ORDIN nr. 157 din 26 iunie 2012 privind forma și conținutul permisului de conducere
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 28 iunie 2012  În temeiul art. 24 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabilește forma și conținutul permisului de conducere eliberat de autoritățile române.  +  Articolul 2Forma și conținutul permisului de conducere corespund modelului Uniunii Europene de permis de conducere și sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) Restricțiile medicale, adaptările obligatorii ale autovehiculelor și aspectele administrative se înscriu la rubrica "Restricții" din permisul de conducere, potrivit codurilor armonizate ale Uniunii Europene prevăzute în anexa nr. 2.(2) Codurile armonizate ale Uniunii Europene se înscriu în permisul de conducere de către personalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituției prefectului.  +  Articolul 4Punerea în circulație a permisului de conducere a cărui formă și conținut sunt stabilite prin prezentul ordin se face începând cu data de 19 ianuarie 2013.  +  Articolul 5Permisele de conducere eliberate până la data de 19 ianuarie 2013 rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 19 ianuarie 2013.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.455/2006 privind forma, dimensiunile și conținutul permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 5 octombrie 2006;b) art. 23 alin. (1) și (4) și anexa nr. 8 din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin transpune în legislația națională prevederile art. 1 alin. (1) și ale anexei I la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva 2011/94/UE a Comisiei din 28 noiembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 29 noiembrie 2011, prin pct. I din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 20 noiembrie 2012, și prin Directiva (UE) 2015/653 a Comisiei din 24 aprilie 2015 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 107 din 25 aprilie 2015. (la 24-01-2017, Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 19 ianuarie 2017 )
  Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat pentru administrație,
  Victor Paul Dobre
  București, 26 iunie 2012.Nr. 157.  +  Anexa nr. 1FORMA ȘI CONȚINUTUL PERMISULUI DE CONDUCERE(modelul Uniunii Europene de permis de conducere)I. FormaA. Forma este dreptunghiulară, având aspectul unei cărți de credit. Suportul este din policarbonat, iar personalizarea este realizată prin gravare cu laser.Caracteristicile fizice ale suportului modelului Uniunii Europene de permis de conducere sunt în conformitate cu standardele ISO 7810 și ISO 7816-1.Metodele de verificare a caracteristicilor permisului de conducere în vederea asigurării conformității cu normele internaționale sunt în concordanță cu standardul ISO 10373.Permisul de conducere prezintă următoarele elemente pentru prevenirea falsificării:– suport inert UV;%0D– model de fundal rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere, care să nu cuprindă culorile primare, cu cel puțin două culori speciale;– microscriere;– printare curcubeu;– gravare guilloche pozitiv și negativ;– elemente optice variabile;– în zona fotografiei, modelul de fundal și fotografia prezintă o zonă de suprapunere pe marginile fotografiei;– elemente vizibile și opace fluorescente;– elemente opace și transparente IR;– caracteristici swoosh ale tiparului;– tipărire prismatică;– tipărire cu grosime variabilă;– hologramă;– fereastră transparentă;– tipărire parțială tactilă.B. Dimensiunile sunt conforme cu standardul ISO 7810, după cum urmează:– lățime - 85,60 mm;– înălțime - 53,98 mm;– grosime - 0,76 mm;– raza de racordare a colțurilor - 3,18 mm.II. ConținutulII.1. Permisul de conducere este confecționat în sistem duplex (fața I și fața II verso). Informațiile înscrise pe fețele permisului trebuie să poată fi citite cu ochiul liber, iar pe fața II (verso), în cazul rubricilor 9-12, sunt folosite caractere cu înălțimea de 5 puncte.II.2. Fața I, prezentată în figura nr. 1, conține următoarele:– denumirea documentului înscrisă cu majuscule - PERMIS DE CONDUCERE;– înscrisul "ROMÂNIA" și indicativul statului în circulația internațională, "RO", încadrat într-un dreptunghi albastru și înconjurat de 12 steluțe galbene;– rubrici care cuprind următoarele date:1. numele;2. prenumele;3. data și locul nașterii;4. a) data emiterii permisului de conducere;b) data expirării permisului de conducere;c) autoritatea emitentă;d) codul numeric personal;5. numărul permisului de conducere;6. fotografia titularului;7. semnătura titularului;9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă;– cuvintele "Model al Uniunii Europene", precum și denumirea "Permis de conducere" tradusă în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, care se înscriu cu litere roz, pe fundal.II.3. Fața II (verso), prezentată în figura nr. 2, conține următoarele:– un tabel cu rubricile 9-12, având următoarele semnificații:9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă;10. data obținerii fiecărei categorii: este data obținerii categoriei prin examen. Această dată va fi retranscrisă pe noul permis la toate înlocuirile