HOTĂRÂRE nr. 264 din 13 martie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice(actualizată până la data de 28 iunie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------**) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 851/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 24 iulie 2003.Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2003.  +  Articolul 1 (1) Ordonatorul de credite, în calitate de parte contractantă într-un contract de achiziţie publică sau într-un contract de finanţare, are dreptul să efectueze plăţi în avans către contractant, într-un procent de până la 30% din valoarea contractului. (2) Plăţile în avans se pot efectua într-o singură tranşă sau în mai multe tranşe periodice, în funcţie de prevederile contractuale şi în corelaţie cu graficul de îndeplinire a contractului respectiv. (3) În cazul în care acordarea avansului se efectuează în mai multe tranşe, valoarea însumată a acestora nu poate depăşi 30% din valoarea totală a contractului.  +  Articolul 2Acţiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice de către ordonatorii de credite sunt stabilite în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Ordonatorul de credite răspunde de: a) legalitatea, necesitatea şi oportunitatea acordării avansurilor; b) angajarea şi respectarea utilizării sumelor în raport cu destinaţia stabilită potrivit angajamentelor legale încheiate; c) urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către beneficiarii de avansuri; d) efectuarea, trimestrial sau la încheierea fiecărei faze prevăzute în contract, a regularizărilor în raport cu obligaţiile asumate şi efectiv realizate de către beneficiarii de avansuri; e) recuperarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, potrivit prevederilor art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; f) recuperarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, până cel târziu la termenul stabilit pentru plata finală, în condiţiile prevederilor art. 52 alin. (9) din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 54 alin. (9^1) din Legea nr. 273/2006privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.----------Litera f) a art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010.  +  Articolul 4 (1) Ordonatorul de credite are obligaţia de a solicita contractorului un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.(1^1) Garanţia din instrumentul de garantare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie irevocabilă şi să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.----------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. (2) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1) următorii beneficiari de avansuri acordate în condiţiile prezentei hotărâri: a) instituţiile publice; b) persoanele juridice fără scop patrimonial; c) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale; d) microîntreprinderile sau întreprinderile mici, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 346/2004privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au calitatea de contractori în cadrul unor programe specifice de susţinere a cercetării-dezvoltării, inovării şi transferului tehnologic în cadrul întreprinderilor nou-înfiinţate inovatoare, pentru finanţările obţinute prin aceste programe; e) titularii drepturilor de autor - pentru contractele de comandă. f) instituţiile financiare internaţionale.-----------Lit. f) a alin. (2) al art. 4 a fost introdusă de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 629 din 20 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 28 iunie 2012.-----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 22 decembrie 2011. (3) Garanţia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.  +  Articolul 5 (1) Ordonatorul de credite acordă avansul numai după constituirea garanţiei de returnare a avansului de către beneficiarii de avansuri care au această obligaţie şi numai dacă sunt asigurate condiţiile pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor rezultate din contract. (2) Sub sancţiunea solicitării de daune-interese, beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat.  +  Articolul 6 (1) La efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea integrală a avansului.(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor prevăzute la art. 52 alin. (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 54 alin. (9^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se admit plăţi efective pe parcursul derulării contractului, în condiţiile şi cuantumurile prevăzute în contractele încheiate cu contractorii, cu condiţia recuperării din fiecare astfel de plată a unei cote-părţi cel puţin egale cu procentul în limita căruia a fost acordat avansul, până la recuperarea integrală a acestuia.----------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010. (2) În cazul în care avansul se acordă în tranşe, acordarea unei noi tranşe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate.----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010.  +  Articolul 7 (1) Sumele reprezentând plăţi în avans, efectuate potrivit prevederilor prezentei hotărâri şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către persoana juridică care a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010. (2) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părţii de contract pentru care s-a acordat avans, recuperarea sumelor de către ordonatorul de credite se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării. (3) În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, potrivit dispoziţiilor legale, contractorul va prezenta, până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "beneficiar contractual" cu sintagma "contractor". (4) Pentru avansurile primite în cursul unui an bugetar în cadrul unor contracte multianuale contractorul este obligat ca la încheierea anului bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme utilizarea integrală şi potrivit destinaţiilor legale a avansului acordat.----------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "beneficiar contractual" cu sintagma "contractor". (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor prevăzute la art. 52 alin. (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 54 alin. (9^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru avansurile primite contractorul este obligat ca la încheierea fiecărui an bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme gradul de utilizare a avansului corespunzător destinaţiilor stabilite prin respectivele contracte.----------Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010.  +  Articolul 8 (1) Pentru realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din împrumuturi externe contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internaţionale, acordarea avansurilor se va putea realiza în condiţiile prevăzute în acordurile de împrumut convenite de părţile contractante, precum şi în alte documente relevante în aplicarea acestora.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010. (2) Pentru realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, acordarea avansurilor se va putea realiza în condiţiile prevăzute în memorandumurile de finanţare.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010. (3) Pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, planurile sectoriale şi alte programe de cercetare-dezvoltare, precum şi pentru finanţarea instituţională de bază, inclusiv pentru proiectele de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţii naţionale şi pentru granturile gestionate prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, acordarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi recuperarea acestora se fac în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (7^1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile art. 191 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 22 decembrie 2011.  +  Articolul 9 (1) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilităţilor municipale cu finanţare parţială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaţionale, pentru contractele încheiate cu finanţare mixtă din împrumuturi externe şi din fonduri locale, respectiv alocaţii din bugetele locale şi transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acordă, în condiţiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate. (2) În cazul avansurilor acordate din împrumuturi externe şi din fonduri de la bugetul de stat sau din bugetul local, după caz, recuperarea acestora se efectuează potrivit prevederilor din contractele încheiate, în condiţiile acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.  +  Articolul 10Este interzisă acordarea avansurilor contractorilor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat şi de la care avansurile nu au fost recuperate.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010.  +  Articolul 11Sumele reprezentând avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv, precum şi celorlalte reglementări privind efectuarea cheltuielilor din fondurile publice.  +  Articolul 12Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricăror persoane juridice, pentru acţiunile şi categoriile de cheltuieli finanţate din fonduri publice, prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010.  +  Articolul 13 (1) Ordonatorul de credite are obligaţia să numească un responsabil cu acordarea de avansuri din fondurile publice în condiţiile prezentei hotărâri. (2) Responsabilul ţine evidenţa avansurilor acordate şi are obligaţia de a le justifica, conform instrucţiunilor ordonatorului de credite.  +  Articolul 14Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 26 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 1 Acţiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice*Font 9*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Acţiuni şi categorii Criterii, proceduri, limite maxime decrt. de cheltuieli acordare a avansurilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          I. Realizări de lucrări1. Lucrări de investiţii:- pentru proiectarea studiilor de a) existenţa unor contracte fermeprefezabilitate, a studiilor de încheiate în condiţiile legiifezabilitate a proiectului tehnic, b) se pot acorda proiectanţilorinclusiv a caietelor de sarcini, avansuri de pănâ la 15% dinprecum şi a detaliilor de execuţie, valoarea contractelor de pro-elaborate potrivit prevederilor legale iectare respective- la deschiderea finanţării şi inceperii c) se pot acorda executanţilorexecuţiei lucrărilor, cu respectarea avansuri de până la 15% dinprevederilor legale pentru investiţiile valoarea prevăzută in contractfinantate din fonduri publice pentru primul an de executie- după deschiderea finanţării, pe durata d) se pot acorda executanţilor,execuţiei lucrărilor de investiţii şi lunar, avansuri de până la 30%până la finalizarea acestora, cu respec- din valoarea programului lunartarea duratelor de execuţie aprobate de execuţie, conform graficului                                               anexat la contract2. Programe, proiecte de cercetare- a) existenţa unor contracte ferme încheiate îndezvoltare şi inovare, acţiuni condiţiile legii;cuprinse în Planul naţional, în b) existenţa contului sau subcontului deschis peplanurile sectoriale şi alte numele contractorului pentru program/proiect;programe de cercetare-dezvoltare, c) nominalizarea de către contractor a persoaneialtele decât proiectele de responsabile: director de program, responsabil decercetare ştiinţifică obţinute prin proiect;competiţii naţionale şi programele d) aprobarea de către autoritatea contractantăprin care se derulează acestea a cererii de plată a avansului, depusă de                                            contractor;                                            e) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui                                            trimestru, semestru sau al altei perioade                                            prevăzute în contractul de finanţare, în cuantum                                            de 30% din suma alocată din fonduri publice,                                            prevăzută în contract pentru perioada pentru care                                            se acordă avansul.-------------Nr. crt. 2 de la punctul I al anexei 1 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 22 decembrie 2011.3. Teme şi acţiuni de cercetare a) existenţa unor contracte ferme încheiate înştiinţifică finanţate sub formă de condiţiile legii;proiecte sau granturi, altele decât b) existenţa contului sau subcontului deschis peproiectele sau granturile de numele contractorului pentru program/proiect;cercetare ştiinţifică obţinute prin c) nominalizarea de către contractor a persoaneicompetiţii naţionale responsabile: director de program, responsabil de                                            proiect;                                            d) aprobarea de către autoritatea contractantă                                            a cererii de plată a avansului, depusă de                                            contractor;                                            e) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui                                            trimestru, semestru sau al altei perioade                                            prevăzute în contractul de finanţare, în cuantum                                            de până la 30% din suma alocată din fonduri                                            publice, prevăzută în contract pentru perioada                                            pentru care se acordă avansul.-------------Nr. crt. 3 de la punctul I al anexei 1 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 22 decembrie 2011.3^1. Proiecte sau granturi de cercetare a) existenţa unor contracte ferme încheiate înştiinţifică obţinute prin condiţiile legii;competiţii naţionale şi programe b) existenţa contului sau subcontului deschis peprin care se derulează acestea numele contractorului pentru program/proiect;                                            c) nominalizarea de către contractor a persoanei                                            responsabile: director de program, responsabil                                            de proiect;                                            d) aprobarea de către autoritatea contractantă                                            a cererii de plată a avansului, depusă de                                            contractor;                                            e) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui                                            trimestru, semestru sau al altei perioade                                            prevăzute în contractul de finanţare, în cuantum                                            de minimum 30% şi maximum 90% din suma alocată                                            din fonduri publice, prevăzută în contract pentru                                            perioada pentru care se acordă avansul; limitele                                            procentuale până la care se pot acorda avansurile                                            se stabilesc de către ordonatorul principal de                                            credite al instituţiei din bugetul căreia se│                                            finanţează proiectele.