ORDIN nr. 385 din 23 februarie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea utilizării machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ(actualizat până la data de 13 iunie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 209 din 21 martie 2011
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 385 din 23 februarie 2011
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 iunie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 176 din 31 mai 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere:- Referatul de aprobare nr. Cs.A. 2.978/2011 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 791/2011 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;- titlul II şi titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012,în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă utilizarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ, finanţate în anii 2011 şi 2012 din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform anexelor nr. 1 şi 2.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ, conform anexei nr. 3.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătăţii să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate cu scop curativ, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă, Sindromul Prader Willi), precum şi centrele-pilot şi alţi furnizori privaţi de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă  +  Anexa 1 UNITATEA SANITARĂ: ...................................1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE:1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunereRaportare pentru ......................................(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012.)TABELUL 1.1.1 - SITUAŢIA BENEFICIARILOR DE MEDICAMENTE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)*Font 9*┌──────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────┬───────────────┬───────────┐│ Nr. persoane │ │ Nr. total │ Cheltuieli cu │ Cheltuieli │ ││ infectate │Nr. persoane│ beneficiari │medicamente pentru│cu medicamente │Cheltuieli ││ HIV/SIDA │cu tratament│cărora li s-au│persoane infectate│pentru persoane│ totale ││cărora li s-au│postexpunere│ eliberat │ HIV/SIDA cărora │ cu tratament │medicamente││ eliberat │ │ medicamente │ li s-au eliberat │ postexpunere │ ││ medicamente │ │ │ medicamente │ │ │├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┤│ C1 │ C2 │ C3=C1+C2 │ C4 │ C5 │ C6=C4+C5 │├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │└──────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────┴───────────────┴───────────┘TABELUL 1.1.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)*Font 9*┌──────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┐│Valoare medicamente în│ Valoare medicamente │ Valoare medicamente │Valoare medicamente ││ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │în stoc la sfârşitul││perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare │ perioadei de ││ │ │ │ raportare │├──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤└──────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┘C3 = C6 din tabelul 1.1.1UNITATEA SANITARĂ: ...................................1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE:1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculozăRaportare pentru ..................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010)TABELUL 1.2.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI, A NUMĂRULUI DE EXAMENE BACTERIOLOGICE ŞI RADIOLOGICE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)*Font 7*┌──────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────────────────┬──────┬────────────┬────────────┬───────┬──────┐│ Nr. bolnavi cărora li s-au │ │ │ │ Cheltuieli cu medicamentele │ │ Total │ Total │ │ ││ eliberat medicamente │Total │ Nr. │ Nr. │ │ │ cheltuieli │ cheltuieli │Total │ │├───────────┬──────────┬───────┤bolnavi│examene│examene├───────────┬──────────┬────────┤Total │cu materiale│cu materiale│cheltu-│Total ││ Total │ Total │ │cărora │bacteri│radio- │ Total │ Total │ │chel- │ sanitare │ sanitare │ieli cu│chel- ││ bolnavi cu│ bolnavi │Bolnavi│li s-au│ologice│logice │ bolnavi cu│bolnavi cu│Bolnavi │tuieli│ pentru │ pentru │materi-│tuieli││tuberculoză│ cu │ cu │elibe- │ │ │tuberculoză│tratament │ cu │ cu │ examene │ examene │ale sa-│ ││categoria I│tratament │tubercu│rat │ │ │categoria I│indivi- │tubercu-│medi- │ bacterio- │radiologice │nitare │ ││ II, III │indivi- │ loză │medica-│ │ │ II, III │dualizat │ loză │camen-│ logice │ │ │ ││(regim I, │dualizat, │ MDR │mente │ │ │(regim I, │din care: │ MDR │ te │ │ │ │ ││ II, III) │din care: │ │ │ │ │ II, III) │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼───────┼──────┤│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+ │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │C10= │ C11 │ C12 │ C13= │ C14= ││ │ │ │ C2 │ │ │ │ │ │C7+C8 │ │ │ C11+ │ C10+ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C12 │ C13 │├───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┴────────┴──────┴────────────┴────────────┴───────┴──────┘TABELUL 1.2.2 - SITUAŢIA STOCULUI MEDICAMENTELOR ŞI MATERIALELOR SANITARE (LEI)*Font 7*┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┐│ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││medicamente │medicamente │medicamente │medicamente │ materiale │ materiale │ materiale │ materiale ││ în stoc la │ intrate în │ consumate │ în stoc la │sanitare în stoc│sanitare intrate│ sanitare │sanitare în stoc││ începutul │ cursul │ în cursul │ sfârşitul │ la începutul │ în cursul │ consumate în │ la sfârşitul ││perioadei de│perioadei de│perioadei de│perioadei de│ perioadei de │ perioadei de │cursul perioadei│ perioadei de ││ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ de raportare │ raportare │├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2-C3 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8=C5+C6-C7 │├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘C3 = C10 din tabelul 1.2.1C7 = C13 din tabelul 1.2.1UNITATEA SANITARĂ: ...................................3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE:3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologiceRaportare pentru .......................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)TABELUL 3.1.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)*Font 8*┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────┬───────────┐│ Nr. bolnavi cărora li s-au │ │Cheltuieli cu medicamentele, pentru:│ ││ eliberat medicamente │Total bolnavi│ │ │├─────────┬─────────────┬─────────────┤ pentru care ├─────────┬────────────┬─────────────┤Cheltuieli ││ Terapie │ Medicamente │ Medicamente │s-au eliberat│ Terapie │Medicamente │ Medicamente │ totale ││standard │cu aprobarea │cu aprobarea │ medicamente │standard │cu aprobarea│cu aprobarea │ ││ │comisiei CAS │comisiei CNAS│ │ │comisiei CAS│comisiei CNAS│ │├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+C7│├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘TABELUL 3.1.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)┌───────────────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐│ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││ medicamente în │ medicamente │ medicamente │ medicamente în ││ stoc la începutul │ intrate în │ consumate în │stoc la sfârşitul││ perioadei de │ cursul perioadei │ cursul perioadei │ perioadei de ││ raportare │ de raportare │ de raportare │ raportare │├───────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├───────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │└───────────────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘C3 = C8 din tabelul 3.1.1UNITATEA SANITARĂ: ...................................3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE:3.2. Subprogramul de monitorizare a 4evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CTRaportare pentru .....................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)TABELUL 3.2.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE MONITORIZAŢI PRIN PET-CT ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)┌─────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────┐│Nr. de bolnavi cu │ Numar │Cheltuieli pentru bolnavii cu ││afecţiuni oncologice │investigaţiice │afecţiuni oncologice monitorizaţi ││monitorizaţi prin PET-CT │ │ prin PET-CT │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │├─────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────┤│ │ │ │└─────────────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────────┘UNITATEA SANITARĂ: ...................................4. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL SURDITĂŢII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (implant cohlear şi proteze auditive)Raportare pentru .....................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)TABELUL 4.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU SURDITATE TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)*Font 8*┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ Nr. bolnavi cu surditate beneficiari de: │ Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru: │├───────────────┬────────────┬───────────┬───────────┼───────────────────┬────────────┬───────┬─────────┤│Implant cohlear│Protezăă BAHA│ VIBRANT │ TOTAL │Implanturi cohleare│Proteze BAHA│VIBRANT│ TOTAL │├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2+C3│ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+││ │ │ │ │ │ │ │ +C7 │├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────┴────────────┴───────┴─────────┘TABELUL 4.2.- SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)*Font 9*┌─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐│ │Valoare materiale│Valoare materiale│Valoare materiale │Valoare materiale││ │sanitare în stoc │sanitare intrate │sanitare consumate│sanitare în stoc ││ Materiale │ la începutul │ în cursul │ în cursul │ la sfârşitul ││ sanitare │ perioadei de │ perioadei de │ perioadei de │ perioadei de ││ │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│Implanturi │ │ │ │ ││cohleare │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│Proteze BAHA │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│Proteză VIBRANT │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 4.1C3 proteze BAHA = C6 din tabelul 4.1C3 protezăă VIBRANT = C7 din tabelul 4.1C3 TOTAL = C8 din tabelul 4.1UNITATEA SANITARĂ: ....................................5. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARATRaportare pentru ......................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)TABELUL 5.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)*Font 8*┌───────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────┬───────────┐│Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat│ │ Cheltuieli cu medicamentele, │Cheltuieli ││ medicamente, pe tip de terapie │ Nr. │ pentru: │ totale cu │├────────┬───────────┬──────────────┤total bolnavi├──────────┬──────────┬──────────────┤medicamente││Insulină│ ADO │ADO + insulină│ │ Insulină │ ADO │ADO + insulină│ │├────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+C7│├────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴───────────┘TABELUL 5.