menținerea distanței de apropiere față de rețele, necesare pentru funcționarea în siguranță a rețelelor, cu obligația să înștiințeze în prealabil administratorul fondului forestier sau proprietarul terenului, după caz. (la 30-07-2020, Alineatul (12) din Articolul 12 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) (13) Abrogat. (la 01-01-2016, Alin. (13) al art. 12 a fost abrogat de pct. 6 al alin. (1) al art. 502 din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015. ) (14) Titularii de autorizații și licențe beneficiari ai drepturilor de uz și de servitute asupra proprietății publice sau private a statului și a unităților administrativ-teritoriale sunt scutiți de orice obligații de plată instituite de autoritățile administrației publice centrale și locale referitoare la exercitarea acestor drepturi. (la 30-07-2020, Articolul 12 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 )  +  Articolul 13Obligațiile decurgând din autorizațiile de înființare și din licențe(1) Titularul autorizației de înființare are următoarele obligații:a) să stabilească și să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecție a persoanelor, bunurilor și mediului;b) să obțină toate avizele, acordurile și atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat.(2) Pe durata de valabilitate a licențelor, titularii de licențe sunt obligați:a) să respecte condițiile care însoțesc licența;b) în cazul operatorilor economici din domeniul energiei electrice, aceștia trebuie să organizeze evidența contabilă utilizând conturi separate pentru fiecare dintre activitățile de transport și distribuție, așa cum li s-ar cere să facă dacă respectivele activități ar fi realizate de operatori economici separați, astfel încât să permită reflectarea exactă a veniturilor și cheltuielilor aferente fiecărei activități, în scopul evitării discriminării și subvențiilor încrucișate și denaturării concurenței, precum și pentru încurajarea competiției; de asemenea, aceștia țin evidențe contabile separate, care pot fi consolidate, pentru alte activități din sectorul energiei electrice, precum și pentru alte activități din afara sectorului energiei electrice; veniturile rezultate din deținerea în proprietate a rețelei de transport sau de distribuție trebuie specificate separat în conturi analitice de venituri; evidențele contabile interne cuprind un bilanț și un cont de profit și de pierderi pentru fiecare activitate în parte; (la 04-10-2014, Lit. b) a alin. (2) al art. 13 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) c) să constituie și să mențină garanții financiare care să le permită desfășurarea activității și asigurarea continuității serviciului;d) să pună la dispoziția autorității competente informațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității acesteia;e) să întocmească, să supună spre auditare și să publice evidențele lor contabile anuale la nivel de societate comercială, fără a cuprinde în mod distinct sediile secundare fără personalitate juridică, conform legislației specifice, adoptate în conformitate cu cea de-a Patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978.(3) Operatorii economici care nu au obligația de a publica conturile anuale păstrează la sediul lor un exemplar din acestea la dispoziția publicului.(4) Activitatea de audit prevăzută la alin. (2) lit. e) constă, în special, în verificarea respectării obligației de a evita discriminările și subvențiile încrucișate între activitățile desfășurate de operatorul economic auditat.  +  Articolul 14Drepturile și obligațiile titularilor de autorizații de înființare și de licență asupra proprietății terților(1) Dreptul de uz asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare realizării/relocării/desființării sau retehnologizării de capacități energetice se întinde pe durata necesară executării lucrărilor. În exercitarea acestui drept de uz, titularul autorizației de înființare/relocare/desființare sau retehnologizare, după caz, cu respectarea prevederilor legale, poate:a) să depoziteze, pe terenurile necesare executării lucrărilor, materiale, echipamente, utilaje, instalații; b) să desființeze culturi sau plantații, vegetație forestieră, construcții sau alte amenajări existente ori numai să le restrângă, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată, în condițiile legii;c) să îndepărteze materiale, să capteze apă, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;d) să instaleze utilaje și să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri și locuințe de șantier, cu acordul prealabil al proprietarului;e) să oprească ori să restrângă activități ale proprietarului, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Pentru executarea lucrărilor necesare realizării, întreținerii, reparațiilor și exploatării capacităților energetice, titularii autorizațiilor și licențelor au dreptul să folosească temporar terenurile proprietate publică, inclusiv terenurile care fac parte din fondul forestier național, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Dreptul de uz prevăzut la alin. (1) încetează înaintea expirării duratei stabilite pentru executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen, la data terminării anticipate a lucrărilor sau la data sistării acestora și renunțării la autorizații. Oricare dintre aceste situații trebuie notificată de îndată proprietarului.(4) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcționării normale a capacității energetice se întinde pe toată durata funcționării capacității, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea funcționării normale a capacității. În exercitarea acestui drept titularul licenței poate:a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalații pentru întreținere, revizii, reparații și intervenții necesare pentru asigurarea funcționării normale a capacității;b) să instaleze utilaje și să lucreze cu acestea;c) să desființeze sau să reducă culturi, plantații, vegetație forestieră ori alte amenajări existente și să restrângă activități ale proprietarului, în măsura și pe durata strict necesare executării operațiilor de întreținere, reparații, revizii sau intervenții pentru asigurarea funcționarii normale a capacității, cu respectarea legislației în vigoare;(5) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la realizarea obiectivelor de investiții declarate de utilitate publică și de interes național, în condițiile legii, ocuparea temporară a terenurilor proprietate privată din fondul forestier național și a pășunilor și fânețelor împădurite se face după depunerea de către titularul autorizației/licenței/contractului de concesiune a următoarelor dovezi privind îndeplinirea obligațiilor de notificare și acordare de indemnizații/despăgubiri, după cum urmează:a) contractul de închiriere/convenție între părți, termenul de plată al indemnizațiilor/ despăgubirilor fiind de 30 de zile de la încheierea contractului de închiriere/convenției, în cazul în care proprietarii sunt identificați;b) dovada consemnării prealabile, în conturi deschise pe numele titularilor de licențe/contractului de concesiune, a sumelor de bani aferente despăgubirilor, indemnizațiilor, după caz, pentru respectivele imobile în cazul în care proprietarii nu sunt identificați;c) dovada consemnării prealabile la dispoziția acestora, în termen de 60 de zile de la data la care au fost notificați să se prezinte în vederea semnării convențiilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat încheierea convenției, a sumelor aferente despăgubirilor/indemnizațiilor, în cazul în care proprietarii sunt identificați, dar nu se prezintă sau refuză să încheie convenția.(6) Titularul licenței este obligat să înștiințeze în scris proprietarul bunurilor sau prestatorul activităților care vor fi afectate ca urmare a lucrărilor la capacitățile energetice, cu excepția cazurilor de avarii și a celor generate de situații de forță majoră, situație în care proprietarii sunt înștiințați în termenul cel mai scurt.(7) Titularul licenței este obligat să plătească proprietarilor despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse, să degajeze terenul și să îl repună în situația anterioară, în cel mai scurt timp posibil.(8) Servitutea de trecere subterană, de suprafață sau aeriană cuprinde dreptul de acces și de executare a lucrărilor la locul de amplasare a capacităților energetice cu ocazia intervenției pentru retehnologizări, reparații, revizii și avarii.(9) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activități desfășurate în zona de executare a lucrărilor de realizare ori retehnologizare de capacități energetice, precum și a operațiilor de revizie sau reparație la capacitatea în funcțiune, titularul autorizației sau al licenței are dreptul de a obține restrângerea ori sistarea, pe toată durata lucrărilor, a activităților desfășurate în vecinătate de alte persoane, cu obligația despăgubirii acestora, conform prevederilor prezentei legi. În acest caz, persoanele afectate vor fi înștiințate, în scris, despre data începerii, respectiv a finalizării lucrărilor, cu excepția cazurilor generate de situații de forță majoră.(10) La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (2), titularul autorizației de înființare, respectiv titularul licenței este obligat să asigure degajarea terenului și repunerea lui în situația inițială.(11) Dreptul de acces la utilitățile publice, prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul autorizației sau al licenței cu bună-credință și în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilități publice. (la 30-07-2020, Articolul 14 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 )  +  Articolul 15Zonele de protecție și zonele de siguranță(1) Pentru protecția și funcționarea normală a capacităților energetice și a anexelor acestora, precum și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului se instituie zone de protecție și de siguranță.(2) Zonele de protecție și de siguranță se determină pentru fiecare capacitate, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.(3) Asupra terenurilor aflate în proprietatea terților, cuprinse în zonele de protecție și de siguranță, se stabilește drept de servitute legală.  +  Articolul 16Obligațiile de serviciu public(1) Titularii de licențe au obligația de a-și desfășura activitățile cu respectarea obligațiilor de serviciu public referitoare la siguranță, calitatea și prețul energiei electrice furnizate, continuitatea aprovizionării, eficiența energetică, energia din resurse regenerabile și protecția mediului înconjurător și a climei, cu respectarea normelor de securitate și sănătate a muncii și de protecție a mediului, precum și a prevederilor din contractele directe cu consumatorii. (2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) sunt clar definite, transparente, nediscriminatorii și verificabile, se pot stabili prin hotărâre a Guvernului sau, potrivit competențelor, prin reglementări ale ANRE și garantează operatorilor economici din domeniul energiei electrice din Uniunea Europeană accesul egal la consumatorii români.(3) Obligațiile de serviciu public care vizează stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice trebuie să respecte cerințele prevăzute la art. 80.(4) Acordarea de compensații financiare, alte forme de compensare sau drepturi exclusive în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (3) sau în vederea furnizării serviciului universal se realizează într-un mod nediscriminatoriu și transparent.(5) Guvernul României informează Comisia Europeană cu privire la toate măsurile adoptate pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu universal și de serviciu public, inclusiv protecția consumatorului și protecția mediului, precum și cu privire la posibilul lor efect asupra concurenței pe plan național și internațional. Ulterior, Comisia Europeană va fi notificată din doi în doi ani, cu privire la orice modificare adusă măsurilor respective. (la 31-12-2021, Articolul 16 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 17Exproprierea(1) Terenul necesar înființării și funcționării capacității energetice este fie proprietate privată a unui terț sau a titularului autorizației, fie proprietate publică.(2) Dacă terenul necesar pentru înființarea și funcționarea capacității energetice este proprietate privată a unui terț, solicitantul autorizației de înființare are ca primă opțiune cumpărarea terenului de la proprietar sau să inițieze procedura legală de expropriere a terenului pentru cauză de utilitate publică, cu despăgubirea proprietarului, în condițiile legii, și să obțină concesiunea acestuia, pe durata existenței capacității energetice.  +  Secţiunea a 2-a Proceduri pentru noi capacități energetice de producție  +  Articolul 18Procedura de licitație și alte proceduri(1) În cazul în care, în urma procedurii de autorizare, capacitățile de producție care se construiesc sau măsurile luate pe linia managementului orientat către eficiența energetică și satisfacerea cererii nu sunt suficiente pentru a garanta siguranța alimentării pentru consumul intern, ministerul de resort poate iniția o procedură de licitație sau orice altă procedură similară pentru atribuirea unui contract, în condiții de transparență și nediscriminare, pe baza unor criterii publicate, prin care să invite noi operatori economici sau titulari de licență de producere preexistenți să oferteze pentru realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice.(2) În condițiile alin. (1) și în scopul asigurării protecției mediului și al promovării noilor tehnologii, ministerul de resort poate iniția o procedură de licitație privind realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice. Această procedură se poate referi la noi capacități sau la resursele de management orientat către eficiență energetică și satisfacerea cererii.(3) Ofertantului declarat câștigător i se va acorda autorizație de înființare și licență, potrivit dispozițiilor secțiunii 1 din prezentul capitol.(4) Procedura de desfășurare a licitației pentru capacități de producere noi, precum și lista de criterii care stau la baza selecției ofertelor și atribuirea contractului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.(5) Procedura prevăzută la alin. (4) se va elabora cu respectarea următoarelor principii:a) informațiile privind procedura de ofertare pentru capacitățile de producere și măsurile de eficiență energetică și satisfacerea cererii se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu cel puțin 6 luni înainte de termenul final pentru depunerea ofertelor;b) caietul de sarcini se pune la dispoziția oricărui operator economic interesat, la solicitarea acestuia;c) caietul de sarcini conține descrierea detaliată a specificațiilor contractului și a procedurii care trebuie urmată de către toți ofertanții, precum și lista completă a criteriilor care determină selecția ofertanților și atribuirea contractului, inclusiv stimulentele, cum ar fi subvențiile, care sunt acoperite de ofertă;d) pentru invitațiile de participare la procedura de ofertare care se referă la capacitatea de producere previzionată a fi necesară, trebuie luate în considerare și ofertele de furnizare de energie electrică cu garanții pe termen lung, propuse de unitățile de producție existente, cu condiția ca acestea să permită acoperirea nevoilor suplimentare.(6) Organizarea, monitorizarea și controlul procedurii de ofertare se realizează de operatorul de transport și de sistem.  +  Articolul 19Concesionarea. Obiectul concesiunii și autoritatea contractantă(1) Bunurile proprietate publică sau privată a statului, activitățile și serviciile publice de interes național și general din domeniul energiei electrice pot face obiectul concesionării în condițiile Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 19 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (1^1) Redevența anuală aferentă concesiunii din domeniul transportului energiei electrice este de 0,4% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni de transport și tranzit ale energiei electrice și este plătită de operatorul de transport și de sistem în calitate de concesionar. (la 31-12-2021, Alineatul (1^1) din Articolul 19 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2) Calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului din domeniul energetic, precum și pentru activitățile sau serviciile publice de interes general și interes național din domeniul energiei electrice. Se exceptează rețelele electrice de transport al energiei electrice, terenurile pe care acestea sunt amplasate, precum și serviciul public de transport al energiei electrice.(3) Calitatea de autoritate contractantă pentru rețeaua electrică de transport energie electrică și terenurile pe care aceasta este amplasată, precum și pentru serviciul public de transport al energiei electrice revine autorității publice centrale desemnate ca autoritate contractantă a statului pentru acest scop.(4) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum și conținutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile legii, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(5) Condițiile de acordare, menținere, suspendare și retragere a concesiunii se stabilesc prin contractul de concesiune încheiat de autoritatea contractantă și aprobat în conformitate cu prevederile prezentei legi. (la 30-07-2020, Articolul 19 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 )  +  Capitolul IV Energia electrică  +  Articolul 20Piața de energie electrică(1) Piața de energie electrică este concurențială, iar tranzacțiile cu energie se fac angro sau cu amănuntul.(2) Se înființează Comisia de soluționare a disputelor, ca organism care soluționează disputele pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică.(3) Comisia de soluționare a disputelor este formată din 5 membri, care sunt numiți prin decizie a președintelui ANRE pe o perioadă de 3 ani, dintre specialiștii ANRE cu vechime de cel puțin 8 ani în sectorul energiei electrice.(4) Comisia de soluționare a disputelor își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare, aprobat prin ordin a președintelui ANRE, după consultare publică.(5) Participarea operatorilor economici din domeniul energiei electrice la mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor pentru clienții casnici este obligatorie. (la 31-12-2021, Articolul 20 din Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 21(1) Participanții la piața de energie electrică trebuie să respecte regulile de funcționare a acesteia emise de ANRE și să efectueze plățile pentru energia electrică și serviciile de care beneficiază rezultate din tranzacțiile efectuate în conformitate cu aceste reguli, la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate între părți. (2) Participanții la piață sunt obligați să își asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piața de energie electrică, să respecte prevederile licențelor și ale reglementărilor emise de ANRE.(3) Responsabilitatea în materie de echilibrare nu se aplică prosumatorilor cu o putere instalată de producere a energiei electrice mai mică de 400 kW. Responsabilitatea în materie de echilibrare revine furnizorului acestora, conform reglementărilor ANRE. (3^1) Ȋn cazul prosumatorilor care dețin centrale electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate mai mici de 400 kW pe loc de consum, furnizorii de energie electrică nu facturează pentru locul de producere și consum contravaloarea dezechilibrelor aferente atât energiei electrice consumate, cât și energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică. (la 29-03-2024, Articolul 21 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 1. , Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (4) Clienții au obligația plății contravalorii facturilor pentru energia electrică și pentru serviciile de care beneficiază, la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate între părți, precum și constituirea de garanții financiare în vederea evitării riscurilor de neplată pe piața de energie electrică. (5) Participanții la piața de energie electrică trebuie să notifice operatorului de transport și de sistem importurile, exporturile și tranzitele pe intervale de tranzacționare, cu partenerii externi, pe fiecare graniță. (6) Participanții la piața de energie electrică trebuie să notifice operatorului de transport și de sistem informațiile necesare acestuia pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin prin prezenta lege, inclusiv cantitățile nete reciproce contractate, conform reglementărilor ANRE și procedurilor emise de operatorul de transport și de sistem în conformitate cu prevederile legislației europene.(7) Participanții la piețe din țări terțe care își desfășoară activitatea în cadrul pieței de energie electrică naționale trebuie să respecte legislația Uniunii Europene și legislația din România aplicabilă, inclusiv a normelor referitoare la politica de mediu și de securitate. (la 31-12-2021, Articolul 21 din Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 22Abrogat. (la 31-12-2021, Articolul 22 din Capitolul IV , Titlul I a fost abrogat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 23Funcționarea pieței de energie electrică(1) Pe piața de energie electrică tranzacțiile comerciale se fac angro sau cu amănuntul, iar prețurile se formează în baza cererii și ofertei, ca rezultat al unor mecanisme concurențiale.(2) Pe piața angro se pot încheia, în toate intervalele de timp, cel puțin următoarele tipuri de tranzacții: a) tranzacții bilaterale negociate direct;b) tranzacții încheiate în urma desfășurării licitațiilor pe piețe organizate, inclusiv pe piața de echilibrare a energiei electrice; c) tranzacții de import și de export a energiei electrice.(3) Participanții la piață au dreptul să tranzacționeze energie cât mai aproape posibil de timpul real și cel puțin până la ora de închidere a porții pieței intrazilnice interzonale, având posibilitatea de a tranzacționa energie în intervale de timp cel puțin la fel de scurte ca intervalul de decontare a dezechilibrelor, atât pe piețele pentru ziua următoare, cât și pe piețele intrazilnice.(4) Pentru a permite protecția participanților la piață împotriva riscurilor de volatilitate a prețurilor pe baza pieței și pentru a reduce incertitudinea referitoare la randamentul viitor al investițiilor, produsele de acoperire a riscurilor pe termen lung sunt tranzacționabile la bursă într-un mod transparent, iar contractele de furnizare pe termen lung sunt negociabile pe piețele extrabursiere, sub rezerva respectării legislației europene în domeniul concurenței.(5) Operatorul desemnat al pieței de energie electrică furnizează produse pentru tranzacționare pe piețele pentru ziua următoare și pe piețele intrazilnice care să fie de dimensiuni suficient de mici, dimensiunea ofertei minime fiind de 500 kW sau mai puțin, pentru a permite participarea eficace a consumului dispecerizabil, a stocării energiei și a surselor regenerabile de energie la scară mică, inclusiv participarea directă a clienților.(6) Contractele de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice se încheie bilateral, la tarife negociate de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice, cu respectarea regulilor de concurență.(7) Pe piața de energie electrică, operatorul de transport și de sistem achiziționează servicii de sistem, respectiv de capacitate și de energie.(8) Pe piața cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienților finali prin contracte bilaterale, la prețuri negociate sau stabilite prin oferte-tip.(9) Datele relevante cum sunt durata, regulile privind livrarea și decontarea, cantitatea, termenele de executare, prețurile tranzacției, mijloacele de identificare a clientului angro, cu privire la toate tranzacțiile din cadrul contractelor de furnizare de energie electrică și al instrumentelor derivate din domeniul energiei electrice încheiate cu clienți angro și cu operatori de transport și de sistem se păstrează de furnizori cel puțin 5 ani și se pun la dispoziția ANRE, a Comisiei Europene și a celorlalte autorități naționale competente, la cererea acestora. (10) Obligația de păstrare a datelor privitoare la tranzacțiile din cadrul instrumentelor financiare derivate se aplică în conformitate cu prevederile liniilor directoare publicate de către Comisia Europeană.