ORDIN nr. 4.608 din 28 iunie 2012privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 29 iunie 2012    În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă structura CNATDCU, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3 (1) Procesul validării doctoratelor susţinute până la data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se desfăşoară conform dispoziţiilor în vigoare la data susţinerii acestora. (2) Procesul de validare a concursurilor pentru ocuparea posturilor universitare iniţiate, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestuia. (3) Contestaţiile formulate împotriva rezoluţiilor CNATDCU emise pentru dosarele evaluate potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează conform procedurilor aflate în vigoare la iniţierea concursului. (4) Analiza contestaţiilor prevăzute la alin. (3) se face de către comisii de analiză a contestaţiilor, numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi care funcţionează exclusiv pe perioada soluţionării contestaţiei sau contestaţiilor pentru care au fost numite.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 23 februarie 2011, cu modificările ulterioare; b) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.504/2012 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2012; c) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.760/2011 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 23 februarie 2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Direcţia generală învăţământ superior, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Direcţia generală juridică, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării vor duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,Liviu Marian PopBucureşti, 28 iunie 2012Nr. 4.608.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional deAtestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS.  +  Articolul 2CNATDCU se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 3CNATDCU are următoarele atribuţii: a) propune comisiile de specialitate care evaluează tezele de abilitare şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, conform art. 300 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b) evaluează dosarele de acordare a titlului de doctor şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea titlului de doctor, conform art. 168 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; c) evaluează dosarele de concurs pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător ştiinţific gradele I şi II şi de inginer de dezvoltare tehnologică gradele I şi II, denumite în continuare CS I, CS II, IDT I şi IDT II, confirmă sau infirmă motivat rezultatele concursurilor şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea ori neacordarea acestor grade profesionale, conform art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare; d) propune MECTS procedurile de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat şi realizează aceste evaluări, conform art. 170 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; e) verifică, la solicitarea MECTS, modul de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi, conform art. 219 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; f) prezintă un raport anual MECTS privind resursa umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior, în baza unor indicatori specifici, conform art. 219 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; g) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice universitare de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, respectiv profesor universitar şi pentru acordarea gradelor profesionale de CS II, CS I, IDT II şi IDT I. Aceste standarde se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; h) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru acceptarea de către CNATDCU a dosarului pentru susţinerea atestatului de abilitare, standarde care se adoptă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; i) propune Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante în universităţi, care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, conform art. 295 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; j) evaluează şi formulează propuneri ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului în legătură cu acordarea indemnizaţiei de merit în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare; k) evaluează şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în conformitate cu prevederile art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, recunoaşterea/echivalarea, după caz, a titlurilor, diplomelor, certificatelor universitare şi de cercetare, obţinute în străinătate; l) alte atribuţii stabilite prin lege sau prin prezentul regulament.  +  Articolul 4 (1) Structurile din componenţa CNATDCU sunt: a) Consiliul general; b) panelurile pe domenii fundamentale; c) birourile comisiilor de specialitate; d) comisiile de specialitate. (2) Structura pe domenii fundamentale şi specialităţi a CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.  +  Capitolul II Constituire  +  Articolul 5Membrii CNATDCU sunt personalităţi de prestigiu academic şi ştiinţific, cultural şi moral, recunoscute pe plan internaţional sau naţional, care au recomandarea comunităţii academice din care provin, numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 6Pot fi membri CNATDCU cadre didactice universitare şi cercetători având cel puţin titlul de conferenţiar sau de CS II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură.  +  Articolul 7Toţi membrii structurilor din componenţa CNATDCU prevăzute la art. 4 alin. (1) sunt membri ai CNATDCU.  +  Articolul 8 (1) Consiliul general al CNATDCU, denumit în continuare Consiliul general, este compus din preşedinţii panelurilor pe domenii fundamentale şi din alţi membri numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Numărul membrilor Consiliului general este de maximum 45. (2) Consiliul general este condus de un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, câte unul provenind din instituţiile de învăţământ superior, Academia Română şi, respectiv, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, care sunt şi membri ai Consiliului general. (3) Conducerea Consiliului general este numită de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (4) Preşedintele Consiliului general este şi preşedinte al CNATDCU, iar vicepreşedinţii Consiliului general sunt şi vicepreşedinţi ai CNATDCU.  +  Articolul 9Membrii Consiliului general şi ai panelurilor pe domenii fundamentale sunt profesori universitari, CS I sau persoane cu titluri echivalente obţinute în străinătate ori membri ai Academiei Române.  +  Articolul 10 (1) Fiecare panel pe un domeniu fundamental este constituit din preşedinţii şi vicepreşedinţii comisiilor de specialitate din cadrul panelului şi din alţi membri, numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (2) Fiecare panel este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, care sunt şi membri ai respectivului panel.  +  Articolul 11 (1) În cadrul fiecărei comisii de specialitate funcţionează un birou format din 5 sau 7 membri numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Preşedintele şi vicepreşedintele sau vicepreşedinţii comisiei de specialitate sunt numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi sunt membri de drept în biroul comisiei de specialitate. (2) Comisiile de specialitate ale CNATDCU sunt compuse din experţi în domeniul sau domeniile ştiinţifice arondate, numiţi ca membri ai CNATDCU de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (3) Numărul membrilor unei comisii de specialitate este stabilit în cadrul structurii CNATDCU astfel încât să asigure calitatea evaluării printr-o încărcare uniformă şi rezonabilă a acestora. În acest scop, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate dispune completarea cu caracter permanent sau temporar a comisiilor de specialitate cu noi experţi şi în timpul derulării unui mandat al CNATDCU.  +  Articolul 12Consiliul general poate înfiinţa comisii de lucru, pe durată determinată, care pot include membri ai CNATDCU şi experţi externi, pentru următoarele activităţi: a) evaluarea calităţii resurselor umane din şcolile doctorale; b) verificarea modului de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi; c) elaborarea raportului privind resursa umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior; d) elaborarea propunerilor de metodologii şi reglementări care intră în atribuţiile CNATDCU; e) derularea unor controale privitoare la activitatea unor paneluri, comisii sau membri ai CNATDCU.  +  Articolul 13În cazul vacantării unui loc în componenţa Consiliului general, a unui panel pe un domeniu fundamental sau a unui birou al unei comisii de specialitate, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 14 (1) Membrii CNATDCU au următoarele obligaţii: a) de a respecta normele etice sau de deontologie profesională; b) de a nu absenta de la şedinţele la care sunt convocaţi; c) de a îndeplini sarcinile ce le revin ca urmare a calităţii deţinute. (2) Membrii CNATDCU pot fi revocaţi din această calitate cu respectarea principiului simetriei actelor juridice. (3) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate proceda la revocare. (4) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numeşte de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului un nou membru, care îndeplineşte condiţiile stipulate la art. 6. (5) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate dispune completarea cu noi membri a componenţei Consiliului general, a unui panel pe un domeniu fundamental sau a unui birou al unei comisii de specialitate, în limita numărului maxim specificat în prezentul regulament.  +  Capitolul III Organizare  +  Articolul 15Consiliul general are următoarele atribuţii: a) elaborează şi propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului regulamentul intern de funcţionare al CNATDCU şi procedurile de derulare a proceselor din cadrul CNATDCU; b) monitorizează continuu respectarea reglementărilor, procedurilor şi standardelor în vigoare în activitatea panelurilor şi comisiilor de specialitate, întocmind rapoarte anuale către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; c) analizează oportunitatea şi dispune derularea unor controale privitoare la activitatea unor paneluri, comisii sau membri ai CNATDCU, în urma sesizării externe sau autosesizării existenţei unor nereguli în activitatea acestora; d) aprobă şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acţiunile necesare îmbunătăţirii activităţii CNATDCU, rezultate ca urmare a monitorizării şi controalelor menţionate anterior; e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 16 (1) Preşedintele CNATDCU are următoarele atribuţii: a) conduce lucrările Consiliului general; b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Consiliului general, pe baza propunerilor membrilor Consiliului general; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor Consiliului general, la cererea oricărui membru al Consiliului general; c) reprezintă CNATDCU în relaţia cu ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; d) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (2) În cazul absenţei preşedintelui CNATDCU, conducerea lucrărilor şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului general se fac de către unul dintre vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii îndeplinesc aceste activităţi prin rotaţie, în ordine alfabetică. (3) Preşedintele CNATDCU poate delega vicepreşedinţilor CNATDCU unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată, şi poate revoca respectivele delegări.  +  Articolul 17Consiliul general şi panelurile sunt convocate de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. De regulă, Consiliul general se întruneşte cel puţin o dată la două luni.  +  Articolul 18Deciziile Consiliului general sunt aprobate prin votul membrilor acestuia.  +  Articolul 19Pentru a adopta o decizie, membrii Consiliului general pot vota atât în cadrul şedinţelor, cât şi de la distanţă, exprimându-şi dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de funcţionare.  +  Articolul 20 (1) Cvorumul necesar pentru luarea deciziilor în cadrul Consiliului general este de două treimi din numărul total al membrilor Consiliului general. (2) În cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, cvorumul este atins dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1) votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de funcţionare.  +  Articolul 21Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului sau un reprezentant al acestuia poate participa de drept la şedinţele Consiliului general, la şedinţele panelurilor pe domenii fundamentale şi la şedinţele comisiilor de specialitate, în calitate de observator.  +  Articolul 22 (1) Preşedintele panelului pe un domeniu fundamental are următoarele atribuţii: a) conduce lucrările panelului; b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale panelului, pe baza propunerilor membrilor panelului; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor panelului, la cererea oricărui membru al panelului; c) reprezintă panelul în cadrul Consiliului general; d) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (2) În cazul absenţei preşedintelui panelului, conducerea lucrărilor şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor panelului se fac de către vicepreşedinte sau de către unul dintre vicepreşedinţi. În cazul în care există mai mulţi vicepreşedinţi, vicepreşedinţii îndeplinesc aceste activităţi prin rotaţie, în ordine alfabetică. (3) Preşedintele panelului poate delega vicepreşedintelui sau vicepreşedinţilor panelului unele din atribuţiile sale, inclusiv reprezentarea panelului în Consiliul general, pe perioadă determinată sau nedeterminată, şi poate revoca respectivele delegări.  +  Articolul 23Deciziile panelului sunt aprobate prin votul membrilor acestuia.  +  Articolul 24 (1) Cvorumul necesar pentru adoptarea deciziilor de către panel este de două treimi din numărul total al membrilor panelului. (2) În cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, cvorumul este atins dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1) votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de funcţionare.  +  Articolul 25Consiliul general poate decide convocarea unei şedinţe a unui panel pe un domeniu fundamental.  +  Articolul 26 (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea biroului comisiei de specialitate; b) reprezintă comisia, alături de vicepreşedinte sau vicepreşedinţi, în cadrul panelului pe un domeniu fundamental; c) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (2) Preşedintele comisiei de specialitate poate delega vicepreşedintelui sau vicepreşedinţilor comisiei unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată.  +  Articolul 27 (1) Propunerea de către CNATDCU a standardelor minimale prevăzute la art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează conform următoarei proceduri: a) fiecare panel pe un domeniu fundamental propune standardele minimale aplicabile domeniilor acoperite de panel, prin decizie a panelului, pe baza propunerilor făcute de către membrii panelului; b) Consiliul general propune standardele minimale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, prin decizie a Consiliului general, pe baza propunerilor făcute de către panelurile pe domenii fundamentale; c) propunerea Consiliului general este înaintată de către preşedintele CNATDCU ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; d) standardele minimale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza propunerii Consiliului general. (2) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de profesor universitar, a gradului profesional de CS I şi pentru acceptarea dosarului pentru obţinerea atestatului de abilitare vor fi identice. (3) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de conferenţiar universitar şi a gradului profesional de CS II vor fi identice. (4) CNATDCU poate propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului modificarea standardelor minimale, în urma reluării procedurii prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 28CNATDCU propune - în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a acestui regulament - spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului regulamentul de funcţionare interioară în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege şi în prezentul regulament.  +  Articolul 29Activitatea CNATDCU este asistată din punct de vedere tehnic de către un compartiment tehnic asigurat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, şi, după caz, de compartimentele de specialitate ale MECTS.  +  Articolul 30Resursele materiale şi financiare necesare funcţionării CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia sunt asigurate de către MECTS, prin UEFISCDI sau alte fonduri legal constituite.  +  Articolul 31Pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru, membrilor CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport, diurnă şi cazare, în condiţiile legii.  +  Articolul 32În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a prezentului regulament, Consiliul general al CNATDCU propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului regulamentul intern de funcţionare al CNATDCU şi procedurile de derulare a proceselor din cadrul acestui consiliu.  +  Anexa 2 STRUCTURAConsiliului Naţional de Atestare aTitlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
    *Font 8*
     