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)┌─────────────────────┬────────────────────┬────────────────┬──────────────────┐│ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││ medicamente în │ medicamente │ medicamente │ medicamente în ││ stoc la începutul │ intrate în │ consumate în │stoc la sfârşitul ││ perioadei de │ cursul perioadei │cursul perioadei│ perioadei de ││ raportare │ de raportare │ de raportare │ raportare │├─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │└─────────────────────┴────────────────────┴────────────────┴──────────────────┘C3 = C8 din tabelul 5.1TABELUL 5.3 - SITUAŢIA BOLNAVILOR EVALUAŢI PRIN DOZAREA HEMOGLOBINEI GLICATE (HbA1c) ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Numar bolnavi cu diabet zaharat │ Cheltuieli pentru evaluarea ││ evaluaţi prin dozarea HbA1c │ bolnavilor prin dozarea HbA1c │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ C1 │ C2 │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘UNITATEA SANITARĂ: ...............................6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RAREScleroză multiplă (6.1)Raportare pentru .................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)TABELUL 6.1.1. SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. bolnavi cu scleroză multiplă cărora li s-au eliberat │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: ││ medicamente: │ │├──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┼──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────┤│Interferon│Interferon│Glatiramer│Natalizumab│ TOTAL │Interferon│Interferon│Glatiramer│Natalizumab│ TOTAL ││ beta 1a │ beta 1b │ acetat │ │ │ beta 1a │ beta 1b │ acetat │ │ │├────┬─────┼─────┬────┼──────────┼───────────┤ ├────┬─────┼─────┬────┼──────────┼───────────┤ ││Avo-│Rebif│Beta │Exta│Copaxone │ Tysabri │ │Avo-│Rebif│Beta │Exta│Copaxone │ Tysabri │ ││nex │ │feron│via │ │ │ │nex │ │feron│via │ │ │ │├────┼─────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────┼─────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │C7=C1+...+C6│ C8 │ C9 │ C10 │ C11│ C12 │ C13 │C14=C8+..+C13│├────┼─────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────┼─────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴────────────┴────┴─────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴─────────────┘TABELUL 6.1.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)*Font 9*┌───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┐│ │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││ │ medicamente în │ medicamente │ medicamente │ medicamente în ││ Medicament │stoc la începutul│ intrate în │ consumate în │stoc la sfârşitul││ │ perioadei de │cursul perioadei│cursul perioadei│ perioadei de ││ │ raportare │ de raportare │ de raportare │ raportare │├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│Avonex │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│Rebif │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│Betaferon │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│Extavia │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│Copaxone │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│Tysabri │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┘C3 Avonex = C8 din tabelul 6.1.1.C3 Rebif = C9 din tabelul 6.1.1.C3 Betaferon = C10 din tabelul 6.1.1.C3 Extavia = C11 din tabelul 6.1.1.C3 Copaxone = C12 din tabelul 6.1.1.C3 Tysabri = C13 din tabelul 6.1.1.C3 Total= C14 din tabelul 6.1.1.UNITATEA SANITARĂ: .............................................6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RAREHemofilie, talasemie (6.2)Raportare pentru ..............................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)TABELUL 6.2.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU HEMOFILIE ŞI TALASEMIE TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat │ │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │ ││ medicamente pentru: │ │ │ │├────────────────────────────────────────┬─────────┤ Total ├─────────────────────────────────────┬─────────┤ ││ Hemofilie │ │ bolnavi │ Hemofilie │ │ │├────────────┬─────────────────┬─────────┤ │beneficiari├────────────┬──────────────┬─────────┤ │Cheltuieli││ Fără │ Cu intervenţie │ Total │ │în luna de │ Fără │Cu intervenţie│ Total │ │ totale ││intervenţie │ chirurgicală │ bolnavi │Talasemie│ raportare │intervenţie │ chirurgicală │ bolnavi │Talasemie│ ││chirurgicală│ majoră │ cu │ │ │chirurgicală│majoră pentru │ cu │ │ ││ majoră │pentru artropatii│hemofilie│ │ │ majoră │ artropatii │hemofilie│ │ ││ │ invalidante │ │ │ │ │ invalidante │ │ │ │├────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ C1 │ C2 │C3=C1+C2 │ C4 │ C5=C3+C4 │ C6 │ C7 │C8=C6+C7 │ C9 │C10=C8+C9 │├────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘TABELUL 6.2.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)┌───────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────┐│ │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││ │ medicamente în │ medicamente │ medicamente │medicamente în││Medicamente│stoc la începutul│ intrate în │ consumate în │ stoc la ││ pentru: │ perioadei de │cursul perioadei│cursul perioadei│ sfârşitul ││ │ raportare │ de raportare │ de raportare │ perioadei de ││ │ │ │ │ raportare │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤│Hemofilie │ │ │ │ │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤│Talasemie │ │ │ │ │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │└───────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────────┘C3 hemofilie = C8 din tabelul 6.2.1C3 talasemie = C9 din tabelul 6.2.1C3 total = C10 din tabelul 6.2.1UNITATEA SANITARĂ: .............................................6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RAREAlte boli rare (6.3) - medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închisRaportare pentru ..............................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)Tabelul 6.3.1. Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru: │├─────────┬─────────┬──────────┬──────┬─────┬─────┬───────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────┤│Boli │Boli │Miastenie │Osteo-│Boala│Boala│Tiro- │Mucopoli- │Mucopoli- │Afibrino- │Sindrom │ HTPA ││neurolo- │neurolo- │gravis - │geneză│Fabry│Pompe│zinemie│zaharidoză│zaharidoză│genemie │de imuno- │ ││gice │gice │crize │imper-│ │ │ │tip II │tip I │congenitală│deficienţă│ ││degenera-│degenera-│miastenice│fectă │ │ │ │(sindromul│(sindromul│ │primară │ ││tive/ │tive/ │ │ │ │ │ │Hunter) │Hurler) │ │ │ ││inflama- │inflama- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││torii │torii - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │puseu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │├─────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴─────────┴──────────┴──────┴─────┴─────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────┘-------------Tabelul 6.3.1. din anexa 1 a fost modificat de anexa 1 din ORDINUL nr. 176 din 31 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 13 iunie 2012, conform pct. 1 al art. I din acelaşi act normativ.Tabelul 6.3.2. Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cheltuieli pentru medicamente boli rare: │├─────────┬─────────┬──────────┬──────┬─────┬─────┬───────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────┬──────┤│Boli │Boli │Miastenie │Osteo-│Boala│Boala│Tiro- │Mucopoli- │Mucopoli- │Afibrino- │Sindrom │HTPA│Total ││neurolo- │neurolo- │gravis - │geneză│Fabry│Pompe│zinemie│zaharidoză│zaharidoză│genemie │de imuno- │ │chel- ││gice │gice │crize │imper-│ │ │ │tip II │tip I │congenitală│deficienţă│ │tuieli││degenera-│degenera-│miastenice│fectă │ │ │ │(sindromul│(sindromul│ │primară │ │ ││tive/ │tive/ │ │ │ │ │ │Hunter) │Hurler) │ │ │ │ ││inflama- │inflama- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││torii │torii - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │puseu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼──────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12│ C13 │├─────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴─────────┴──────────┴──────┴─────┴─────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────┴──────┤-------------Tabelul 6.3.2. din anexa 1 a fost modificat de anexa 1 din ORDINUL nr. 176 din 31 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 13 iunie 2012, conform pct. 1 al art. I din acelaşi act normativ.Tabelul 6.3.3. Situaţia stocului de medicamente (lei)*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┐│ Medicamente pentru: │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Valoarea ││ │medicamen-│medicamen-│medicamen-│medicamen- ││ │telor în │telor │telor │telor în ││ │stoc la │intrate în│consumate │stoc la ││ │începutul │cursul │în cursul │sfârşitul ││ │perioadei │perioadei │perioadei │perioadei ││ │ de │ de │ de │ de ││ │raportare │raportare │raportare │raportare │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2-C3│├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Boli neurologice degenerative/inflamatorii │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Boli neurologice degenerative/inflamatorii - │ │ │ │ ││puseu acut │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Miastenie gravis - crize miastenice │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Osteogeneză imperfectă │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Boala Fabry │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Boala Pompe │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Tirozinemie │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Afibrinogenemie congenitală │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Sindrom de imunodeficienţă primară │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│HTPA │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii = C1 din tabelul 6.3.2.C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii - puseu acut = C2 din tabelul 6.3.2.C3 Miastenie gravis - crize miastenice = C3 din tabelul 6.3.2.C3 Osteogeneză imperfectă = C4 din tabelul 6.3.2.C3 Boala Fabry = C5 din tabelul 6.3.2.C3 Boala Pompe = C6 din tabelul 6.3.2.C3 Tirozinemie = C7 din tabelul 6.3.2.C3 Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) = C8 din tabelul 6.3.2.C3 Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) = C9 din tabelul 6.3.2.C3 Afibrinogenemie congenitală = C10 din tabelul 6.3.2.C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C11 din tabelul 6.3.2.C3 HTPA = C12 din tabelul 6.3.2.C3 TOTAL = C13 din tabelul 6.3.2.-------------Tabelul 6.3.3. din anexa 1 a fost modificat de anexa 1 din ORDINUL nr. 176 din 31 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 13 iunie 2012, conform pct. 1 al art. I din acelaşi act normativ.UNITATEA SANITARĂ: ...................................8. PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI ENDOCRINERaportare pentru .....................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)TABELUL 8.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE AFECŢIUNE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────┐│ Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat │Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │ ││ medicamente pentru: │ │ │├───────────┬────────────┬────────────┬───────────┼───────────┬────────────┬────────────┤ ││ │ Guşă prin │ Guşă prin │ │ │ Guşă prin │ Guşă prin │Cheltuieli ││ │tireomegalie│tireomegalie│ │ │tireomegalie│tireomegalie│ totale ││Osteoporoză│ datorată │ datorată │ Total │Osteoporoză│ datorată │ datorată │ ││ │carenţei de │proliferării│ │ │carenţei de │proliferării│ ││ │ iod │ maligne │ │ │ iod │ maligne │ │├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2+C3│ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+C7│├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┘TABELUL 8.