ORDIN nr. 2.487 din 29 iunie 2012pentru practicarea vânătorii în fondurile cinegetice constituite pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 5 iulie 2012    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185.971/DA din 29 iunie 2012 al Direcţiei păduri şi dezvoltare forestieră,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi alin. (4) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se interzice recoltarea exemplarelor de interes cinegetic de pe fondurile cinegetice constituite pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".  +  Articolul 2Prin excepţie de la prevederile art. 1, este permisă vânarea exemplarelor ce aparţin speciilor de interes cinegetic vulpe, şacal, câine enot, cioară grivă, cioară de semănătură şi coţofană în limita cotelor aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013.  +  Articolul 3 (1) În situaţia producerii de pagube culturilor agricole, silvice sau populaţiilor de faună de pe cuprinsul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", exemplarele din speciile de interes cinegetic ce produc pagube pot fi recoltate în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (2) Constatarea pagubelor şi propunerea recoltării exemplarelor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul de specialitate al inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare pe a căror rază de activitate se află fondul cinegetic în cauză, cu avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", la solicitarea gestionarului fondului cinegetic respectiv. (3) Recoltarea exemplarelor prevăzute la alin. (2) se face de către personalul de specialitate al gestionarului fondului cinegetic.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediuluişi pădurilor,Rovana PlumbBucureşti, 29 iunie 2012.Nr. 2.487._______