ORDIN nr. 1.723 din 20 decembrie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010(actualizat până la data de 22 iunie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1.723 din 20 decembrie 2011
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 950 din 20 decembrie 2011
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 iunie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 1.723 din 20 decembrie 2011; ORDINUL nr. 622 din 14 iunie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor----------NOTA C.T.C.E. - S.A. Piatra-NeamţConform pct. 99 al art. unic din ORDINUL nr. 622 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 22 iunie 2012, în tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma "cod numeric personal (CNP)" se înlocuieşte cu sintagma "cod numeric personal/cod unic de asigurare, după caz".Având în vedere Referatul de aprobare nr. R.L. 4.319 din 20 decembrie 2011 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 4.167 din 20 decembrie 2011 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (5) din titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, prevăzute în anexele nr. 1-40*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.--------*) Anexele nr. 1-40 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. De la această dată se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 şi 384 bis din 1 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă  +  Anexa 1NORMA 20/12/2011