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)┌──────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────┐│ │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││ │ medicamente │ medicamente │ medicamente │ medicamente ││ Medicamente │ în stoc la │ intrate în │ consumate în │ în stoc la ││ pentru: │ începutul │ cursul │ cursul │ sfârşitul ││ │ perioadei de │ perioadei de │ perioadei de │perioadei de ││ │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤│Osteoporoză │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤│Guşă carenţă iod │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤│Guşă proliferare │ │ │ │ ││malignă │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤│TOTAL │ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────┘C3 osteoporoză = C5 din tabelul 8.1C3 guşă carenţă iod = C6 din tabelul 8.1C3 guşă proliferare malignă = C7 din tabelul 8.1C3 TOTAL = C8 din tabelul 8.1UNITATEA SANITARĂ: ...................................9. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIERaportare pentru ......................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)TABELUL 9.1 - SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI BENEFICIARI AI PROGRAMULUI*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────┬────┐│ Nr. de endoproteze │Nr. │Nr. │Nr. bol- │ │├──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┤bol-│bol-│navi cu │ ││ │ │ │ │ │Pro- │Pro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │navi│navi│implant │ ││ │ │ │ │ │teză │teză │Pro- │ │Pro- │Ele- │Pro- │ │ │ │ │ │cu │cu │segmentar│Nr. ││ │Pro- │ │Pro- │ │totală│totală│teză │Pro- │teză │mente │teză │Pro-│Pro- │Pro-│Alte │Total│en- │en- │de coloa-│to- ││ │teză │ │teză │ │ge- │ ge- │uni- │teză │totală│de │totală│teză│teză │teză│endo-│endo-│do- │do- │ nă │tal ││Pro- │totală│Pro- │bi- │Pro- │nunchi│nunchi│compar-│totală│şold │ran- │ ge- │tota│par- │tota│pro- │pro- │pro-│pro-├────┬─┬──┤bol-││teză │şold │teză │polară│teză │cimen-│cimen-│timen- │şold │neci- │for- │nunchi│lă │ţială│lă │teze │teze │teze│teze│ │ │a │navi││totală│cimen-│totală│şold │Moore│tată │tată │tală │cimen-│men- │sare │cimen-│umăr│umăr │cot │ │ │ │tu- │To- │c│d │pro-││şold │tată │şold │cimen-│ │fără │ cu │ ge- │tată │tată │cotil │ tată │ │ │ │ │ │ │mo- │tal │o│u │gram││cimen-│tip │neci- │tată │ │stabi-│stabi-│nunchi │REVI- │REVI- │şi │REVI- │ │ │ │ │ │ │rale│din │p│l │ ││tată │luxa- │men- │ │ │lizare│lizare│ │ ZIE │ ZIE │meta- │ ZIE │ │ │ │ │ │ │ │care│i│ţ │ ││ │ţie │tată │ │ │post. │post. │ │ │ │fizo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │i│i │ ││ │conge-│ │ │ │ │ │ │ │ │dia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nitală│ │ │ │ │ │ │ │ │fizară│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │femur │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼─┼──┼────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │C13 │ C14 │C15 │ C16 │C17= │C18 │C19 │C20 │C│C │C23=││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1+..│ │ │ │2│2 │C18+││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+C16 │ │ │ │1│2 │C19+││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C20 │├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼─┼──┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴─┴──┴────┘TABELUL 9.2 - SITUAŢIA CHELTUIELILOR PE TIPURI DE ENDOPROTEZE ŞI IMPLANT SEGMENTAR DE COLOANĂ (LEI)*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┬────┐│ Cheltuieli pentru endoproteze │Chel│Cheltuieli│ │├──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┤tu- │ pentru │ ││ │ │ │ │ │Pro- │Pro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ieli│implant │Chel││ │ │ │ │ │teză │teză │Pro- │ │Pro- │Ele- │Pro- │ │ │ │ │ │ptr.│segmentar │tu- ││ │Pro- │ │Pro- │ │totală│totală│teză │Pro- │teză │mente │teză │Pro-│Pro- │Pro-│Alte │Total│en- │de coloană│ieli││ │teză │ │teză │ │ge- │ ge- │uni- │teză │totală│de │totală│teză│teză │teză│endo-│chel-│do- │ │to- ││Pro- │totală│Pro- │bi- │Pro- │nunchi│nunchi│compar-│totală│şold │ran- │ ge- │tota│par- │tota│pro- │tu- │pro-├────┬──┬──┤tale││teză │şold │teză │polară│teză │cimen-│cimen-│timen- │şold │neci- │for- │nunchi│lă │ţială│lă │teze │ieli │teze│ │ │a │ ││totală│cimen-│totală│şold │Moore│tată │tată │tală │cimen-│men- │sare │cimen-│umăr│umăr │cot │ │ptr. │tumo│To- │ c│d │pro-││şold │tată │şold │cimen-│ │fără │ cu │ ge- │tată │tată │cotil │ tată │ │ │ │ │endo-│rale│tal │ o│u │gram││cimen-│tip │neci- │tată │ │stabi-│stabi-│nunchi │REVI- │REVI- │şi │REVI- │ │ │ │ │pro- │ │din │ p│l │ ││tată │luxa- │men- │ │ │lizare│lizare│ │ ZIE │ ZIE │meta- │ ZIE │ │ │ │ │teze │ │care│ i│ţ │ ││ │ţie │tată │ │ │post. │post. │ │ │ │fizo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ i│i │ ││ │conge-│ │ │ │ │ │ │ │ │dia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nitală│ │ │ │ │ │ │ │ │fizară│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │femur │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼──┼──┼────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │C13 │ C14 │C15 │ C16 │C17= │C18 │C19 │C │C │C22=││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1+..│ │ │2 │2 │C17+││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+C16 │ │ │0 │1 │C18+││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C19 │├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼──┼──┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴──┴──┴────┘NOTĂ:Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. Exemplu, în coloana C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale de şold cimentate şi a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.TABELUL 9.3 - SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)*Font 7*┌────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare││ Materiale sanitare │ în stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │ în stoc la sfârşitul ││ │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤│Endoproteze + ciment│ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤│Endoproteze tumorale│ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤│Implant segmentar │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │└────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘C3 endoproteze = C17 din tabelul 9.2C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 9.2C3 implant segmentar = C19 din tabelul 9.2C3 TOTAL = C20 din tabelul 9.2NOTĂ:Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale şi instrumentaţie segmentară de coloană.TABELUL 9.4 - SITUAŢIA NUMĂRULUI DE ENDOPROTEZE ŞI IMPLANTURI SEGMENTARE DE COLOANĂ RĂMASE ÎN STOC LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────┐│ Nr. endoproteze │Nr. de │ │├──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬───────┤implanturi│ ││ │ │ │ │ │Pro- │Pro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │segmentare│ ││ │ │ │ │ │teză │teză │Pro- │ │Pro- │Ele- │Pro- │ │ │ │ │ │de coloană│Număr││ │Pro- │ │Pro- │ │totală│totală│teză │Pro- │teză │mente │teză │Pro- │Pro- │Pro- │Alte │Total ├────┬──┬──┤ de ││ │teză │ │teză │ │ge- │ ge- │uni- │teză │totală│de │totală│teză │teză │teză │endo-│endo- │To- │c │ a│endo-││Pro- │totală│Pro- │bi- │Pro- │nunchi│nunchi│compar-│totală│şold │ran- │ ge- │totală│par- │totală│pro- │pro- │tal │o │ d│pro- ││teză │şold │teză │polară│teză │cimen-│cimen-│timen- │şold │neci- │for- │nunchi│umăr │ţială│cot │teze │teze în│din │p │ u│teze ││totală│cimen-│totală│şold │Moore│tată │tată │tală │cimen-│men- │sare │cimen-│ │umăr │ │ │luna de│care│i │ l│tumo-││şold │tată │şold │cimen-│ │fără │ cu │ ge- │tată │tată │cotil │ tată │ │ │ │ │rapor- │ │i │ ţ│rale ││cimen-│tip │neci- │tată │ │stabi-│stabi-│nunchi │REVI- │REVI- │şi │REVI- │ │ │ │ │tare │ │ │ i│ ││tată │luxa- │men- │ │ │lizare│lizare│ │ ZIE │ ZIE │meta- │ ZIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ţie │tată │ │ │post. │post. │ │ │ │fizo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conge-│ │ │ │ │ │ │ │ │dia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nitală│ │ │ │ │ │ │ │ │fizară│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │femur │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼────┼──┼──┼─────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │ C13 │ C14 │ C15 │ C16│C17=C1+│ C18│C │C │ C21 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │..+C16 │ │1 │2 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 │0 │ │├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼────┼──┼──┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴───────┴────┴──┴──┴─────┘NOTĂ:Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant segmentar = ansamblul necesar rezolvării unui caz.UNITATEA SANITARĂ: ...................................10. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂTratamentul recidivei hepatitei cronice la bolnavii cu transplant hepatic (10.2)Raportare pentru ..................................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)TABELUL 10.2.1 - SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI CU TRANSPLANT HEPATIC TRATAŢI PENTRU RECIDIVA HEPATITEI CRONICE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│Nr. de bolnavi cu transplant hepatic│ ││ trataţi pentru recidiva hepatitei │ Cheltuieli pentru medicamente ││ cronice cu imunoglobulină │ ││ antihepatică │ │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ C1 │ C2 │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘TABELUL 10.2.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)*Font 9*┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐│Valoare medicamente în│ Valoare medicamente │ Valoare medicamente │Valoare medicamente ││ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │în stoc la sfârşitul ││perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│ perioadei de ││ │ │ │ raportare │├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘C3 = C2 din tabelul 10.2.1UNITATEA SANITARĂ: .............................................11. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂRaportare pentru ................................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)TABELUL 11.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) ÎN SECTORUL PUBLIC*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Nr. bolnavi dializaţi │ Nr. │ Nr. │ Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu: │ │├────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────┤şedinţe│şedinţe ├────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ ││Hemo- │Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Total│hemo- │hemodia-│Hemodia-│Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Cheltuieli ││dializă │filtrare │peritoneală│peritoneală│ │dializă│filtrare│liză │filtrare │peritoneală│peritoneală│ totale ││conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ │conven-│intermi-│conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ ││ţională │tă on-line │ │ │ │ţională│ tentă │ţională │tă on-line │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ on-line│ │ │ │ │ │├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │C12=C8+..