HOTĂRÂRE nr. 416 din 9 mai 2007 (*actualizată*)privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor**)(actualizată până la data de 30 mai 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 mai 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 31 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.678 din 10 decembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 3 din 9 ianuarie 2009; HOTĂRÂREA nr. 266 din 11 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.374 din 18 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 732 din 21 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 656 din 29 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 550 din 30 mai 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 266 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul de Studii pentru Ordine Publică, structură specializată de învăţământ cu personalitate juridică, trece din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor*) are structura organizatorică potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor are în conducerea sa un ministru, un ministru delegat şi 4 secretari de stat.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 550 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 30 mai 2012. (3) Conducerea Departamentului ordine şi siguranţă publică este asigurată de către un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.(3^1) Abrogat.-----------Alin. (3^1) al art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 732 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 iulie 2010. (4) Secretarul general al ministerului este ajutat de 3 secretari generali adjuncţi. (5) Coordonarea de către ministru, ministrul delegat, secretarii de stat şi secretarul general a structurilor şi a unităţilor subordonate se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.-----------Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 550 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 30 mai 2012.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (6) Persoanele prevăzute la alin. (5) îşi pot delega competenţe, prin ordin sau, după caz, prin dispoziţie, persoanelor din subordine.-----------Alin. (6) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 550 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 30 mai 2012.  +  Articolul 1^1 (1) În cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor funcţionează Departamentul Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, care este autoritatea naţională în domeniu ce asigură şi răspunde de îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru aderarea României la Acordul Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune şi la Convenţia de aplicare a acestuia. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Departamentul Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale coordonează, la nivel naţional, activităţile desfăşurate de instituţiile şi autorităţile cu responsabilităţi în domeniu, conform Planului de acţiune Schengen şi Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României.-------------Art. 1^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 656 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 30 iunie 2011.  +  Articolul 2Numirea şi eliberarea din funcţie a şefului Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, a şefului Departamentului relaţia cu Parlamentul şi a adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică se fac prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 656 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 30 iunie 2011.  +  Articolul 3Ministrul administraţiei şi internelor*) stabileşte structura organizatorică a unităţilor proprii ministerului şi poate înfiinţa, disloca şi desfiinţa şi alte unităţi, institute, ateliere de reparaţii sau producţie similare, subordonate ministerului, până la nivel de birou, serviciu, sector, direcţie operativă, batalion inclusiv, în limita posturilor şi a fondului de salarii aprobate.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 4Numărul posturilor, pe timp de pace şi mobilizare, este cel prevăzut în anexele nr. 2 şi 3*)._______*) Anexele nr. 2 şi 3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.374 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 25 noiembrie 2009, anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.-------*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 9 mai 2007.Nr. 416.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Administraţiei şi InternelorI. APARAT CENTRAL (PROPRIU)*Font 7*                                      ┌────────────────────┐                                      │ MINISTRU │                   ┌───────────┐ └────────────────────┘                   │ CABINETUL │                   │MINISTRULUI│                   └───────────┘ ┌--------------┐                                       | COLEGIUL |                                       | MINISTERULUI | ┌-------------------------┐ ┌───────────────────────────────┐                                       └--------------┘ | CENTRUL NAŢIONAL DE | │ CORPUL DE CONTROL AL │   ┌─────────────────┐ | CONDUCERE A ACŢIUNILOR | │ MINISTRULUI │   │MINISTRU DELEGAT │ | DE ORDINE PUBLICĂ | │(la nivel de direcţie generală)│   │ pentru │ ├-------------------------┤ └───────────────────────────────┘   │ ADMINISTRAŢIE │ |┌───────────────────────┐| ┌───────────────────────────────┐   └───────┬─────────┘ |│ DIRECŢIA GENERALĂ │| │ DIRECŢIA GENERALĂ │           | |│ MANAGEMENT OPERAŢIONAL│| │ AUDIT INTERN │           | ┌───────────────────┐ |└───────────────────────┘| └───────────────────────────────┘           | │ CABINETUL │ └-------------------------┘           | │MINISTRULUI DELEGAT│           | └───────────────────┘     ┌-----┴---┐     | |┌────┴───┐┌────┴───┐┌────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌─────────────────────┐│SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR DE STAT│ │ SECRETAR DE STAT │ │┌───────────────────┐││DE STAT ││DE STAT ││(Şef al Departa-│ │(pentru relaţia cu│ ┌────────────────┐ ││ ŞEF DEPARTAMENT │││ ││ ││mentului ordine │ │ Parlamentul şi │ │SECRETAR GENERAL│ ││ SCHENGEN, AFACERI │││ ││ ││ şi siguranţă │ │ Guvernul) │ └────────────────┘ ││EUROPENE ŞI RELAŢII│││ ││ ││ publică) │ └──────────────────┘ ││ INTERNAŢIONALE ││└────────┘└────────┘└────────────────┘ │└───────────────────┘│                    ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────┐┌────────┐┌────────┐ │ │┌────────┐┌────────┐│ ADJUNCT ŞEF │ │ŞEF DEPARTAMENT │ │SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│ │ ││DIRECŢIA││DIRECŢIA││ DEPARTAMENT │ │ RELAŢIA CU │ │GENERAL ││GENERAL ││GENERAL │ │ ││GENERALĂ││GENERALĂ│└────────────────┘ │ PARLAMENTUL │ │ADJUNCT ││ADJUNCT ││ADJUNCT │ │ ││PENTRU ││PENTRU │ └────────────────┘ └────────┘└────────┘└────────┘ │ ││RELAŢII-││RELAŢIA │ │┌───────────────────┐││LE CU ││CU COMU-│ ┌──────────┐ ┌───────────┐ ┌─────────────┐ ││DIRECŢIA GENERALĂ │││INSTITU-││NITĂŢILE│ │ │ │ DIRECŢIA │ │ │ ││ AFACERI EUROPENE │││ŢIILE ││LOCALE │ │ DIRECŢIA │ │ GENERALĂ │ │ DIRECŢIA │ ││ ŞI RELAŢII │││PREFEC- ││ │ │ GENERALĂ │ │MANAGEMENT │ │ GENERALĂ │ ││ INTERNAŢIONALE │││TULUI ││ │ │ JURIDICĂ │ │ RESURSE │ │ FINANCIARĂ │ │└───────────────────┘│└────────┘└────────┘ │ │ │ UMANE │ │ │ └─────────────────────┘          ┌────────┐ └──────────┘ └───────────┘ └─────────────┘          │UNITATEA│ ┌──────────┐ ┌───────────┐ ┌─────────────┐          │CENTRALĂ│ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ │          │PENTRU │ │INFORMARE │ │ GENERALĂ │ │ │          │REFORMA │ │ ŞI │ │ PENTRU │ │ DIRECŢIA │          │ADMINIS-│ │ RELAŢII │ │COMUNICAŢII│ │ GENERALĂ │          │TRAŢIEI │ │ PUBLICE │ │ ŞI │ │ LOGISTICĂ │          │PUBLICE │ └──────────┘ │TEHNOLOGIA │ │ │          │(la │ │INFORMAŢIEI│ │ │          │nivel de│ └───────────┘ └─────────────┘          │direcţie│ ┌───────────┐ ┌─────────────┐          └────────┘ │ │ │SECRETARIATUL│          ┌────────┐ │ DIRECŢIA │ │ GENERAL │          │DIRECŢIA│ │ MEDICALĂ │ │(la nivel de │          │PENTRU │ │ │ │ direcţie) │          │DEZVOL- │ └───────────┘ └─────────────┘          │TAREA │          │CAPACI- │          │TĂŢII │          │ADMINIS-│          │TRATIVE │          └────────┘          ┌────────┐          │DIRECŢIA│          │PENTRU │          │POLITICI│          │FISCALE │          │ ŞI │          │BUGETARE│          │ LOCALE │          └────────┘II. Instituţiile şi structurile aflate în subordinea/ coordonarea Ministerului Administraţiei şi InternelorA. Instituţiile şi structurile aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor1. Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă2. Direcţia Generală Anticorupţie3. Unitatea de Politici Publice (la nivel de direcţie)4. Oficiul responsabilului cu protecţia datelor personale (la nivel de serviciu)5. Agenţia Naţională Antidrog (la nivel de direcţie)6. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (la nivel de direcţie)7. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici8. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale9. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice10. Instituţia prefectului (42)11. Direcţia Generală de Paşapoarte12. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor13. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă14. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date15. Centrul Informatic Naţional al Ministerului Administraţiei şi Internelor (e-administraţie)16. Oficiul Român pentru Imigrări17. Arhivele Naţionale18. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"19. Institutul de Studii pentru Ordine Publică20. Poliţia Română21. Jandarmeria Română22. Poliţia de Frontieră Română23. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor24. Centrul Naţional SIS (la nivel de direcţie)25. Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor26. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti27. Structuri subordonate unor unităţi centraleB. Structurile aflate în coordonarea Ministerului Administraţiei şi InternelorSocietatea Comercială "COMICEX" - S.A.-------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 550 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 30 mai 2012, conform pct. 3 al art. unic din acelaşi act normativ._________