(11) Datele agregate prevăzute la alin. (9) vor fi publicate de ANRE în termen de 30 de zile de la primirea acestora, cu respectarea confidențialității datelor sensibile comercial. (la 25-07-2022, Alineatul (11) din Articolul 23 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 ) (12) Participarea la oricare piață de energie electrică este voluntară pentru participanții la piață. (la 31-12-2021, Articolul 23 din Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 24Abrogat. (la 30-07-2020, Articolul 24 din Capitolul IV , Titlul I a fost abrogat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 )  +  Articolul 25Accesul la rețeaua electrică(1) Deținătorul de licență, persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul energiei fără a fi obligate să dețină licență și clientul final au acces reglementat la rețelele electrice de interes public, conform reglementărilor ANRE. Racordarea la rețelele electrice de interes public și accesul la rețelele electrice de interes public reprezintă servicii obligatorii, în condiții reglementate, pe care trebuie să le îndeplinească operatorul de transport și de sistem, precum și operatorul de distribuție, inclusiv comunitățile de energie ale cetățenilor care gestionează rețelele de distribuție. (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2) Racordarea utilizatorilor și accesul la rețea pot fi restricționate numai dacă racordarea afectează siguranța SEN, prin nerespectarea normelor tehnice și a standardelor de performanță prevăzute în reglementările tehnice în vigoare sau în cazul în care operatorul de transport, operatorul de distribuție sau comunitățile de energie ale cetățenilor care gestionează rețelele de distribuție nu dispun de capacitățile necesare. Refuzul trebuie motivat și justificat în mod corespunzător pe criterii obiective, din punct de vedere tehnic și economic, conform reglementărilor emise de ANRE. (la 31-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2^1) În cazul refuzului racordării utilizatorilor la rețeaua de transport, rețeaua de distribuție sau rețeaua de distribuție gestionată de comunitățile de energie ale cetățenilor, ANRE se asigură că operatorul de transport, operatorul de distribuție sau comunitățile de energie ale cetățenilor furnizează informații cu privire la măsurile necesare pentru întărirea rețelei. (la 31-12-2021, Articolul 25 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 33, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2^2) În cazul în care operatorii de rețea nu dispun de capacități suficiente pentru racordarea tuturor capacităților de producere a energie electrice pentru care a fost solicitată racordarea, aceștia pot aplica metode bazate pe piață de alocare a capacității existente a rețelelor, conform reglementărilor aprobate de ANRE. (la 31-12-2021, Articolul 25 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 33, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (3) Disputele privind accesul la rețeaua electrică se soluționează de autoritatea competentă prin emiterea unei decizii obligatorii pentru părți, în termen de două luni de la primirea sesizării sau plângerii.(4) Realizarea de linii electrice directe și accesul la acestea se reglementează de autoritatea competentă.(5) Tariful pentru accesul la rețeaua electrică de interes public este reglementat.(6) Producătorii și furnizorii de energie electrică își pot alimenta sediile proprii, filialele și toți clienții, prin intermediul unor linii directe, fără a fi supuși unor proceduri administrative sau costuri disproporționate. (la 31-12-2021, Alineatul (6) din Articolul 25 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (7) Abrogat. (la 31-12-2021, Alineatul (7) din Articolul 25 , Capitolul IV , Titlul I a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (8) Realizarea liniilor electrice directe se face cu respectarea normelor tehnice și de siguranță cuprinse în reglementările tehnice în vigoare.(9) Alimentarea printr-o linie directă trebuie să asigure îndeplinirea condițiilor privind protecția consumatorilor prevăzute de prezenta lege.(10) Deținătorul unei linii electrice directe are obligația să asigure accesul la linia directă, conform reglementărilor autorității competente.(11) Capacitățile de interconexiune finanțate prin investiții comerciale private se realizează fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943, precum și ale codurilor de rețea europene. (la 31-12-2021, Alineatul (11) din Articolul 25 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (12) Deciziile privind realizarea investițiilor aferente capacităților de interconexiune se iau în urma unei analize comune efectuate de către operatorii de transport și de sistem în cauză.(13) Etapele și procedurile necesare pentru racordarea utilizatorilor la rețelele de transport și distribuție se stabilesc prin regulamentul de racordare a utilizatorilor la rețele de interes public, aprobat de ANRE.  +  Articolul 26Contractul de racordare(1) La cererea scrisă a unui utilizator de rețea, nou sau preexistent, operatorul de transport și de sistem sau operatorul de distribuție, după caz, este obligat să comunice, în scris, în termen de 30 de zile, condițiile tehnico-economice de racordare la rețea și să colaboreze cu solicitantul pentru alegerea celei mai avantajoase soluții de racordare.(2) Contractul de racordare se încheie conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.(3) Operatorul de transport și de sistem ori operatorul de distribuție are dreptul de a refuza unui solicitant actualizarea avizului de racordare și/sau încheierea unui nou contract de transport ori distribuție pentru un loc de consum preexistent, în situația în care pentru acel loc de consum există un contract de furnizare a energiei electrice în derulare încheiat cu un alt client final.(4) La stabilirea punctului de delimitare patrimonială a instalațiilor operatorului de rețea și utilizatorul acesteia se vor avea în vedere:a) tipul instalației: de transport, de distribuție sau de utilizare;b) limita de proprietate asupra terenurilor, astfel încât rețelele electrice amplasate pe domeniul public să fie deținute, de regulă, de operatorul de rețea și să se evite cât mai mult posibil amplasarea instalațiilor operatorului de rețea pe proprietatea utilizatorului;c) racordarea, în perspectivă, de noi utilizatori la instalația de racordare.  +  Articolul 27Producerea de energie electrică(1) Producerea de energie electrică și producerea de energie electrică și termică în cogenerare se realizează de către operatorii economici care dețin unități de producere a energiei electrice, în condițiile prezentei legi.(1^1) Abrogat. (la 31-12-2021, Alineatul (1^1) din Articolul 27 , Capitolul IV , Titlul I a fost abrogat de Punctul 37, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2) Producătorii de energie electrică pot beneficia de dispecerizare prioritară în condițiile prezentei legi și conform art. 12 din Regulamentul (UE) 2019/943 și a reglementărilor ANRE în vigoare. (la 31-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 27 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (3) Pentru energia electrică produsă din surse regenerabile în centrale electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi instituit prin Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractată pe piața de energie electrică se garantează preluarea în rețeaua electrică. (la 31-12-2021, Articolul 27 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 28Obligațiile producătorilor(1) Producătorii de energie electrică au, în principal, următoarele obligații:a) să asigure livrările de energie electrică și serviciile de sistem, cu respectarea condițiilor impuse prin licențe, clauze contractuale și reglementări în vigoare;b) producătorul care este furnizor de servicii de echilibrare și care deține un contract pentru furnizarea capacității de echilibrare are obligația să transmită operatorului pieței de echilibrare ofertele de energie de echilibrare corespunzătoare volumului, produselor și altor cerințe prevăzute în contractul de furnizare a capacității pentru echilibrare;c) să oferteze serviciile de sistem, în situațiile prevăzute în reglementările emise de ANRE sau reglementările europene;d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerințelor operatorului de transport și de sistem.(2) În vederea menținerii unei lichidități adecvate a pieței de electricitate, producătorii au obligația să tranzacționeze cel puțin 40% din producția anuală de energie electrică prin contracte pe piețele de energie electrică, pe alte piețe decât PZU, PI și PE. Sunt exceptate de la această prevedere capacitățile de producere puse în funcțiune după data de 1 iunie 2020. (la 25-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 ) (la 31-12-2021, Articolul 28 din Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 29Drepturile producătorilor(1) Producătorii de energie electrică au, în principal, următoarele drepturi:a) să aibă acces la rețelele electrice de interes public, în condițiile prezentului titlu;b) să obțină, în condițiile legii, culoar de trecere pentru liniile electrice proprii;c) să tranzacționeze energia electrică pe piața de energie conform art. 23; (la 25-07-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 29 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 ) d) să comercializeze capacitățile de producere a energiei electrice prin încheierea de contracte de rezervare a acestora în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 19^1 și ale art. 23 alin. (7);e) să înființeze și să mențină un sistem propriu de telecomunicații pentru legătura cu capacitățile sale de producere a energiei electrice, cu clienții sau cu treptele de conducere operativă;f) să comercializeze energia termică produsă în cogenerare;g) să acceseze schemele de sprijin instituite la nivel național.(2) Producătorii de energie electrică pot oferta pe piața internă europeană servicii de sistem conform reglementărilor ANRE. (la 31-12-2021, Articolul 29 din Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 30Transportul energiei electrice(1) Activitatea de transport al energiei electrice constituie serviciu public de interes național.(2) Transportul energiei electrice se realizează de către operatori de transport și de sistem, persoane juridice certificate de autoritatea competentă, în condițiile prezentei legi.(3) Rețeaua electrică de transport al energiei electrice existentă pe teritoriul României este proprietatea publică a statului pentru activele concesionate către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., precum și pentru bunurile de retur conform contractului de concesiune și dispozițiilor legale.(4) Terenurile pe care se situează rețeaua electrică de transport prevăzută la alin. (3) sunt și rămân în proprietatea publică a statului pe durata de existență a rețelei.(5) Activele rezultate din investițiile efectuate din surse proprii sau din surse atrase ale operatorului de transport și de sistem, pe durata concesiunii, concretizate în dezvoltări, modernizări și retehnologizări ale rețelei electrice de transport al energiei electrice prevăzute la alin. (3), fac parte din proprietatea publică a statului.(6) Activele prevăzute la alin. (5) sunt considerate active corporale supuse amortizării, dacă prin lege nu se prevede altfel.(7) Prin derogare de la prevederile pct. 14 din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, rețelele electrice de transport al energiei electrice, realizate de către operatori economici care se pot certifica drept operatori de transport și de sistem conform prevederilor art. 34 alin. (2), au regimul juridic de proprietate privată și se pot conecta la rețeaua electrică de transport al energiei electrice prevăzută la alin. (3), în condițiile de serviciu public reglementate de ANRE. (la 31-12-2021, Alineatul (7) din Articolul 30 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (la 04-10-2014, Art. 30 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. )  +  Articolul 31Certificarea operatorului de transport și de sistem(1) În cazul în care rețeaua electrică de transport aparținea unui operator economic integrat vertical la 3 septembrie 2009, operatorul de transport și de sistem care gestionează această rețea electrică se certifică în calitate de operator de sistem independent astfel:a) ANRE certifică persoana juridică în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 34 alin. (1);b) pentru a respecta condițiile prevăzute la art. 34 alin. (1), (3) și (4), prin hotărâre a Guvernului, elaborată la propunerea ministerului de resort, se desemnează entitatea publică ce deține, în numele statului, calitatea de acționar majoritar la operatorii economici care desfășoară activități de producere și furnizare, pe de o parte, precum și entitatea publică ce deține, în numele statului, calitatea de acționar majoritar la operatorul de transport și de sistem, pe de altă parte;c) în termen de 15 zile de la adoptarea măsurilor prevăzute la lit. b), operatorul de transport și de sistem transmite ANRE, cu avizul proprietarului rețelei de transport, cererea de certificare însoțită de documentația justificativă privind îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 34 alin. (1);d) ANRE emite o decizie de certificare preliminară în termen de maximum 4 luni de la data înregistrării cererii operatorului de transport și de sistem care se notifică Comisiei Europene, însoțită de documentația aferentă;e) procedura de certificare a operatorului de transport și de sistem se finalizează conform prevederilor art. 51 din Regulamentul (UE) nr. 2019/943; (la 31-12-2021, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 31 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 43, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) f) desemnarea operatorului de transport și de sistem în calitate de operator de sistem independent se aprobă de Comisia Europeană ca urmare a comunicării de către ANRE a operatorului economic certificat, după încheierea procedurii de certificare conform lit. e).(2) În cazul în care un operator economic deține în proprietate o rețea electrică de transport energie electrică, acesta acționează ca operator de transport și de sistem. Procesul de certificare a acestuia, respectiv a celor care îndeplinesc prevederile art. 97 alin. (4) și se încadrează în definiția operatorului de transport și de sistem se realizează de către ANRE, cu respectarea etapelor prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) și, respectiv, a prevederilor art. 34 alin. (2).(3) Împreună cu decizia de certificare, autoritatea competentă este obligată să notifice Comisiei Europene orice solicitare de certificare a proprietarului rețelei de transport sau a operatorului de transport și de sistem, care este controlat de o persoană ori de persoane din una sau mai multe țări terțe, precum și orice circumstanțe în urma cărora o persoană sau persoane din una ori mai multe țări terțe ar dobândi controlul asupra rețelei de transport sau asupra operatorului de transport și de sistem, dacă este cazul.(4) După expirarea termenului de 120 de zile de la transmiterea unei solicitări de certificare din partea unui operator de transport și de sistem, în lipsa unei decizii a ANRE, certificarea se consideră acordată. Certificarea explicită sau cea tacită devine efectivă numai după ce este notificată Comisiei Europene împreună cu toate informațiile pertinente aferente și este urmată procedura prevăzută la art. 51 din Regulamentul (UE) nr. 2019/943. (la 31-12-2021, Alineatul (4) din Articolul 31 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (5) Deciziile de certificare a unui operator de transport și sistem emise de ANRE se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se notifică Comisiei Europene.(6) ANRE desemnează și notifică Comisiei Europene operatorul de transport și de sistem care deține în proprietate o rețea de transport, după închiderea procedurii de certificare conform alin. (2)- (5). (la 04-10-2014, Art. 31 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. )  +  Articolul 32Certificarea unui operator de transport și de sistem care este controlat de țări terțe(1) Înainte de certificarea unui operator de transport și de sistem care este controlat de o persoană sau de persoane din una sau mai multe țări terțe, ANRE solicită un aviz Comisiei Europene cu privire la faptul că:a) entitatea respectivă respectă cerințele art. 34 alin. (1) și (2); (la 04-10-2014, Lit. a) a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) b) acordarea certificării nu pune în pericol siguranța alimentării cu energie a Uniunii Europene.(2) În termen de 60 de zile de la emiterea avizului de către Comisia Europeană, ANRE adoptă și publică decizia finală cu privire la certificare împreună cu avizul, ținând cont în cel mai înalt grad de acesta. În situația în care Comisia Europeană nu emite un aviz în termen de două luni de la primirea solicitării sau în termen de 120 de zile în cazul în care aceasta a solicitat o opinie suplimentară, se poate considera că nu există obiecții privind decizia ANRE. (la 04-10-2014, Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) (3) În cazul în care decizia finală a ANRE diferă de avizul Comisiei Europene, se publică motivarea acestei decizii.(4) ANRE refuză certificarea prevăzută la alin. (1) în următoarele situații:a) entitatea în cauză nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 34;b) acordarea certificării poate pune în pericol siguranța alimentării cu energie electrică pe teritoriul național sau al Uniunii Europene. La examinarea acestui aspect, ANRE ține seama de:(i) drepturile și obligațiile Uniunii Europene față de țara terță respectivă în temeiul dreptului internațional, inclusiv al oricărui acord încheiat cu una sau mai multe țări terțe la care Uniunea Europeană este parte și în care sunt abordate aspecte legate de siguranța alimentării cu energie;(ii) drepturile și obligațiile României față de țara terță respectivă în temeiul acordurilor încheiate cu țara terță respectivă, în măsura în care acestea respectă dreptul european; precum și(iii) alte elemente specifice ale cazului și de țara terță implicată.  +  Articolul 32^1(1) Operatorul de transport și de sistem nu deține, nu dezvoltă, nu administrează și nu exploatează instalații de stocare a energiei.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ANRE poate permite operatorilor de transport și de sistem să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze instalații de stocare a energiei care sunt componente de rețea complet integrate și au fost aprobate de către ANRE sau dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) în urma unei proceduri de licitație deschisă, transparentă și nediscriminatorie, supusă revizuirii și aprobării de către ANRE, nu li s-a atribuit altor părți dreptul de a deține, de a dezvolta, de a controla, de a administra sau de a exploata astfel de instalații sau aceste alte părți nu pot furniza respectivele servicii la un cost rezonabil și în timp util;b) astfel de instalații sau servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței sunt necesare pentru ca operatorii de transport și de sistem să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul prezentei legi în vederea exploatării eficiente, fiabile și sigure a sistemului de transport, iar respectivele instalații și servicii nu sunt utilizate pentru a cumpăra sau vinde energie electrică pe piețele de energie electrică;c) ANRE a evaluat necesitatea unei astfel de excepții, a efectuat o evaluare ex-ante a aplicării procedurii de licitație, inclusiv a condițiilor respectivei proceduri de licitație, și și-a dat aprobarea. ANRE poate redacta orientări sau clauze de achiziții pentru a ajuta operatorii de transport și de sistem să asigure o procedură de licitație corectă.(3) Decizia de a acorda o excepție se notifică ACER și Comisiei Europene, împreună cu informațiile pertinente referitoare la cerere și la motivele acordării respectivei excepții.(4) ANRE efectuează, la intervale regulate sau cel puțin la fiecare cinci ani, o consultare publică cu privire la instalațiile existente de stocare a energiei pentru a evalua eventuala disponibilitate și eventualul interes de a investi în astfel de instalații. Atunci când consultarea publică, evaluată de ANRE, arată că există părți terțe care pot deține, dezvolta, exploata sau administra astfel de instalații în mod eficace din punctul de vedere al costurilor, ANRE asigură încetarea treptată a activităților desfășurate de operatorii de transport și de sistem în acest domeniu în termen de 18 luni. În condițiile acestei proceduri, ANRE poate permite operatorilor de transport și de sistem să primească o compensație rezonabilă, în special pentru a recupera valoarea reziduală a investiției realizate de aceștia în instalațiile de stocare a energiei.(5) Alin. (4) nu se aplică în cazul componentelor de rețea complet integrate sau pentru perioada de amortizare obișnuită a noilor instalații de stocare în baterii pentru care se ia o decizie finală privind investiția până în 2024, cu condiția ca astfel de instalații de stocare în baterii:a) să fie conectate la rețea în următorii doi ani;b) să fie integrate în sistemul de transport;c) să fie utilizate exclusiv pentru restabilirea instantanee reactivă a securității rețelei în caz de situații neprevăzute în rețea, dacă o astfel de măsură de restabilire începe imediat și se încheie în momentul în care redispecerizarea regulată poate rezolva situația;d) să nu fie utilizate pentru a cumpăra sau vinde energie electrică pe piețele de energie electrică, inclusiv pentru echilibrare. (la 31-12-2021, Capitolul IV din Titlul I a fost completat de Punctul 45, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 33Reevaluarea certificării operatorului de transport și de sistem(1) Operatorul de transport și de sistem notifică ANRE orice tranzacție planificată care poate necesita o reevaluare a conformității acesteia cu cerințele art. 34, precum și orice circumstanțe în baza cărora o persoană sau persoane dintr-una ori din mai multe țări terțe ar putea dobândi controlul asupra sistemului de transport sau asupra operatorului de transport și de sistem.(2) ANRE poate decide o reevaluare a îndeplinirii de către operatorul de transport și de sistem a cerințelor prevăzute la art. 34 alin. (1)- (3): (la 04-10-2014, Partea introd. a alin. (2) al art. 33 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) a) din oficiu;b) în urma notificării de către operatorul de transport și de sistem în condițiile alin. (1);c) la cererea motivată a Comisiei Europene.