+C11│├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘TABELUL 11.2 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) ÎN CENTRELE-PILOT ŞI ALTE UNITĂŢI PRIVATE*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Nr. bolnavi dializaţi │ Nr. │ Nr. │ Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu: │ │├────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────┤şedinţe│şedinţe ├────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ ││Hemo- │Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Total│hemo- │hemodia-│Hemodia-│Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Cheltuieli ││dializă │filtrare │peritoneală│peritoneală│ │dializă│filtrare│liză │filtrare │peritoneală│peritoneală│ totale ││conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ │conven-│intermi-│conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ ││ţională │tă on-line │ │ │ │ţională│ tentă │ţională │tă on-line │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ on-line│ │ │ │ │ │├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │C12=C8+..+C11│├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘UNITATEA SANITARĂ:...............................12. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TERAPIE INTENSIVĂ A INSUFICIENŢEI HEPATICERaportare pentru .......................................................(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)TABELUL 12.1 - SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI TRATAŢI PRIN EPURARE EXTRAHEPATICĂ ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ Nr. bolnavi trataţi prin epurare │ Cheltuieli pentru epurare ││ extrahepatică │ extrahepatică │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ C1 │ C2 │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘TABELUL 12.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE (LEI)*Font 7*┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┐│ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││medicamente │medicamente │medicamente │medicamente │ materiale │ materiale │ materiale │ materiale ││ în stoc la │ intrate în │ consumate │ în stoc la │sanitare în stoc│sanitare intrate│ sanitare │sanitare în stoc││ începutul │ cursul │ în cursul │ sfârşitul │ la începutul │ în cursul │ consumate în │ la sfârşitul ││perioadei de│perioadei de│perioadei de│perioadei de│ perioadei de │ perioadei de │cursul perioadei│ perioadei de ││ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ de raportare │ raportare │├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2-C3 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8=C5+C6-C7 │├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘C3+C7 = C2 din tabelul 12.1UNITATEA SANITARĂ: ...................................Raportare pentru .........................(se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului nr. 1.591/1.110/2010)SITUAŢIAindicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionalede sănătate cu scop curativ*Font 8*┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Programul/Subprogramul │ Indicatori fizici Indicatori de eficienţă ││ de sănătate ├──────────────────────────┬────────┬───────────────────────────┬────────┤│ │Denumirea indicatorului │Valoarea│Denumirea indicatorului de │Valoarea││ │ fizic │ (nr.) │ eficienţă │ (lei) │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Subprogramul de tratament a │Numărul de persoane │ │cost mediu/bolnav HIV/SIDA │ ││persoanelor cu infecţie │infectate HIV/SIDA tratate│ │tratat │ ││HIV/SIDA şi tratamentul ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│postexpunere │Numărul de persoane │ │cost mediu/persoană tratată│ ││ │postexpunere tratate │ │postexpunere │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Subprogramul de tratament al │Numărul de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ ││bolnavilor cu tuberculoză │de tuberculoză trataţi │ │de tuberculoză tratat │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Subprogramul de tratament al │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav tratat │ ││bolnavilor cu afecţiuni │afecţiuni oncologice │ │ │ ││oncologice │trataţi │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Subprogramul de monitorizare a│Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/investigaţie │ ││evoluţiei bolii la pacienţii │afecţiuni oncologice │ │PET-CT │ ││cu afecţiuni oncologice prin │monitorizaţi prin PET-CT │ │ │ ││PET-CT │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││de tratament al surdităţii │implant cohlear │ │implant cohlear │ ││prin proteze auditive ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│implantabile (implant │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││cohlear şi proteze auditive) │proteza BAHA │ │proteza BAHA │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │proteza VIBRANT │ │proteza VIBRANT │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de diabet │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav tratat │ ││zaharat │diabet zaharat trataţi │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu diabet│ ││ │diabet zaharat evaluaţi │ │zaharat evaluat prin │ ││ │prin dozarea HbA1c │ │dozarea HbA1c │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││diagnostic şi tratament │scleroză multiplă trataţi │ │scleroză multiplă tratat │ ││pentru boli rare ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │hemofilie fără intervenţie│ │hemofilie fără intervenţie │ ││ │chirurgicală majoră │ │chirurgicală majoră │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │hemofilie care necesită │ │hemofilie cu intervenţie │ ││ │intervenţii chirurgicale │ │chirurgicală majoră │ ││ │majore pentru artropatii │ │ │ ││ │invalidante │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │talasemie │ │talasemie │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ ││ │cu boli neurologice │ │cu boli neurologice │ ││ │degenerative/inflamatorii │ │degenerative/inflamatorii │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu boli│ │cost mediu/bolnav │ ││ │neurologice degenerative/ │ │cu boli neurologice │ ││ │inflamatorii-în puseu acut│ │degenerative/inflamatorii -│ ││ │ │ │în puseu acut │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │cu miastenie gravis - │ │miastenie gravis - crize │ ││ │crize miastenice │ │miastenice │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ ││ │cu osteogeneză imperfectă │ │cu osteogeneză imperfectă │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu boala │ ││ │boala Fabry │ │Fabry │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu boala │ ││ │boala Pompe │ │Pompe │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │cu tirozinemie │ │tirozinemie │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ ││ │cu mucopolizaharidoză │ │cu mucopolizaharidoză │ ││ │tip II (sindromul Hunter) │ │btip II (sindromul Hunter) │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ ││ │mucopolizaharidoză tip I │ │cu mucopolizaharidoză │ ││ │(sindromul Hurler) │ │tip I (sindromul Hurler) │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │afibrinogenemie │ │afibrinogenemie congenitală│ ││ │congenitală │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │sindrom de imunodeficienţă│ │sindrom de imunodeficienţă │ ││ │primară │ │primară │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul total de bolnavi │ │cost mediu/bolnav cu HTPA │ ││ │cu HTPA trataţi │ │tratat │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de boli │Numărul de bolnavi │ │cost mediu/bolnav cu │ ││endocrine │cu osteoporoză │ │osteoporoză │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu guşă│ │cost mediu/bolnav cu guşă │ ││ │prin tireomegalie datorată│ │prin tireomegalie datorată │ ││ │carenţei de iod │ │carenţei de iod │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu guşă│ │cost mediu/bolnav cu guşă │ ││ │prin tireomegalie datorată│ │prin tireomegalie datorată │ ││ │proliferării maligne │ │proliferării maligne │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional │Numărul de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ ││de ortopedie │cu afecţiuni articulare │ │endoprotezat │ ││ │endoprotezaţi │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │endoprotezare articulară │ │endoprotezare articulară │ ││ │tumorală │ │tumorală │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │implant segmentar de │ │implant segmentar de │ ││ │coloană, din care: │ │coloană │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi copii │ │cost mediu/copil cu implant│ ││ │ │ │segmentar de coloană │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi adulţi │ │cost mediu/adult cu implant│ ││ │ │ │segmentar de coloană │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav tratat │ ││transplant de organe, ţesuturi│transplant hepatic trataţi│ │pentru recidiva hepatitei │ ││şi celule de origine umană │pentru recidiva hepatitei │ │cronice cu VHB │ ││ │cronice cu VHB │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de supleere│Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/şedinţă de │ ││a funcţiei renale la bolnavii │prin hemodializă │ │hemodializă convenţională │ ││cu insuficienţă renală cronică│convenţională │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/şedinţă de │ ││ │prin hemodiafiltrare │ │hemodiafiltrare │ ││ │intermitentă on-line │ │intermitentă on-line │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/bolnav tratat │ ││ │prin dializă peritoneală │ │prin dializă peritoneală │ ││ │continuă │ │continuă │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/bolnav tratat │ ││ │prin dializă peritoneală │ │prin dializă peritoneală │ ││ │automată │ │automată │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Program naţional │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/bolnav tratat │ ││de terapie intensivă │prin epurare extrahepatică│ │prin epurare extrahepatică │ ││a insuficienţei hepatice │ │ │ │ │└──────────────────────────────┴──────────────────────────┴────────┴───────────────────────────┴────────┘CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATERaportare pentru .........................