ORDONANŢĂ nr. 41 din 30 ianuarie 1998 (**republicată**)(*actualizată*)privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora(actualizată până la data de 4 iulie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 381/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 26 februarie 1998 şi a fost modificată prin:

  - Legea nr. 383/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 2 iulie 2002 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002;

  - Legea nr. 381/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2006.

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Taxele pentru procedurile legale de protecţie a obiectelor proprietăţii industriale: invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, mărci şi indicaţii geografice, desene şi modele industriale, respectiv a topografiilor produselor semiconductoare, cele pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie, precum şi celelalte taxe în legătură cu protecţia proprietăţii industriale, inclusiv pentru protecţia tranzitorie, se plătesc de către persoanele fizice şi juridice române şi străine în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), în cuantumul şi la termenele prevăzute în anexele nr. 1-6. Neplata în termen a taxelor prevăzute în anexele nr. 1-6 are drept consecinţă neefectuarea procedurii respective şi luarea măsurilor potrivit legii.  +  Articolul 2Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industrială, care nu a preluat ori nu a transmis în condiţiile legale dreptul său până la data plăţii, plăteşte taxele prevăzute în anexe, după cum urmează:A. pentru persoane juridice: a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a două milioane euro; b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a un milion euro; c) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are calitatea de solicitant al unei cereri de brevet de invenţie sau de titular al unui brevet de invenţie al cărui obiect este o invenţie rezultată în urma unei activităţi de cercetare-dezvoltare cu finanţare publică sau este instituţie publică ori unitate nonprofit;B. pentru persoane fizice: a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are şi calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 5 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni; b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are şi calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 3 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni.  +  Articolul 3 (1) Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică, la data plăţii, pentru fiecare procedură, cu excepţia celor prevăzute la art. 10, 13, 14, 18, 23, 26 şi 29. Persoana care solicită acordarea reducerilor în calitate de solicitant sau, după caz, de titular trebuie să prezinte, la data plăţii, acte prin care să dovedească îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2. (2) în cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, aceştia beneficiază de reduceri, dacă fiecare dintre aceste persoane îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2; în aceste cazuri taxa cuvenită se va plăti în cuantumul datorat de persoana care beneficiază de cea mai mică reducere.  +  Articolul 4*)Cuantumul taxelor în lei, prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă, stabilite în raport cu cele corespunzătoare în euro, se actualizează la data de 1 ianuarie a fiecărui an, la nivelul cursului valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 octombrie a anului anterior.----------Art. 4 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 66 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 9 aprilie 2010.  +  Articolul 5 (1) Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din taxele plătite de solicitanţii şi titularii străini pentru efectuarea procedurilor de protecţie şi pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie pe teritoriul României, în baza unor convenţii internaţionale, se plătesc sau se transferă în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, potrivit dispoziţiilor acestor convenţii. (2) Din sumele încasate Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci plăteşte partea de contribuţie a României la organizaţiile internaţionale şi regionale, conform convenţiilor la care este parte.  +  Articolul 6Sumele ce se cuvin unor autorităţi internaţionale sau naţionale pentru efectuarea unor proceduri privind cererile de protecţie, în conformitate cu tratatele internaţionale la care România este parte, se plătesc sau se transferă de către solicitanţi la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, urmând ca ulterior să fie transferate acestor autorităţi.  +  Articolul 7 (1) Persoanele fizice sau juridice române plătesc în lei taxele prevăzute în prezenta ordonanţă. (2) Persoanele fizice sau juridice străine plătesc în euro taxele datorate. (3) în cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, atât români, cât şi străini, taxele datorate în comun se plătesc în euro.  +  Articolul 8Preţurile şi tarifele pentru publicaţiile şi serviciile efectuate, potrivit dispoziţiilor legale, de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci se stabilesc prin ordin al directorului general al acestuia.  +  Capitolul II Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale  +  Secţiunea 1 Taxe pentru cereri şi brevete de invenţie  +  Articolul 9Cuantumul şi termenele de plată a taxelor pentru protecţia invenţiilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 10 (1) Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 5, pct. 6 lit. c), pct. 7, 9-11, pct. 14 lit. a) şi b), pct. 18 şi la pct. 24-38 din anexa nr. 1. (2) Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică în cazul taxelor pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, prevăzute la pct. 23 din anexa nr. 1, numai pentru primii 5 ani de protecţie.  +  Articolul 11 (1) Taxele de menţinere în vigoare pentru primii ani de protecţie, inclusiv pentru anul următor anului în care s-a publicat menţiunea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie, se plătesc în termen de 12 luni de la data publicării. (2) Pentru fiecare dintre anii următori celor prevăzuţi la alin. (1) taxa pentru menţinere în vigoare se plăteşte anual, până la începerea anului de protecţie respectiv. (3) Taxele anuale pentru un brevet european se plătesc la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru anii care urmează anului în care menţiunea eliberării brevetului european a fost publicată de către Oficiul European de Brevete. (4) Dacă data scadentă pentru prima plată a taxei datorate se află în perioada de 3 luni de la data publicării menţiunii eliberării brevetului european, taxa se plăteşte în cuantumul prevăzut la pct. 23 din anexa nr. 1. (5) Taxele pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, neplătite în termenele prevăzute la alin. (1) şi (2), pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%. (6) Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) are drept urmare decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.  +  Articolul 12Odată cu plata taxei de revalidare a brevetului de invenţie, titularul acestuia este obligat să plătească şi taxa de menţinere în vigoare, prevăzută la pct. 23 din anexa nr. 1, datorată pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata. Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.  +  Articolul 13 (1) Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele privind certificatele suplimentare de protecţie pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Prevederile referitoare la cererile şi brevetele de invenţie prevăzute la art. 9 se aplică şi certificatelor suplimentare de protecţie pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar. (3) Taxa pentru menţinerea în vigoare a certificatelor suplimentare de protecţie se plăteşte anual, până la începerea anului de protecţie respectiv.  +  Secţiunea a 2-a Taxe pentru cereri şi certificate de înregistrare a modelelor de utilitate  +  Articolul 14Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru cererile şi certificatele de înregistrare de model de utilitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 15Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 5 şi la pct. 6 lit. a) şi b) din anexa nr. 2.-----------Art. 15 a fost modificat de pct. 1 al art. 31 din Cap. V din LEGEA nr. 350 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007.  +  Articolul 16Taxele pentru reînnoirea protecţiei modelelor de utilitate se plătesc odată cu taxa de menţinere în vigoare sau pe grupe de ani, potrivit anexei nr. 2.-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. 31 din Cap. V din LEGEA nr. 350 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007.  +  Articolul 17Prevederile referitoare la cererile şi brevetele de invenţie prevăzute la art. 9 se aplică şi modelelor de utilitate.  +  Secţiunea a 3-a Abrogată-----------Secţiunea a 3-a fost abrogată de lit. a) a art. IV din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011.  +  Articolul 18Abrogat-----------Art. 18 a fost abrogat de lit. a) a art. IV din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011.  +  Articolul 19Abrogat-----------Art. 19 a fost abrogat de lit. a) a art. IV din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011.  +  Articolul 20Abrogat-----------Art. 20 a fost abrogat de lit. a) a art. IV din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011.  +  Articolul 21Abrogat-----------Art. 21 a fost abrogat de lit. a) a art. IV din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011.  +  Secţiunea a 4-a Taxe pentru înregistrarea mărcilor şi a indicaţiilor geografice  +  Articolul 22Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 23Pentru înregistrarea mărcilor şi a indicaţiilor geografice nu se aplică prevederile art. 2.  +  Articolul 24 (1) Taxele pentru reînnoirea mărcii sau a indicaţiei geografice, neplătite în termenul prevăzut de lege, pot fi plătite ulterior, într-un termen de 6 luni de la expirarea protecţiei, cu o majorare de 50%. (2) Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent are drept urmare decăderea titularului din drepturile ce decurg din înregistrarea unei mărci sau indicaţii geografice.  +  Secţiunea a 5-a Taxe pentru înregistrarea desenelor şi a modelelor industriale  +  Articolul 25Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru desenele şi modelele industriale sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 26 (1) Pentru înregistrarea desenelor şi a modelelor industriale se aplică numai reducerile prevăzute la art. 2 lit. a). (2) Nu se aplică reducerile menţionate la alin. (1) pentru taxele prevăzute la pct. 3, 4 şi 8-17 din anexa nr. 5.  +  Articolul 27 (1) Taxele pentru menţinerea în vigoare şi pentru reînnoirea certificatului de desen sau model industrial se plătesc pe perioade de câte 5 ani. (2) Taxele menţionate la alin. (1), neplătite în termenele prevăzute în anexa nr. 5, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.  +  Secţiunea a 6-a Taxe pentru înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare  +  Articolul 28Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru topografiile produselor semiconductoare sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 29Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 30 (1) Plata taxelor prevăzute la pct. 1-5 din anexa nr. 6 reprezintă una dintre condiţiile legale de constituire a depozitului reglementar necesar înregistrării unei topografii. (2) Neplata taxelor prevăzute la alin. (1) are ca efect respingerea de la înregistrare a topografiei.  +  Articolul 31Taxele prevăzute în anexa nr. 6, încasate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, se restituie plătitorului, la cererea acestuia, dacă nu s-a început efectuarea lucrărilor pentru care au fost plătite, cu excepţia taxelor prevăzute la pct. 1 şi 2, care nu se restituie.  +  Capitolul III Regimul de utilizare a taxelor din domeniul proprietăţii industriale  +  Articolul 32 (1) încasările în lei şi în valută, obţinute ca urmare a aplicării prezentei ordonanţe, constituie venituri ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, care se gestionează şi se utilizează în regim extrabugetar, în condiţiile legii. Cheltuielile de funcţionare şi cheltuielile de investiţii ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se finanţează din veniturile extrabugetare realizate. (2) Pentru constituirea fondurilor necesare finanţării cheltuielilor de capital necesare consolidării şi extinderii sediului Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin legile bugetare anuale se pot aloca fonduri de la bugetul de stat Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Sumele necheltuite la sfârşitul anului din alocaţiile bugetare se varsă la bugetul de stat.  +  Articolul 33Bugetul de venituri şi cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se întocmeşte anual, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, şi se aprobă de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 34Disponibilităţile băneşti în lei şi în valută, existente la sfârşitul anului, după scăderea obligaţiilor de plată şi a încasărilor anticipate, se repartizează astfel: a) o cotă de până la 50% pentru premierea personalului încadrat cu contract individual de muncă; b) diferenţa se reportează şi rămâne la dispoziţia Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi se utilizează în anul următor, potrivit destinaţiilor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în condiţiile legii.  +  Articolul 35 (1) Fondul de premiere se poate constitui şi acorda lunar, conform legii, cu obligaţia încadrării în fondul anual aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Criteriile şi condiţiile de acordare a premierilor prevăzute la art. 34 se stabilesc prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.  +  Capitolul IV Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 36 (1) Efectuarea fără plata taxelor legale a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 250 lei. (2) Constatarea contravenţiei se face de către persoanele împuternicite de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. (3) Prevederile alin. (1) se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 37Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 38Pentru procedurile şi pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie la care nu au fost plătite taxele până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe se datorează taxele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 39În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va adopta o nouă hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci**), ca urmare a funcţionării acestuia în regim extrabugetar. Notă

  ──────────