sau schimbările ulterioare ale acestuia. Fiecare câmp al datei este completat cu două cifre în următoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ. LL.AA);11. data expirării fiecărei categorii. Fiecare câmp al datei este completat cu două cifre în următoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ. LL.AA);12. informații suplimentare/restricții, în formă codificată, în privința fiecărei categorii în cauză. În cazul în care un cod se aplică tuturor categoriilor pentru care a fost eliberat permisul, acesta se poate imprima la rubrica inscripționată pe orizontală cu același număr (12) din subsolul tabelului, sub rubricile 9, 10 și 11; (la 24-01-2017, Rubrica 12 din Punctul II.3. , Anexa 1 a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 19 ianuarie 2017 ) – rubricile 13 și 14 pentru înscrieri administrative, respectiv:13. spațiu destinat înscrierii datelor necesare gestionării permisului;14. spațiu alocat pentru înscrieri administrative sau legate de siguranța rutieră;– denumirea explicativă a principalelor rubrici cuprinse pe fața I și fața II a permisului;– codul de bare.Figurile nr. 1 și 2 ale permisului de conducere, model al Uniunii EuropeneFigura nr. 1 - Fața I a permisului de conducereFigura nr. 2 - Fața II (verso) a permisului de conducere  +  Anexa nr. 2
  CODURI ARMONIZATE ALE UNIUNII EUROPENE
  Codurile armonizate ale Uniunii Europene sunt numerotate de la 01 la 99, după cum urmează:Conducător auto (considerente medicale)01. Corectarea și/sau protejarea vederii01.01. Ochelari01.02. Lentilă (lentile) de contact01.05. Acoperitoare pentru ochi01.06. Ochelari sau lentile de contact01.07. Dispozitive optice specifice02. Proteze auditive/Dispozitiv ajutător pentru comunicare03. Proteze/Orteze ale membrelor03.01. Proteze/Orteze ale membrelor superioare03.02. Proteze/Orteze ale membrelor inferioareAdaptări ale vehiculului10. Transmisie modificată10.02. Selectarea automată a treptei de viteză 10.04. Levierul schimbătorului de viteze adaptat15. Ambreiaj adaptat15.01. Pedală de ambreiaj adaptată15.02. Ambreiaj manual15.03. Ambreiaj automat15.04. Măsuri pentru a preveni obstrucționarea sau acționarea pedalei de ambreiaj 20. Sistem de frânare modificat20.01. Pedala de frână adaptată20.03. Pedala de frână adaptată pentru piciorul stâng20.04. Pedala de frână prin talpă20.05. Pedala de frână înclinată20.06. Frână de serviciu manuală (adaptată)20.07. Utilizare maximă a frânei de serviciu consolidate cu o forță de ….. N (*) [de exemplu «20.07(300N)»] Notă
  (*) Această forță arată capacitatea conducătorului auto de acționare a sistemului.
  20.09. Frână de parcare adaptată20.12. Separare înainte de pedala de frână/cu pedala la podea/cu pedala de frână detașată20.13. Frână acționată cu genunchiul20.14. Frână de serviciu acționată electronic25. Sisteme de accelerare modificate25.01. Pedală de accelerație adaptată25.03. Pedală de accelerație înclinată25.04. Pedală de accelerație acționată manual25.05. Pedală de accelerație acționată cu genunchiul25.06. Servoaccelerații (electronice, pneumatice etc.)25.08. Pedală de accelerație plasată în stânga25.09. Separare înainte de pedala de accelerație/cu pedala la podea/cu pedala de accelerație detașată31. Adaptări și protecții pedale31.01. Set suplimentar de pedale paralele31.02. Pedale la (sau aproape la) același nivel31.03. Protecție la obstrucționarea sau acționarea pedalelor de accelerație și frână atunci când acestea nu sunt acționate cu piciorul31.04. Podea înălțată32. Sisteme de accelerație și frână de serviciu combinate 32.01. Accelerație și frână de serviciu ca sistem combinat acționat cu un braț32.02. Accelerație și frână de serviciu ca sistem servo combinat33. Sisteme de accelerație, frână de serviciu și direcție combinate 33.01. Accelerație, frână de serviciu și direcție ca sistem combinat servo, acționat cu o mână33.02. Accelerație, frână de serviciu și direcție ca sistem combinat servo, acționat cu două mâini35. Dispozitive de comandă adaptate (comutatoare pentru faruri, ștergător și spălător de parbriz, claxon, semnalizatoare etc.)35.02. Dispozitive de comandă care pot fi acționate fără eliberarea volanului35.03. Dispozitive de comandă care pot fi acționate cu mâna stângă fără eliberarea volanului 35.04. Dispozitive de comandă care pot fi acționate cu mâna dreaptă fără eliberarea volanului 35.05. Dispozitive de comandă care pot fi acționate fără eliberarea volanului și a comenzilor de accelerație sau de frână combinate40. Direcție modificată40.01. Utilizare maximă a direcției cu o forță de ….. N (*) [de exemplu «40.01(140N)»] Notă
  (*) Această forță arată capacitatea conducătorului auto de acționare a sistemului.
  40.05. Volan ajustat (volan mai gros/mai subțire, volan cu diametru redus etc.)40.06. Volan cu basculare40.09. Acționare cu piciorul40.11. Mâner la volan40.14. Sistem de direcție adaptat alternativ acționat cu un braț40.15. Sistem de direcție adaptat alternativ acționat cu două brațe42. Oglindă (oglinzi) retrovizoare modificată (modificate)42.01. Oglindă retrovizoare adaptată Notă
  (*) Această forță arată capacitatea conducătorului auto de acționare a sistemului.
