ORDIN nr. 1.110 din 30 decembrie 2010 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012(actualizat până la data de 13 iunie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1.591 din 30 decembrie 2010
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 1.110 din 30 decembrie 2010
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 iunie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 1.110 din 30 decembrie 2010; ORDINUL nr. 462 din 14 aprilie 2011; ORDINUL nr. 615 din 21 iulie 2011; ORDINUL nr. 692 din 3 august 2011; ORDINUL nr. 752 din 29 septembrie 2011; ORDINUL nr. 931 din 28 noiembrie 2011; ORDINUL nr. 1.000 din 27 decembrie 2011; ORDINUL nr. 34 din 13 februarie 2012; ORDINUL nr. 72 din 19 martie 2012; ORDINUL nr. 177 din 31 mai 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorVăzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 13.764/2010 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 3.939/2010 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.-------*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se aplică începând cu luna ianuarie 2011.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Raed Arafat---------------Semnătura a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 1.110 din 30 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2011.Preşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă  +  AnexăNORMA 30/12/2010