  **) Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998.

  ──────────
   +  Articolul 40Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci aprobă norme în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 41Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 42Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă: Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; Hotărârea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 mai 1991; art. 28 şi anexele nr. 1 şi 2 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; art. 44-47 din Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995; Regula nr. 25 pct. (2) alin. 2, Regula nr. 28 pct. (3) c) şi Regula nr. 38 pct. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 152/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992; art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum şi alte dispoziţii legale contrare.NOTĂ:Reproducem mai jos articolul III din Legea nr. 381/2005, care nu este încorporat în textul republicat al Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţie proprie a Legii nr. 381/2005:"Art. III. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006. (2) Pe aceeaşi dată se abrogă art. 43 şi anexa din Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998, art. 84 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare."
   +  Anexa 1CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelorpentru cererile de brevetde invenţie si brevetelede invenţie*Font 8*┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────┬──────┐│Nr.│ Obiectul platii │ Termenul de plata │Cuan- │Cuan- ││crt│ │ │tumul │tumul ││ │ │ │(lei) │(euro)│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 1│Inregistrarea cererii de brevet de inventie │3 luni de la data inregistrarii │ │ ││ │la O.S.I.M. │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pe suport hartie │ │ 108│ 30││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) prin mijloace electronice │ │ 72│ 20│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 2│Publicarea cererii de brevet de inventie │6 luni de la data depozitului sau 16 │ 180│ 50││ │dupa 18 luni de la data depozitului sau a │luni de la data prioritatii │ │ ││ │prioritatii revendicate │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 3│Examinarea cererii de brevet de inventie │in 3 luni de la data solicitarii, din │ │ ││ │in termen de 18 luni de la data platii: │luna a 4-a si pana in luna a 30-a │ │ ││ │ │inclusiv de la data depozitului │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) cand descrierea, revendicarile si │ │1.080 │ 300││ │desenele nu depasesc 20 de pagini, iar │ │ │ ││ │numarul revendicarilor nu este mai mare │ │ │ ││ │de 5 │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare pagina in plus fata de │ │ 18│ 5││ │cele prevazute la lit. a) │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) pentru fiecare revendicare in plus fata │ │ 36│ 10││ │de cele prevazute la lit. a) │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 4│Publicarea şi tipărirea brevetului de │4 luni de la data comunicării │ 360│ 100││ │invenţie (descriere, revendicări şi desene │hotararii de acordare a brevetului │ │ ││ │care nu depăşesc 20 de pagini), precum şi │ │ │ ││ │eliberarea acestuia │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- pentru fiecare pagina in plus │ │ 18│ 5│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 5│Publicarea cererii de brevet de inventie │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) inainte de 18 luni de la data depozitului │odata cu solicitarea publicarii │ 360│ 100││ │sau prioritatii revendicate │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) dupa declasificarea informatiei │3 luni de la data declasificarii │ 180│ 50││ │ │informatiei │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 6│Intocmirea si publicarea unui raport de │odata cu solicitarea │ │ ││ │documentare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru o cerere nationala │ │ 360│ 100││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru o cerere internationala la care │ │ 180│ 50││ │s-a deschis faza nationala │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) extins cu opinie scrisa privind │ │ 1.080│ 300││ │brevetabilitatea │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 7│Examinarea cererii de brevet de inventie │3 luni de la data depozitului │ │ ││ │in termen de 18 luni de la data │ │ │ ││ │depozitului: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) cand descrierea, revendicarile si │ │ 1.800│ 500││ │desenele nu depasesc 20 de pagini, iar │ │ │ ││ │numarul revendicarilor nu este mai mare │ │ │ ││ │de 5 │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare pagina in plus fata de │ │ 36│ 10││ │cele prevazute la lit. a) │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) pentru fiecare revendicare in plus fata │ │ 54│ 15││ │de cele prevazute la lit. a) │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 8│Revendicarea unei prioritati: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) odata cu inregistrarea cererii de brevet │4 luni de la data inregistrarii │ 180│ 50││ │de inventie │cererii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) in cazul unei cereri internationale │odata cu deschiderea fazei │ 180│ 50││ │pentru care s-a deschis faza nationala in │nationale │ │ ││ │Romania │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) dupa data inregistrarii cererii de brevet │odata cu solicitarea │ 720│ 200││ │de inventie │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │d) corectarea datelor referitoare la │4 luni de la data depunerii cererii │ 360│ 100││ │revendicarea prioritatii │sau a deschiderii fazei nationale │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │e) cand cererea este depusa dupa │odata cu depunerea cererii de │ 1.080│ 300││ │expirarea dreptului de prioritate │revendicare a prioritatii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │f) in cazul unei cereri in care se revendica │4 luni de la data inregistrarii │ 180│ 50││ │o prioritate interna │cererii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 9│ Eliberarea unui certificat de prioritate │odata cu depunerea cererii pentru │ 72│ 20││ │ │eliberarea certificatului │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 