DECIZIE nr. 243 din 13 iunie 2012privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 147/2012
EMITENT
 • AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 19 iunie 2012  Având în vedere prevederile anexei nr. 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, republicată,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată,președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii emite prezenta decizie.  +  Articolul IProcedura de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 147/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 și 331 bis din 16 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La punctul 6 subpunctul 6.2, litera b) va avea următorul cuprins:b) un plic sigilat în care vor fi introduse cele 3 exemplare ale planului de investiții și care va avea mențiunea «planuri de investiții - număr RUE». Planul de investiții în original, numerotat, semnat și ștampilat va fi scanat și atașat și pe suport electronic (CD) în format PDF sau JPG.2. Anexele nr. 8 și 14 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  Președintele Agenției pentru Implementarea
  Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
  Răzvan Ioan Taraș
  București, 13 iunie 2012.Nr. 243.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 8 la procedură)PS-04.02.08
  CONȚINUT PLAN INVESTIȚII
  Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață
  Se completează numai de către AIPPIMM Numărul RUE-Plan de investiții .......................
  1. DATE GENERALE
  1. CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANȚARE (Se completează obligatoriu toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare) Subscrisa ........................... având datele de identificare de mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ........................ având calitatea de .......................... solicit finanțarea în condițiile prevederilor Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobat prin Decizia Președintelui Agenției ........... nr. ......../2012.
  Titlul planului de investiții:  
  Denumire solicitant:  
  Cod Unic de înregistrare:  
  Nr. de înregistrare la ORC:  
  Adresă solicitantului:  
  Județul:  
  Codul poștal:  
  Nr. Telefon:  
  Nr. Fax:  
  Email:  
  COD CAEN aferent activității principale:  
  COD CAEN aferent planului de investiții:  
  Locația implementării planului (adresă):  
  Persoană de contact (denumire, telefon, email):  
  IMM este plătitoare de TVA: [ ] Da [ ] Nu
  Forma juridică: S.R.L., S.R.L.-D, S.A., etc.
  Capitalul social: ............... lei, deținut de - persoane fizice: ......... % - persoane juridice: ....... %
  Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior - 2011):  
  Cifra de afaceri (conform ultimului bilanț contabil anual aprobat - pentru 2011): lei 
  Valoarea totală a planului de investiții (cheltuieli eligibile + neeligibile) - lei:  
  Valoarea eligibilă a planului de investiții: lei  
  Valoarea AFN - lei:  Procent din valoarea eligibilă a planului de investiții  
  Valoarea contribuției proprie (doar pentru cheltuieli eligibile): lei  Procent din valoarea eligibilă a planului de investiții  
  2. Viziune, strategieA. Care este esența afacerii dumneavoastră? Ce anume generează bani și profit?B1. Menționați clienții actuali și potențiali și localizarea acestora.B2. Specificați obiectivele planului de investiții.
  Obiective (Indicatori-țintă)UM 2012 2013 2014 2015
  Cifra de afaceri lei     
  Profit lei     
  Număr de salariațiNumăr de persoane     
  C. Enunțați "punctele tari" ale afacerii dumneavoastră. În această secțiune faceți analiza SWOT a acesteia.
  3. Istoric, management, resurse umane, activitate curentă3.1. IstoricCum a apărut ideea dumneavoastră de afacere?Care au fost principalele etape de dezvoltare ale afacerii dumneavoastră până în prezent?/Acțiuni întreprinse până la solicitarea AFN (dacă este cazul).Ce activități generează astăzi profitul firmei și sursele de dezvoltare?3.2. Management, resurse umaneManagement:
  Numele, prenumele și vârsta Funcția în societateși principalele responsabilități pe scurt Experiența în domeniu Studii/Specializări cu impact asupra afacerii propuse
      
      
      
      
  Atașați un curriculum vitae pentru fiecare persoană din conducerea executivă și orice altă persoană relevantă.De asemenea atașați documente justificative care să ateste pregătirea în domeniu și experiența.Evidențiați felul în care cunoștințele/specializările/experiența fiecăruia dintre manageri influențează în mod pozitiv evoluția firmei.Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului
   2012*) 2013 2014 2015
  Total, din care:     
  - conducere     
  - TESA     
  - execuție     
  Notă
  *) Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, la momentul depunerii documentației de decont.
  3.3. Activitatea curentă3.3.1. Produsele/Serviciile actualeDescrieți tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de prețuri, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje în raport cu concurența.
  Produs/ServiciuCantitatea vândută la ultima raportare financiară UM Valoarea - lei - Ponderea în vânzările totale
  Produsul 1/ Serviciul 1     
  Produsul 2/ Serviciul 2     
  Produsul 3/ Serviciul 3     
  3.3.2. Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale și servicii
  Furnizori Forma juridică și localitateaCantitatea anualăși % în total necesar aprovizionare în materie primăValoarea anuală a achizițiilor(lei) Frecvența aprovizionăriiși termene de plată
  Materie primă/Serviciu     
      
      
      
  Materie primă/Serviciu    
      
      
      
  Materie primă/Serviciu    
      
      
                                                                ┌──────────────┐ Pondere materii prime importate (%) în total materii prime: │ │                                                              └──────────────┘
  3.3.3. Descrierea procesului tehnologic actualPrezentați fluxul tehnologic actual și principalele utilaje și echipamente utilizate în procesul tehnologic. (Se vor prezenta principalele activități necesare de la aprovizionarea cu materie primă până la vânzarea produselor și echipamentele/utilajele aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora, capacitatea de producție și gradul de încărcare existent.)Evidențiați principalele probleme existente în fluxul tehnologic.
  4. Prezentarea proiectului4.1. Descrierea proiectului de investițiiPrecizați în ce constă proiectul și care sunt principalele activități necesare pentru realizarea acestuia.4.2. Locația proiectului și modul de asigurare cu utilități4.3. Modificările necesar a fi operate în structura și numărul personalului angajat(Prezentați numărul de posturi create, tipul postului, calificarea necesară, salariul lunar propus.Noua organigramă poate fi atașată, dacă e cazul.)4.4. Dimensionarea valorii de investiție
  Elementul de investiție Numărul de bucăți Valoarea totală fără TVA - lei - Valoarea eligibilă Documentul de fundamentare valoareDurata de amortizare (ani)
        
        
        
  TOTAL:      
  NOTĂ:Se pot atașa oferte ale elementelor de investiții care se doresc a fi achiziționate în cadrul proiectului.
  4.5. Planul de finanțare a proiectului Structura de finanțare a proiectului de investiții:
  Surse de finanțare Fără TVA
  lei %
  AFN   
  Aport propriu  
  TOTAL valoare de investiție 100%
  4.6. Tipul de bunuri/servicii pentru care se solicită finanțarea în cadrul Programului:
  Denumirea bunului/serviciului*1) Codul de clasificare (dacă este cazul)*2) Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile*3)Valoarea finanțării nerambursabile *4)
  a) achiziționarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/mulțifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audiovideo etc.): 1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................  ........... ............
  b) achiziționarea de cititoare pentru cod de bare: 1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................    
  c) achiziționarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare: 1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................    
  d) achiziționarea de aparate de marcat electronice fiscale: 1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................    
  e) achiziționarea de echipamente tehnologice - mașini, utilaje și instalații de lucru, inclusiv software-ul aferent, aparate și instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților pentru care a solicitat finanțare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente și automate muzicale: 1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................    
  f) achiziționarea de electro-și motostivuitoare: 1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................    
  g) investițiile în active necorporale referitoare la brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepturi și active similare (francize), etichetare ecologică, software pentru comerțul on-line, software necesar desfășurării activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață:1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................    
  h) achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 Mobilier, 3.2 Aparatură birotică și 3.3 Sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare: 1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................    
  i) achiziționarea de mijloace de transport marfă/mijloace de transport care să se încadreze în subgrupa 2.3.2.1.4. din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, pentru activitățile specifice activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață și aflate în legătură directă sau complementară cu activitățile codului CAEN pe care se accesează Programul: 1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................    
  j) certificarea unui sistem de management al calității/mediului/sănătății și securității ocupaționale/siguranței alimentelor, în conformitate cu unul dintre standardele: SRENISO 9001:2008 (sistem de management al calității); SREN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranței alimentelor); OHSAS 18001:2007 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale), simplu sau integrat: 1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................    
  k) realizarea unui site pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu dețin alt site, și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de eliberare a AFN: 1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................    
  l) achiziționarea de spații pentru desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, destinate realizării activității pentru care s-a solicitat finanțare*5): 1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................    
  m) achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie,precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie*6) pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare: 1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................    
  n) achiziționarea de spații, echipamente, utilaje necesare activităților de agrement aflate în legătură directă sau complementară cu activitățile codului CAEN pe care se accesează Programul (de exemplu, saune, piscine etc.): 1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................    
  o) promovarea on-line a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, elaborarea și producția de materiale tipărite de promovare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, pe suport hârtie și pe suport electronic: 1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................    
  p) participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificareprofesională/specializare/ perfecționare profesională în domeniul activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, pentru care a solicitat finanțare, participarea la cursuri privind noțiuni fundamentale de igienă necesare în activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață: 1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................    
  r) consultanță privind întocmirea documentației de implementare a sistemelor de management: 1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................    
  s) consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program: 1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................    
  TOTAL*7):    
  Notă
  *1) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică și numărul de bucăți.
  *2) Se va completa pentru activitățile de achiziționare a mijloacelor fixe, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.
  *3) Valoarea integrală a cheltuielilor eligibile fără TVA.
  *4) 80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici și 60% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA, dar nu mai mult de valoarea maximă conform anexei nr. 2 la procedură, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă.
  *5) Valoarea activului achiziționat în cazul Programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor din România, exclusiv pentru spațiile din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă.
  *6) Sursă regenerabilă de energie, conform definiției din Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare (abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie).
  *7) Valoarea totală a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depăși 100.000 lei.
  5. Analiza piețeiDescrierea principalilor clienți - segmentul societății de piață, a principalilor furnizori, concurenți, a poziției produselor/serviciilor societății pe piață comparativ cu cele ale concurenței.6. Analiza operațională - după implementarea proiectului6.1. Descrierea procesului tehnologicDescrieți pe scurt fluxul tehnologic după implementarea proiectului.Evidențiați modificările/îmbunătățirile aduse de implementarea proiectului în flux.6.2. Prezentați output-urile generate prin implementarea planului de investiții în termeni de profit, CA și cotă de piață7. Rezultate așteptate după implementarea planului de investiții7.1. Numărul de locuri de muncă permanente nou-create, cu normă întreagă (create după încheierea contractului de finanțare - se va prezenta dovada la decont)7.2. Creșterea cifrei de afaceri față de anul anterior7.3. Creșterea profitului brut față de anul anterior8. Justificarea necesității finanțării nerambursabile și a oportunității achiziției9. A. Sustenabilitatea proiectuluiB. Proiecții financiare1. Cash flow
  CASH FLOW
  Nr. crt.Explicații/lună L7/2012L8/2012L9/2012L10/2012L11/2012L12/2012AN 2012AN 2013AN 2014AN 2015
  I Sold inițial disponibil (casă și bancă)          
  A Intrări de lichidități(1+2+3+4)          
  1 din vânzări           
  2 din credite primite           
  3 alte intrări de numerar (aport propriu etc.)           
  4. Alocație financiară nerambursabilă           
   Total disponibil (I+A)           
  B Utilizări numerar din exploatare           
  1 Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile aferente activității desfășurate           
  2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)           
  3 Chirii           
  4 Utilități           
  5 Costuri funcționare birou           
  6 Cheltuieli de marketing           
  7 Asigurări           
  8 Reparații/Întreținere           
  9 Servicii cu terții           
  10 Impozite, taxe și vărsăminte asimilate          
  11 Alte cheltuieli           
  C Cheltuieli pentru investiții (Valoarea totală a proiectului)           
  D Credite angajate (inclusiv leasing)           
   rambursări rate de credit scadente           
   dobânzi și comisioane           
  E Plăți/Încasări pentru impozite și taxe (1-2+3)           
  1 Plăți TVA           
  2 Rambursări TVA           
  3 Impozit pe profit/ cifra de afaceri           
  F Dividende           
  G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)           
  H Flux net de lichidități (A-G)           
  II Sold final disponibil (I+H)           
  NOTĂ:Planul de investiții va fi însoțit în mod obligatoriu de bilanțul contabil la 31 decembrie 2011, înregistrat la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice pe a căror rază își au sediul operatorii economici, în copie certificată.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 14 la procedură)PS-04.02.14
  Grila de evaluare a planului de investiții
  Grila de evaluare a planului de investiții Punctajul
  1. Date generale 0
  2. Viziune, strategie 8
  3. Istoric, management, resurse umane, activitate curentă 15
  4. Prezentarea proiectului 15
  5. Analiza pieței 15
  6. Analiza operațională 9
  7. Rezultate așteptate după implementarea planului de investiții 8
  8. Justificarea necesității finanțării nerambursabile și a oportunității achiziției 5
  9. Sustenabilitatea proiectului: - cash flow pozitiv - 5 puncte - valoarea cifrei de afaceri nete la 31 decembrie 2011 ≤ 100.000 lei - 5 puncte 100.001- 500.000 lei - 10 puncte 500.001-1.000.000 lei - 15 puncte ≥ 1.000.001 lei - 20 de puncte 25
  TOTAL: 100
  NOTĂ:Punctajul maxim aferent capitolelor se obține prin tratarea completă a tuturor subcapitolelor din planul de investiții.
  ----