(3) ANRE verifică îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 34, ori de câte ori au loc modificări cu privire la acționarii majoritari, persoanele care fac parte din organele de conducere, precum și candidații propuși în organele de conducere ale operatorului de transport și de sistem. În cazul constatării neîndeplinirii cerințelor prevăzute la art. 34, operatorul de transport și de sistem și persoanele verificate au obligația să ducă la îndeplinire măsurile dispuse de ANRE în urma acțiunii de verificare. (la 31-12-2021, Articolul 33 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 46, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 34Condiții de certificare a operatorului de transport și de sistem(1) Certificarea operatorului de transport și de sistem care gestionează o rețea electrică de transport, în calitate de operator de sistem independent, se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:a) aceeași persoană sau aceleași persoane nu are/nu au dreptul:(i) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere ori de furnizare și în același timp să exercite, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra operatorului de transport și de sistem sau asupra unei rețele de transport; ori(ii) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra operatorului de transport și de sistem ori asupra unei rețele de transport și să exercite, totodată, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere sau de furnizare;b) aceeași persoană sau aceleași persoane nu este/nu sunt abilitată/abilitate să numească membri în consiliul de supraveghere, în consiliul de administrație ori în alte organisme care reprezintă operatorul de transport și de sistem din punct de vedere juridic în cazul unui operator de transport și de sistem sau în cazul unei rețele de transport și, de asemenea, să exercite, direct ori indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere ori de furnizare;c) aceeași persoană nu este abilitată să fie membru în consiliul de supraveghere, în consiliul de administrație sau în alte organisme care reprezintă operatorul economic din punct de vedere juridic, atât în cazul unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere sau de furnizare, cât și în cazul unui operator de transport și de sistem ori în cazul unei rețele de transport;d) operatorul de transport și de sistem dispune de resursele financiare, tehnice, fizice și umane pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 36;e) operatorul de transport și de sistem își asumă angajamentul de a respecta un plan de dezvoltare a rețelei de transport pe 10 ani, aprobat de autoritatea competentă;f) operatorul de transport și de sistem are capacitatea de a respecta obligațiile ce îi revin în temeiul Regulamentului (UE) 2019/943, inclusiv în ceea ce privește cooperarea cu alți operatori de transport și de sistem la nivel european și regional; (la 31-12-2021, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 34 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 47, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) g) proprietarul rețelei de transport îndeplinește cerințele prevăzute la art. 37.(2) Certificarea operatorului de transport și de sistem care deține o rețea de transport în proprietate se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:a) aceeași persoană sau aceleași persoane nu are/nu au dreptul:(i) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere ori de furnizare și în același timp să exercite, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra operatorului de transport sau asupra unei rețele de transport; ori(ii) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra operatorului de transport și de sistem ori asupra unei rețele de transport și totodată să exercite, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere sau de furnizare;b) aceeași persoană sau aceleași persoane nu este/nu sunt abilitată/abilitate să numească membri în consiliul de supraveghere, în consiliul de administrație ori în alte organisme care reprezintă operatorul de transport și de sistem din punct de vedere juridic, în cazul unui operator de transport și de sistem sau în cazul unei rețele de transport, și, de asemenea, să exercite, direct ori indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere ori de furnizare;c) aceeași persoană nu este abilitată să fie membru în consiliul de supraveghere, în consiliul de administrație sau în alte organisme care reprezintă operatorul economic din punct de vedere juridic, atât în cazul unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere sau de furnizare, cât și în cazul unui operator de transport și de sistem ori în cazul unei rețele de transport.(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și, respectiv, la alin. (2) lit. a) și b) cuprind, în special:(i) competența de a exercita drepturi de vot;(ii) competența de a numi membri în consiliul de supraveghere, consiliul de administrație sau alte organe care reprezintă operatorul economic din punct de vedere juridic; sau(iii) deținerea unei cote majoritare.(4) În sensul alin. (1) lit. a) și, respectiv, al alin. (2) lit. a), noțiunea "operator economic care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie" include și activitățile de producere și furnizare de gaze naturale, iar termenii "operator de transport și sistem" și "rețea de transport" includ și termenii care se utilizează în același sens în sectorul gazelor naturale.(5) Dacă două organisme publice diferite exercită controlul, pe de o parte, asupra unui operator de transport și de sistem ori asupra unei rețele de transport și, pe de altă parte, asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere sau de furnizare, atunci se consideră că cele două organisme nu sunt aceeași persoană ori aceleași persoane dacă sunt îndeplinite criteriile de separare prevăzute la alin. (1) sau (2), după caz.(6) Orice operator de transport și de sistem certificat pe teritoriul României în condițiile legii poate să facă parte dintr-o asociere în participațiune, formată din 2 sau mai mulți operatori economici care dețin rețele de transport și care exercită rolul de operator de transport și de sistem în două sau mai multe state membre, pentru sistemele de transport în cauză. (la 04-10-2014, Art. 34 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. )  +  Articolul 35Planuri de dezvoltare(1) Cel puțin din doi în doi ani, operatorul de transport și de sistem are obligația de a elabora și de a prezenta ANRE planul de investiții și de dezvoltare a rețelei de transport pe 10 ani, în concordanță cu stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie și a surselor, inclusiv importurile și exporturile de energie, după consultarea prealabilă cu toți factorii interesați. Planul de dezvoltare a rețelei conține măsuri eficiente pentru a garanta caracterul adecvat al sistemului și siguranța alimentării cu energie electrică. Operatorul de transport și de sistem publică planul de dezvoltare a rețelei pe 10 ani pe site-ul său de internet. (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 35 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2) Planul de dezvoltare prevăzut la alin. (1), în mod special, trebuie să:a) conțină în mod special modalitățile de finanțare și realizare a investițiilor privind rețelele de transport, cu luarea în considerare și a planurilor de amenajare și sistematizare a teritoriului străbătut de acestea, în condițiile respectării normelor de protecție a mediului;b) indice participanților la piață principalele infrastructuri de transport care trebuie să fie construite sau modernizate în următorii 10 ani;c) conțină toate investițiile deja stabilite și va identifica noi investiții care trebuie să fie efectuate în următorii zece ani;d) prevadă un interval de timp pentru realizarea proiectelor de investiții. (la 31-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 35 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2^1) Atunci când elaborează planul de dezvoltare a rețelei pe 10 ani, operatorul de transport și de sistem ia pe deplin în considerare potențialul utilizării consumului dispecerizabil, a instalațiilor de stocare a energiei sau a altor resurse ca alternativă la extinderea sistemului, precum și consumul preconizat, schimburile comerciale cu alte țări și planurile de investiții privind rețelele la nivelul Uniunii Europene și rețelele regionale, precum și țintele asumate de România pentru realizarea obiectivului global al Uniunii Europene. (la 31-12-2021, Articolul 35 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 49, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (3) Planurile prevăzute la alin. (1) se aprobă de către ANRE.(4) ANRE evaluează dacă planul de dezvoltare a rețelei pe 10 ani abordează toate necesitățile de investiții identificate pe parcursul procesului de consultare și dacă este conform cu planul neobligatoriu la nivelul Uniunii Europene de dezvoltare a rețelei pe 10 ani. În cazul în care există îndoieli cu privire la conformitatea cu planul la nivelul Uniunii Europene de dezvoltare a rețelei, ANRE consultă ACER. ANRE poate solicita operatorului de transport și de sistem să își modifice planul de dezvoltare a rețelei pe 10 ani. ANRE examinează coerența planului de dezvoltare a rețelei pe 10 ani cu planul național privind energia și clima transmis către Comisia Europeană. (la 31-12-2021, Articolul 35 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 50, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (5) ANRE monitorizează și evaluează punerea în aplicare a planului de dezvoltare a rețelei pe 10 ani. (la 31-12-2021, Articolul 35 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 50, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (6) În situațiile în care operatorul de transport și de sistem, din rațiuni diferite de cele imperioase, asupra cărora nu deține niciun control, nu execută o investiție care, în conformitate cu planul de dezvoltare a rețelei pe 10 ani, trebuia executată în următorii trei ani, ANRE are obligația să adopte cel puțin una dintre următoarele măsuri pentru a garanta executarea investiției în cauză, dacă investiția este încă relevantă pe baza celui mai recent plan de dezvoltare a rețelei pe 10 ani:a) să solicite operatorului de transport și de sistem să execute investiția în cauză;b) să organizeze o procedură de ofertare privind investiția în cauză, deschisă tuturor investitorilor;c) să oblige operatorul de transport și de sistem să accepte o majorare de capital pentru a finanța investițiile necesare și pentru a permite unor investitori independenți să participe la capital. (la 31-12-2021, Articolul 35 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 50, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (7) În cazul în care ANRE a recurs la competențele sale prevăzute la alin. (6) lit. b), aceasta poate obliga operatorul de transport și de sistem să accepte una sau mai multe dintre următoarele măsuri:a) finanțarea de către o parte terță;b) construirea de către o parte terță;c) realizarea noilor active de însuși operatorul în cauză;d) exploatarea noului activ de însuși operatorul în cauză. (la 31-12-2021, Articolul 35 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 50, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (8) Operatorul de transport și de sistem furnizează investitorilor toate informațiile necesare pentru realizarea investiției, conectează noile active la rețeaua de transport și, în general, depune toate eforturile pentru a facilita punerea în aplicare a proiectului de investiții. Măsurile relevante cu privire la finanțare fac obiectul aprobării de către ANRE. (la 31-12-2021, Articolul 35 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 50, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (9) ANRE elaborează metodologiile necesare pentru recuperarea costurilor cu investițiile prevăzute la alin. (6), ce intră sub incidența reglementărilor relevante privind tarifele. (la 31-12-2021, Articolul 35 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 50, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 36Obligațiile operatorului de transport și de sistem(1) Operatorul de transport și de sistem prestează serviciul public de transport pentru toți utilizatorii rețelelor electrice de transport, în condiții nediscriminatorii, asigurând accesul la acestea oricărui solicitant, în condițiile legii, și evitând în special discriminarea în favoarea operatorilor economici afiliați, cu respectarea normelor și performanțelor prevăzute în reglementările tehnice în vigoare. (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2) Operatorul de transport și de sistem poate să achiziționeze servicii și să tranzacționeze energie electrică pentru următoarele situații:a) pentru acoperirea consumului în rețelele electrice proprii și în locurile de consum care îi aparțin, prin tranzacții pe piața angro sau pe piața cu amănuntul;b) pentru menținerea echilibrului producție-consum, prin operațiuni de vânzare-cumpărare în piața de echilibrare, operațiuni de vânzare-cumpărare pe piața angro sau prin operațiuni de vânzare-cumpărare cu alți operatori de transport din țările vecine, conform reglementărilor în vigoare și reglementărilor adoptate la nivel european, deciziilor ACER și altele similare;c) pentru asigurarea mecanismelor de cuplare a piețelor de energie electrică la care România este parte;d) pentru tranzacționare în contrapartidă, redispecerizare, compensarea dezechilibrelor. (la 31-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (3) Operatorul de transport și de sistem poate efectua operațiuni de vânzare-cumpărare de servicii de sistem cu operatorii de transport și de sistem din alte țări ale Uniunii Europene în baza reglementărilor europene care facilitează crearea și dezvoltarea piețelor regionale, cu producătorii sau clienții, conform reglementărilor emise de ANRE. (la 31-12-2021, Alineatul (3) din Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (4) Tranzacțiile cu energie electrică și servicii de sistem se realizează pe baza unor proceduri transparente și nediscriminatorii, prin mecanisme concurențiale, conform reglementărilor autorității competente.(5) Operatorul de transport și de sistem prestează serviciul de sistem în condiții nediscriminatorii pentru toți utilizatorii SEN, asigurând conducerea operativă, în scopul realizării siguranței funcționării, stabilității frecvenței și tensiunii, continuității în alimentarea clienților și coordonării schimburilor de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice.(5^1) Operatorului de transport și de sistem nu i se permite să refuze racordarea la rețea invocând costuri suplimentare generate de creșterea necesară a capacității elementelor de sistem în perimetrul imediat al punctului de racordare sau racordarea unei noi instalații de producere sau a unei noi instalații de stocare a energiei prin invocarea unor viitoare limitări posibile ale capacităților de rețea disponibile, de exemplu, congestia în părțile îndepărtate ale sistemului de transport. Operatorul de transport și de sistem furnizează toate informațiile necesare racordării. (la 31-12-2021, Articolul 36 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 53, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (5^2) Operatorul de transport și de sistem poate să limiteze capacitatea de racordare garantată sau să ofere condiții de racordare supuse unor limitări operaționale pentru a asigura eficiența economică în ceea ce privește noi instalații de producere sau noi instalații de stocare a energiei, cu condiția ca aceste limitări să fi fost aprobate de ANRE. (la 31-12-2021, Articolul 36 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 53, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (5^3) ANRE garantează faptul că toate limitările capacității de racordare garantate sau limitările operaționale se introduc pe baza unor proceduri transparente și nediscriminatorii și nu creează obstacole nejustificate la intrarea pe piață. Atunci când instalația de producere sau instalația de stocare a energiei suportă costurile legate de asigurarea racordării nelimitate, nu se aplică nicio limitare. (la 31-12-2021, Articolul 36 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 53, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (6) Operatorul de transport și de sistem poate deține acțiuni la societăți comerciale înființate pe teritoriul național sau al altor state, având ca obiect principal de activitate alocarea capacităților de interconexiune și verificarea siguranței rețelei la nivel regional, acoperind teritoriul a două sau mai multe state.(7) Operatorul de transport și de sistem desfășoară, în principal, următoarele activități:a) asigură capacitatea pe termen lung a rețelei de transport de a satisface cererile rezonabile de transport de energie electrică și exploatează, întreține, reabilitează și dezvoltă în condiții economice rețeaua de transport pentru a-i asigura siguranța, fiabilitatea și eficiența, cu respectarea normelor privind protecția mediului;b) garantează mijloacele adecvate pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public;c) contribuie la realizarea siguranței în alimentarea cu energie electrică, prin asigurarea unor capacități de transport adecvate și prin menținerea fiabilității acestora;d) asigură gestionarea fluxurilor de energie în rețeaua de transport, ținând seama de schimburile de energie cu alte sisteme interconectate;d^1) răspunde de asigurarea unui sistem electroenergetic sigur, fiabil și eficient; (la 31-12-2021, Alineatul (7) din Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 54, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) d^2) asigură utilizarea tuturor serviciilor de sistem, inclusiv acelea oferite de consumul dispecerizabil și de instalațiile de stocare a energiei, în măsura în care acestea sunt disponibile; (la 31-12-2021, Alineatul (7) din Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 54, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) e) achiziționează serviciile de sistem pentru stabilitatea frecvenței și califică producătorii, consumatorii dispecerizabili, operatorii de instalații de stocare a energiei și furnizorii de servicii de echilibrare pe baza unei proceduri proprii, aprobată de ANRE; (la 31-12-2021, Litera e) din Alineatul (7) , Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 55, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) f) realizează schimbul de informații cu alți operatori de transport și de sistem interconectați și cu alți operatori economici din sectorul energiei, cu respectarea reglementărilor ENTSO-E privind protocoalele de schimb de informații, rapoartele, structura și procedurile de acces la bazele de date;g) asigură alocarea capacităților de interconexiune, pune la dispoziția participanților piața de alocare de capacitate, colectează venituri rezultate din gestionarea congestiilor și efectuează plăți în temeiul mecanismului de compensare între operatorii de transport și de sistem în conformitate cu regulamentele europene acordând și gestionând accesul terților și oferind explicații motivate atunci când refuză un astfel de acces, fără să abuzeze, în situația vânzării sau a cumpărării de energie electrică de către operatori economici afiliați, de informațiile sensibile din punct de vedere comercial obținute de la terți în contextul acordării accesului la rețea, sub supravegherea ANRE; (la 31-12-2021, Litera g) din Alineatul (7) , Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 56, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) h) exploatează, întreține și dezvoltă instalațiile de măsurare și contorizare a transferului de energie electrică prin rețelele electrice de transport și la interfața cu utilizatorii rețelelor electrice de transport care îi aparțin, instalațiile de măsurare și contorizare a energiei electrice produse în instalațiile utilizatorilor racordați la rețelele electrice de transport și amplasate în instalațiile utilizatorilor în situațiile prevăzute în reglementările ANRE, instalațiile de informatică și telecomunicații din rețelele electrice de transport aferente SEN; (la 31-12-2021, Litera h) din Alineatul (7) , Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 56, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) i) analizează și avizează îndeplinirea condițiilor tehnice de racordare de către utilizatorii rețelelor electrice de transport, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare;j) asigură transmiterea rezultatelor măsurărilor de energie electrică conform reglementărilor ANRE în vederea realizării decontării dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, precum și accesul beneficiarilor serviciului de transport pentru verificarea grupurilor de măsurare, respectiv transmiterea la utilizatori a rezultatelor măsurătorilor de energie electrică produsă în instalațiile acestora; (la 31-12-2021, Litera j) din Alineatul (7) , Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 57, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) k) realizează planificarea operațională și conducerea operativă a SEN la nivel central și teritorial pe baza prognozei proprii, conform reglementărilor legale în vigoare, acordând prioritate instalațiilor de producere care utilizează surse regenerabile de energie sau care produc energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență, în măsura în care funcționarea sigură a rețelei naționale de energie electrică permite acest lucru;l) autorizează personalul care realizează conducerea operativă, conform reglementărilor în vigoare;m) culege, înregistrează și arhivează datele statistice privind funcționarea SEN;n) elaborează și supune aprobării autorității competente normele tehnice și reglementările specifice necesare pentru realizarea activității de conducere operativă, cu consultarea participanților la piața de energie electrică;o) elaborează, în condițiile legii, planul de apărare a SEN, respectiv planul de restaurare a SEN; (la 31-12-2021, Litera o) din Alineatul (7) , Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 58, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) p) elaborează studii, programe și lucrări privind dezvoltarea SEN;q) elaborează și supune aprobării autorității competente regulile privind managementul congestiilor, inclusiv pe capacitățile de interconexiune, precum și normele de atribuire a capacităților de interconexiune;r) organizează și administrează piața de echilibrare a energiei electrice.s) previne transferarea discriminatorie a informațiilor sensibile comercial. (la 04-10-2014, Lit. s) a alin. (7) al art. 36 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) ș) adoptă un cadru de cooperare și coordonare între centrele de coordonare regionale; (la 31-12-2021, Alineatul (7) din Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 59, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) t) participă la evaluarea adecvării resurselor la nivel european și la nivel național, conform capitolului IV din Regulamentul (UE) 2019/943; (la 31-12-2021, Alineatul (7) din Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 59, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) ț) digitalizează sistemele de transport; (la 31-12-2021, Alineatul (7) din Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 59, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) u) gestionează datele, inclusiv cele privind dezvoltarea de sisteme de gestionare a datelor, de securitatea cibernetică și de protecție a datelor, sub rezerva normelor aplicabile și fără a aduce atingere competențelor altor autorități; (la 31-12-2021, Alineatul (7) din Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 59, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) v) stabilește și publică proceduri transparente și eficiente privind racordarea nediscriminatorie la sistemul de transport a unor noi instalații de producere și a unor noi instalații de stocare a energiei, în acord cu reglementările ANRE. Procedurile respective sunt supuse aprobării ANRE; (la 31-12-2021, Alineatul (7) din Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 59, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) x) colectează toate tarifele aferente sistemului de transport, inclusiv tarifele de acces la rețea și tarifele pentru servicii de sistem; (la 31-12-2021, Alineatul (7) din Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 59, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (7^1) Operatorul de transport și de sistem certificat ca operator de sistem independent răspunde de operarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei de transport și de garantarea capacității pe termen lung a acesteia de a soluționa cererile rezonabile prin planificarea investițiilor. În ceea ce privește dezvoltarea rețelei de transport, operatorul de sistem independent este responsabil de planificarea, inclusiv de procedura de autorizare, construirea și darea în exploatare a noii infrastructuri. (la 04-10-2014, Alin. (7^1) al art. 36 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) (7^2) În exercitarea atribuțiilor menționate la alin. (7), operatorul de transport și de sistem ține cont de recomandările formulate de centrele de coordonare regionale. (la 31-12-2021, Articolul 36 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 60, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (8) În caz de avarie majoră care periclitează siguranța funcționării SEN, operatorul de transport și de sistem poate dispune, pe o perioadă limitată, folosirea rezervei de apă în afara programelor de exploatare a acumulărilor, cu obligația anunțării autorităților competente în gospodărirea apelor.