10│Mentinerea unei cereri de brevet de │odata cu solicitarea pentru primul │ 360│ 100││ │inventie la nivelul de clasificare atribuit │an si, respectiv, cu o luna inainte │ │ ││ │de emitent, pe cate o perioada de un an │pentru fiecare din anii urmatori │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 11│Cererea de nepublicare a numelui │odata cu depunerea cererii │ 180│ 50││ │inventatorilor in documentele de brevet │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 12│Completarea cererii de brevet de inventie: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) depunerea ulterioara a revendicarilor │odata cu depunerea │ 36│ 10││ │si/sau a desenelor │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) depunerea traducerii in limba romana │odata cu depunerea │ 360│ 100││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) depunerea partii lipsa a descrierii │4 luni de la data depunerii cereri de │ 108│ 30││ │inventiei, in scopul stabilirii datei de │brevet │ │ ││ │depozit a cererii de brevet │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │d) depunerea cererii de retragere a partii │odata cu depunerea cererii de │ 72│ 20││ │lipsa depuse │retragere │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 13│Publicarea modificarilor aduse la o │odata cu depunerea modificarilor │ 36│ 10││ │cerere de brevet de inventie │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 14│Inregistrarea de modificari in situatia │odata cu inregistrarea actului │ │ ││ │juridica a cererii de brevet sau a │ │ │ ││ │brevetului de inventie: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) transmiteri de drepturi │ │ 360│ 100││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) rezilieri ale actelor prevazute la lit. a)│ │ 144│ 40││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) modificari referitoare la: actele │ │ 90│ 25││ │incheiate prevazute la lit. a), excluderea │ │ │ ││ │sau cooptarea unui inventator, nume, │ │ │ ││ │prenume, denumire sau adresa a unui │ │ │ ││ │solicitant, persoana indreptatita, │ │ │ ││ │inventator sau titular, schimbarea │ │ │ ││ │mandatarului sau a adresei acestuia etc. │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 15│Transformarea unei cereri de brevet de │2 luni de la data inregistrarii │ 36│ 10││ │inventie in cerere de model de utilitate │cererii de transformare │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 16│Certificarea si eliberarea unui document │odata cu inregistrarea solicitarii │ 36│ 10││ │oficial de tipul: adeverinta, duplicat, │ │ │ ││ │copie │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 17│Publicarea unei corecturi pentru │odata cu inregistrarea solicitarii │ 18│ 5││ │inlaturarea erorilor datorate solicitantului,│ │ │ ││ │persoanei indreptatite la eliberarea │ │ │ ││ │brevetului, mandatarului sau titularului, │ │ │ ││ │pentru fiecare pagina │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 18│Prelungirea unui termen de procedura cu │odata cu inregistrarea solicitarii │ 36│ 10││ │pana la 3 luni │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 19│Inregistrarea cererii de repunere in termen │odata cu inregistrarea cererii │ 180│ 50│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 20│Examinarea unei contestatii │odata cu depunerea contestatiei │ 540│ 150│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 21│Examinarea unei cereri de revocare │odata cu depunerea cererii │ 1.080│ 300│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 22│Revalidarea brevetului de inventie, │odata cu depunerea cererii de │ 1.080│ 300││ │respectiv a brevetului de perfectionare │revalidare │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 23│Mentinerea in vigoare a brevetului de │conform art. 12 │ │ ││ │inventie, inclusiv a brevetului de │ │ │ ││ │perfectionare, pentru fiecare an de │ │ │ ││ │protectie │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 1 │ │ 0│ 0││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 2 │ │ 0│ 0││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 3 │ │ 540│ 150││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 4 │ │ 576│ 160││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 5 │ │ 648│ 180││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 6 │ │ 720│ 200││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 7 │ │ 792│ 220││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 8 │ │ 864│ 240││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 9 │ │ 936│ 260││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 10 │ │ 1.008│ 280││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 11 │ │ 1.080│ 300││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 12 │ │ 1.152│ 320││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 13 │ │ 1.224│ 340││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 14 │ │ 1.332│ 370││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 15 │ │ 1.440│ 400││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 16 │ │ 1.800│ 500││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 17 │ │ 1.800│ 500││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul l8 │ │ 1.800│ 500││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 19 │ │ 1.800│ 500││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 20 │ │ 1.800│ 500│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 24│Inregistrarea si examinarea cererii pentru │odata cu solicitarea │ 1.800│ 500││ │eliberarea unui certificat suplimentar de │ │ │ ││ │protectie pentru medicament sau produs │ │ │ ││ │de uz fitosanitar │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 25│Mentinerea in vigoare a certificatului │ │ │ ││ │suplimentar, pentru fiecare an de │ │ │ ││ │protectie: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 1 │ │ 3.600│ 1.000││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 2 │ │ 3.960│ 1.100││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 3 │ │ 4.320│ 1.200││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 4 │ │ 4.680│ 1.300││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 5 │ │ 5.040│ 1.400│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 26│Deschiderea fazei nationale a cererii │odata cu deschiderea fazei │ 108│ 30││ │internationale │nationale │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 27│Publicarea traducerii in limba romana a │odata cu solicitarea publicarii │ │ ││ │unei cereri internationale, pentru care s-a │ │ │ ││ │deschis faza nationala: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) in termenul de publicare legal │ │ 180│ 50││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) inainte de expirarea termenului de │ │ 288│ 80││ │publicare legal │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 28│Taxe privind procedurile de brevetare │ │ │ ││ │prin P.C.T. │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │28.1. Transmiterea cererii internationale │pana in luna a 13-a de la data │ 360│ 100││ │de la O.S.I.M., ca oficiu receptor, la │prioritatii │ │ ││ │Biroul International al O.M.P.I. │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┴──────┤│ │28.2. Taxa de inregistrare internationala, │o luna de la data depunerii cererii │cuantumul ││ │conform regulii 15.1.