  42.03. Oglindă retrovizoare interioară suplimentară pentru observarea traficului42.05. Oglindă retrovizoare pentru unghiul mort43. Poziția scaunului pentru conducătorul auto43.01. Scaun pentru conducător cu înălțime adecvată pentru vizibilitate și distanță normală față de volan și pedale43.02. Scaun pentru conducător adaptat la forma corpului43.03. Scaunul conducătorului auto cu suport lateral pentru stabilitate bună43.04. Scaunul conducătorului auto cu rezemătoare pentru braț43.06. Centură de siguranță adaptată43.07. Centură de siguranță tip ham44. Modificări ale motocicletelor (folosirea subcodurilor este obligatorie)44.01. Frână cu comandă unică44.02. Frână de mână (adaptată) (la roata din față)44.03. Frână de mână (adaptată) (la roata din spate)44.04. Manetă de accelerație (adaptată)44.08. Înălțimea scaunului permite conducătorului auto, în poziția șezând, să aibă în același timp ambele picioare pe suprafața drumului44.09. Forța maximă cu care se poate aplica frâna pe roata din față de … N (*) [de exemplu «44.09(140N)»] Notă
  (*) Această forță arată capacitatea conducătorului auto de acționare a sistemului.
  44.10. Forța maximă cu care se poate aplica frâna pe roata din spate de … N (*) [de exemplu «44.10(240N)»] Notă
  (*) Această forță arată capacitatea conducătorului auto de acționare a sistemului.
  44.11. Rezemătoare pentru picioare adaptată44.12. Manetă adaptată45. Numai motocicletă cu ataș46. Numai tricicluri 47. Limitat la vehiculele cu mai mult de două roți care nu necesită poziția de echilibru a conducătorului auto la pornire, oprire și stat în picioare50. Limitat la un anumit vehicul/un anumit număr de șasiu (numărul de identificare al vehiculului, NIV)Litere utilizate în combinație cu codurile 01-44 pentru specificații suplimentare:a. stângab. dreaptac. mânăd. piciore. mijlocf. brațg. degetul mareCoduri pentru utilizare limitată61. Limitare la călătorii în timpul zilei (de exemplu: o oră după răsăritul soarelui și o oră înainte de apusul soarelui)62. Limitare la călătorii pe o rază de ... km de la locul de domiciliu/reședință al titularului sau doar în interiorul unui oraș/în perimetrul unei zone/regiuni63. Conducere fără pasageri 64. Limitare la călătorii cu o viteză de maximum ... km/h65. Conducere autorizată doar în prezența unui însoțitor care posedă permis de conducere de categorie cel puțin echivalentă 66. Fără remorcă67. Nu este permisă conducerea pe autostrăzi68. Nu este permis consumul de băuturi alcoolice69. Restricționat la conducerea vehiculelor echipate cu dispozitiv antidemaraj la sesizarea prezenței alcoolului în aerul expirat al conducătorului auto conform normelor EN 50436. Indicarea unei date de expirare a restricției este opțională [de exemplu «69» sau «69 (01.01.2016)»]Aspecte administrative70. Schimbarea permisului nr. ..., eliberat de ... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei țări terțe, de exemplu: «70.0123456789.NL»)71. Duplicatul permisului nr. ... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei țări terțe, de exemplu: «71.987654321.HR»)73. Limitat la vehiculele din categoria B tip cvadriciclu cu motor (B1)78. Limitat la vehiculele cu schimbător de viteze automat79. (…) Limitat la vehiculele care respectă specificațiile indicate în paranteze, în vederea aplicării articolului 13 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), cu modificările și completările ulterioare79.01. Limitat la vehicule cu două roți, cu sau fără ataș 79.02. Limitat la vehiculele din categoria AM cu trei roți sau de tip cvadriciclu ușor 79.03. Limitat la tricicluri 79.04. Limitat la tricicluri combinate cu o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg 79.05. Motocicletă din categoria A1 cu un raport putere/ masă de peste 0,1 kW/kg 79.06. Vehicul din categoria BE unde masa maximă autorizată a remorcii depășește 3.500 kg 80. Limitat la titularii unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria A de tip triciclu cu motor care nu au împlinit 24 de ani81. Limitat la titularii unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria A de tip motocicletă cu două roți care nu au împlinit 21 de ani95. Conducătorul auto deținător de certificat de competență profesională (CPC) care îndeplinește obligația de aptitudine profesională prevăzută în Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului până la … [de exemplu «95(01.01.12)»]96. Vehicule din categoria B combinate cu o remorcă cu o masă maximă autorizată de peste 750 kg, unde masa maximă autorizată a unei astfel de combinații depășește 3.500 kg, dar nu este mai mare de 4.250 kg97. Nu are dreptul de a conduce un vehicul din categoria C1 care intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JOUE, seria L, nr. 60, 28.04.2014) (la 24-01-2017, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 19 ianuarie 2017 )