(9) Restricțiile în aprovizionarea cu energie electrică în situații de urgență trebuie să respecte criterii predefinite în ceea ce privește gestionarea dezechilibrelor de către operatorul de transport și de sistem. Orice măsură de siguranță trebuie luată în strânsă colaborare și cu consultarea altor operatori de transport și de sistem implicați, cu respectarea contractelor bilaterale aplicabile, a acordurilor privind schimbul de informații, regulamentelor europene și a codurilor de rețea. (la 31-12-2021, Alineatul (9) din Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (10) Operatorul de transport și de sistem publică informațiile referitoare la propriile activități, necesare utilizatorilor de rețea, conform reglementărilor ANRE, prevederilor europene, în vederea asigurării accesului eficient la rețea, a unei concurențe efective și a funcționării eficiente a pieței de energie, păstrează confidențialitatea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial pe care le-au obținut în cursul desfășurării activității, inclusiv a celor obținute de la terți în contextul acordării sau al negocierii accesului la rețea, și nu divulgă nicio informație sensibilă din punct de vedere comercial către celelalte părți ale operatorului economic, cu excepția cazului în care acest lucru se impune în vederea încheierii unei tranzacții comerciale. (la 31-12-2021, Alineatul (10) din Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (11) Cheltuielile pentru modificarea instalațiilor de transport al energiei electrice, ca urmare a racordării de noi utilizatori sau a schimbării caracteristicilor energetice inițiale ale utilizatorilor existenți, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate conform reglementărilor în vigoare.(12) Operatorul de transport și de sistem alocă capacități de interconexiune pe una sau mai multe granițe împreună cu alți operatori economici, inclusiv pentru cei înregistrați pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Tratatului de instituire a Comunității Energiei, în condițiile semnării unui memorandum de înțelegere între părți, avizat de ANRE.(13) Operatorul de transport și sistem desemnat elaborează și transmite ANRE, în vederea aprobării și publicării, specificațiile, caracteristicile și criteriile tehnice de siguranță, precum și normele tehnice care stabilesc cerințele minime de proiectare și exploatare a echipamentelor care se conectează la sistemul energetic, cu respectarea legislației europene aplicabile. Aceste norme asigură interoperabilitatea sistemelor și sunt obiective și nediscriminatorii. Înainte de a fi aprobate de ANRE, normele menționate sunt notificate Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare. (la 04-10-2014, Alin. (13) al art. 36 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) (14) Operatorul de transport și de sistem este obligat să publice toate costurile privind operarea, menținerea și dezvoltarea rețelelor, în conformitate cu reglementările ANRE. (la 04-10-2014, Alin. (14) al art. 36 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) (15) Pentru îndeplinirea obligației menționate la alin. (7) lit. e), operatorul de transport și de sistem achiziționează servicii de echilibrare, cu respectarea următoarelor condiții:a) utilizarea unor proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe piață, conforme cu Regulamentul (UE) 2017/2.195, cu Regulamentul (UE) 2019/943 și cu reglementările ANRE;b) cu participarea operatorilor economici din domeniul energiei electrice și a participanților la piață care îndeplinesc condițiile de calificare tehnică, inclusiv a participanților la piață care oferă energie din surse regenerabile, a participanților la piață care oferă servicii de consum dispecerizabil, a operatorilor de instalații de stocare a energiei și a participanților la piață implicați în agregare. ANRE și operatorul de transport și de sistem, în strânsă colaborare cu toți participanții la piață, stabilesc cerințele tehnice de participare la piețele respective, pe baza caracteristicilor tehnice ale respectivelor piețe. (la 31-12-2021, Articolul 36 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 62, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (16) Operatorul de transport și de sistem achiziționează serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței de la oricare participant la piață, inclusiv participanții la piață care oferă energie din surse regenerabile, participanții la piață care oferă servicii de consum dispecerizabil, operatorii instalațiilor de stocare a energiei și participanții la piață angajați în agregare, în conformitate cu proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe piață, aprobate de ANRE, în conformitate cu prevederile alin. (15). Procedurile prin care se achiziționează serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței au în vedere un preț maximal stabilit în condiții de eficiență economică în conformitate cu reglementările ANRE. (la 29-03-2024, Alineatul (16) , Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 2. , Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (16^1) În situația în care, în urma derulării procedurii de achiziție prevăzute la alin. (16), nu se prezintă niciun ofertant pentru un tip de serviciu de sistem care nu are ca scop stabilitatea frecvenței, la solicitarea operatorului de transport și de sistem justificată de necesitatea menținerii siguranței în funcționare a sistemului, prin derogare de la prevederile alin. (16), ANRE poate decide ca pentru o perioadă limitată de cel mult un an operatorul de transport și de sistem să aibă dreptul să solicite, prin dispoziție de dispecer, furnizarea serviciului respectiv la prețul maximal prevăzut la alin. (16) de către un operator economic capabil din punct de vedere tehnic să presteze respectivul serviciu de sistem. Perioada poate fi extinsă în urma derulării unei noi proceduri de achiziție de către operatorul de transport și de sistem, la care nu se prezintă niciun ofertant. (la 29-03-2024, Articolul 36 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 3. , Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (17) Achiziția serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței nu se aplică componentelor de rețea complet integrate. (la 31-12-2021, Articolul 36 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 62, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (18) Operatorul de transport și de sistem se coordonează cu operatorii de distribuție pentru a asigura utilizarea optimă a resurselor, pentru a asigura funcționarea sigură și eficientă a sistemului și pentru a facilita dezvoltarea pieței. (la 31-12-2021, Articolul 36 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 62, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (19) Operatorul de transport și de sistem este remunerat în mod adecvat pentru achiziționarea serviciilor de sistem pentru a i se permite să recupereze cel puțin costurile corespunzătoare rezonabile, inclusiv cheltuielile necesare pentru tehnologia informației și comunicațiilor și costurile infrastructurii. (la 31-12-2021, Articolul 36 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 62, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 37Atribuțiile proprietarului rețelei de transport în cazul operatorilor de transport și de sistem care gestionează o rețea electrică de transport (la 04-10-2014, Denum. marginală a art. 37 a fost modificată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) (1) În cazul operatorilor de transport și de sistem care gestionează o rețea electrică de transport, proprietarul rețelei de transport:a) cooperează cu operatorul de transport și de sistem în vederea îndeplinirii atribuțiilor acestuia, furnizând toate informațiile relevante atât acestuia, precum și către ANRE, care monitorizează schimbul de informații dintre operatorul de transport și sistem și proprietar;b) finanțează și/sau își dă acordul asupra modalității de finanțare a investițiilor în rețeaua electrică de transport, stabilite de operatorul de transport și de sistem și aprobate în prealabil de ANRE, care are obligația să efectueze consultări atât cu acesta, cât și cu celelalte părți interesate;c) deține răspunderea privind activele rețelei de transport, cu excepția răspunderii privind atribuțiile operatorului de transport și de sistem;d) oferă garanții privind facilitarea finanțării eventualelor extinderi ale rețelei, cu excepția investițiilor pentru care și-a dat acordul să fie finanțate de către orice parte interesată, inclusiv de către operatorul de transport și de sistem, potrivit prevederilor lit. b). (la 04-10-2014, Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) (2) Consiliul Concurenței, în strânsă cooperare cu ANRE, este abilitat cu competențele necesare pentru a monitoriza în mod eficient respectarea de către proprietarul rețelei de transport a obligațiilor acestuia, în temeiul alin. (1).(3) Proprietarul rețelei de transport nu este responsabil de acordarea și gestionarea accesului terților și n1ici de planificarea investițiilor în rețeaua de transport. (la 04-10-2014, Alin. (3) al art. 37 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. )  +  Articolul 38Separarea proprietarului rețelei de transport(1) În cazul în care proprietarul rețelei de transport face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, proprietarul rețelei de transport este independent cel puțin în ceea ce privește statutul său juridic, organizarea și procesul decizional față de alte activități care nu au legătură cu transportul energiei electrice.(2) Pentru a asigura independența proprietarului rețelei de transport în condițiile alin. (1), se aplică următoarele criterii minime:a) persoanele cu funcție de conducere din cadrul proprietarului rețelei de transport nu pot face parte din structurile operatorului economic integrat din domeniul energiei electrice care răspunde, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităților de producere, distribuție și furnizare a energiei electrice;b) persoanele cu funcție de conducere din cadrul proprietarului rețelei de transport acționează independent de orice interes de piață în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;c) proprietarul rețelei de transport stabilește un program de conformitate, care conține măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii și stabilește și obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență;d) proprietarul rețelei de transport desemnează o persoană sau un organism, denumită/ denumit agent de conformitate, care să asigure monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate și care depune la ANRE, în luna decembrie a fiecărui an, un raport cu privire la măsurile luate, ce se va publica pe site-ul operatorului de transport și de sistem.e) proprietarul rețelei de transport și operatorul de transport și de sistem, respectiv partea rămasă din operatorul economic prevăzut la alin. (1) nu utilizează servicii comune, cu excepția serviciilor pur administrative sau a celor informatice; (la 04-10-2014, Lit. e) a alin. (2) al art. 38 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) f) proprietarul rețelei de transport păstrează confidențialitatea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial pe care lea obținut în cursul desfășurării activităților sale, previne transferarea discriminatorie a acestora și nu divulgă nicio informație sensibilă din punct de vedere comercial către celelalte părți ale operatorului economic, cu excepția cazului în care acest lucru se impune în vederea încheierii unei tranzacții comerciale. (la 04-10-2014, Lit. f) a alin. (2) al art. 38 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) (3) Proprietarul rețelei de transport transmite spre aprobare, la ANRE, toate proiectele de contracte ce urmează a fi încheiate cu operatorul de transport și de sistem, inclusiv cele referitoare la utilizarea bunurilor existente, precum și a celor realizate ca urmare a investițiilor în rețeaua de transport.  +  Articolul 39Raportarea fluxurilor fizice de energie electricăOperatorul de transport și de sistem este obligat, conform reglementărilor ANRE, să întocmească, din 3 în 3 luni, un raport cu privire la fluxurile fizice de energie electrică ce s-au derulat în cadrul importurilor de energie electrică din țări terțe Uniunii Europene în cursul ultimelor 3 luni anterioare datei raportării, care se transmite ANRE și ministerului de resort, în vederea informării Comisiei Europene.  +  Articolul 40Interdicții privind deținerea controlului asupra operatorilor de transport și de sistemOperatorilor economici care desfășoară oricare dintre activitățile de producere sau de furnizare de energie electrică le este interzis ca, direct ori indirect, să exercite controlul ori să exercite vreun drept cu privire la operatorii de transport și de sistem separați din alte state ale Uniunii Europene care aplică dispozițiile art. 9 alin. (1) din Directiva 2009/72/CE.  +  Articolul 41Interdicții privind personalul Operatorului de transport și de sistem(1) Operatorului de transport și de sistem care a făcut parte dintr-un operator economic integrat vertical, precum și personalului din cadrul său le este interzis transferul informațiilor deținute, sensibile din punct de vedere comercial, către orice operatori economici din sectorul energiei electrice care desfășoară activități de producție sau furnizare.(2) Persoanele care exercită în cadrul operatorului de transport și de sistem funcții relevante în temeiul cărora au avut acces la informații comerciale sensibile au obligația de a păstra confidențialitatea acestora și nu pot ocupa funcții similare în cadrul operatorilor economici din domeniul producerii și/sau furnizării de energie electrică, pe o perioadă de minimum 4 ani de la data încetării raporturilor contractuale cu operatorul de transport și de sistem, potrivit clauzelor prevăzute și reglementate în contractul individual de muncă. (la 31-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 41 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 63, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (la 04-10-2014, Art. 41 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. )  +  Articolul 42InterdicțiiPentru protecția instalațiilor de transport se interzice persoanelor fizice sau juridice:a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a rețelelor electrice de transport, fără avizul de amplasament al operatorului de transport și de sistem și/sau fără respectarea condiționărilor/limitărilor prevăzute în acesta; (la 30-07-2020, Litera a) din Articolul 42 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) b) să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantații sau vegetație forestieră, în zona de siguranță a rețelelor electrice de transport, fără acordul operatorului de transport și de sistem; (la 30-07-2020, Litera b) din Articolul 42 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) c) să depoziteze materiale pe culoarele de trecere și în zonele de protecție și de siguranță a instalațiilor, fără acordul operatorului de transport și de sistem;d) să arunce obiecte de orice fel pe rețelele electrice de transport sau să intervină în orice alt mod asupra acestora;e) să deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și de avertizare aferente instalațiilor de transport;f) să limiteze sau să îngrădească, prin execuția de împrejmuire, prin construcții ori prin orice alt mod, accesul la instalații al operatorului de transport și de sistem.  +  Articolul 43Operatorul desemnat al pieței de energie electrică(1) Operatorul desemnat al pieței de energie electrică asigură organizarea și administrarea pieței cuplate intrazilnice și a pieței cuplate pentru ziua următoare.(2) Operatorului desemnat al pieței de energie electrică nu îi este permisă divulgarea informațiilor legate de tranzacțiile de energie electrică pe care le deține, obținute pe parcursul activității sale altfel decât în condițiile legii. (3) Prețurile și cantitățile stabilite în urma tranzacțiilor efectuate pe piața intrazilnică și pe piața pentru ziua următoare se fac publice conform reglementărilor ANRE.(4) Operatorul desemnat al pieței de energie electrică are dreptul să perceapă tarife corespunzătoare serviciilor prestate pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (1).(5) Operatorul desemnat al pieței de energie electrică are dreptul să își recupereze prin tarife costurile suportate, în cazul în care acestea sunt efectuate în mod eficient, sunt rezonabile și proporționale.(6) Tarifele practicate de operatorul desemnat al pieței de energie electrică, menționate la alin. (4) și (5), se stabilesc pe baza metodologiei aprobate și publicate de ANRE. În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activităților respective, precum și o cotă rezonabilă de profit. (la 31-12-2021, Articolul 43 din Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 64, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 44Distribuția energiei electrice(1) Distribuția energiei electrice se realizează de către operatorul de distribuție, persoană juridică, titulară de licență sau exceptată de la licențiere conform prevederilor art. 10 alin. (4^2). (la 30-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 44 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) (2) Operatorii de distribuție prestează servicii pentru toți utilizatorii rețelelor electrice de distribuție, în condiții nediscriminatorii, asigurând accesul la acestea oricărui solicitant care îndeplinește cerințele prezentei legi, cu respectarea normelor și standardelor de performanță prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.(3) Rețelele electrice de distribuție se delimitează față de instalațiile de producere sau de rețelele electrice de transport și de cele ale clienților finali în punctele de delimitare patrimonială.(4) Terenurile pe care se situează rețelele electrice de distribuție existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt și rămân în proprietatea publică a statului.(5) Fac excepție de la prevederile alin. (4) terenurile pentru care operatorul de distribuție, titular de licență, a dobândit dreptul de proprietate, în condițiile legii.(6) Rețelele electrice de distribuție se dezvoltă pe baza principiilor de eficiență economică, cu respectarea planurilor de urbanism, a dreptului de proprietate, a protecției mediului, a sănătății și vieții persoanelor și cu economisirea energiei, conform normelor tehnice și de siguranță cuprinse în reglementările tehnice în vigoare.(7) Cheltuielile pentru modificarea instalațiilor de distribuție a energiei electrice, ca urmare a racordării de noi utilizatori sau a schimbării caracteristicilor energetice inițiale ale utilizatorilor existenți, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate conform reglementărilor emise de autoritatea competentă, în baza unor criterii obiective.(8) În cazul în care cheltuielile prevăzute la alin. (7) sunt suportate de către client, capacitățile energetice rezultate vor fi preluate de către operatorul de distribuție cu despăgubire, conform unei metodologii aprobate de ANRE, în 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(9) Până la data intrării în vigoare a reglementărilor emise de autoritatea competentă, suportarea cheltuielilor de modificare a instalațiilor se află în sarcina celui care a generat modificarea.(10) Operatorul de distribuție este obligat:a) să ofere o soluție de racordare la rețea a tuturor solicitanților;b) să comunice condițiile de racordare;c) să racordeze toți solicitanții la sistemul de distribuție. (la 19-12-2020, Alineatul (10) din Articolul 44 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 15 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1239 din 16 decembrie 2020 ) (11) Restricționarea accesului la rețea al solicitanților având calitatea de consumatori sau producători de energie electrică este interzisă în afara condițiilor prevăzute de lege. (la 19-12-2020, Articolul 44 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 15 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1239 din 16 decembrie 2020 )  +  Articolul 44^1Caracterul activității de distribuțieActivitatea de distribuție a energiei electrice, cu excepția celei realizate prin sistemele de distribuție închise, constituie serviciu public de interes general. (la 04-10-2014, Art. 44^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. )  +  Articolul 45Operatorul de distribuție(1) Operatorul de distribuție are următoarele atribuții principale:a) exploatează, retehnologizează, reabilitează și dezvoltă rețelele electrice de distribuție, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare, în condiții economice, precum și cu respectarea legislației privind protecția mediului și promovarea eficienței energetice, astfel încât să fie asigurată capacitatea pe termen lung de a satisface solicitări rezonabile de racordare la rețeaua de distribuție; (la 04-10-2014, Lit. a) a alin. (1) al art. 45 a fost modificată de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) a^1) asigură achiziționarea, montarea, sigilarea, verificarea, citirea și, dacă este cazul, înlocuirea grupurilor de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalațiile utilizatorilor, conform reglementărilor ANRE; (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 45 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 65, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) b) asigură tranzitarea energiei electrice prin rețelele electrice de distribuție, la cererea și cu informarea operatorului de transport și de sistem, pentru acele zone ale țării în care nu există capacitate suficientă prin rețelele de transport, pentru evacuarea puterii din centrale electrice, inclusiv centrale electrice de cogenerare, pentru conectarea la sistemul electroenergetic al unei țări vecine, în condițiile existenței unui acord bilateral în acest sens, în cazul incidențelor în SEN și al executării lucrărilor de exploatare și mentenanță sau al lucrărilor noi în rețelele de transport, care pun în indisponibilitate temporară rețelele de transport din zonă;c) elaborează, prin consultare cu utilizatorii relevanți ai rețelei și cu operatorul de transport și de sistem, un plan transparent de dezvoltare a rețelei electrice de distribuție, care va fi publicat împreună cu rezultatele procesului de consultare publică cel puțin la fiecare doi ani și prezentat ANRE spre aprobare, însoțit de rezultatele procesului de consultare publică. Planul de dezvoltare a rețelei electrice de distribuție oferă transparență în privința serviciilor de flexibilitate necesare pe termen mediu și lung și stabilește cel puțin investițiile planificate pentru următorii cinci-zece ani, punând un accent deosebit pe infrastructura de distribuție principală necesară pentru a racorda noile capacități de producere și noii consumatori, inclusiv punctele de reîncărcare pentru vehiculele electrice. Planul de dezvoltare a rețelei electrice de distribuție include, dar fără a se limita la utilizarea consumului dispecerizabil, a eficienței energetice, a instalațiilor de stocare a energiei sau a altor resurse pe care trebuie să le utilizeze operatorul de distribuție ca alternativă la extinderea sistemului; (la 31-12-2021, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 45 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 66, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) d) asigură conducerea operativă în conformitate cu licența de distribuție, acordând prioritate în dispecerizare instalațiilor de producere care folosesc surse de energie regenerabilă sau celor care produc energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență, în măsura în care funcționarea sigură