(i) din Regulamentul │internationale │prevazut de ││ │de aplicare a P.C.T. │ │regula nr. 96││ │ │ │din ││ │ │ │Regulamentul ││ │ │ │de aplicare a││ │ │ │P.C.T. ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤│ │28.3. Taxa de documentare internationala, │o luna de la data depunerii cererii │cuantumul ││ │conform regulii 16.1 din Regulamentul de │internationale │publicat de ││ │aplicare a P.C.T. │ │Biroul ││ │ │ │International││ │ │ │al O.M.P.I. ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┬──────┤│ │28.4. Depunerea ulterioara a traducerii │2 luni de la data depunerii cererii │con- │25% ││ │cererii internationale intr-o limba │internationale │tra- │din ││ │acceptata de Administratia insarcinata cu │ │va- │cuan- ││ │documentarea internationala, conform │ │loa- │tumul ││ │regulilor 12.3(c)ii) si(e) din │ │rea │preva-││ │Regulamentul de aplicare a P.C.T. │ │in lei│zut la││ │ │ │ │pct. ││ │ │ │ │28.2. ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┴──────┤│ │28.5. Taxa suplimentara, conform │o luna de la data notificarii │50% din ││ │Regulamentului de aplicare a P.C.T., │ │cuantumul ││ │pentru depasirea termenului de plata a │ │prevazut la ││ │fiecarei taxe prevazute la pct. 28.1.-28.3. │ │pct. 28.1.- ││ │ │ │28.3. │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┬──────┤│ 29│Publicarea traducerii in limba romana a │odata cu depunerea traducerii │ 216│ 60││ │revendicarilor din cererea de brevet │ │ │ ││ │european cu efecte in Romania │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 30│Publicarea unei versiuni corectate a │odata cu depunerea versiunii │ 108│ 30││ │traducerii in limba romana a │corectate │ │ ││ │revendicarilor din cererea de brevet │ │ │ ││ │european cu efecte in Romania │ │ │ ││ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 31│Publicarea traducerii in limba romana a │ │ │ ││ │fasciculei de brevet european cu efecte in │ │ │ ││ │Romania, care nu depaseste 20 de pagini │ │ │ ││ │si care a fost depusa: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) in termen de 3 luni de la data publicarii │3 luni de la data publicarii de catre │ 360│ 100││ │mentiunii eliberarii brevetului │O.E.B. a mentiunii eliberarii │ │ ││ │ │brevetului │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- pentru fiecare pagina in plus │ │ 18│ 5││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) in termen de 3 luni de la incheierea │6 luni de la data publicarii de catre │ 720│ 200││ │termenului de la lit. a) │O.E.B. a mentiunii eliberarii │ │ ││ │ │brevetului european │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- pentru fiecare pagina in plus │ │ 18│ 5│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 32│Publicarea traducerii in limba romana a │ │ │ ││ │fasciculei de brevet european mentinut │ │ │ ││ │asa cum a fost modificat in urma │ │ │ ││ │procedurii de opozitie la O.E.B., care nu │ │ │ ││ │depaseste 20 de pagini si care a fost │ │ │ ││ │depusa: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) in termen de 3 luni de la data publicarii │3 luni de la data publicarii de catre │ 180│ 50││ │de catre O.E.B. a mentiunii de modificare │O.E.B. a mentiunii mentinerii │ │ ││ │a brevetului │brevetului european in forma │ │ ││ │ │modificata │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- pentru fiecare pagina in plus │ │ 18│ 5││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) in termen de 3 luni de la incheierea │6 luni de la data publicarii de catre │ 360│ 100││ │termenului de la lit. a) │O.E.B. mentiunii mentinerii │ │ ││ │ │brevetului european in forma │ │ ││ │ │modificata │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- pentru fiecare pagina in plus │ │ 18│ 5│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 33│Depunerea unei cereri de transformare a │3 luni de la data la care cererea │ 180│ 50││ │cererii de brevet european in cerere de │europeana este considerata retrasa │ │ ││ │brevet national, pentru fiecare tara │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 34│Inregistrarea unei cereri rezultate din │2 luni de la inregistrarea cererii │ 108│ 30││ │transformarea unei cereri de brevet │ │ │ ││ │european │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 35│Transmiterea drepturilor privind │odata cu inregistrarea documentului │ 360│ 100││ │cererea/brevetul european │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 36│Publicarea traducerii corectate a │la data depunerii │ 72│ 20││ │fasciculei de brevet european cu efecte in │ │ │ ││ │Romania │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 37│Eliberarea unui certificat de recunoastere │3 luni sau, după caz, 6 luni de la │ 36│ 10││ │a efectelor brevetului european in │data publicării de către Organizaţia │ │ ││ │Romania │Europeană a Brevetelor a menţiunii │ │ ││ │ │eliberării brevetului european │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 38│Publicarea unei corecturi privind │odata cu inregistrarea solicitarii │ 18│ 5││ │continutul paginii de capat a brevetului │ │ │ ││ │european pentru inlaturarea erorilor │ │ │ ││ │datorate titularului │ │ │ │└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────┴──────┘-------------Nr. crt. 4 din anexa 1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007.  +  Anexa 2CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelor pentru cererile şi certificatele de înregistrare de model de utilitate┌─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┐│Nr. │ │ │Cuantumul ││crt. │Obiectul plăţii │ Termenul de plată ├──────┬───────┤│ │ │ │ (lei)│(euro) │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┤│ 1. │Depunerea cererii de model │două luni de la data │108 │ 30 ││ │de utilitate │depunerii ├──────┼───────┤│ │a) pe suport hârtie │ │ 72 │ 20 ││ │b) prin mijloace electronice │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┤│ 2. │Deschiderea întârziată a fazei │două luni de la data │324 │ 90 ││ │naţionale │expirării termenului de │ │ ││ │ │30 de luni de la data │ │ ││ │ │priorităţii revendicate │ │ ││ │ │în cererea │ │ ││ │ │internaţională │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┤│ 3. │Întocmirea şi publicarea unui │două luni de la data de │360 │100 ││ │raport de documentare │depozit sau odată cu │ │ ││ │ │depunerea solicitării de│ │ ││ │ │către un terţ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┤│ 4. │Conversia unei cereri de model │două luni de la data │ 36 │ 10 ││ │de utilitate într-o cerere de │depunerii cererii de │ │ ││ │brevet de invenţie │conversie │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┤│ 5. │Publicarea modelului de utili- │două luni de la data │1.400 │400 ││ │tate (descriere, revendicări, │transmiterii către │ │ ││ │desene însoţite de raportul de │solicitant a raportului │ │ ││ │documentare, care nu depăşesc │de documentare │ │ ││ │20 de pagini), eliberarea │ │ │ ││ │certificatului de model de │ │ │ ││ │utilitate şi menţinerea în │ │ │ ││ │vigoare a modelului pentru │ │ │ ││ │primii 6 ani de protecţie │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┤ ├──────┼───────┤│ │- pentru fiecare pagină în plus│ │ 18 │ 5 │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┤│ 6. │a) Reînnoirea protecţiei pentru│până la începerea │720 │200 ││ │anii 7-8 │perioadei de protecţie │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┤│ │b) Reînnoirea protecţiei pentru│până la începerea │ │ ││ │anii 9-10 │perioadei de protecţie │1.080 │300 │└─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴───────┘-----------Anexa 2 a fost modificată de pct. 3 al art. 31 din Cap. V din LEGEA nr. 350 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007.  +  Anexa 3Abrogată-----------Anexa 3 a fost abrogată de lit. a) a art. IV din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011.  +  Anexa 4CUANTUMUL SI TERMENELEprivind plata taxelorpentru marci şiindicaţii geografice*Font 8*┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────┬──────┐│Nr.│ Obiectul platii │ Termenul de plata │Cuan- │Cuan- ││crt│ │ │tumul │tumul ││ │ │ │(lei) │(euro)│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 1 │Inregistrarea cererii de inregistrare a unei │odata cu depunerea cererii │ 36│ 10││ │marci individuale/colective si de certificare│ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 2 │Publicarea cererii de inregistrare a unei │o luna de la data constituirii │ │ ││ │marci dupa constituirea depozitului national │depozitului national reglementar │ │ ││ │reglementar │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- alb-negru │ │ 108│ 30││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- color │ │ 360│ 100│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 3 │3.1. Examinarea cererii de inregistrare a │3 luni de la data depunerii cererii │ │ ││ │unei marci individuale: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru o clasa de produse sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- alb-negru │ │ 396│ 110││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- color │ │ 684│ 190││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 180│ 50││ │produse si/sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) suplimentar pentru un element figurativ │ │ 108│ 30││ │sau o marca verbala cu o grafica speciala │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │3.2. Reinnoirea unei marci individuale: │odata cu depunerea cererii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru o clasa de produse sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- alb-negru │ │ 432│ 120││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- color │ │ 720│ 200││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 180│ 50││ │produse si/sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) suplimentar pentru un element figurativ │ │ 108│ 30││ │sau o marca verbala cu o grafica speciala │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 4 │4.1. Examinarea cererii de inregistrare a │3 luni de la data depunerii cererii │ │ ││ │unei marci colective si de certificare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru o clasa de produse sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- alb-negru │ │ 1.404│ 390││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- color │ │ 1.764│ 490││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 252│ 70││ │produse si/sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) suplimentar pentru un element figurativ │ │ 216│ 60││ │sau o marca verbala cu o grafica speciala │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │4.2. Reinnoirea unei marci colective sau de │odata cu depunerea cererii │ │ ││ │certificare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru o clasa de produse sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- alb-negru │ │ 1.440│ 400││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- color │ │ 1.800│ 500││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 216│ 60││ │produse si/sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) suplimentar pentru un element figurativ │ │ 216│ 60││ │sau o marca verbala cu o grafica speciala │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 5 │Solicitarea reinnoirii inregistrarii unei │6 luni de la data expirarii duratei │ │ ││ │marci dupa expirarea duratei de protectie │de protectie in curs │ │ ││ │in curs │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 6 │Depunerea documentelor de invocare a │odata cu depunerea cererii │ 180│ 50││ │prioritatii ├──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │de inregistrare a marcii │ │ │ ││ │ │3 luni de la data depunerii cererii │ 720│ 200│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 7 │Eliberarea unui certificat de prioritate │odata cu solicitarea