    ┌─────────┬───────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ Nr. │ Panelul │ Comisiile │ Domeniile ştiinţifice arondate │ │panelului│ │ │ │ ├─────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Matematică │Matematică │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Informatică │Informatică │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Fizică │Fizică │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Chimie │Chimie │ │ P1 │MATEMATICĂ ŞI ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ŞTIINŢE ALE NATURII│ │Geologie şi planetologie │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Geofizică şi geodezie │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │Ştiinţele Pământului │Geografie, geomorfologie, hidrologie │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Ştiinţele atmosferei │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Oceanografie │ ├─────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Inginerie civilă şi management │Inginerie civilă şi instalaţii │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Ingineria materialelor │Ingineria materialelor │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Inginerie chimică, inginerie │ │ │ │ │medicală, ştiinţa materialelor │Inginerie chimică │ │ │ │şi nanomateriale │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Inginerie electrică │Inginerie electrică │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Inginerie energetică │Inginerie energetică │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Electronică │ │ │ │ │ │ │ │ │Electronică, telecomunicaţii ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │şi nanotehnologie │Telecomunicaţii │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Nanotehnologie │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Inginerie geologică, mine, │Inginerie geologică │ │ │ │petrol şi gaze ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Mine, petrol şi gaze │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Inginerie aerospaţială │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │Inginerie aerospaţială, │Ingineria autovehiculelor │ │ │ │autovehicule şi transporturi ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Ingineria transporturilor │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Inginerie marină şi navigaţie │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Inginerie forestieră │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ P2 │ŞTIINŢE INGINEREŞTI│ │Ingineria produselor alimentare │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Biotehnologii │ │ │ │Ingineria resurselor vegetale ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │şi animale │Agronomie │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Horticultură │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Zootehnie │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Calculatoare, tehnologia │Calculatoare şi tehnologia informaţiei│ │ │ │informaţiei şi ingineria ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │sistemelor │Ingineria sistemelor │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Inginerie industrială şi │Inginerie industrială │ │ │ │management ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Inginerie şi management │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Inginerie mecanică │ │ │ │Inginerie mecanică, mecatronică ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │şi robotică │Mecatronică │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Robotică │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Ingineria mediului │Ştiinţa şi ingineria mediului │ ├─────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Biologie │ │ │ │Biologie şi biochimie ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Biochimie │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Medicină │Medicină │ │ P3 │ŞTIINŢE BIOMEDICALE├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Medicină veterinară │Medicină veterinară │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Medicină dentară │Medicină dentară │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Farmacie │Farmacie │ ├─────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Ştiinţe juridice │Drept │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Sociologie │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Ştiinţe politice │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │Sociologie, ştiinţe politice │Relaţii internaţionale şi studii │ │ │ │şi administrative │europene │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Ştiinţe administrative │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Ştiinţe militare │ │ │ │Ştiinţe militare, informaţii şi ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ordine publică │Informaţii şi securitate naţională │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Ordine publică şi siguranţă naţională │ │ P4 │ŞTIINŢE SOCIALE ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Economie │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Finanţe │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Contabilitate │ │ │ │Ştiinţe economice şi ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │administrarea afacerilor │Cibernetică, statistică şi informatică│ │ │ │ │economică │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Economie şi afaceri internaţionale │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Management │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Marketing │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Psihologie │ │ │ │Psihologie şi ştiinţe ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │comportamentale │Ştiinţe ale educaţiei │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Educaţie fizică şi sport │ ├─────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Filologie │Filologie │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Filosofie │Filosofie │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Istorie │ │ │ │Istorie şi studii culturale ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Studii culturale │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Teologie │Teologie │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ P5 │ARTE ŞI ŞTIINŢE │ │Arhitectură │ │ │UMANISTE │Arhitectură şi urbanism ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Urbanism │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │Arte plastice │Arte plastice, decorative şi design │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Teatru │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Coregrafie │ │ │ │Artele spectacolului ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Cinematografie şi media │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Muzică │ └─────────┴───────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘----