ORDIN nr. 2.361 din 15 iunie 2012pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii strict protejate pe raza judeţului Maramureş
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 iunie 2012    Având în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, şi Avizul Academiei Române nr. 2.892/CJ din 15 mai 2012,în temeiul art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009, şi al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, se aprobă capturarea unui număr de 5 exemplare din specia urs de pe raza fondurilor cinegetice gestionate de către Direcţia Silvică Maramureş.  +  Articolul 2 (1) Derogarea în scop ştiinţific în cazul unor specii strict protejate pe raza judeţului Maramureş, denumită în continuare derogare, se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie 2014. (2) Recoltarea exemplarelor din specia urs prevăzute la art. 1 se va face prin capturare cu capcane tip ladă, cu eliberarea ulterioară a acestora. (3) Capturarea exemplarelor din specia urs în condiţiile alin. (2) se realizează numai de către WWF - Programul Dunăre Carpaţi, denumit în continuare beneficiarul, cu personal tehnic de specialitate şi cu respectarea prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (3) se va solicita şi se va obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.  +  Articolul 3Beneficiarul are obligaţia de a informa gestionarul fondului cinegetic cu privire la acţiunea pe care urmează să o desfăşoare şi de a solicita prezenţa acestuia.  +  Articolul 4 (1) Beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute, în termen de 30 de zile de la data recoltării; modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia, în baza datelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 5Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul structurilor proprii ale autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi care răspunde pentru silvicultură, în limitele de competenţă.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbBucureşti, 15 iunie 2012.Nr. 2.361.  +  Anexa RAPORTasupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute- model -Solicitant .........................................................................................................................................Specia pentru care s-a acordat derogarea..........................................................................Numărul exemplarelor .....................................................Stadiul de dezvoltare ....................................................Starea exemplarelor înainte de prelevare .................................Starea exemplarelor după prelevare .......................................Locul de prelevare .................................................................................................................................Data prelevării ......................................Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere .................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Stocarea şi destinaţia specimenelor .....................................................................................................................................................................................................................................................................MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII[ ] În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale[ ] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi a altor bunuri[ ] În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu[ ] În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop[ ] Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)Data .......................Semnătura ..................--------