eliberarii │ 108│ 30││ │ │certificatului │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 8 │Eliberarea certificatului de inregistrare a│3 luni de la data publicarii marcii │ 180│ 50││ │marcii │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 9 │Eliberarea certificatului de reinnoire a │odata cu depunerea cererii de │ 180│ 50││ │inregistrarii marcii │reinnoire a inregistrarii marcii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│10 │Eliberarea unui duplicat al certificatului de│odata cu depunerea cererii │ 180│ 50││ │inregistrare sau de reinnoire a inregistrarii│ │ │ ││ │marcii │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│11 │Transmiterea cererii internationale de │odata cu depunerea cererii pentru │ 252│ 70││ │inregistrare sau de reinoire a marcii de la │o clasa de produs/serviciu │ │ ││ │O.S.I.M. la Biroul International al O.M.P.I │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 108│ 30││ │produs/serviciu │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│12 │Transmiterea la O.M.P.I. a modificarii de │odata cu depunerea cererii │ 108│ 30││ │titular si/sau a schimbarii de adresa │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│13 │Examinarea unei opozitii la inregistrarea │odata cu depunerea cererii de │ │ ││ │unei marci │opozitie │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │pentru o clasa de produs/serviciu │ │ 216│ 60││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 108│ 30││ │produs/serviciu │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│14 │Acordarea unui termen suplimentar de 3 luni │odata cu cererea de acordare a │ 36│ 10││ │pentru depunerea punctului de vedere, la │fiecarui termen suplimentar de 3 │ │ ││ │notificarea O.S.I.M. privind neindeplinirea │luni │ │ ││ │conditiilor pentru inregistrarea marcii │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│15 │Divizarea cererii initiale de inregistrare a │3 luni de la data solicitarii │ 180│ 50││ │marcii │divizarii cererii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│16 │Reclasificarea listei de produse si/sau │3 luni de la data depunerii cererii │ 108│ 30││ │servicii pentru care se solicita │ │ │ ││ │inregistrarea marcii │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│17 │a) Examinarea unei contestatii a │odata cu depunerea contestatiei │ 540│ 150││ │solicitantului impotriva unei decizii de │ │ │ ││ │respingere sau admitere partiala │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) Examinarea unei contestatii impotriva │odata cu depunerea contestatiei │ 900│ 250││ │unei decizii a comisiei de examinare opozitii│ │ │ ││ │sau a unei decizii de transmiteri de drepturi│ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│18 │Inregistrarea unei modificari in situatia │odata cu depunerea cererii de │ │ ││ │juridica a marcii │inscriere a modificarii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) transmitere de drepturi │ │ 360│ 100││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) cu privire la schimbarea numelui, │ │ 90│ 25││ │denumirii sau adresei solicitantului, │ │ │ ││ │titularului sau mandatarului │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) rezilierea actelor de la lit. a) │ │ 144│ 40││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │d) introducerea mandatarului in procedura │ │ 90│ 25││ │dupa depunerea cererii, pe cale nationala sau│ │ │ ││ │pe cale internationala │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │e) orice alte modificari pentru care Legea │ │ 90│ 25││ │nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile │ │ │ ││ │geografice, publicata in Monitorul Oficial al│ │ │ ││ │Romaniei, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie │ │ │ ││ │1998, nu prevede explicit scutiri de taxe │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│19 │Eliberarea de adeverinte, copii sau alte acte│odata cu depunerea solicitarii │ 36│ 10││ │legate de situatia juridica a unei marci │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│20 │Inregistrarea unei indicatii geografice │odata cu depunerea cererii de │ 1.440│ 400││ │ │inregistrare a indicatiei geografice │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│21 │Eliberarea certificatului de inregistrare a │2 luni de la data publicarii │ 180│ 50││ │unei indicatii geografice │indicatiei geografice in B.O.P.I. │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│22 │Reinnoirea duratei de utilizare a unei │odata cu depunerea cererii de │ 1.440│ 400││ │indicatii geografice │reinnoire │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│23 │Reclasificarea listei de produse pentru care │odata cu depunerea cererii │ 108│ 30││ │se solicita inregistrarea unei indicatii │ │ │ ││ │geografice │ │ │ │└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────┴──────┘  +  Anexa 5CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelorpentru desenele simodelele industriale*Font 8*┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────┬──────┐│Nr.│ Obiectul platii │ Termenul de plata │Cuan- │Cuan- ││crt│ │ │tumul │tumul ││ │ │ │(lei) │(euro)│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 1 │Inregistrarea cererii in Registru! national │odata cu depunerea cererii │ │ ││ │al cererilor depuse: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru primul desen/model │ │ 108│ 30││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare desen/model │ │ 36│ 10││ │suplimentar │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 2 │Publicarea desenului sau modelului: │o luna de la depunerea cererii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru fiecare figura, in spatiu │ │ 72│ 20││ │standard (6 x 6 cm), alb-negru │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare figura, in spatiu │ │ 360│ 100││ │standard (6 x 6 cm), in culori │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) pentru elementele caracteristice │ │ 36│ 10││ │(maximum 30 de cuvinte) │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 3 │Amanarea publicarii │odata cu depunerea cererii │ 72│ 20│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 4 │Invocarea prioritatii │3 luni de la depunerea cererii de │ 72│ 20││ │ │invocare a prioritatii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 5 │Examinarea cererii de inregistrare │o luna de la publicarea cererii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru primul desen/model │ │ 180│ 50││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare desen/model │ │ 36│ 10││ │suplimentar │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 6 │Eliberarea certificatului de inregistrare: │o luna de la comunicarea hotaririi de│ │ ││ │ │admitere │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru 1-20 desene/modele │ │ 72│ 20││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru 21-50 desene/modele │ │ 108│ 30││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) pentru 51-100 desene/modele │ │ 180│ 50│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 7 │Mentinerea in vigoare a certificatului de │o luna de la comunicarea hotararii de │ │ ││ │inregistrare, pentru fiecare perioada de │admitere pentru prima perioada de │ │ ││ │protectie de 5 ani │protectie de 5 ani, respectiv pana la│ │ ││ │ │inceperea urmatoarei perioade de │ │ ││ │ │protectie de 5 ani │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru 1-20 desene/modele │ │ 360│ 100││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru 21-50 desene/modele │ │ 450│ 125││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) pentru 51-100 desene/modele │ │ 540│ 150│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 8 │Eliberarea certificatului de reinnoire │odata cu depunerea cererii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru 1-20 desene/modele │ │ 72│ 20││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru 21-50 desene/modele │ │ 90│ 25││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) pentru 51-100 desene/modele │ │ 108│ 30│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 9 │Reinnoirea certificatului de inregistrare │pana la inceperea urmatoarei perioade│ │ ││ │pentru fiecare perioada de 5 ani │de protectie │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru 1-20 desene/modele │ │ │ 100││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru 21-50 desene/modele │ │ │ 125││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) pentru 51-100 desene/modele │ │ │ 150│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│10 │Eliberarea certificatului de prioritate │ │ │ 30│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│11 │Examinarea unei contestatii │ │ │ 150│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│12 │Examinarea unei opozitii la inregistrarea │ │ │ 30││ │desenului/modelului │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│13 │Revalidarea certificatului de inregistrare │ │ │ 100││ │a desenului/modelului │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│14 │Inregistrarea de modificari in situatia │ │ │ ││ │juridica a cererii sau a certificatului de │ │ │ ││ │inregistrare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) transmitere de drepturi │ │ │ 30││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) modificari cu privire la numele, │ │ │ 10││ │denumirea sau adresa solicitantului/ │ │ │ ││ │titularului si mandatarului │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) rezilierea actelor de la lit. a) │ │ │ 10│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│15 │Eliberare de acte, adeverinte, duplicate, │odata cu inregistrarea solicitarii │ 36│ 10││ │copii certificate, extras din registru │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│16 │Transmiterea cererii internationale de │odata cu cererea │ │ ││ │inregistrare/reinnoire de la O.S.I.M. la │ │ │ ││ │O.M.P.I. │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru primul model │ │ 288│ 80││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru modelele urmatoare │ │ 72│ 20│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│17 │Prelungirea termenului prevazut de │odata cu cererea │ 36│ 10││ │regulament cu o perioada de 30 de zile │ │ │ │└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────┴──────┘  +  Anexa 6CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelorpentru topografiileproduselor semiconductoare*Font 8*┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────┬──────┐│Nr.│ Obiectul platii │ Termenul de plata │Cuan- │Cuan- ││crt│ │ │tumul │tumul ││ │ │ │(lei) │(euro)│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 1 │Depunerea cererii de inregistrare a unei │odata cu depunerea cererii sau in │ 108│ 30││ │topografii │termen de 2 luni de la data │ │ ││ │ │notificarii neefectuarii platii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 2 │Examinarea cererii de inregistrare a unei │odata cu depunerea cererii sau in │ 360│ 100││ │topografii │termen de 2 luni de la data │ │ ││ │ │notificarii neefectuarii platii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 3 │Inregistrarea unei topografii │odata cu depunerea cererii sau in │ 108│ 300││ │ │termen de 2 luni de la data │ │ ││ │ │notificarii neefectuarii platii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 4 │Publicarea inregistrarii unei topografii │odata cu depunerea cererii sau in │ 54│ 15││ │ │termen de 2 luni de la data │ │ ││ │ │notificarii neefectuarii platii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│5 │Eliberarea unui certificat de inregistrare │odata cu depunerea cererii sau in │ 54│ 15││ │ │termen de 2 luni de la data │ │ ││ │ │notificarii neefectuarii platii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 6 │Examinarea unei contestatii │odata cu depunerea contestatiei │ 360│ 100│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 7 │Inregistrarea de modificari in situatia │odata cu inregistrarea solicitarii │ │ ││ │juridica a cererii sau a certificatului de │ │ │ ││ │inregistrare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) transmitere de drepturi │ │ 360│ 100││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) alte modificari │ │ 90│ 25│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 8 │Consultarea documentatiei publice din │odata cu inregistrarea solicitarii │ 36│ 10││ │depozitul reglementar │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 9 │Eliberarea unei copii certificate de pe │odata cu inregistrarea solicitarii │ 36│ 10││ │documentele publice din depozitul │ │ │ ││ │reglementar sau de pe file ale │ │ │ ││ │Registrului national al topografiilor │ │ │ │└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────┴──────┘--------