-------------Nr. crt. 3^1 de la punctul I al anexei 1 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 22 decembrie 2011.4. Proiecte tehnologice inovative a) existenţa unor contracte ferme                                               încheiate în condiţiile legii                                            b) se pot acorda avansuri pentru                                               derularea contractului de                                               cofinanţare, în limită de până                                               la 30% din valoarea primei                                               etape din graficul anual de                                               lucrari prevăzut a se finanţa                                               din fonduri publice5. Lucrări fundamentale urgente, a) existenţa unor contracte fermepropuse de secţiile de profil ale încheiate în condiţiile legiiAcademiei Române b) se pot acorda avansuri de până                                              la 30% din valoarea contractului6. Programe şi proiecte de dezvoltare a) existenţa unor contracte fermeregională încheiate in condiţiile legii                                           b) se pot acorda avansuri pentru                                              derularea contractului de                                              cofinanţare, în limită de până                                              la 30% din valoarea primei                                              etape din graficul anual de                                              lucrări prevăzut a se finanţa                                              din fonduri publice7. Prospecţiuni geologice de cercetare a) existenţa unor contracte fermepentru descoperiri de zăcăminte noi încheiate în condiţiile legii                                          b) se pot acorda avansuri la începu-                                             tul fiecărui trimestru, în limi-                                             tă de până la 30% din valoarea                                             contractului aferent trimestru-                                             lui8. Manuale şcolare a) existenţa unor contracte ferme                                             încheiate în condiţiile legii                                          b) se pot acorda avansuri în limită                                             de până la 30% din valoarea                                             contractului, pentru plata anti-                                             cipată a materialelor şi a                                             manoperei poligrafice9. Cărţi şi publicaţii realizate prin a) existenţa unor contracte ferme   comenzi de stat încheiate în condiţiile legii;                                         b) se pot acorda avansuri de până                                            la 30% din valoarea contractului,                                            pentru plata anticipată a materia-                                            lelor şi a manoperei poligrafice.------------Pct. 9 al Cap. I din anexa 1 a fost modificat de pct. 1 al articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 1.451 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 16 septembrie 2004.10. Formulare tipizate cu regim special a) existenţa unor contracte ferme                                            încheiate în condiţiile legii                                         b) se pot acorda avansuri de până                                            la 30% din valoarea contractului,                                            pentru plata anticipată a                                            materialelor şi a manoperei                                            poligrafice11. Proteze şi produse ortopedice a) existenţa unor contracte ferme                                           încheiate în condiţiile legii                                        b) se pot acorda avansuri în limită                                           de până la 30% din valoarea                                           contractului12. Proiecte, programe şi acţiuni a) existenţa unor contracte fermerealizate din bugetul Secretariatului încheiate în condiţiile legiiGeneral al Guvernului şi al Agenţiei b) se pot acorda avansuri în limităpentru Strategii Guvernamentale de până la 30% din sumele ce                                          urmează să fie alocate13. Proiecte, programe şi acţiuni a) existenţa unor contracte fermerealizate din bugetul Ministerului încheiate în condiţiile legiiCulturii şi Cultelor b) se pot acorda avansuri în limită                                          de până la 30% din valoarea                                          contractului14. Proiecte, programe şi acţiuni a) existenţa unor contracte fermerealizate din bugetul Secretariatului încheiate în condiţiile legiiGeneral al Guvernului şi aprobate b) se pot acorda avansuri de pânăprin hotărâri ale Guvernului la 30% din valoarea contractului15. Proiecte privind realizarea a) existenta unor contracte fermestrategiei si a programelor incheiate in conditiile legiide protectie speciala si b) se pot acorda avansuri de pana laintegrare socioprofesionala 30% din valoarea contractuluia persoanelor cu handicap,finantate din bugetulAutoritatii Nationale pentruPersoanele cu Handicap------------Pct. 15 al Cap. I din anexa 1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 712 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 18 mai 2004.16. Studii-suport decizional pentru a) existenţa unor contracte fermeaplicarea acquis-ului comunitar încheiate în condiţiile legii;în domeniul protecţiei mediului b) se pot acorda avansuri de pânăşi pentru implementarea prevede- la 30% din valoarea anuală arilor directivelor Uniunii Europene studiului care face obiectul                                          contractului;                                       c) studiile se realizează pentru                                          îndeplinirea angajamentelor luate                                          în cadrul negocierilor de aderare                                          la Uniunea Europeană------------Pct. 16 al Cap. I din anexa 1 a fost introdus de pct. 2 al articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 1.451 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 16 septembrie 2004.17. Proiecte, programe si actiuni a) existenta unor contracte fermerealizate din bugetul incheiate in conditiile legii;Institutului Cultural Roman b) se pot acorda avansuri de pana la 30%                                          din valoarea contractului.------------Pct. 17 al Cap. I din anexa 1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 728 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 16 iunie 2006.                            II. Prestări de servicii1. Reparaţii curente şi capitale la a) existenţa unor contracte fermebunurile aparţinând instituţiilor încheiate în condiţiile legiipublice, inclusiv pentru cele aparţi- b) se pot acorda avansuri de pânănând misiunilor diplomatice ale la 20% din valoarea contractului2. Lucrări privind îmbunătăţirea a) existenţa unor contracte fermeinfrastructurii în transporturi încheiate în condiţiile legii                                       b) se pot acorda avansuri lunare                                          de până la 30% din valoarea                                          programului lunar de execuţie,                                          conform graficului anexat                                          la contract3. Prestări de servicii pentru reali- a) existenţa unor contracte fermezarea lucrărilor agricole pentru încheiate în condiţiile legiiproducţia marfă livrată b) se pot acorda avansuri de până                                          la 30% din valoarea contractului4. Prestări de servicii pentru a) existenţa unor contracte fermeorganizarea participării la manifes- încheiate în condiţiile legiitările expoziţionale b) se pot acorda avansuri de până                                          la 30% din valoarea contractului5. Prestări de servicii privind a) existenţa unor contracte fermelucrări de prospecţiuni şi explorări încheiate în condiţiile legiigeologice b) se pot acorda avansuri la                                          începutul fiecărui trimestru,                                          în limită de până la 25% din                                          valoarea trimestrială a contrac-                                          tului6. Trimiteri la tratament balnear şi a) existenţa unor contracte fermeodihnă din bugetul asigurărilor sociale încheiate în condiţiile legiide stat b) se pot acorda avansuri la începu-                                          tul fiecărei serii, în limită de                                          până la 25% din valoarea contrac-                                          tului aferent seriei respective7. Servicii de consultanţă şi a) existenţa unor contracte fermeexpertiză, contractate in conditiile încheiate în condiţiile legiilegii b) se pot acorda avansuri de până                                          la 20% din valoarea anuală a                                          contractului8. Prestări de servicii pentru organi- a) existenţa unor contracte fermezarea de concursuri şi campionate încheiate în condiţiile legiiinternaţionale pentru elevi şi b) se pot acorda avansuri de pânăstudenţi la 30% din valoarea contractului9. Servicii de telefonie şi telecomu- a) existenţa unor contracte fermenicatii încheiate în condiţiile legii                                       b) se pot acorda avansuri de până                                          la 30% din valoarea totală a                                          prestaţiilor efectuate şi factura-                                          te în trimestrul anterior10. Servicii de furnizare a energiei a) existenţa unor contracte fermetermice încheiate în condiţiile legii;                                       b) se pot acorda avansuri de până la                                          30% din valoarea prezumată a canti-                                          tăţii de energie termică furnizate/                                          consumate într-un trimestru.------------Pct. 10 al Cap. II din anexa 1 a fost modificat de pct. 3 al articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 1.451 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 16 septembrie 2004.11. Prestări de servicii pentru reali- a) existenţa unor contracte fermezarea acţiunilor din cadrul programelor încheiate în condiţiile legiiMinisterului Educaţiei, Cercetării şi b) se pot acorda avansuri de până laTineretului 30% din valoarea contractului12. Prestări de servicii necesare a) existenţa unor contracte fermepentru realizarea acţiunilor şi încheiate în condiţiile legiiactivităţilor sportive b) se pot acorda avansuri de până la                                          30% din valoarea contractului13. Servicii contractate de casele de a) existenţa unor contracte fermeasigurari de sănătate cu farmaciile incheiate in conditiile legiicare funcţionează în structura unor b) se pot acorda avansuri de până launităţi sanitare din ambulatoriul de 30% din valoarea trimestrială aspecialitate din sistemul de apărare, contractuluiordine, siguranţă naţională şi autoritatepublică judecătorească14. Servicii medicale contractate de a) existenţa unor contracte fermecentrele de referinţă cu casele de încheiate