(se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului nr. 1.591/1.110/2010)SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICIaferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ*Font 8*┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Programul/Subprogramul │ Indicatori fizici Indicatori de eficienţă ││ de sănătate ├──────────────────────────┬────────┬───────────────────────────┬────────┤│ │Denumirea indicatorului │Valoarea│Denumirea indicatorului de │Valoarea││ │ fizic │ (nr.) │ eficienţă │ (lei) │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Subprogramul de tratament al │Numărul de persoane │ │cost mediu/bolnav HIV/SIDA │ ││persoanelor cu infecţie HIV/ │infectate HIV/SIDA tratate│ │tratat │ ││SIDA şi tratamentul ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│postexpunere │Numărul de persoane │ │cost mediu/persoană tratată│ ││ │postexpunere tratate │ │postexpunere │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Subprogramul de tratament al │Numărul de bolnavi de │ │cost mediu/bolnav de │ ││bolnavilor cu tuberculoză │tuberculoză trataţi │ │tuberculoză tratat │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Subprogramul de tratament al │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav tratat │ ││bolnavilor cu afecţiuni │afecţiuni oncologice │ │ │ ││oncologice │trataţi │ │ │ ││ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Subprogramul de monitorizare a│Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/investigaţie │ ││evoluţiei bolii la pacienţii │afecţiuni oncologice │ │PET-CT la bolnav cu │ ││cu afecţiuni oncologice prin │monitorizaţi prin PET-CT │ │afecţiuni oncologice │ ││PET-CT │ │ │monitorizat │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││tratament al surdităţii prin │implant cohlear │ │implant cohlear │ ││proteze auditive implantabile ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│(implant cohlear şi proteze │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││auditive) │proteza BAHA │ │proteza BAHA │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │proteza VIBRANT │ │proteza VIBRANT │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de diabet │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav tratat │ ││zaharat │diabet zaharat trataţi │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu diabet│ ││ │diabet zaharat evaluaţi │ │zaharat evaluat prin │ ││ │prin dozarea HbA1c │ │dozarea HbA1c │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de copii cu diabet│ │cost mediu/copil cu diabet │ ││ │zaharat automonitorizaţi │ │zaharat automonitorizat │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de adulţi cu │ │cost mediu/adult cu diabet │ ││ │diabet zaharat │ │zaharat automonitorizat │ ││ │automonitorizaţi │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││diagnostic şi tratament pentru│scleroză multiplă trataţi │ │scleroză multiplă tratat │ ││boli rare ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │hemofilie fără intervenţie│ │hemofilie fără intervenţie │ ││ │chirurgicală majoră │ │chirurgicală majoră │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │hemofilie care necesită │ │hemofilie cu intervenţie │ ││ │intervenţii chirurgicale │ │chirurgicală majoră │ ││ │majore pentru artropatii │ │ │ ││ │invalidante │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │talasemie │ │talasemie │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu boli│ │cost mediu/bolnav cu boli │ ││ │neurologice degenerative/ │ │neurologice degenerative/ │ ││ │inflamatorii │ │inflamatorii │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu boli│ │cost mediu/bolnav cu boli │ ││ │neurologice degenerative/ │ │neurologice degenerative/ │ ││ │inflamatorii - în puseu │ │inflamatorii-în puseu acut │ ││ │acut │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │miastenie gravis - crize │ │miastenie gravis - crize │ ││ │miastenice │ │miastenice │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │osteogeneză imperfectă │ │osteogeneză imperfectă │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu boala │ ││ │boala Fabry │ │Fabry │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu boala │ ││ │boala Pompe │ │Pompe │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │tirozinemie │ │tirozinemie │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │mucopolizaharidoză tip II │ │mucopolizaharidoză tip II │ ││ │(sindromul Hunter) │ │(sindromul Hunter) │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │mucopolizaharidoză tip I │ │mucopolizaharidoză tip I │ ││ │(sindromul Hurler) │ │(sindromul Hurler) │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │afibrinogenemie │ │afibrinogenemie congenitală│ ││ │congenitală │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │sindrom de imunodeficienţă│ │sindrom de imunodeficienţă │ ││ │primară │ │primară │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul total de bolnavi │ │cost mediu/bolnav cu HTPA │ ││ │cu HTPA trataţi │ │tratat │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de copii cu │ │cost mediu/copil cu │ ││ │mucoviscidoză │ │mucoviscidoză │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de adulţi cu │ │cost mediu/adult cu │ ││ │mucoviscidoză │ │mucoviscidoză │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │scleroză laterală │ │scleroză laterală │ ││ │amiotrofică │ │amiotrofică │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │epidermoliza buloasă │ │epidermoliză buloasă │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │sindrom Prader Willi │ │sindrom Prader Willi │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de boli │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││endocrine │osteoporoză │ │osteoporoză │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu guşă│ │cost mediu/bolnav cu guşă │ ││ │prin tireomegalie datorată│ │prin tireomegalie datorată │ ││ │carenţei de iod │ │carenţei de iod │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu guşă│ │cost mediu/bolnav cu guşă │ ││ │prin tireomegalie datorată│ │prin tireomegalie datorată │ ││ │proliferării maligne │ │proliferării maligne │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ ││ortopedie │afecţiuni articulare │ │endoprotezat │ ││ │endoprotezaţi │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │endoprotezare articulară │ │endoprotezare articulară │ ││ │tumorală │ │tumorală │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de persoane │ │cost mediu/bolnav cu │ ││ │bolnavi cu implant │ │implant segmentar de │ ││ │segmentar de coloană, │ │coloană │ ││ │din care: │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi copii │ │cost mediu/copil cu implant│ ││ │ │ │segmentar de coloană │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi adulţi │ │cost mediu/adult cu implant│ ││ │ │ │segmentar de coloană │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/bolnav tratat │ ││transplant de organe, ţesuturi│pentru stare │ │pentru stare posttransplant│ ││şi celule de origine umană │posttransplant │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav tratat │ ││ │transplant hepatic trataţi│ │pentru recidiva hepatitei │ ││ │pentru recidiva hepatitei │ │cronice cu VHB │ ││ │cronice cu VHB │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Programul naţional de supleere│Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/şedinţă de │ ││a funcţiei renale la bolnavii │prin hemodializă │ │ hemodializă convenţională │ ││cu insuficienţă renală cronică│convenţională │ │ │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/şedinţă de │ ││ │prin hemodiafiltrare │ │hemodiafiltrare │ ││ │intermitentă on-line │ │intermitentă on-line │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/bolnav tratat │ ││ │prin dializă peritoneală │ │prin dializă peritoneală │ ││ │continuă │ │continuă │ ││ ├──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│ │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/bolnav tratat │ ││ │prin dializă peritoneală │ │prin dializă peritoneală │ ││ │automată │ │automată │ │├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼───────────────────────────┼────────┤│Program naţional de terapie │Numărul de bolnavi trataţi│ │cost mediu/bolnav trataţi │ ││intensivă a insuficienţei │prin epurare │ │prin epurare extrahepatică │ ││hepatice │extrahepatică │ │ │ │└──────────────────────────────┴──────────────────────────┴────────┴───────────────────────────┴────────┘-------------Tabelele "Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ" din anexa 1 au fost modificate de anexa 1 din ORDINUL nr. 176 din 31 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 13 iunie 2012, conform pct. 1 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .....................1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunereRaportare pentru ..............................................................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministruluisănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătatenr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare aprogramelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012.)TABEL 1.1.1. SITUAŢIA BENEFICIARILOR DE MEDICAMENTE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)*Font 9*┌──────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────┬───────────────┬───────────┐│ Nr. persoane │ │ Nr. total │ Cheltuieli cu │ Cheltuieli │ ││ infectate │Nr. persoane│ beneficiari │medicamente pentru│cu medicamente │Cheltuieli ││ HIV/SIDA │cu tratament│cărora li s-au│persoane infectate│pentru persoane│ totale ││cărora li s-au│postexpunere│ eliberat │ HIV/SIDA cărora │ cu tratament │medicamente││ eliberat │ │ medicamente │ li s-au eliberat │ postexpunere │ ││ medicamente │ │ │ medicamente │ │ │├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┤│ C1 │ C2 │ C3=C1+C2 │ C4 │ C5 │ C6=C4+C5 │├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │└──────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────┴───────────────┴───────────┘TABEL 1.1.2. SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)*Font 9*┌──────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┐│Valoare medicamente în│ Valoare medicamente │ Valoare medicamente │Valoare medicamente ││ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │în stoc la sfârşitul││perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare │ perioadei de ││ │ │ │ raportare │├──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤└──────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┘C3 = C6 din tabelul 1.1.1CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .....................1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculozăRaportare pentru .............................................................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministruluisănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătatenr. 1.591/1.110/2010.)TABEL 1.2.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI, A NUMĂRULUI DE EXAMENE BACTERIOLOGICE ŞI RADIOLOGICE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)*Font 7*┌──────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────────────────┬──────┬────────────┬────────────┬───────┬──────┐│ Nr. bolnavi cărora li s-au │ │ │ │ Cheltuieli cu medicamentele │ │ Total │ Total │ │ ││ eliberat medicamente │Total │ Nr. │Nr. de │ │ │ cheltuieli │ cheltuieli │Total │ │├───────────┬──────────┬───────┤bolnavi│examene│examene├───────────┬──────────┬────────┤Total │cu materiale│cu materiale│cheltu-│Total ││ Total │ Total │ │cărora │bacteri│radio- │ Total │ Total │ │chel- │ sanitare │ sanitare │ieli cu│chel- ││ bolnavi cu│ bolnavi │Bolnavi│li s-au│ologice│logice │ bolnavi cu│bolnavi cu│Bolnavi │tuieli│ pentru │ pentru │materi-│tuieli││tuberculoză│ cu │ cu │elibe- │ │ │tuberculoză│tratament │ cu │ cu │ examene │ examene │ale sa-│ ││categoria I│tratament │tubercu│rat │ │ │categoria I│indivi- │tubercu-│medi- │ bacterio- │radiologice │nitare │ ││ II, III │indivi- │ loză │medica-│ │ │ II, III │dualizat, │ loză │camen-│ logice │ │ │ ││(regim I, │dualizat, │ MDR │mente │ │ │(regim I, │din care: │ MDR │ te │ │ │ │ ││ II, III │din care: │ │ │ │ │ II, III │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼───────┼──────┤│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+ │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │C10= │ C11 │ C12 │ C13= │ C14= ││ │ │ │ C2 │ │ │ │ │ │C7+C8 │ │ │ C11+ │ C10+ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C12 │ C13 │├───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┴────────┴──────┴────────────┴────────────┴───────┴──────┘TABEL 1.2.2 - SITUAŢIA STOCULUI MEDICAMENTELOR ŞI MATERIALELOR SANITARE (LEI)*Font 7*┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┐│ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││medicamente │medicamente │medicamente │medicamente │ materiale │ materiale │ materiale │ materiale ││ în stoc la │ intrate în │ consumate │ în stoc la │sanitare în stoc│sanitare intrate│ sanitare │sanitare în stoc││ începutul │ cursul │ în cursul │ sfârşitul │ la începutul │ în cursul │ consumate în │ la sfârşitul ││perioadei de│perioadei de│perioadei de│perioadei de│ perioadei de │ perioadei de │cursul perioadei│ perioadei de ││ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ de raportare │ raportare │├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2-C3 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8=C5+C6-C7 │├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘C3 = C10 din tabelul 1.2.1C7 = C13 din tabelul 1.2.1CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .................3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologiceRaportare pentru .............................................................