a rețelei naționale de energie electrică permite acest lucru;e) difuzează, în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu normele privind protecția datelor, informațiile referitoare la propriile activități, necesare utilizatorilor de rețea, nefiindu-i permisă divulgarea informațiilor comerciale cu caracter confidențial obținute pe parcursul activității sale. În acest sens, programul de conformitate menționat la art. 48 alin. (2) lit. d) trebuie să cuprindă măsuri specifice pentru a exclude accesul discriminatoriu la date al părților eligibile, după cum se prevede la art. 63^2; (la 31-12-2021, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 45 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 67, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) f) supune aprobării operatorului de transport și de sistem programul reparațiilor și lucrărilor de întreținere planificate în instalațiile cu tensiunea nominală de linie de 110 kV;g) monitorizează siguranța în funcționare a rețelelor electrice de distribuție, precum și indicatorii de performanță a serviciului de distribuție.h) achiziționează produse și servicii necesare în vederea exploatării eficiente, fiabile și sigure a rețelei electrice de distribuție, precum și în vederea măsurării energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în instalațiile utilizatorilor. Normele adoptate de către operatorul de distribuție în acest scop sunt obiective, transparente și nediscriminatorii și sunt elaborate în coordonare cu operatorul de transport și de sistem și cu alți participanți la piață relevanți. Clauzele și condițiile, inclusiv normele și tarifele, după caz, aplicabile furnizării de astfel de produse și prestării de astfel servicii de către operatorii de distribuție se stabilesc în mod nediscriminatoriu și au în vedere costurile și se publică pe pagina de internet a operatorului de distribuție; (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 45 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 68, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) i) în îndeplinirea atribuțiilor menționate la lit. h), operatorul de distribuție achiziționează serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței și care sunt necesare pentru rețeaua sa, conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe piață, cu excepția cazului în care ANRE a determinat că prestarea bazată pe piață a serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței nu este rentabilă și a acordat o derogare. Obligația de a achiziționa servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței nu se aplică componentelor de rețea complet integrate; (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 45 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 68, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) j) cooperează cu operatorul de transport și de sistem, în conformitate cu art. 57 din Regulamentul (UE) 2019/943 și cu art. 182 din Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice, pentru participarea efectivă la piețele cu amănuntul, la piețele angro și la piețele de echilibrare a participanților la piață racordați la rețeaua lor. Prestarea de servicii de echilibrare care rezultă din resurse situate în rețeaua electrică de distribuție este convenită cu operatorul de transport și de sistem; (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 45 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 68, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) k) aprobă racordarea la rețelele electrice de distribuție a punctelor de reîncărcare private și cu acces public, conform reglementărilor ANRE; (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 45 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 68, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) l) acționează ca un facilitator de piață neutru în achiziționarea energiei pe care o folosește pentru a acoperi pierderile de energie din sistem, conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe piață, cu respectarea reglementărilor ANRE; (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 45 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 68, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (1^1) Operatorului de distribuție nu i se permite să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, cu excepția cazului în care operatorul de distribuție deține puncte de reîncărcare exclusiv pentru uz propriu. (la 31-12-2021, Articolul 45 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 69, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2) În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuție poate întrerupe funcționarea instalațiilor pentru timpul strict necesar lucrărilor de întreținere și reparații planificate, cu anunțarea prealabilă a utilizatorilor rețelei electrice de distribuție.(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. h) și i), operatorul de distribuție va asigura condițiile pentru participarea efectivă a tuturor participanților la piață, pe baza unor proceduri transparente și nediscriminatorii, cu respectarea mecanismelor concurențiale aprobate de ANRE. De asemenea, operatorul de distribuție poate participa la piața angro de energie electrică numai pentru tranzacții necesare acoperirii consumului propriu tehnologic aferent rețelelor electrice de distribuție și pentru locurile de consum proprii pe baza unor proceduri transparente și nediscriminatorii, cu respectarea mecanismelor concurențiale aprobate de ANRE. (la 31-12-2021, Alineatul (3) din Articolul 45 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 70, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (4) Atribuțiile privind dezvoltarea sistemului de distribuție prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) nu sunt aplicabile operatorului unui sistem de distribuție închis.(5) Operatorul de distribuție are obligația executării lucrărilor de realizare/retehnologizare/reabilitare/modernizare a rețelelor electrice în vederea creșterii nivelului de calitate al serviciului de distribuție a energiei electrice. În acest scop și pentru adoptarea unor soluții tehnice cât mai eficiente, echipamentele tehnice pot fi amplasate pe domeniul public, în zone intravilane în variantele constructive subterană sau supraterană, fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea rețelelor edilitare.(6) Situațiile existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, contrare prevederilor alin. (5), sunt soluționate de operatorul de distribuție în termen de 60 de zile de la data primirii unei solicitări în acest sens de la persoanele îndreptățite.(7) Prin derogare de la alin. (1^1), ANRE poate permite operatorilor de distribuție să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) în urma unei proceduri de licitație deschise, transparente și nediscriminatorii, supuse revizuirii și aprobării de către ANRE, fie nu li s-a atribuit altor părți dreptul de a deține, de a dezvolta, de a administra sau de a exploata puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice, fie aceste alte părți nu pot furniza respectivele servicii la un cost rezonabil și în timp util;b) ANRE a efectuat o analiză ex-ante a condițiilor procedurii de licitație în temeiul lit. a) și și-a dat aprobarea;c) operatorul de distribuție exploatează punctele de reîncărcare pe baza accesului la rețea al terților în conformitate cu art. 25 și nu face discriminări între utilizatorii sau categoriile de utilizatori ai rețelei, în special în favoarea întreprinderilor sale conexe. (la 31-12-2021, Articolul 45 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (8) ANRE poate redacta orientări sau clauze de achiziții pentru a ajuta operatorii de distribuție să asigure o procedură de licitație corectă. (la 31-12-2021, Articolul 45 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (9) În cazul implementării condițiilor prevăzute la alin. (7), ANRE efectuează, la intervale regulate sau cel puțin la fiecare cinci ani, o consultare publică pentru a reevalua eventualul interes al altor părți de a deține, de a dezvolta, de a exploata sau de a administra puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice. În cazul în care consultarea publică arată că există părți terțe care pot deține, dezvolta, exploata sau administra astfel de puncte, ANRE asigură încetarea treptată a activităților desfășurate de operatorii de distribuție în acest domeniu, sub rezerva finalizării cu succes a unei proceduri de licitație menționate la alin. (7) lit. a). În condițiile procedurii respective, ANRE poate permite operatorului de distribuție să recupereze valoarea reziduală a investiției în infrastructura de reîncărcare. (la 31-12-2021, Articolul 45 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (10) În cazul clientului final casnic, în vederea emiterii facturii de regularizare, operatorul de distribuție are obligația de a asigura citirea indexului grupului de măsurare al clientului la un interval de timp de maximum 3 luni. (la 31-12-2021, Articolul 45 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (11) În cazul schimbării furnizorului/agregatorului de către clientul final, operatorul de rețea are obligația efectuării citirii indexului echipamentului de măsurare și transmiterii datelor de consum furnizorului/agregatorului actual și noului furnizor/ agregator în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului și data schimbării efective a furnizorului în cazul în care clientul final nu transmite indexul autocitit până la data stabilită conform reglementărilor ANRE. (la 31-12-2021, Articolul 45 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (12) Formatul de prezentare a datelor și procedura de acces al furnizorilor, al agregatorilor și al consumatorilor la aceste date sunt reglementate de ANRE. Nu se pot percepe costuri suplimentare în sarcina clienților pentru acest serviciu. (la 31-12-2021, Articolul 45 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 45^1Stimulente pentru utilizarea flexibilității în rețelele de distribuție(1) ANRE elaborează cadrul de reglementare prin care operatorii de distribuție sunt stimulați să achiziționeze servicii de flexibilitate, inclusiv gestionarea congestiilor în regiunile pe care le deservesc, în vederea îmbunătățirii eficienței în ceea ce privește exploatarea și dezvoltarea sistemului de distribuție.(2) Operatorii de distribuție pot achiziționa serviciile prevăzute la alin. (1) de la entitățile care oferă servicii de producere distribuită, de consum dispecerizabil sau de stocare a energiei și promovează luarea unor măsuri de eficiență energetică, în cazul în care aceste servicii reduc în mod eficient din punctul de vedere al costurilor necesitatea de modernizare sau de înlocuire a capacităților de energie electrică și susțin funcționarea eficientă și sigură a sistemului de distribuție.(3) Operatorii de distribuție achiziționează serviciile prevăzute la alin. 1 conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe piață, conform reglementărilor ANRE. (4) ANRE elaborează specificațiile pentru serviciile de flexibilitate achiziționate și, după caz, produsele de piață standardizate pentru astfel de servicii cel puțin la nivel național.(5) Operatorii de distribuție schimbă între ei toate informațiile necesare și se coordonează cu operatorii de transport și de sistem pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor, pentru a asigura funcționarea eficientă și sigură a sistemului și pentru a facilita dezvoltarea pieței.(6) Operatorii de distribuție sunt remunerați în mod adecvat pentru achiziționarea unor astfel de servicii pentru a le permite să recupereze cel puțin costurile rezonabile corespunzătoare, inclusiv cheltuielile cu tehnologiile de informare și comunicare necesare și costurile cu infrastructura. (la 31-12-2021, Capitolul IV din Titlul I a fost completat de Punctul 72, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 46Obligațiile proprietarului rețelei de distribuție(1) Orice persoană care deține în proprietate sau în folosință o rețea electrică de distribuție proprie la data intrării în vigoare a prezentei legi este obligată să asigure accesul la rețea, conform reglementărilor autorității competente.(2) În cazul în care deținătorul rețelei de distribuție a energiei electrice se află în imposibilitatea de a presta serviciul de distribuție sau de a acorda sporul de putere solicitat, pentru utilizatorii racordați la acea rețea, are obligația de a preda rețeaua, în folosință gratuită în exploatare, în termen de 15 zile de la data constatării imposibilității de a presta serviciul de distribuție sau de a acorda sporul de putere solicitat, până la preluarea acesteia cu titlu legal, operatorului de distribuție concesionar, titular de licență în zona în care se află rețeaua electrică respectivă, iar acesta din urmă are obligația de a presta serviciul de distribuție pentru utilizatorii acesteia. (la 30-07-2020, Alineatul (2) din Articolul 46 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) (2^1) În situația prevăzută la alin. (2) în care nu poate fi dovedit dreptul de proprietate asupra rețelei de distribuție a energiei electrice, operatorul de distribuție concesionar, titular de licență în zona în care se află rețeaua electrică respectivă, are obligația de a presta serviciul de distribuție pentru utilizatorii acesteia, până la identificarea proprietarului rețelei în cauză. (la 30-07-2020, Articolul 46 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) (2^2) În cazul în care proprietarul unei rețele de distribuție de interes public aflate în zona de concesiune a unui operator de distribuție concesionar intenționează să înstrăineze rețeaua de distribuție sau în situația prevăzută la alin. (2), acesta are obligația de a face o ofertă de vânzare operatorului de distribuție concesionar, la o valoare justificată care nu poate depăși valoarea netă contabilă a activelor componente. În cazul în care valoarea nu poate fi demonstrată prin documente contabile, proprietarul rețelei poate solicita certificarea valorii acesteia de un expert autorizat independent care ia în considerare și starea tehnică a acesteia. (la 31-12-2021, Alineatul (2^2) din Articolul 46 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 73, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2^3) Operatorul de distribuție concesionar are obligația de a achiziționa pe criterii de eficiență economică luând în considerație și starea tehnică, conform reglementărilor ANRE, strict elementele de rețea necesare asigurării continuității alimentării cu energie electrică a consumatorilor deja racordați în termen de 120 de zile de la data comunicării de proprietar a valorii de achiziție. (la 31-12-2021, Articolul 46 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 74, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (3) În cazul în care rețeaua electrică de distribuție nu se află în proprietatea operatorului de distribuție, proprietarul rețelei de distribuție are următoarele obligații:a) cooperează cu operatorul de distribuție în vederea îndeplinirii atribuțiilor acestuia, furnizându-i toate informațiile relevante;b) cooperează cu ANRE și cu operatorul de distribuție la stabilirea investițiilor în rețeaua de distribuție, a modalității de finanțare a acestora, precum și a transferului serviciului de distribuție către alt operator de distribuție titular de licență;c) deține răspunderea privind activele rețelei de distribuție, cu excepția răspunderii privind atribuțiile operatorului de distribuție;d) facilitează finanțarea eventualelor extinderi ale rețelei, cu excepția investițiilor pentru care și-a dat acordul să fie finanțate de către orice parte interesată, inclusiv de către operatorul de distribuție.  +  Articolul 46^1(1) Operatorii de distribuție nu au dreptul să dețină, să dezvolte, să administreze și să exploateze instalațiile de stocare a energiei.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ANRE poate permite operatorilor de distribuție să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze instalații de stocare a energiei care sunt componente de rețea complet integrate și au fost aprobate de către ANRE sau dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) în urma unei proceduri de licitație deschisă, transparentă și nediscriminatorie, supusă revizuirii și aprobării de către ANRE, nu li s-a atribuit altor părți dreptul de a deține, de a dezvolta, de a administra sau de a exploata astfel de instalații sau aceste alte părți nu pot furniza respectivele servicii la un cost rezonabil și în timp util;b) astfel de instalații sunt necesare pentru ca operatorii de distribuție să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul prezentei legi în vederea exploatării eficiente, fiabile și sigure a sistemului de distribuție, iar instalațiile nu sunt utilizate pentru a cumpăra sau vinde energie electrică pe piețele de energie electrică; c) ANRE a evaluat necesitatea unei astfel de excepții și a efectuat o evaluare a procedurii de licitație, inclusiv a condițiilor respectivei proceduri, și și-a dat aprobarea. ANRE poate redacta orientări sau clauze de achiziții pentru a ajuta operatorii de distribuție să asigure o procedură de licitație corectă.(3) ANRE efectuează, la intervale regulate sau cel puțin la fiecare cinci ani, o consultare publică cu privire la instalațiile existente de stocare a energiei pentru a evalua eventuala disponibilitate și eventualul interes de a investi în astfel de instalații. Atunci când consultarea publică, evaluată de ANRE, arată că există părți terțe care pot deține, dezvolta, exploata sau administra astfel de instalații în mod eficace din punctul de vedere al costurilor, ANRE asigură încetarea treptată a activităților desfășurate de operatorii de distribuție în acest domeniu în termen de 18 luni. În condițiile acestei proceduri, ANRE poate permite operatorilor de distribuție să primească o compensație rezonabilă, în special pentru a recupera valoarea reziduală a investiției realizate de aceștia în instalațiile de stocare a energiei.(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul componentelor de rețea complet integrate sau pentru perioada de amortizare obișnuită a noilor instalații de stocare în baterii pentru care se ia o decizie finală privind investiția până la 4 iulie 2019, cu condiția ca astfel de instalații de stocare în baterii:a) să fie conectate la rețea în următorii doi ani;b) să fie integrate în sistemul de distribuție;c) să fie utilizate exclusiv pentru restabilirea instantanee reactivă a securității rețelei în caz de situații neprevăzute în rețea, dacă o astfel de măsură de restabilire începe imediat și se încheie în momentul în care redispecerizarea regulată poate rezolva situația; d) să nu fie utilizate pentru a cumpăra sau vinde energie electrică pe piețele de energie electrică, inclusiv pentru echilibrare. (la 31-12-2021, Capitolul IV din Titlul I a fost completat de Punctul 75, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 47Limitarea sau întreruperea alimentării(1) Operatorul de distribuție este îndreptățit să întrerupă alimentarea cu energie electrică în următoarele situații:a) când se periclitează viața, sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în echipamentele energetice, în zone de rețea electrică sau la nivelul întregului SEN;c) pentru executarea unor manevre sau lucrări ce nu se pot efectua fără întreruperi;d) în cazul sustragerii de energie electrică; măsura întreruperii în alimentarea cu energie electrică va fi luată după prelevarea probelor și dovezilor necesare, imediat în cazul în care la locul de consum nu există un contract de furnizare încheiat cu un furnizor sau după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive în cazul în care la locul de consum există un contract de furnizare încheiat cu un furnizor. (la 30-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 47 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) (2) Operatorul de distribuție este obligat să anunțe utilizatorii afectați de întreruperile planificate, respectiv pe furnizorii acestora, în modul stabilit prin contracte și să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreținere și reparații.(3) Operatorul de distribuție răspunde pentru daunele cauzate utilizatorilor din culpa sa.(4) Prin regulamentul de furnizare se stabilesc condițiile în care, în situații excepționale, se poate limita sau întrerupe alimentarea cu energie electrică a clienților finali.(5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuție nu va acționa în sensul întreruperii alimentării cu energie electrică a clienților finali, în mod voluntar, înainte de a lua toate măsurile tehnice necesare pentru evitarea punerii în pericol a vieții și sănătății persoanelor fizice, pentru protecția mediului și asigurarea integrității bunurilor materiale, cu respectarea reglementărilor în vigoare. (la 30-07-2020, Articolul 47 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 )  +  Articolul 48Separarea activităților de distribuție și furnizare(1) În cazul în care operatorul de distribuție face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acesta trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. Această regulă nu creează obligația separării proprietății asupra activelor aparținând operatorului de distribuție față de operatorul economic integrat pe verticală.(2) Suplimentar față de cerințele prevăzute la alin. (1), în cazul în care operatorul de distribuție face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acesta trebuie să fie independent în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. În acest scop, trebuie aplicate următoarele criterii minimale:a) persoanele cu funcție de conducere ale unui operator de distribuție nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din domeniul energiei electrice, care răspund, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităților de producere, transport sau furnizare a energiei electrice; (la 25-07-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 48 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 ) b) trebuie luate măsurile corespunzătoare pentru a asigura faptul că interesele profesionale ale persoanelor cu funcție de conducere ale operatorului de distribuție sunt luate în considerare astfel încât aceste persoane să aibă posibilitatea de a acționa independent; (la 31-12-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 48 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 76, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) c) operatorul de distribuție are dreptul de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei. Se interzice societății-mamă să dea orice fel de instrucțiuni privind activitatea de distribuție sau să ia decizii individuale ce au în vedere construirea ori reabilitarea unor capacități energetice de distribuție. Operatorul de distribuție este obligat să nu depășească condițiile stabilite în planul financiar aprobat și să nu aducă atingere drepturilor societății-mamă de supraveghere economică și cele de supraveghere a rentabilității activelor unei filiale, a dreptului de a aproba planul financiar anual sau al oricărui instrument echivalent acestuia, precum și a dreptului de stabilire a limitelor generale ale nivelului de îndatorare a filialei sale. Operatorul de distribuție este obligat să publice toate costurile privind operarea, menținerea și dezvoltarea rețelei, în conformitate cu reglementările ANRE; (la 04-10-2014, Lit. c) a alin. (2) al art. 48 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) d) operatorul de distribuție stabilește un program de conformitate, care conține măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii și stabilește și obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență;e) operatorul de distribuție desemnează o persoană sau un organism, denumită/denumit agent de conformitate, care să asigure monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate și care depune la ANRE, în luna decembrie a fiecărui an, un raport cu privire la măsurile luate ce se va publica pe site-ul operatorului de distribuție. Agentul de conformitate al operatorului de distribuție este complet independent și are acces la toate informațiile operatorului de distribuție sau ale oricărui operator economic afiliat, care sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale.(3) Operatorii economici integrați pe verticală, care furnizează servicii pentru mai puțin de 100.000 de clienți conectați sau care deservesc sisteme mici, izolate, nu au obligația de implementare a măsurilor prevăzute la alin. (1) și (2).(4) Operatorul de distribuție este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității sale.(5) Operatorul de distribuție este obligat să împiedice divulgarea discriminatorie a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.(6) Pentru a îndeplini obligațiile prevăzute la alin. (2) lit. c), operatorul de distribuție trebuie să aibă la dispoziție resursele necesare, care includ resurse umane, tehnice și financiare.(7) În desfășurarea activității economice, inclusiv de comunicare și publicitate, operatorul de distribuție este obligat să nu creeze confuzie cu privire la identitatea separată față de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală.(8) ANRE monitorizează activitatea operatorului de distribuție care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, luând măsuri pentru a evita sau elimina eventuale practici care denaturează concurența.  +  Articolul 49Interdicții(1) Pentru protejarea rețelelor electrice de distribuție, se interzice persoanelor fizice și juridice:a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, fără avizul de amplasament al operatorului de distribuție și/sau fără respectarea condiționărilor/limitărilor prevăzute în acesta; (la 30-07-2020, Litera a), alineatul (1) din Articolul 49 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) b) să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantații sau vegetație forestieră, în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, fără acordul operatorului de distribuție; (la 30-07-2020, Litera b), alineatul (1) din Articolul 49 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) c) să depoziteze materiale pe culoarul de trecere și în zonele de protecție și de siguranță ale instalațiilor, fără acordul operatorului de distribuție;d) să arunce obiecte de orice fel pe rețelele electrice de distribuție sau să intervină în oricare alt mod asupra acestora;e) să deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și avertizare aferente rețelelor electrice de distribuție;f) să limiteze sau să îngrădească, prin execuția de împrejmuire, prin construcții ori prin orice alt mod, accesul la instalații al operatorului de distribuție.(2) În situația în care operatorul de distribuție constată existența unor acțiuni sau fapte de natura celor prevăzute la alin. (1), acesta este îndreptățit să întreprindă toate măsurile necesare pentru restabilirea situației de fapt inițiale sau pentru corectarea acesteia. (la 30-07-2020, Articolul 49 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 )  +  Articolul 50Sistemul de distribuție închis(1) Sistemul de distribuție închis este acel sistem prin care se distribuie energie electrică într-o zonă industrială, comercială sau de servicii comune, limitată din punct de vedere geografic și care, fără a aduce atingere dispozițiilor alin. (4), nu alimentează clienții casnici, dacă:a) din motive tehnice sau de securitate specifice, activitățile ori procesul de producție desfășurate de utilizatorii sistemului respectiv sunt integrate; saub) sistemul respectiv distribuie energie electrică, în principal proprietarului sistemului de distribuție, operatorului acestuia ori operatorilor economici afiliați acestora.(2) Operatorului unui sistem de distribuție închis nu i se aplică:a) obligațiile de a cumpăra energia electrică pe care o folosește pentru a acoperi consumul propriu tehnologic și serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței din sistemul său, conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe piață;b) obligația ca tarifele sau metodologiile care stau la baza calculării acestora să fie aprobate înainte de intrarea în vigoare;c) obligația de a achiziționa servicii de flexibilitate prevăzută la art. 45^1 și de la obligația, prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. c), ca operatorul de distribuție să își dezvolte sistemele de distribuție pe baza unor planuri de dezvoltare a rețelei;d) obligația prevăzută la art. 45 alin. (1^1) de a nu deține, dezvolta, administra sau exploata puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice;e) obligația prevăzută la art. 46^1 alin. (1) de a nu deține, dezvolta, administra sau exploata instalații de stocare a energiei; (la 31-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 50 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 77, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (3) Tarifele pentru serviciul de distribuție dintr-un sistem de distribuție închis sau metodologiile care stau la baza calculării acestora pot fi și aprobate și revizuite de ANRE, la cererea unui utilizator al sistemului de distribuție închis.(4) Dispozițiile alin. (2) se aplică și în cazul în care în zona deservită de un sistem de distribuție închis sunt amplasați clienți casnici, numai dacă consumul anual al acestora este mai mic de 5% din consumul anual al sistemului închis și dacă aceștia se află într-un raport de muncă sau într-o formă de asociere cu proprietarul sistemului de distribuție.(5) În cazul în care apreciază că sistemul de distribuție pe care îl exploatează se încadrează într-un sistem de distribuție închis, un operator economic poate solicita ANRE confirmarea prin decizie a sistemului de distribuție respectiv ca fiind sistem de distribuție închis. ANRE confirmă prin decizie încadrarea unui sistem de distribuție ca fiind sistem de distribuție închis dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (1) și (4). (la 31-12-2021, Alineatul (5) din Articolul 50 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 78, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (6) Operatorii economici care operează sisteme de distribuție închise care se încadrează în prevederile alin. (1) au dreptul să presteze fără licență serviciul de distribuție în baza deciziei prevăzute la alin. (5). (la 30-07-2020, Articolul 50 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 )  +  Articolul 51Electrificarea localităților și extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice(1) În executarea contractului de concesiune, la solicitarea autorităților administrației publice locale sau centrale, în baza planurilor de dezvoltare regională și de urbanism, operatorul de distribuție este obligat să asigure dezvoltarea și finanțarea rețelei de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție în zona acoperită de contractul de concesiune, respectiv de licență, pe care acesta o deține.(2) Investițiile de la alin. (1) se pot realiza și prin cofinanțare din fonduri proprii ale operatorului de distribuție, din fonduri ale bugetelor locale și din bugetul de stat în condițiile legii, precum și din fonduri ale persoanelor fizice și juridice care au solicitat racordarea la rețea în acea zonă, conform reglementărilor ANRE. (la 25-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 51 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 78^1, Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 ) (3) Evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se determină de operatorul de distribuție, în baza unui studiu de fezabilitate realizat în termen de maximum 60 de zile de la primirea solicitării, conform unei metodologii aprobate de ANRE.(3^1) Operatorul de distribuție este obligat să restituie contravaloarea sumei investite de solicitant conform prevederilor alin. (2), pentru investițiile efectuate în intravilanul localităților din perimetrul concesionat, în conformitate cu reglementările adoptate de ANRE. (la 25-07-2022, Alineatul (3^1) din Articolul 51 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 78^1, Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 ) (3^2) Operatorul de distribuție are obligația să asigure, în limita planurilor anuale de investiții, finanțarea și realizarea lucrărilor de modernizare/extindere a rețelei electrice de distribuție în vederea racordării tuturor solicitanților aflați în perimetrul concesionat. Operatorii de distribuție întocmesc planurile anuale de investiții luând în considerare și solicitările UAT privind planurile de dezvoltare regională sau locală și de urbanism. (la 25-07-2022, Alineatul (3^2) din Articolul 51 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 ) (3^3) Prin excepție de la prevederile alin. (3^2) și în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE, solicitanții pot asigura finanțarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție, urmând ca, la finalizarea lucrărilor, operatorul de distribuție să returneze suma cuvenită, într-o perioadă de timp stabilită, conform reglementărilor ANRE, luând în considerare prevederile alin. (3^1) și (3^2). (la 31-12-2021, Alineatul (3^3) din Articolul 51 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 79, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (3^4) Pentru cererile de racordare și branșare ale solicitanților, operatorul de distribuție are obligația ca, în conformitate cu reglementările ANRE, să elibereze solicitantului un aviz tehnic de racordare cuprinzând soluția tehnică de racordare. Solicitantul are dreptul de a alege liber orice operator economic autorizat de către ANRE pentru proiectarea și execuția racordării și/sau branșamentului. Pentru asigurarea calității lucrărilor de execuție și punerea în funcțiune a racordului/branșamentului, solicitantul sau operatorul economic desemnat de solicitant pentru proiectare/execuție are obligația încheierii unui contract de racordare cu operatorul de distribuție. Punerea în funcțiune a racordului/branșamentului și montarea aparatelor/ echipamentelor de măsură se va realiza în termenele și condițiile prevăzute de reglementările ANRE. (la 31-12-2021, Alineatul (3^4) din Articolul 51 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 79, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (3^5) În cazul clienților casnici, al persoanelor fizice autorizate, al întreprinderilor individuale, al întreprinderilor familiale și al instituțiilor publice care se racordează la rețeaua de joasă tensiune, operatorul de distribuție va rambursa solicitantului, într-un termen de 5 ani, contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, până la o valoare medie a unui branșament, stabilită conform unei metodologii aprobate de ANRE. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul prezentei legi, la valoarea rambursată clientului casnic, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și instituțiilor publice. Aceste active sunt recunoscute de către ANRE ca parte din baza de active reglementate în cazul în care rambursarea integrală se realizează până la sfârșitul lunii în care se face punerea în funcțiune a instalației de racordare. În valoarea medie a branșamentului nu se includ costurile cu refacerea infrastructurii edilitare. Recuperarea costurilor privind racordarea clienților casnici, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și instituțiilor publice, inclusiv proiectarea, se realizează cu amortizare accelerată întro perioadă de 5 ani, prin tarifele de distribuție, în conformitate cu reglementările ANRE. (la 25-07-2022, Alineatul (3^5) din Articolul 51 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 ) (3^6) În cazul clienților noncasnici, cu excepția persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și instituțiilor publice, contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare a racordului/ branșamentului, realizate conform alin. (3^4), se suportă integral de către aceștia. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare nu intră în patrimoniul operatorului de distribuție. Acestea se cedează doar spre exploatare operatorului de distribuție. (la 25-07-2022, Alineatul (3^6) din Articolul 51 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 ) (3^7) Prin excepție de la prevederile alin. (3^6), pentru alimentarea echipamentelor și agregatelor pentru irigații, pentru înființarea de noi stații de punere sub presiune, precum și pentru operatorii economici care desfășoară activități încadrate în codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe și codul CAEN 10 Industria alimentară, operatorul de distribuție are obligația să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare a clientului final noncasnic, a cărei lungime va fi de până la 2.500 metri aflată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciului public de distribuție, când soluția de racordare prevede același nivel de tensiune în punctul de delimitare și în punctul de racordare a locului de consum. Pentru instalațiile de racordare care depășesc lungimea de 2.500 metri, finanțarea diferenței de rețea cade în sarcina clientului final noncasnic. În cazul în care în zona amplasamentului locului de consum există doar rețea electrică cu nivel de tensiune diferit de cel din punctul de delimitare prevăzut în soluția de racordare a locului de consum respectiv, operatorii de distribuție concesionari au obligația să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție doar a instalației de racordare a clientului final noncasnic, a cărei lungime va fi de până la 2.500 metri aflată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciului public de distribuție, iar finanțarea diferenței de rețea ce depășește lungimea de 2.500 metri se suportă de clientul final noncasnic. Contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare va fi recunoscută în tarif de către ANRE. Termenul de realizare a racordării este de maximum 120 de zile de la data obținerii acordului/autorizației pentru instalația de racordare. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune a instalației de racordare. (la 03-06-2023, Articolul 51 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 158 din 30 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 31 mai 2023 ) (3^8) În situația prevăzută la alin. (3^7), solicitantul viitor client final noncasnic are obligația să utilizeze locul de consum și să păstreze destinația acestuia pe o perioadă de minimum 15 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare. (la 03-06-2023, Articolul 51 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 158 din 30 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 31 mai 2023 ) (3^9) În cazul în care clientul final noncasnic nu respectă prevederile alin. (3^8), acesta este obligat să restituie operatorului de distribuție contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare, proporțional cu perioada rămasă neutilizată, în mod gradual, în conformitate cu reglementările ANRE. (la 03-06-2023, Articolul 51 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 158 din 30 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 31 mai 2023 ) (4) Pentru dezvoltarea programelor de electrificare a localităților și de extindere a rețelelor de distribuție a energiei electrice, autoritățile administrației publice locale și ministerele implicate vor răspunde, în termen de 60 de zile de la primirea solicitărilor operatorului de transport și sistem, precum și ale operatorilor de distribuție, pentru realizarea planurilor de dezvoltare a rețelei pe termen mediu și lung.(5) Localitățile care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la SEN pot fi alimentate cu energie electrică prin sisteme electroenergetice izolate, cu luarea în considerare și a resurselor regenerabile de energie disponibile la nivel local. (la 30-07-2020, Alineatul (5) din Articolul 51 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) (6) Prețul de vânzare a energiei electrice se stabilește de către ANRE, pe baza costurilor justificate de operatorul economic care prestează serviciul, luând în considerare și o cotă rezonabilă de profit. (la 30-07-2020, Alineatul (6) din Articolul 51 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 )  +  Articolul 52Furnizarea energiei electrice(1) Pentru furnizarea energiei electrice la clienți se încheie un contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Furnizorii sunt liberi să stabilească prețul la care furnizează energia electrică clienților, cu excepția situațiilor expres reglementate de prezenta lege.(3) Energia electrică furnizată clientului se facturează de către furnizor, conform reglementărilor emise de ANRE și prevederilor legale în vigoare.(4) Sunt interzise consumul și furnizarea de energie electrică fără încheierea contractului de furnizare, cu excepția situațiilor reglementate în acest sens de către ANRE; (la 31-12-2021, Articolul 52 din Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 81, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 53Furnizorul de ultimă instanță(1) Furnizorii de ultimă instanță se desemnează de către ANRE dintre furnizorii existenți pe piața de energie, prin mecanisme concurențiale, pe baza unui regulament care stabilește modalitățile și criteriile de selecție a acestora.(2) Furnizorul de ultimă instanță asigură conform reglementărilor emise de ANRE furnizarea energiei electrice clienților finali care nu mai au asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă ca urmare a faptului că furnizorul se află în situația de a i se retrage licența de furnizare în cursul desfășurării activității sau în orice altă situație identificată de ANRE în care clienții finali nu au asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă, cu excepția clienților deconectați pentru sustragere de energie electrică ori neplată, conform reglementărilor emise de ANRE.(3) Furnizarea energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță se realizează pe bază de contracte elaborate și aprobate de ANRE.(4) Trecerea unui client aflat în una din situațiile prevăzute la alin. (2) la furnizorul de ultimă instanță se face conform reglementărilor emise de ANRE, fără a fi necesară semnarea unui contract de furnizare.(5) În cazul schimbării furnizorului ca urmare a trecerii la furnizorul de ultimă instanță în condițiile prevăzute la alin. (2), operatorul rețelei la care este racordat locul de consum va asigura continuitatea în alimentarea cu energie electrică a acestuia, iar energia electrică și serviciile aferente furnizării în aceste condiții vor fi suportate prin intermediul furnizorului de ultimă instanță. (la 31-12-2021, Articolul 53 din Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 82, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 54Serviciul universal(1) Serviciul universal se asigură de către furnizorii de energie electrică pe bază de contract-cadru elaborat și aprobat de către ANRE.(2) Furnizorii de energie electrică care au încheiate contracte în piața concurențială cu clienți casnici au obligația de a publica, conform reglementărilor ANRE, oferte de serviciu universal și de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în cazul în care primesc o solicitare în acest sens de la un client care are dreptul la serviciul universal. (la 31-12-2021, Articolul 54 din Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 83, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 55Abrogat. (la 31-12-2021, Articolul 55 din Capitolul IV , Titlul I a fost abrogat de Punctul 84, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 56Abrogat. (la 31-12-2021, Articolul 56 din Capitolul IV , Titlul I a fost abrogat de Punctul 84, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 57Obligațiile furnizorului(1) Furnizorul/operatorul de distribuție trebuie să informeze clienții finali, atât prin intermediul punctelor unice de contact și paginii de internet, conform reglementărilor ANRE, cât și prin intermediul facturii sau al documentelor anexate acesteia, precum și prin materiale promoționale, cu privire la drepturile acestora, la legislația în vigoare și la căile de soluționare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamații sau contestații. (la 04-10-2014, Alin. (1) al art. 57 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) (1^1) Furnizorul este obligat să înființeze puncte unice de contact, fizice sau virtuale, care să asigure clienților finali modalități adecvate de informare cu privire la drepturile acestora, la legislația în vigoare, la căile de soluționare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamații sau contestații. Punctele unice de contact pot face parte din punctele de informare generală a clienților finali și oferă clienților finali informații în mod gratuit. (la 31-12-2021, Alineatul (1^1) din Articolul 57 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 85, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2) Furnizorul trebuie să pună la dispoziția clienților casnici mai multe modalități de plată a energiei furnizate și să permită acestora să opteze pentru oricare dintre acestea.(2^1) Furnizorul trebuie să ofere clienților finali opțiunea de a primi/accesa electronic facturi și informații de facturare, precum și modalități flexibile de efectuare a plăților propriu-zise ale facturilor. (la 31-12-2021, Articolul 57 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 86, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (3) Furnizorul este obligat să asigure etichetarea energiei electrice conform reglementărilor autorității competente și să informeze, periodic, clienții finali privind structura, proveniența, caracteristicile și impactul asupra mediului pentru energia electrică furnizată acestora.(4) Furnizorul este obligat să participe la activități prin care se asigură siguranța și securitatea SEN.