în condiţiile legiiasigurări de sănătate b) se pot acorda avansuri lunare de                                         până la 30% din valoarea lunară                                         a contractului15. Servicii de traducere şi editare a) existenţa unor contracte fermeîn străinătate de opere literare, încheiate în condiţiile legiiştiinţifice, filozofice şi tehnice b) se pot acorda avansuri de pânăale autorilor din România la 30% din valoarea integrală a                                         contractului, în condiţiile legii16. Servicii de furnizare a energiei a) existenţa unor contracte fermeelectrice încheiate în condiţiile legii                                      b) se pot acorda avansuri de până                                         la 30% din valoarea totală a                                         livrărilor de energie electrică                                         efectuate şi facturate în trimes-                                         trul anterior17. Rechizite şcolare a) existenţa unor contracte ferme                                         încheiate în condiţiile legii                                      b) se pot acorda avansuri de până                                         la 30% din valoarea contractului18. Servicii de consultanţă şi a) existenţa unor contracte fermeexpertiză, instruire şi perfecţionare, încheiate în condiţiile legiicontractate în condiţiile legii b) se pot acorda avansuri de până                                         la 20% din valoarea contractului19. Lucrări pentru închiderea minelor a) existenţa unor contracte ferme                                         încheiate în condiţiile legii                                      b) se pot acorda executanţilor, lunar,                                         avansuri de până la 30 % din valoa-                                         rea programului lunar de execuţie,                                         conform graficului anexat la                                         contract20. Prestări de servicii pentru a) existenţa unor contracte    realizarea acţiunilor din cadrul ferme încheiate în condiţiile    programelor Ministerului legii    Dezvoltării Regionale şi b) se pot acorda avansuri de    Turismului până la 30% din valoarea                                         contractului------------Pct. 20 al Cap. II din anexa 1 a fost introdus de pct. 4 al articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.       III. Îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele externe         încheiate în baza acordurilor şi convenţiilor interguvernamentale1. Achiziţionarea de utilaje şi a) existenţa unor contracte fermerealizarea de lucrări de construcţii- încheiate în condiţiile legiimontaj în baza contractelor externe b) se pot acorda avansuri de până laîncheiate conform acordurilor şi 30% din valoarea contractuluiconvenţiilor interguvernamentale2. Achiziţionarea de bunuri în baza a) existenţa unor contracte fermecontractelor externe încheiate conform încheiate în condiţiile legiiacordurilor şi convenţiilor b) se pot acorda avansuri de până lainterguvernamentale 30% din valoarea contractului    IV. Îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele privind        achiziţia de bunuri şi servicii-----------Cap. IV din anexa 1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 693 din 2 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.1. Achiziţionarea de bunuri şi a) existenţa unor contracte multianualeservicii prevăzute în Ordonanţa de ferme încheiate în condiţiile legiiurgenţă a Guvernului nr. 54/2008privind autorizarea MinisteruluiInternelor şi Reformei b) se pot acorda avansuri de pânăAdministrative de a încheia la 30% din valoarea contractuluiangajamente legale pentruunele acţiuni prioritare-----------Pct. 1 al Cap. IV din anexa 1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 693 din 2 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008.2. Achiziţionarea de trenuri pentru a) existenţa unor contracte fermemetrou şi calea ferată în scopul încheiate în condiţiile legiimodernizării parcului de material b) se pot acorda avansuri de pânărulant la 30% din valoarea contractului-----------Pct. 2 al Cap. IV din anexa 1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 963 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 3 septembrie 2009.    V. Programe, proiecte şi acţiuni prevăzute la art. 52 alin. (9) din       Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi       completările ulterioare, şi la art. 54 alin. (9^1) din Legea       nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările       şi completările ulterioare1. Lucrări de investiţii a) existenţa unor contracte ferme                                         încheiate în condiţiile legii                                      b) se pot acorda avansuri de până la                                         30% din valoarea contractului2. Livrări de bunuri a) existenţa unor contracte fermesau prestări de servicii încheiate în condiţiile legii                                      b) se pot acorda avansuri de până la                                         10% din valoarea contractului.-----------Cap. V din anexa 1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2 Abrogată.------------Anexa 2 a fost abrogată de pct. 5 al articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.-------