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministruluisănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătatenr. 1.591/1.110/2010.)TABEL 3.1.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente │ Total │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │ │├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤bolnavi├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤ ││terapie standard │medicamente cu │medicamente cu │pentru │terapie standard │medicamente cu │medicamente cu │Cheltuieli ││ │aprobarea │aprobarea │ care │ │aprobarea │aprobarea │totale ││ │comisiei CAS │comisiei CNAS │ s-au │ │comisiei CAS │comisiei CNAS │ │├─────┬───────┬───┼─────┬───────┬───┼─────┬───────┬───┤elibe- ├─────┬───────┬───┼─────┬───────┬───┼─────┬───────┬───┤ ││uni- │farma- │to-│uni- │farma- │to-│uni- │farma- │to-│rat │uni- │farma- │to-│uni- │farma- │to-│uni- │farma- │to-│ ││tăţi │cii cu │tal│tăţi │cii cu │tal│tăţi │cii cu │tal│medica-│tăţi │cii cu │tal│tăţi │cii cu │tal│tăţi │cii cu │tal│ ││sani-│circuit│ │sani-│circuit│ │sani-│circuit│ │mente │sani-│circuit│ │sani-│circuit│ │sani-│circuit│ │ ││tare │deschis│ │tare │deschis│ │tare │deschis│ │ │tare │deschis│ │tare │deschis│ │tare │deschis│ │ │├─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼───────┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ C1 │ C2 │ C3│ C4 │ C5 │C6 │ C7 │ C8 │ C9│ C10 │ C11 │ C12 │C13│ C14 │ C15 │C16│ C17 │ C18 │C19│C20=C13+C16││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ = │ │ │ = │ │ │ = │ +C19 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C11│ │ │C14│ │ │C17│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ + │ │ │ + │ │ │ + │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C12│ │ │C15│ │ │C18│ │├─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼───────┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴───────┴─────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴───────────┘TABEL 3.1.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)┌───────────────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐│ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││ medicamente în │ medicamente │ medicamente │ medicamente în ││ stoc la începutul │ intrate în │ consumate în │stoc la sfârşitul││ perioadei de │ cursul perioadei │ cursul perioadei │ perioadei de ││ raportare │ de raportare │ de raportare │ raportare │├───────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├───────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │└───────────────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘C3 = C11 + C14 + C17 din tabelul 3.1.1CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .................3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE3.2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CTRaportare pentru .............................................................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministruluisănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătatenr. 1.591/1.110/2010.)TABEL 3.2.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU MONITORIZARE ACTIVĂ ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)┌────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────┐│Nr. bolnavi cu afecţiuni│ Număr │Cheltuieli pentru bolnavii cu ││oncologice monitorizaţi │investigaţii│afecţiuni oncologice prin PET-CT││prin PET-CT │ │ │├────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │├────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │ │└────────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────┘CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .................4. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL SURDITĂŢII PRIN PTOTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (IMPLANT COHLEAR ŞI PROTEZE AUDITIVE)Raportare pentru .............................................................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministruluisănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătatenr. 1.591/1.110/2010.)TABEL 4.1. - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU SURDITATE TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)*Font 8*┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ Nr. de bolnavi cu surditate beneficiari de: │ Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru: │├───────────────┬────────────┬───────────┬───────────┼───────────────────┬────────────┬───────┬─────────┤│ │ │ proteze │ │ │ │proteze│ ││implant cohlear│protezăă BAHA│ VIBRANT │ TOTAL │implanturi cohleare│proteze BAHA│VIBRANT│ TOTAL │├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2+C3│ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+││ │ │ │ │ │ │ │ +C7 │├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────┴────────────┴───────┴─────────┘TABEL 4.2. SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)*Font 9*┌─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐│ │Valoare materiale│Valoare materiale│Valoare materiale │Valoare materiale││ │sanitare în stoc │sanitare intrate │sanitare consumate│sanitare în stoc ││ Materiale │ la începutul │ în cursul │ în cursul │ la sfârşitul ││ sanitare │ perioadei de │ perioadei de │ perioadei de │ perioadei de ││ │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│implanturi │ │ │ │ ││cohleare │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│proteze BAHA │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│proteză VIBRANT │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 4.1C3 proteze BAHA = C6 din tabelul 4.1C3 VIBRANT = C7 din tabelul 4.1C3 TOTAL = C8 din tabelul 4.1CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .................5. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARATRaportare pentru .............................................................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministruluisănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătatenr. 1.591/1.110/2010.)TABEL 5.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI, PE TIPURI DE TERAPIE, ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)*Font 7┌─────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente, pe │ │ │ ││ tip de terapie │ │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │ │├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤ ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤ ││ insulină │ ADO │ADO + insulină │Nr. │ insulină │ ADO │ADO + insulină │Cheltuieli │├─────┬───────┬───┼─────┬───────┬───┼─────┬───────┬───┤to- ├─────┬───────┬───┼─────┬───────┬───┼─────┬───────┬───┤totale cu ││uni- │farma- │to-│uni- │farma- │to-│uni- │farma- │to-│tal │uni- │farma- │to-│uni- │farma- │to-│uni- │farma- │to-│medicamente││tăţi │cii cu │tal│tăţi │cii cu │tal│tăţi │cii cu │tal│bol-│tăţi │cii cu │tal│tăţi │cii cu │tal│tăţi │cii cu │tal│ ││sani-│circuit│ │sani-│circuit│ │sani-│circuit│ │navi│sani-│circuit│ │sani-│circuit│ │sani-│circuit│ │ ││tare │deschis│ │tare │deschis│ │tare │deschis│ │ │tare │deschis│ │tare │deschis│ │tare │deschis│ │ │├─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼────┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ C1 │ C2 │ C3│ C4 │ C5 │C6 │ C7 │ C8 │ C9│ C10│ C11 │ C12 │C13│ C14 │ C15 │C16│ C17 │ C18 │C19│C20=C13+C16││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ = │ │ │ = │ │ │ = │ +C19 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C11│ │ │C14│ │ │C17│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ + │ │ │ + │ │ │ + │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C12│ │ │C15│ │ │C18│ │├─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼────┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴────┴─────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴───────────┘TABEL 5.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)┌─────────────────────┬────────────────────┬────────────────┬──────────────────┐│ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││ medicamente în │ medicamente │ medicamente │ medicamente în ││ stoc la începutul │ intrate în │ consumate în │stoc la sfârşitul ││ perioadei de │ cursul perioadei │cursul perioadei│ perioadei de ││ raportare │ de raportare │ de raportare │ raportare │├─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │└─────────────────────┴────────────────────┴────────────────┴──────────────────┘C3 = C11 + C14 + C17 din tabelul 5.1TABEL 5.3. - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU DIABET ZAHARAT AUTOMONITORIZAŢI ŞI A BOLNAVILOR EVALUAŢI PRIN DOZAREA HEMOGLOBINEI GLICOZILATE (HbA1c) ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)*Font 7*┌────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────┐│ Numar bolnavi cu diabet zaharat │ Număr bolnavi │ Cheltuieli pentru bolnavii cu diabet │ Cheltuieli ││trataţi cu insulină automonitorizaţi│ cu diabet │ zaharat trataţi cu insulină │ pentru ││ │ zaharat evaluaţi │ automonitorizaţi │ evaluarea │├────────────────┬───────────────────┤prin dozarea HbA1c├─────────────────┬────────────────────┤ bolnavilor ││ copii │ adulţi │ │ copii │ adulţi │prin dozarea││ │ │ │ │ │ HbA1c │├────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │├────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │└────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴────────────┘CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ....................................6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RAREScleroză multiplă (6.1)Raportare pentru .............................................................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministruluisănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătatenr. 1.591/1.110/2010.)TABEL 6.1.1. SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Nr. bolnavi cu scleroză multiplă cărora li s-au │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: ││ eliberat medicamente: │ │├─────────────┬─────────────────┬──────────┬───────────┬───────┼─────────────┬─────────────────┬──────────┬───────────┬───────┤│ interferon │ interferon │glatiramer│ │ │ interferon │ interferon │glatiramer│ │ ││ beta 1a │ beta 1b │ acetat │natalizumab│ TOTAL │ beta 1a │ beta 1b │ acetat │natalizumab│ TOTAL │├──────┬──────┼─────────┬───────┼──────────┼───────────┤ ├──────┬──────┼─────────┬───────┼──────────┼───────────┼───────┤│Avonex│Rebif │Betaferon│Extavia│ Copaxone │ Tysabri │ │Avonex│Rebif │Betaferon│Extavia│ Copaxone │ Tysabri │ │├──────┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │C7=C1+ │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │ C13 │C14=C8+││ │ │ │ │ │ │..