(5) Furnizorul pune la dispoziția clienților datele privind consumul într-un format ușor de înțeles și armonizat la nivel național, conform reglementărilor emise de ANRE. (la 31-12-2021, Alineatul (5) din Articolul 57 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 87, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (6) Furnizorul are obligația să achiziționeze energie electrică astfel încât să asigure acoperirea consumului clienților săi. (la 31-12-2021, Alineatul (6) din Articolul 57 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 87, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (6^1) Furnizorul are obligația de a-și asigura cel puțin 50% din energia electrică necesară acoperirii consumului clienților finali din portofoliu din producție proprie sau prin achiziție prin contracte la termen pe piețele de energie electrică, pe alte piețe decât PZU, PI și PE. (la 29-03-2024, Alineatul (6^1) , Articolul 57 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 4. , Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (7) Furnizorul este obligat ca în relația cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înșelătoare. În cazul utilizării unor practici incorecte sau înșelătoare în relația cu clienții noncasnici ANRE este autoritatea competentă pentru constatarea și sancționarea faptelor contravenționale. În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, ANRE se raportează la dispozițiile art. 1-9 și anexei nr. 1 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare. (la 31-12-2021, Alineatul (7) din Articolul 57 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 87, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (8) Furnizorul este obligat să furnizeze clienților finali informații referitoare la avantajele, costurile și riscurile pe care le prezintă contractele de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice, inclusiv cu privire la necesitatea de a avea un sistem de contorizare inteligentă. (la 31-12-2021, Articolul 57 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 88, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (9) Furnizorul este obligat să obțină acordul clientului final anterior trecerii acestuia la un contract de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice. (la 31-12-2021, Articolul 57 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 88, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (10) Furnizorul este obligat să transmită ANRE ofertele de furnizare de energie electrică, atât ofertele-tip pentru clienții casnici și microîntreprinderi, cât și ofertele cu prețuri dinamice. (la 31-12-2021, Articolul 57 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 88, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (11) Furnizorul este obligat să informeze cel puțin clienții casnici și microîntreprinderile cu un consum anual estimat sub 100.000 kWh, prin intermediul facturilor sau în documente anexate acestora sau prin alte mijloace de comunicare agreate cu privire la existența instrumentului de comparare a ofertelor furnizorilor, inclusiv a ofertelor de contracte de furnizare a energiei electrice pus la dispoziție de către ANRE. (la 31-12-2021, Articolul 57 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 88, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (12) Pentru a permite clienților finali să compare mai multe oferte, furnizorul de energie electrică trebuie să prezinte oferte- tip cel puțin pentru clienții prevăzuți la alin. (11). (la 31-12-2021, Articolul 57 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 88, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (13) Furnizorul este obligat să comunice clienților informațiile prevăzute la art. 58 alin. (2) înainte de încheierea sau de confirmarea contractului. (la 31-12-2021, Articolul 57 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 88, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (14) Furnizorul este obligat să asigure clienților finali un sistem de gestionare a plângerilor simplu, echitabil și prompt. (la 31-12-2021, Articolul 57 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 88, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (15) În cazul clientului final casnic, furnizorul este obligat să emită facturi de regularizare a consumului la un interval de maximum 3 luni, în baza datelor de consum comunicate de către operatorul de distribuție. (la 31-12-2021, Articolul 57 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 88, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (16) Furnizorul este obligat să asigure clienților finali un standard ridicat de furnizare conform reglementărilor ANRE. (la 31-12-2021, Articolul 57 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 88, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 58Obligația de contractare(1) Furnizorul are obligația să răspundă în scris la o solicitare de transmitere a unei oferte de furnizare la termenele prevăzute în standardul de performanță pentru activitatea de furnizare aprobat de ANRE. În cazul transmiterii unei oferte, aceasta va conține, într-o manieră vizibilă și într-un limbaj simplu și concis, un rezumat al condițiilor contractuale cheie, inclusiv, dar fără a se limita la informații cu privire la prețul de furnizare, termenii de plată și data-limită de încheiere a contractului de furnizare. (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 58 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 89, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (1^1) Furnizorul nu are dreptul de a denunța unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienții finali. (la 19-07-2018, Articolul 58 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 167 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 16 iulie 2018 ) (1^2) În cazul în care contractele de furnizare sunt încheiate prin intermediari, informațiile referitoare la aspectele prevăzute la alin. (2) vor fi furnizate clienților finali înainte de încheierea contractului. (la 31-12-2021, Articolul 58 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 90, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2) Fără a aduce atingere Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, contractul de furnizare negociat și încheiat în baza prevederilor alin. (1) este valabil o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă convenită de părți și trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) identitatea și adresa furnizorului;b) prețurile/tarifele și serviciile oferite, nivelul de calitate a serviciilor oferite, precum și termenul prevăzut pentru racordarea inițială, după caz;c) tipurile de servicii de mentenanță oferite, dacă este cazul;d) mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate prețurile/tarifele aplicabile, inclusiv cele pentru mentenanță, după caz;e) durata contractului, condițiile de reînnoire și de întrerupere a serviciilor și a contractului și dacă există dreptul de reziliere fără costuri a contractului;f) eventualele compensații și modalitatea de rambursare aplicabilă în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte și realizate cu întârziere;g) modalitățile de inițiere a procedurilor de soluționare a litigiilor, în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) și art. 62 alin. (1) lit. h^6);h) informații privind drepturile clienților, inclusiv privind soluționarea plângerilor și toate informațiile prevăzute la lit. a)-g), comunicate în mod clar în facturi sau pe paginile de internet ale operatorilor din sectorul energiei electrice. (la 04-10-2014, Alin. (2) al art. 58 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) (3) Abrogat. (la 31-12-2021, Alineatul (3) din Articolul 58 , Capitolul IV , Titlul I a fost abrogat de Punctul 91, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (4) Furnizorul este îndreptățit să rezilieze contractul în următoarele cazuri:a) sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;b) neplata facturilor;c) alte situații prevăzute de legislația în vigoare.(5) Furnizorul este îndreptățit să solicite unui client final constituirea de garanții financiare pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare. (la 31-12-2021, Alineatul (5) din Articolul 58 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 92, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (6) Refuzul constituirii garanțiilor prevăzute la alin. (5) dă dreptul furnizorului să solicite operatorului de distribuție deconectarea clientului final de la rețea.  +  Articolul 59Plata energiei furnizate În conformitate cu prevederile contractului, clientul final este obligat să plătească contravaloarea energiei electrice consumate la prețul și în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice.  +  Articolul 59^1(1) Furnizorul de energie electrică are obligația să emită facturi care să cuprindă informații concrete, clare, transparente, complete, lizibile și ușor de înțeles, care să permită clienților finali să își ajusteze consumul și să compare ofertele de furnizare de energie electrică.(2) La cerere, clienții finali primesc o explicație clară și ușor de înțeles a modului de calculare a facturii, în special în cazul în care facturile nu sunt bazate pe consumul real.(3) Clienții finali au dreptul să primească, gratuit, facturile și informațiile de facturare.Furnizorul trebuie să includă în factura emisă clientului final cel puțin informațiile stabilite de către ANRE în conformitate cu prevederile anexei I din Directiva (UE) 2019/944. (la 31-12-2021, Capitolul IV din Titlul I a fost completat de Punctul 93, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 60Răspunderea furnizorului(1) Furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate clientului final din culpa sa, în condițiile stabilite prin contractul de furnizare.(2) Furnizorul este îndreptățit să recupereze daunele produse clienților finali și, respectiv, furnizorului însuși de la operatorul de distribuție, operatorul de transport și de sistem sau de la producător, dovedite a fi cauzate din culpa oricăruia dintre aceștia.  +  Articolul 61Obligațiile clientului final de energie electrică(1) Clientul final de energie electrică răspunde pentru daunele dovedite cauzate furnizorului/operatorului de rețea din culpa sa.(2) Nerespectarea contractului de furnizare a energiei electrice de către clientul final poate atrage suportarea următoarelor consecințe, după caz:a) penalizări;b) sistarea temporară a furnizării energiei electrice;c) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.(3) În cazul intervențiilor asupra instalațiilor electrice de către persoane neautorizate, operatorul de rețea este îndreptățit să întrerupă alimentarea cu energie electrică, în conformitate cu reglementările specifice ale ANRE.(4) În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare, clientul final este obligat să constituie o garanție financiară, conform prevederilor art. 58 alin. (5).(5) Clientul final de energie electrică cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de cel puțin 1.000 kVA este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relații contractuale, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.(6) Clienții finali au obligația plății contravalorii facturilor pentru energia electrică și pentru serviciile de care beneficiază la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate între părți.(7) Pentru garantarea plăților facturilor la energia electrică, furnizorii de ultimă instanță pot solicita clienților constituirea de garanții financiare, numai în condițiile stabilite de reglementările emise de autoritatea competentă.(8) Abrogat. (la 25-07-2022, Alineatul (8) din Articolul 61 , Capitolul IV , Titlul I a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 248 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 ) (9) În vederea emiterii facturilor de regularizare conform prevederilor art. 57 alin. (15), clientul final casnic are obligația de a permite accesul reprezentantului operatorului de distribuție la grupul de măsurare. (la 31-12-2021, Articolul 61 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 94, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 62Drepturile clientului final de energie electrică(1) Clienții finali de energie electrică au următoarele drepturi:a) să aibă acces la rețelele electrice de interes public și să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;a^1) să participe inclusiv acei clienți finali care oferă consum dispecerizabil prin agregare, pe toate piețele de energie electrică, alături de producători, într-un mod nediscriminatoriu; (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 62 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 95, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) b) să solicite furnizorului modificarea și completarea contractului de furnizare și a anexelor la acesta sau să inițieze acte adiționale la contracte, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;c) să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare;d) să solicite furnizorului sau operatorului de distribuție să ia măsuri pentru remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite în rețelele electrice;e) să primească despăgubiri de la furnizor, operator de rețea sau alt client final, conform prevederilor contractuale, când i se produc daune din vina acestora ori în cazul nerespectării indicatorilor de calitate a energiei;f) să se asocieze voluntar în vederea reprezentării intereselor clienților, conform reglementărilor ANRE;f^1) să acționeze, individual sau în comun, în calitate de clienți activi, conform reglementărilor emise de ANRE; (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 62 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 96, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) g) să achiziționeze energia electrică de la un furnizor de energie, indiferent de statul membru în care este înregistrat furnizorul, cu condiția să respecte normele aplicabile de comercializare și de echilibrare stabilite pe teritoriul României; (la 31-12-2021, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 62 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 97, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) h) să își schimbe furnizorul sau participantul la piață implicat în agregare, cu respectarea condițiilor/clauzelor contractuale, în termen de maximum 21 de zile de la inițierea acesteia, iar nu mai târziu de anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului se va realiza în 24 de ore și în orice zi lucrătoare, conform unei proceduri aprobate de ANRE; (la 31-12-2021, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 62 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 97, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) h^1) să li se notifice în mod corespunzător orice intenție de modificare a condițiilor/clauzelor contractuale și să fie informați, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a înceta contractul în cazul în care nu acceptă noile condiții contractuale sau modificări ale prețului de furnizare notificate de către furnizor. Furnizorul și, după caz, alți operatori economici care au dreptul să încheie contracte bilaterale cu clienții finali notifică clienților orice modificare a tarifelor/prețurilor, în mod direct și în timp util, cu cel puțin treizeci de zile înainte de intrarea în vigoare a ajustării. În cazul în care contractul prevede o modificare viitoare a produsului sau a prețului ori o reducere, acest lucru se indică pe factură, împreună cu data de la care are loc modificarea; (la 31-12-2021, Litera h^1) din Alineatul (1) , Articolul 62 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 97, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) h^2) să denunțe orice contract în cazul în care nu acceptă noile condiții/clauze notificate de către furnizorul de energie electrică; (la 04-10-2014, Lit. h^2) a alin. (1) al art. 62 a fost introdusă de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) h^3) să primească informații transparente privind prețurile și tarifele practicate, precum și privind condițiile/clauzele contractuale referitoare la accesul la serviciile oferite și prestarea acestora de către operatorii economici din domeniul energiei electrice; (la 04-10-2014, Lit. h^3) a alin. (1) al art. 62 a fost introdusă de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) h^4) să primească toate datele pertinente privind consumul în mod nediscriminatoriu în ceea ce privește costurile, eforturile sau timpul necesare pentru furnizarea acestor date; (la 04-10-2014, Lit. h^4) a alin. (1) al art. 62 a fost introdusă de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) h^5) să beneficieze de mai multe modalități de plată, care nu discriminează în mod nejustificat între clienți. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile și să reflecte în mod adecvat consumul probabil. În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare. Orice diferență în ceea ce privește clauzele și condițiile trebuie să reflecte costurile pentru furnizor ale diferitelor sisteme de plată. Condițiile generale trebuie să fie echitabile și transparente, prezentate într-un limbaj clar și ușor de înțeles, și să nu includă bariere necontractuale în calea exercitării drepturilor clienților, ca de exemplu, dar fără a se limita la documentația contractuală excesivă. Clienții sunt protejați împotriva metodelor de vânzare incorecte sau înșelătoare; (la 30-07-2020, Litera h^5) din Alineatul (1) , Articolul 62 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) h^6) să beneficieze de proceduri transparente, simple și ieftine de soluționare a plângerilor. Clienții au dreptul la un standard ridicat de furnizare a serviciilor și de soluționare a plângerilor de către furnizorul și, după caz, operatorii licențiați care încheie contracte cu clienții finali de energie electrică. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor prevede rezolvarea corectă și promptă a litigiilor în termen de 90 de zile și un sistem de rambursare și/sau compensare a sumelor reale datorate, în conformitate cu principiile enunțate în Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile pentru soluționarea extrajudiciară a diferendelor cu consumatorii; aceste proceduri se elaborează cu respectarea unei proceduri-cadru emise de ANRE;*) (la 04-10-2014, Lit. h^6) a alin. (1) al art. 62 a fost introdusă de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) h^7) să fie informați cu privire la drepturile de care dispun în materie de servicii universale, atunci când au acces la aceste servicii, în temeiul dispozițiilor prezentei legi; (la 04-10-2014, Lit. h^7) a alin. (1) al art. 62 a fost introdusă de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) h^8) să dețină datele privind consumul propriu și să poată acorda acces la datele de măsurare, prin înțelegere explicită și în mod gratuit, oricărui furnizor licențiat/agregator. Operatorii de rețea sunt obligați să furnizeze aceste date furnizorului sau agregatorului în cauză. Formatul de prezentare a datelor și procedura de acces al furnizorilor, al agregatorilor și al consumatorilor la aceste date sunt reglementate de ANRE. Nu se pot percepe costuri suplimentare în sarcina clienților pentru acest serviciu; (la 31-12-2021, Litera h^8) din Alineatul (1) , Articolul 62 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 98, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) h^9) să fie informați corespunzător cu privire la consumul real de energie electrică și la costurile reale, suficient de frecvent, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea să își regularizeze propriul consum de energie electrică. Informațiile respective sunt comunicate la intervale de timp corespunzătoare, ținându-se seama de capacitatea echipamentelor de măsurare ale clientului și de produsul energetic în cauză. Furnizorul acordă astfel de facilități luând în considerare în mod corespunzător raportul eficiență-cost al acestor măsuri. Nu se pot percepe costuri suplimentare în sarcina consumatorilor pentru acest serviciu; (la 04-10-2014, Lit. h^9) a alin. (1) al art. 62 a fost introdusă de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) h^10) să primească un decont final de regularizare a tuturor obligațiilor de plată, în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului. (la 04-10-2014, Lit. h^10) a alin. (1) al art. 62 a fost introdusă de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. ) h^11) să participe în cadrul unui sistem de schimbare colectivă a furnizorului; (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 62 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 99, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (i) să cumpere energie electrică de la un furnizor la alegere și să încheie la alegere contracte cu unul sau mai mulți furnizori de energie în același timp, pentru un singur loc de consum, cu condiția de a se stabili punctele necesare de conectare și de măsurare; (la 31-12-2021, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 62 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 100, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) i^1) să încheie contracte de energie electrică la prețuri dinamice, cu cel puțin un furnizor și cu oricare furnizor care are peste 200.000 de clienți finali, cu condiția să aibă un sistem de contorizare inteligentă; (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 62 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 101, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) i^2) să primească informații despre avantajele, costurile și riscurile unor astfel de contracte de energie electrică la prețuri dinamice, inclusiv cu privire la necesitatea de a avea un sistem de contorizare inteligentă; (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 62 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 101, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) j) să supună soluționării ANRE divergențele rezultate din derularea contractelor încheiate în sectorul energiei electrice, inclusiv litigiile dintre participanții la piață implicați în agregare și alți participanți la piață, precum și cele rezultate din responsabilitatea pentru dezechilibre, în baza unor proceduri elaborate de ANRE; (la 31-12-2021, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 62 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 102, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) k) să beneficieze de serviciile unui mediator, în condițiile Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, în vederea soluționării extrajudiciare a litigiilor apărute pe piața de energie electrică;l) să denunțe unilateral contractul de furnizare, în condițiile art. 58 alin. (3).m) să încheie contracte de agregare cu participanții la piață implicați în agregare, inclusiv agregatori independenți, fiind deplin informați în prealabil cu privire la clauzele și condițiile contractuale oferite de aceștia, fără a fi necesar acordul furnizorului sau vreunui alt participant la piață. Furnizorul nu le poate impune clienților obligații, proceduri sau tarife tehnice și administrative discriminatorii în funcție de încheierea sau neîncheierea de către aceștia a unui contract cu un participant la piață implicat în agregare, nici nu poate impune plăți, sancțiuni sau alte restricții contractuale nejustificate în contractul de furnizare; (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 62 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 103, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) n) să primească gratuit, cel puțin o dată pentru fiecare perioadă de facturare, în cazul în care clientul solicită acest lucru, toate datele relevante referitoare la consumul dispecerizabil sau datele referitoare la energia electrică furnizată și vândută; (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 62 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 103, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2) Procedura prevăzută la alin. (1) lit. h) stabilește în principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată datorate de clientul final furnizorului ce urmează a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor în procesul de schimbare, precum și operatorii economici care sunt obligați să le furnizeze.(3) Procedura prevăzută la alin. (1) lit. h) stabilește în principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor în procesul de schimbare, obligativitatea operatorilor de sistem de furnizare a respectivelor date astfel încât să garanteze unui client care dorește să schimbe furnizorul, cu respectarea condițiilor contractuale, că această schimbare se poate realiza în termen de maximum 3 săptămâni de la inițierea acesteia; (la 31-12-2021, Alineatul (3) din Articolul 62 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 104, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (4) Clienții casnici au dreptul să primească informații adecvate cu privire la alternativele de întrerupere a livrărilor de energie electrică cu suficient timp înainte de data prevăzută a întreruperii. Aceste măsuri alternative pot să privească surse de sprijin pentru evitarea întreruperii, sisteme de plată anticipată, audituri energetice, servicii de consultanță în domeniul energiei, planuri alternative de plată, consiliere pentru gestionarea datoriilor sau moratorii privind întreruperea și nu constituie un cost suplimentar pentru clienții care se confruntă cu riscul întreruperii. (la 31-12-2021, Articolul 62 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 105, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (5) Clienții casnici, întreprinderile mici și microîntreprinderile au dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică sau participantul la piață implicat în agregare, fără niciun comision de schimbare. (la 31-12-2021, Articolul 62 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 105, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), furnizorii de energie electrică sau participanții la piață implicați în agregare pot percepe clienților finali comisioane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată și cu prețuri fixe, în cazul rezilierii lor anticipate de către clientul final. (la 31-12-2021, Articolul 62 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 105, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (7) Comisioanele de încetare prevăzute la alin. (6) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să fie comunicate în mod clar clientului înainte de încheierea contractului;b) să fie prevăzute în contractul de furnizare pe care clientul l-a semnat;c) să fie proporționale și să nu depășească suma pierderilor economice directe cauzate de client furnizorului sau participantului la piață implicat în agregare prin rezilierea contractului, inclusiv costurile oricărei investiții sau pachete de servicii deja furnizate clientului în temeiul contractului respectiv. Sarcina probei privind pierderile economice directe revine furnizorului sau participantului la piață implicat în agregare, iar respectarea de către furnizori sau participanții la piață implicați în agregare a principiilor de stabilire a comisioanelor prevăzute prin prezentul alineat este monitorizată de ANRE. (la 31-12-2021, Articolul 62 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 105, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 63Clienți activi(1) Clienții activi au următoarele drepturi:a) de a beneficia de aceleași drepturi și reguli de protecție a clienților ca acelea la care ar avea dreptul individual, fără să li se aplice obligații, proceduri și tarife tehnice sau administrative disproporționate sau discriminatorii și nici tarife de rețea care nu reflectă costurile;b) să opereze fie direct, fie prin agregare;c) să vândă energie electrică autoprodusă, inclusiv prin acorduri/contracte de cumpărare de energie electrică;d) să participe la mecanisme de flexibilitate care permit modificarea modelelor de producere și/sau consum și la scheme de eficiență energetică;e) să delege unui terț gestionarea instalațiilor necesare pentru desfășurarea activităților lor, inclusiv instalarea, exploatarea, prelucrarea datelor și întreținerea, fără ca terțul să fie considerat drept un client activ;f) să beneficieze de aplicarea unor tarife de rețea transparente, nediscriminatorii și care reflectă costurile, calculate separat pentru energia electrică introdusă în rețea și pentru energia electrică consumată din rețea, conform reglementărilor ANRE, asigurându-se că acestea contribuie în mod adecvat și echilibrat la partajarea costurilor totale ale sistemului;g) să dețină instalații de stocare a energiei.(2) Clienții activi care dețin instalații de stocare a energiei electrice au următoarele drepturi, în conformitate cu reglementările ANRE:a) să fie racordați la rețea, cu condiția ca toate condițiile necesare să fie îndeplinite, cum ar fi responsabilitatea în materie de echilibrare și măsurarea adecvată;b) să nu li se aplice taxe duble și nici tarife de rețea pentru energia electrică stocată rămasă în spațiile lor sau atunci când furnizează servicii de flexibilitate operatorilor de sistem;c) să nu li se aplice obligații sau taxe disproporționate aferente acordării licențelor;d) să furnizeze mai multe servicii simultan, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.(3) Clienții activi au responsabilitatea din punct de vedere financiar pentru dezechilibrele pe care le produc în SEN; în acest sens, aceștia sunt părți responsabile cu echilibrarea sau deleagă responsabilitatea lor în materie de echilibrare. (la 31-12-2021, Articolul 63 din Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 106, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 63^1Comunități de energie ale cetățenilor(1) Participarea la o comunitate de energie a cetățenilor este deschisă și voluntară, iar membrii sau acționarii săi își păstrează drepturile și obligațiile în calitate de clienți casnici sau clienți activi.(2) Comunitățile de energie ale cetățenilor sunt supuse procedurilor și tarifelor nediscriminatorii, echitabile, proporționale și transparente, inclusiv privind înregistrarea și acordarea licențelor, prevăzute în reglementările emise de ANRE.(3) Comunitățile de energie ale cetățenilor pot participa la activități din sectorul energetic și se pot angaja în producție, inclusiv din surse regenerabile, distribuție, furnizare, consum, agregare, stocare a energiei, servicii de eficiență energetică sau servicii de încărcare pentru vehicule electrice sau pot furniza alte servicii energetice către membrii sau acționarii săi, inclusiv prin efectuarea de activități integrate de acest fel.(4) Comunitățile de energie ale cetățenilor cooperează cu operatorii de distribuție pentru a facilita transferurile de energie electrică în cadrul comunităților de energie ale cetățenilor sub rezerva unei compensații echitabile stabilite prin reglementările ANRE. (5) Comunitățile de energie ale cetățenilor:a) pot accesa toate piețele de energie electrică, direct sau prin agregare, într-un mod nediscriminatoriu și sunt deschise participării transfrontaliere;b) sunt tratate într-un mod nediscriminatoriu și proporțional cu privire la activitățile, drepturile și obligațiile lor în calitate de clienți finali, producători, furnizori, operatori de sisteme de distribuție sau participanți la piață implicați în agregare;c) sunt responsabile financiar pentru dezechilibrele pe care le cauzează în sistemul energetic;d) pot acționa ca părți responsabile cu echilibrarea sau își pot delega responsabilitatea de echilibrare;e) sunt asimilate clienților activi pentru consumul de energie electrică produsă;f) li se aplică în mod transparent și nediscriminatoriu tarife de rețea calculate separat pentru energia electrică introdusă în rețea și pentru energia electrică consumată;g) au dreptul să organizeze în cadrul comunității lor partajarea energiei electrice produse de unitățile de producere deținute de comunitate, între membrii acesteia, condiționat de menținerea drepturilor și obligațiilor membrilor în calitate de clienți finali cu respectarea prevederilor alin. (1) și fără modificarea tarifelor de rețea și taxelor stabilite, conform metodologiei ANRE;h) li se aplică în mod transparent și nediscriminatoriu tarifele de rețea, conform metodologiei ANRE.(6) Comunitățile de energie ale cetățenilor au dreptul să dețină, să înființeze, să cumpere sau să închirieze rețele de distribuție și să le gestioneze în mod autonom, beneficiind de dispozițiile aplicabile sistemelor de distribuție închise prevăzute la art. 50.(7) Comunitățile de energie ale cetățenilor pot gestiona în mod autonom rețelele de distribuție situate în zona lor de consum, denumite în continuare «rețele comunitare», în conformitate cu reglementările emise de ANRE.(8) Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 45, art. 46 și regulilor generale care reglementează activitățile de distribuție, comunitățile de energie ale cetățenilor care gestionează rețeaua comunitară:a) au dreptul să încheie un acord privind funcționarea rețelei lor cu operatorul de sistem de distribuție sau operatorul de sistem de transport la care este racordată rețeaua;b) sunt supuse unor tarife de rețea corespunzătoare la punctele de racordare dintre rețeaua lor și rețeaua de distribuție din afara comunității de energie a cetățenilor și că aceste tarife de rețea contabilizează separat energia electrică alimentată în rețeaua de distribuție și energia electrică consumată din rețeaua de distribuție din afara comunității de energie a cetățenilor;c) nu discriminează și nu dăunează clienților care rămân conectați la sistemul de distribuție. (la 31-12-2021, Capitolul IV din Titlul I a fost completat de Punctul 107, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 63^2Gestionarea datelor(1) Datele prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. h^8) vor include date de măsurare și consum, precum și datele necesare pentru schimbarea furnizorului de către client, consumul dispecerizabil și alte servicii.(2) ANRE reglementează protecția datelor și securitatea acestora, precum și accesul la date și schimbul de date, inclusiv în vederea facilitării interoperabilității serviciilor energetice la nivelul Uniunii Europene, astfel încât acestea să se realizeze într-un mod eficient și securizat.(3) Părțile responsabile cu gestionarea datelor vor oferi acces la datele clientului final oricărei părți eligibile, în conformitate cu prezentul articol. Părților eligibile li se pun la dispoziție datele solicitate în mod nediscriminatoriu și simultan. Datele trebuie să fie ușor de accesat, iar procedurile relevante pentru accesarea datelor se pun la dispoziția publicului.(4) Normele privind accesul la date și stocarea datelor trebuie să fie conforme cu legislația relevantă a Uniunii Europene și prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii Europene.(5) ANRE supraveghează părțile responsabile cu gestionarea datelor, pentru a asigura conformitatea, este responsabilă de stabilirea tarifelor relevante pentru accesul la date de către părțile eligibile și se asigură că orice tarife impuse de entitățile reglementate care furnizează servicii de date sunt rezonabile și justificate în mod corespunzător. (la 31-12-2021, Capitolul IV din Titlul I a fost completat de Punctul 107, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 64Protecția consumatorului vulnerabil(1) Pentru stabilirea categoriilor de consumatori vulnerabili se au în vedere nivelurile veniturilor, ponderea cheltuielilor cu energia din venitul disponibil, eficiența energetică a locuințelor, dependența critică de echipamente electrice, din motive de sănătate, vârstă sau alte criterii.(2) Este interzisă deconectarea de la rețeaua electrică a locurilor de consum unde locuiesc consumatori vulnerabili în situații de criză de energie.(3) Orice măsuri care se adoptă privind consumatorii vulnerabili nu trebuie să împiedice deschiderea efectivă și funcționarea pieței și sunt notificate Comisiei, după caz, în conformitate cu legislația europeană. Aceste notificări pot, de asemenea, să includă măsurile luate în cadrul sistemului general de asigurări sociale. (la 31-12-2021, Articolul 64 din Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 108, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 65Măsurarea energiei electrice(1) Energia electrică furnizată clienților finali pe piața de energie electrică și energia electrică produsă în instalațiile utilizatorilor se măsoară de către operatorii de măsurare, prin grupuri de măsurare, conform codului de măsurare elaborat de ANRE. (la 31-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 65 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 109, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (2) Transformatoarele de măsură aferente grupurilor de măsurare a energiei electrice în vederea decontării se asigură, după caz, de:a) operatorul de transport și de sistem;b) producători;c) operatorii de distribuție;d) clienții finali de energie electrică.(2^1) În cazurile în care, prin reglementări ANRE, se stabilește măsurarea în instalațiile utilizatorilor, a energiei electrice produse de aceștia, grupurile de măsurare a energiei electrice produse se asigură de către operatorii la rețelele cărora sunt racordate instalațiile de utilizare respective. (la 31-12-2021, Articolul 65 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 110, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (3) Operatorii de măsurare pot fi:a) operatorul de transport și de sistem;b) producătorii;c) operatorul de distribuție.(4) Operatorul de transport și de sistem, respectiv operatorii de distribuție au obligația de a presta serviciul de măsurare a energiei electrice pentru utilizatorii rețelelor electrice respective, respectiv, în cazurile prevăzute în reglementările ANRE, serviciul de măsurare în instalațiile utilizatorilor a energiei electrice produse de aceștia. (la 31-12-2021, Alineatul (4) din Articolul 65 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 111, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (5) Operatorul de transport și de sistem, respectiv operatorul de distribuție pot cesiona serviciul de măsurare și gestiunea datelor măsurate unui operator economic, cu condiția încadrării în costurile recunoscute de autoritatea competentă și cu respectarea reglementărilor aplicabile emise de aceasta.(6) În situațiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabilește în sistem paușal. (la 30-07-2020, Articolul 65 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) (7) Stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal este permisă doar în următoarele situații:(i) pentru clienții finali temporari, cu durată de existență mai mică de 6 luni, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;(ii) pentru locuri de consum cu puteri absorbite sub 100 W, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;(iii) în cazul înregistrării eronate sau al defectării grupurilor de măsurare, conform reglementărilor ANRE. (la 30-07-2020, Articolul 65 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 ) (8) Sistemul paușal poate fi utilizat la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în spețele deduse soluționării instanțelor judecătorești; durata pentru care se aplică este cea stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. (la 30-07-2020, Articolul 65 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 )  +  Articolul 66Sisteme de măsurare inteligentă(1) ANRE evaluează implementarea sistemelor de măsurare inteligentă din punctul de vedere al costurilor și beneficiilor pe termen lung pentru piața de energie electrică, al rentabilității, precum și al termenelor fezabile de implementare, pe baza tuturor datelor obținute în urma realizării proiectelor și sistemelor instalate care asigură funcționalitățile specifice sistemelor de măsurare inteligentă. (2) Operatorii de distribuție au obligația să prezinte la ANRE proiecte de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă pe bază de analize cost-beneficiu proprii, în vederea respectării prevederilor alin. (3). Analizele cost-beneficiu vor conține descrierea detaliată a modului de îndeplinire a funcționalităților obligatorii pentru aceste sisteme, specificate prin reglementările tehnice în vigoare, precum și beneficiile oferite consumatorilor finali după instalarea sistemelor.(3) În baza proiectelor prevăzute la alin. (2), ANRE aprobă un calendar de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă, astfel încât:a) clienții finali care au un consum anual mai mare decât un prag, exprimat în kWh, stabilit de ANRE în baza informațiilor și datelor colectate conform alin. (1) și (2), precum și clienții care dețin surse de producere cu putere instalată mai mică de 10 kW să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data de 1 ianuarie 2024;b) clienții finali care nu se încadrează în prevederile lit. a) să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data 31 decembrie 2028, prin implementarea sistemelor de măsurare inteligentă pe scară largă exclusiv în condiții de eficiență a investițiilor. c) clienții finali prevăzuți la lit. a) și b) au obligația să contribuie, în mod transparent și nediscriminatoriu, la costurile asociate introducerii sistemelor de măsurare inteligentă. (la 06-12-2022, Alineatul (3) din Articolul 66 , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 3, Articolul 34, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 163 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 06 decembrie 2022 ) (4) Implementarea sistemelor prevăzute la alin. (2) se aprobă în cadrul planurilor anuale de investiții ale operatorilor de distribuție. ANRE poate aproba devansarea aplicării prevederilor alin. (3) în condițiile unor analize cost-beneficiu ce demonstrează existența avantajelor și la nivelul consumatorilor, iar alegerea acestei soluții este mai avantajoasă decât cea a instalării contoarelor clasice.(5) ANRE adoptă și publică cerințele funcționale și tehnice minime aplicabile sistemelor de măsurare inteligentă, în conformitate cu standardele europene, și asigură interoperabilitatea acestor sisteme de măsurare inteligentă, precum și capacitatea acestora de a livra informații sistemelor de gestionare a energiei ale consumatorilor. Sistemele de măsurare inteligentă:a) respectă standardele europene, măsoară cu acuratețe consumul real de energie electrică și oferă clienților finali informații despre timpul efectiv de utilizare. Datele privind consumul anterior validate sunt ușor și sigur de accesat și de vizualizat de către clienții finali, la cerere și fără costuri suplimentare. Datele privind consumul în timp aproape real nevalidate sunt, de asemenea, ușor și sigur de accesat de către clienții finali, fără costuri suplimentare, prin intermediul unei interfețe standardizate sau prin acces de la distanță, pentru a sprijini programele automate de eficiență energetică, consumul dispecerizabil și alte servicii;b) asigură că securitatea sistemelor de contorizare inteligentă și a comunicațiilor de date respectă cele mai bune tehnici disponibile pentru asigurarea celui mai înalt nivel de protecție în materie de securitate cibernetică și ținând seama în același timp de costuri și de principiul proporționalității;c) asigură că protecția vieții private și a datelor clienților finali este conformă cu normele aplicabile ale Uniunii Europene în domeniul protecției datelor și a vieții private;d) permit contorizarea și decontarea clienților finali cu aceeași rezoluție de timp ca intervalul de decontare a dezechilibrelor pe piața națională. (la 31-12-2021, Articolul 66 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 112, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (6) Operatorii sistemelor de măsurare inteligentă se asigură că contoarele de energie electrică ale clienților activi care introduc energie electrică în rețea pot calcula energia electrică introdusă în rețea din spațiile respectivilor clienți activi. (la 31-12-2021, Articolul 66 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 112, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (7) La cererea clienților finali, datele referitoare la energia electrică pe care o introduc în rețea și consumul lor de energie electrică li se pun la dispoziție, în conformitate cu actele de punere în aplicare în temeiul art. 63^2, prin intermediul unei interfețe standardizate de comunicare sau prin acces de la distanță sau se pun la dispoziția unei părți terțe care acționează în numele lor, într-un format ușor de înțeles care le permite să compare diferite oferte în condiții identice. Clienții finali trebuie să poată obține propriile date înregistrate de contoare sau să le poată transmite unei alte părți, fără costuri suplimentare și în conformitate cu dreptul lor la portabilitatea datelor în temeiul normelor Uniunii Europene în materie de protecție a datelor. (la 31-12-2021, Articolul 66 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 112, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (8) Clienților finali li se oferă consiliere și informații corespunzătoare înainte de instalarea sistemelor de măsurare inteligente sau în momentul instalării acestora, în special în privința întregului lor potențial de gestionare a citirilor și de monitorizare a consumului de energie electrică, precum și în privința colectării și a prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii Europene în materie de protecție a datelor. (la 31-12-2021, Articolul 66 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 112, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (9) Dispozițiile privind sistemele de măsurare inteligentă se aplică instalațiilor viitoare și instalațiilor care înlocuiesc contoarele inteligente mai vechi, așa cum sunt prevăzute în metodologia ANRE. (la 31-12-2021, Articolul 66 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 112, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) (la 19-07-2018, Articolul 66 din Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 167 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 16 iulie 2018 )  +  Articolul 66^1Contoare convenționale(1) În cazul în care clienții finali nu dispun de sisteme de măsurare inteligentă, operatorii de distribuție asigură acestora contoare convenționale individuale care măsoară cu acuratețe consumul lor real.(2) Operatorii de distribuție se asigură că clienții finali au posibilitatea de a-și citi cu ușurință contoarele convenționale, fie direct, fie indirect, printr-o interfață online sau printr-o altă interfață adecvată care nu presupune legătura fizică cu contorul. (la 31-12-2021, Capitolul IV din Titlul I a fost completat de Punctul 113, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 66^2Contractul de agregare. Consumul dispecerizabil prin agregare(1) Fiecare participant la piață implicat în agregare, inclusiv agregatorii independenți, au dreptul să intre pe piețele de energie electrică fără acordul altor participanți la piață.(2) Clienții au dreptul să achiziționeze sau să ofere servicii de agregare în calitate de agregatori, independent de contractul lor de furnizare de energie electrică, de la un operator economic din domeniul energiei electrice pe care îl pot alege, în baza unui contract de agregare.(3) Participanții la piață implicați în agregare sunt răspunzători pentru dezechilibrele pe care le cauzează în sistemul de energie electrică; în acest sens, aceștia sunt părți responsabile cu echilibrarea sau deleagă responsabilitatea lor în materie de echilibrare.(4) Atunci când achiziționează servicii de sistem, operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție tratează consumul dispecerizabil al clienților finali furnizori de servicii de sistem, clienții activi și participanții la piață implicați în agregare în mod nediscriminatoriu, alături de producători, consumatori dispecerizabili pe baza capacităților lor tehnice.(5) ANRE va aproba cerințele tehnice de participare a consumului dispecerizabil la toate piețele de energie electrică pe baza cerințelor tehnice ale piețelor respective și a capacităților consumului dispecerizabil. (6) ANRE ia măsuri pentru a asigura, în condiții de egalitate și fără discriminare, schimbul de date între participanții la piață implicați în agregare și alți operatori economici din domeniul energiei electrice, protejând totodată în întregime datele sensibile din punct de vedere comercial și datele personale ale clienților. (la 31-12-2021, Capitolul IV din Titlul I a fost completat de Punctul 113, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Capitolul V Promovarea energiei electrice produse din resurse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență  +  Articolul 67Definirea surselor regenerabile de energieÎn condițiile prezentului titlu, se definesc ca surse regenerabile de energie:a) energia eoliană;b) energia solară;c) energia valurilor și a mareelor;d) energia geotermală;e) energia hidroelectrică;f) energia conținută în fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultură (inclusiv substanțe vegetale și reziduuri de origine animală), silvicultură și industrii conexe, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor industriale și comunale, orășenești și municipale, denumită biomasă;g) energia conținută în gazul de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit;h) energia conținută în gazul de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate;i) energia conținută în produse secundare gazoase, obținute prin fermentare din materii reziduale organice, formând categoria de combustibil gazos, denumită biogaz;j) abrogată; (la 31-12-2021, Litera j) din Articolul 67 , Capitolul V , Titlul I a fost abrogată de Punctul 114, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) k) energia termică prezentă în mod natural și energia acumulată în mediu în zone determinate, care poate fi stocată în aerul înconjurător, cu excepția aerului evacuat, sau în apele de suprafață ori reziduale, denumită energie ambientală; (la 31-12-2021, Litera k) din Articolul 67 , Capitolul V , Titlul I a fost modificată de Punctul 115, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 ) l) abrogată. (la 31-12-2021, Litera l) din Articolul 67 , Capitolul V , Titlul I a fost abrogată de Punctul 116, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1259 din 31 decembrie 2021 )  +  Articolul 68Tehnologii de cogenerareÎn condițiile prezentului titlu, se definesc următoarele tehnologii de cogenerare cu: