ORDIN nr. 1.089 din 26 iunie 2012privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 29 iunie 2012    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. d), ale art. 22 alin. (1) şi ale art. 43 alin. (2) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi u) şi art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 pct. 4.28 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) În vederea participării la sistemul informaţional naţional şi internaţional, a tratării unitare a datelor statistice specifice aviaţiei civile, se desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca organism tehnic responsabil pentru culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian. (2) Procedura privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice prevăzute la alin. (1), elaborată cu respectarea prevederilor specifice ale Legii organizării şi funcţionării statistice oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuarea Legea nr. 226/2009, şi luând în considerare activităţile de raportare statistică rezultate din obligaţiile României în calitate de stat membru al organizaţiilor internaţionale de aviaţie civilă, se aprobă prin decizie a directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române şi se publică pe site-ul acesteia www.caa.ro (3) Datele statistice colectate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română în baza prezentului ordin se transmit on-line Direcţiei generale aviaţie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care constituie şi administrează fondul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de date statistice în domeniul aviaţiei civile. (4) Autoritatea Aeronautică Civilă Română asigură colaborarea cu Institutul Naţional de Statistică în vederea includerii în programul statistic naţional a activităţilor de raportare statistică rezultate din obligaţiile României în calitate de stat membru al organizaţiilor internaţionale de aviaţie civilă.  +  Articolul 2 (1) Agenţii aeronautici civili care desfăşoară activităţi specifice în spaţiul aerian naţional şi pe teritoriul României în baza unei certificări sau autorizări din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române, denumiţi în continuare furnizori de date, vor transmite acesteia datele statistice referitoare la activitatea desfăşurată la termenele, cu periodicitatea şi în forma prevăzute în procedura menţionată la art. 1 alin. (2). (2) Datele statistice furnizate în conformitate cu alin. (1) se referă, în funcţie de activitatea desfăşurată, la: a) traficul realizat şi capacitatea de transport; b) originea şi destinaţia etapelor de zbor; c) rezultatele financiare ale activităţilor de aviaţie civilă desfăşurate; d) structura flotei şi a personalului; e) consumul de carburant; f) personalul aeronautic.  +  Articolul 3Furnizorii de date au următoarele obligaţii: a) să transmită, în mod gratuit, Autorităţii Aeronautice Civile Române date statistice corecte, actuale şi complete, la termenele, cu periodicitatea, în forma şi după metoda de colectare prevăzute în procedura menţionată la art. 1 alin. (2); b) să corecteze, să actualizeze şi, după caz, să completeze datele statistice transmise, ori de câte ori constată că este necesar, şi să le transmită de îndată Autorităţii Aeronautice Civile Române; c) la solicitarea Autorităţii Aeronautice Civile Române să corecteze, să actualizeze şi, după caz, să completeze datele statistice deja transmise şi să le retransmită potrivit măsurilor şi termenelor dispuse; d) să prezinte persoanelor autorizate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română documentele şi evidenţele necesare verificării calităţii datelor statistice furnizate.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea Aeronautică Civilă Română are următoarele obligaţii: a) să elaboreze în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin procedura privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian şi să o publice pe site-ul propriu; b) să informeze furnizorii de date, înainte de momentul colectării datelor statistice, cu privire la baza legală a colectării acestora, obiectivul pentru care se solicită colectarea, caracterul obligatoriu al furnizării datelor; consecinţele care rezultă din refuzul de a furniza date sau ca urmare a furnizării de date incomplete, incorecte sau după expirarea datei-limită stabilite în conformitate cu prezentul ordin. (2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română asigură diseminarea datelor statistice la termenele prevăzute în programul statistic naţional, precum şi transmiterea raportărilor statistice privind aviaţia civilă către organisme europene şi organizaţii internaţionale de aviaţie civilă, în conformitate cu angajamentele şi obligaţiile asumate de partea română faţă de acestea.  +  Articolul 5Diseminarea şi utilizarea datelor statistice colectate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română în conformitate cu prezentul ordin, confidenţialitatea şi protecţia acestora se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2009.  +  Articolul 6 (1) Persoanele cuprinse în activitatea de statistică pentru aviaţia civilă care iau cunoştinţă de conţinutul datelor statistice colectate în conformitate cu prezentul ordin sunt obligate să asigure confidenţialitatea acestora conform legislaţiei în vigoare. (2) În scopul garantării caracterului confidenţial al datelor statistice, Autoritatea Aeronautică Civilă Română este obligată să adopte, pe parcursul întregului proces statistic, măsuri administrative, organizatorice şi tehnice pentru protecţia confidenţialităţii datelor statistice individuale, prevenirea accesului, difuzării, înstrăinării şi distrugerii neautorizate a acestora.  +  Articolul 7Neîndeplinirea de către furnizorii de date a obligaţiilor prevăzute la art. 3 poate atrage sancţionarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2009.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.p. Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Răducu Valentin Preda,secretar de statBucureşti, 26 iunie 2012.Nr. 1.089.-----