+C6 │ │ │ │ │ │ │..+C13 │├──────┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴──────┴─────────┴───────┴──────────┴───────────┴───────┴──────┴──────┴─────────┴───────┴──────────┴───────────┴───────┘TABEL 6.1.2. SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)┌───────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────┐│ │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││ │ medicamente în │ medicamente │ medicamente │medicamente în││Medicament │stoc la începutul│ intrate în │ consumate în │ stoc la ││ │ perioadei de │cursul perioadei│cursul perioadei│ sfârşitul ││ │ raportare │ de raportare │ de raportare │ perioadei de ││ │ │ │ │ raportare │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤│Avonex │ │ │ │ │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤│Rebif │ │ │ │ │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤│Betaferon │ │ │ │ │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤│Extavia │ │ │ │ │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤│Copaxone │ │ │ │ │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤│Tysabri │ │ │ │ │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │└───────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────────┘C3 Avonex = C8 din tabelul 6.1.1.C3 Rebif = C9 din tabelul 6.1.1.C3 Betaferon = C10 din tabelul 6.1.1.C3 Extavia = C11 din tabelul 6.1.1.C3 Copaxone = C12 din tabelul 6.1.1.C3 Tysabri = C13 din tabelul 6.1.1.C3 Total = C14 din tabelul 6.1.1.CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ..................................6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RAREHemofilie, talasemie (6.2)Raportare pentru .............................................................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministruluisănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătatenr. 1.591/1.110/2010.)TABEL 6.2.1. SITUAŢIA BOLNAVILOR CU HEMOFILIE ŞI TALASEMIE TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat │ │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │ ││ medicamente pentru: │ │ │ │├────────────────────────────────────────┬─────────┤ Total ├─────────────────────────────────────┬─────────┤ ││ Hemofilie │ │ bolnavi │ Hemofilie │ │ │├────────────┬─────────────────┬─────────┤ │beneficiari├────────────┬──────────────┬─────────┤ │Cheltuieli││ fără │ cu intervenţie │ Total │ │în luna de │ fără │cu intervenţie│ Total │ │ totale ││intervenţie │ chirurgicală │ bolnavi │Talasemie│ raportare │intervenţie │ chirurgicală │ bolnavi │Talasemie│ ││chirurgicală│ majoră │ cu │ │ │chirurgicală│majoră pentru │ cu │ │ ││ majoră │pentru artropatii│hemofilie│ │ │ majoră │ artropatii │hemofilie│ │ ││ │ invalidante │ │ │ │ │ invalidante │ │ │ │├────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ C1 │ C2 │C3=C1+C2 │ C4 │ C5=C3+C4 │ C6 │ C7 │C8=C6+C7 │ C9 │C10=C8+C9 │├────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘TABEL 6.2.2. SITUAŢIA STOCULUI MEDICAMENTELOR (LEI)┌───────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────┐│ │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││ │ medicamente în │ medicamente │ medicamente │medicamente în││Medicamente│stoc la începutul│ intrate în │ consumate în │ stoc la ││ pentru: │ perioadei de │cursul perioadei│cursul perioadei│ sfârşitul ││ │ raportare │ de raportare │ de raportare │ perioadei de ││ │ │ │ │ raportare │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤│hemofilie │ │ │ │ │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤│talasemie │ │ │ │ │├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │└───────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────────┘C3 hemofilie = C8 din tabelul 6.2.1C3 talasemie = C9 din tabelul 6.2.1C3 total = C10 din tabelul 6.2.1Casa de Asigurări de Sănătate ..................6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RAREAlte boli rare (6.3) - medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închisRaportare pentru .............................................................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)Tabelul 6.3.1. Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numărul de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru: │├─────────┬─────────┬──────────┬──────┬─────┬─────┬───────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────┤│Boli │Boli │Miastenie │Osteo-│Boala│Boala│Tiro- │Mucopoli- │Mucopoli- │Afibrino- │Sindrom │ HTPA ││neurolo- │neurolo- │gravis - │geneză│Fabry│Pompe│zinemie│zaharidoză│zaharidoză│genemie │de imuno- │ ││gice │gice │crize │imper-│ │ │ │tip II │tip I │congenitală│deficienţă│ ││degenera-│degenera-│miastenice│fectă │ │ │ │(sindromul│(sindromul│ │primară │ ││tive/ │tive/ │ │ │ │ │ │Hunter) │Hurler) │ │ │ ││inflama- │inflama- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││torii │torii - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │puseu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │├─────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴─────────┴──────────┴──────┴─────┴─────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────┘------------Tabelul 6.3.1. din anexa 2 a fost modificat de anexa 2 din ORDINUL nr. 176 din 31 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 13 iunie 2012, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.Tabelul 6.3.2. Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis)*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cheltuieli pentru medicamente boli rare: │├─────────┬─────────┬──────────┬──────┬─────┬─────┬───────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────┬──────┤│Boli │Boli │Miastenie │Osteo-│Boala│Boala│Tiro- │Mucopoli- │Mucopoli- │Afibrino- │Sindrom │HTPA│Total ││neurolo- │neurolo- │gravis - │geneză│Fabry│Pompe│zinemie│zaharidoză│zaharidoză│genemie │de imuno- │ │chel- ││gice │gice │crize │imper-│ │ │ │tip II │tip I │congenitală│deficienţă│ │tuieli││degenera-│degenera-│miastenice│fectă │ │ │ │(sindromul│(sindromul│ │primară │ │ ││tive/ │tive/ │ │ │ │ │ │Hunter) │Hurler) │ │ │ │ ││inflama- │inflama- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││torii │torii - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │puseu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼──────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12│ C13 │├─────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴─────────┴──────────┴──────┴─────┴─────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────┴──────┘-------------Tabelul 6.3.2. din anexa 2 a fost modificat de anexa 2 din ORDINUL nr. 176 din 31 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 13 iunie 2012, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.Tabelul 6.3.3. Situaţia stocului de medicamente (lei)*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┐│ Medicamente pentru: │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Valoarea ││ │medicamen-│medicamen-│medicamen-│medicamen- ││ │telor în │telor │telor │telor în ││ │stoc la │intrate în│consumate │stoc la ││ │începutul │cursul │în cursul │sfârşitul ││ │perioadei │perioadei │perioadei │perioadei ││ │ de │ de │ de │ de ││ │raportare │raportare │raportare │raportare │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2-C3│├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Boli neurologice degenerative/inflamatorii │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Boli neurologice degenerative/inflamatorii - │ │ │ │ ││puseu acut │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Miastenie gravis - crize miastenice │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Osteogeneză imperfectă │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Boala Fabry │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Boala Pompe │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Tirozinemie │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Afibrinogenemie congenitală │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│Sindrom de imunodeficienţă primară │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│HTPA │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii = C1 din tabelul 6.3.2.C3 Boli neurologice degenerative/inflamatorii - puseu acut = C2 din tabelul 6.3.2.C3 Miastenie gravis - crize miastenice = C3 din tabelul 6.3.2.C3 Osteogeneză imperfectă = C4 din tabelul 6.3.2.C3 Boala Fabry = C5 din tabelul 6.3.2.C3 Boala Pompe = C6 din tabelul 6.3.2.C3 Tirozinemie = C7 din tabelul 6.3.2.C3 Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) = C8 din tabelul 6.3.2.C3 Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) = C9 din tabelul 6.3.2.C3 Afibrinogenemie congenitală = C10 din tabelul 6.3.2.C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C11 din tabelul 6.3.2.C3 HTPA = C12 din tabelul 6.3.2.C3 TOTAL = C13 din tabelul 6.3.2.-------------Tabelul 6.3.3. din anexa 2 a fost modificat de anexa 2 din ORDINUL nr. 176 din 31 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 13 iunie 2012, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.Tabelul 6.3.4. Situaţia bolnavilor cu boli rare şi a cheltuielilor aferente (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit deschis)*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat │ Cheltuieli cu medicamentele pentru: │ ││ medicamente pentru: │ pentru: │ │├────────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────┼────────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────┤ Cheltuieli ││Mucovis-│Mucovis- │Scleroză │Epidermoliză│ Sindrom │Mucovis-│Mucovis- │Scleroză │Epidermoliză│ Sindrom │ totale ││cidoză │cidoză │laterală │ buloasă │ Prader │cidoză │cidoză │laterală │ buloasă │ Prader │ ││ copii │adulţi │amiotrofică │ │ Willi │ copii │adulţi │amiotrofică │ │ Willi │ │├────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │C11=C6+...+C10│├────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────┴──────────────┘Casa de Asigurări de Sănătate .......................8. PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI ENDOCRINERaportare pentru ...........................................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)Tabelul 8.1. Situaţia bolnavilor trataţi pe tipuri de afecţiune şi a cheltuielilor aferente (lei)*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────┐│ Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat │ Cheltuieli cu medicamentele pentru: │ ││ medicamente pentru: │ │Cheltuieli │├───────────┬────────────┬────────────┬───────────┼───────────┬────────────┬────────────┤ totale ││Osteoporoză│Guşa prin │Guşa prin │ Total │Osteoporoză│Guşa prin │Guşa prin │ ││ │tireomegalie│tireomegalie│ │ │tireomegalie│tireomegalie│ ││ │datorata │datorată │ │ │datorata │datorată │ ││ │carenţei │proliferării│ │ │carenţei │proliferării│ ││ │de iod │maligne │ │ │de iod │maligne │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2+C3│ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+C7│├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┘Tabelul 8.2. Situaţia stocului de medicamente (lei)*Font 9*┌────────────────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────────┐│ │Valoare medicamente │ Valoare │ Valoare │ Valoare medicamente ││Medicamente pentru: │în stoc la începutul│medicamente │medicamente │în stoc la sfârşitul ││ │ perioadei de │intrate în │ consumate │ perioadei de ││ │ raportare │ cursul │ în cursul │ raportare ││ │ │perioadei de│perioadei de│ ││ │ │ raportare │ │ │├────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤│osteoporoză │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤│guşa carenţă iod │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤│guşa proliferare │ │ │ │ ││malignă │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │└────────────────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────────────┘C3 osteoporoză = C5 din tabelul 8.1.C3 guşă carenţă iod = C6 din tabelul 8.1.C3 guşă proliferare malignă = C7 din tabelul 8.1.C3 TOTAL = C8 din tabelul 8.1.Casa de Asigurări de Sănătate ............9. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIERaportare pentru ...........................................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)Tabelul 9.1. Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului*Font 7┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────┬───────────────┬────┐│ │ │ │Nr. de bolnavi │ ││ Nr. endoproteze │ │ │cu implant seg-│ ││ │ │ mentar de coloană │├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬────┬────┬────┬─────┬─────┤ Nr.│ Nr. ├────┬────┬─────┤ Nr.││ │pro- │pro- │pro- │ │pro- │pro- │ │ │pro- │ele- │pro- │pro-│ │ │ │ │ de │ de │ │ │ │ to-││pro-│teză │teză │teză │pro- │teză │teză │prote-│pro- │teză │mente│teză │teză│pro-│pro-│alte │Total│bol-│bol- │To- │ │ │ tal││teză│to- │to- │bipo-│teză │totală│totală│ ză │teză │totală│de │totală│to- │teză│teză│endo-│endo-│navi│navi │tal │co- │ a- │bol-││to- │tală │tală │lară │Moore│genun-│genun-│unicom│totală│ şold │ran- │genun-│tală│par-│to- │pro- │pro- │ cu │ cu │din │pii │dulţi│navi││tală│şold │şold │şold │ │ chi │ chi │părţi-│ şold │neci- │for- │ chi │umăr│ţia-│tală│teze │teze │endo│endo-│care│ │ │pro-││şold│ci- │neci-│ci- │ │cimen-│cimen-│mentală│cimen-│men- │sare │cimen-│ │ lă │cot │ │ │pro-│pro- │ │ │ │gram││ci- │men- │men- │men- │ │tată │tată │genun-│tată │tată │cotil│tată │ │umăr│ │ │ │teze│teze │ │ │ │ ││men-│tată │tată │tată │ │ fără │ cu │ chi │REVI- │REVI- │ şi │REVI- │ │ │ │ │ │ │tumo-│ │ │ │ ││tată│tip │ │ │ │stabi-│stabi-│ │ ZIE │ ZIE │me- │ ZIE │ │ │ │ │ │ │rale │ │ │ │ ││ │luxa-│ │ │ │lizare│lizare│ │ │ │tafi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ţie │ │ │ │ post.│ post.│ │ │ │zodi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │con- │ │ │ │ │ │ │ │ │afi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │geni-│ │ │ │ │ │ │ │ │zară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tală │ │ │ │ │ │ │ │ │femur│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │C13 │C14 │C15 │ C16 │C17= │ C18│ C19 │C20=│C21 │C22 │C23=││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1+..│ │ │C21+│ │ │C18+││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+C16 │ │ │C22 │ │ │C19+││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C20 │├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴────┘Tabelul 9.2. Situaţia cheltuielilor pe tipuri de endoproteze şi implant segmentar de coloană (lei)*Font 7┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────┬─────┐│ │ │Cheltuieli pen-│ ││ Cheltuieli pentru endoproteze │ │tru implant seg- ││ │ mentar de coloană │├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬────┬────┬────┬─────┬─────┤Chel-├────┬────┬─────┤ ││ │pro- │pro- │pro- │ │pro- │pro- │ │ │pro- │ele- │pro- │pro-│ │ │ │ │tu- │ │ │ │Chel-││pro-│teză │teză │teză │pro- │teză │teză │prote-│pro- │teză │mente│teză │teză│pro-│pro-│alte │Total│ieli │To- │ │ │tu- ││teză│to- │to- │bipo-│teză │totală│totală│ ză │teză │totală│de │totală│to- │teză│teză│endo-│chel-│pen- │tal │co- │ a- │ieli ││to- │tală │tală │lară │Moore│genun-│genun-│unicom│totală│ şold │ran- │genun-│tală│par-│to- │pro- │tu- │tru │din │pii │dulţi│to- ││tală│şold │şold │şold │ │ chi │ chi │părţi-│ şold │neci- │for- │ chi │umăr│ţia-│tală│teze │ieli │endo-│care│ │ │tale ││şold│ci- │neci-│ci- │ │cimen-│cimen-│mentală│cimen-│men- │sare │cimen-│ │ lă │cot │ │pen- │pro- │ │ │ │pro- ││ci- │men- │men- │men- │ │tată │tată │genun-│tată │tată │cotil│tată │ │umăr│ │ │tru │teze │ │ │ │gram ││men-│tată │tată │tată │ │ fără │ cu │ chi │REVI- │REVI- │ şi │REVI- │ │ │ │ │endo-│tumo-│ │ │ │ ││tată│tip │ │ │ │stabi-│stabi-│ │ ZIE │ ZIE │me- │ ZIE │ │ │ │ │pro- │rale │ │ │ │ ││ │luxa-│ │ │ │lizare│lizare│ │ │ │tafi-│ │ │ │ │ │teze │ │ │ │ │ ││ │ţie │ │ │ │ post.│ post.│ │ │ │zodi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │con- │ │ │ │ │ │ │ │ │afi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │geni-│ │ │ │ │ │ │ │ │zară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tală │ │ │ │ │ │ │ │ │femur│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │C13 │C14 │C15 │ C16 │C17= │ C18│C19=│C20 │C21 │C22= ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1+..│ │C20+│ │ │C17+ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+C16 │ │C21 │ │ │C18+ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C19 │├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┘NOTĂ:Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. Exp. în coloana C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale de şold cimentate şi a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.Tabelul 9.3. Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)*Font 7*┌────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare││ Materiale sanitare │ în stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │ în stoc la sfârşitul ││ │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤│Endoproteze + ciment│ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤│Endoproteze tumorale│ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤│Implant segmentar │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │└────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘C3 endoproteze = C17 din tabelul 9.2.C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 9.2.C3 implant segmentar = C19 din tabelul 9.2.C3 TOTAL = C22 din tabelul 9.2.NOTĂ:Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale şi instrumentaţie segmentară de coloană.Tabelul 9.4. Situaţia numărului de endoproteze şi implanturi segmentare de coloană rămase în stoc la sfârşitul perioadei de raportare*Font 7┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬─────┐│ │ Numar de im- │ ││ Număr de endoproteze │ planturi seg- │ ││ │ mentare de │ ││ │ coloană │ │├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬────┬────┬────┬─────┬─────┼────┬────┬─────┤ Nu- ││ │pro- │pro- │pro- │ │pro- │pro- │ │ │pro- │ele- │pro- │pro-│ │ │ │ │ │ │ │ măr ││pro-│teză │teză │teză │pro- │teză │teză │prote-│pro- │teză │mente│teză │teză│pro-│pro-│alte │Total│To- │ │ │ de ││teză│to- │to- │bipo-│teză │totală│totală│ ză │teză │totală│de │totală│to- │teză│teză│endo-│endo-│tal │co- │ a- │endo-││to- │tală │tală │lară │Moore│genun-│genun-│unicom│totală│ şold │ran- │genun-│tală│par-│to- │pro- │pro- │din │pii │dulţi│pro- ││tală│şold │şold │şold │ │ chi │ chi │părţi-│ şold │neci- │for- │ chi │umăr│ţia-│tală│teze │teze │care│ │ │teze ││şold│ci- │neci-│ci- │ │cimen-│cimen-│mentală│cimen-│men- │sare │cimen-│ │ lă │cot │ │ │ │ │ │tumo-││ci- │men- │men- │men- │ │tată │tată │genun-│tată │tată │cotil│tată │ │umăr│ │ │ │ │ │ │rale ││men-│tată │tată │tată │ │ fără │ cu │ chi │REVI- │REVI- │ şi │REVI- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tată│tip │ │ │ │stabi-│stabi-│ │ ZIE │ ZIE │me- │ ZIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │luxa-│ │ │ │lizare│lizare│ │ │ │tafi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ţie │ │ │ │ post.│ post.│ │ │ │zodi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │con- │ │ │ │ │ │ │ │ │afi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │geni-│ │ │ │ │ │ │ │ │zară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tală │ │ │ │ │ │ │ │ │femur│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │C13 │C14 │C15 │ C16 │C17= │ C18│ C19│ C20 │ C21 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1+..│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+C16 │ │ │ │ │├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤└────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┘NOTĂ:Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant segmentar = ansamblul necesar rezolvării unui caz.Casa de Asigurări de Sănătate .......10. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ - Tratamentul stării posttransplantRaportare pentru ................................................................................................................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)Tabelul 10.1. Situaţia bolnavilor cu stare posttransplant┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ Nr. bolnavi cu transplant │ ││ cărora li s-au eliberat medicamente│ Cheltuieli cu medicamente ││ pentru starea posttransplant │ pentru starea posttransplant │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ C1 │ C2 │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘Casa de Asigurări de Sănătate .......10. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂTratamentul recidivei hepatitei cronice la bolnavii cu transplant hepatic (10.2) ..................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)Tabelul 10.2.1. Situaţia numărului de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice şi a cheltuielilor aferente┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ Nr. bolnavi cu transplant │ ││ hepatic trataţi pentru recidiva │ Cheltuieli pentru medicamente ││ hepatitei cronice cu │ ││ imunoglobulină antihepatitică B │ │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ C1 │ C2 │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘Tabelul 10.2.2. Situaţia stocului de medicamente (lei)*Font 9*┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐│Valoare medicamente în│ Valoare medicamente │ Valoare medicamente │Valoare medicamente ││ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │în stoc la sfârşitul ││perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│ perioadei de ││ │ │ │ raportare │├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘C3 = C2 din tabelul 10.2.1.Casa de Asigurări de Sănătate11. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂRaportare pentru ..........................................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110.2010.)Tabelul 11.1. Situaţia bolnavilor pe tipuri de dializă şi a cheltuielilor aferente (lei) în sectorul public*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Nr. bolnavi dializaţi │ Nr. │ Nr. │ Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu: │ │├────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────┤şedinţe│şedinţe ├────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ ││Hemo- │Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Total│hemo- │hemodia-│Hemodia-│Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Cheltuieli ││dializă │filtrare │peritoneală│peritoneală│ │dializă│filtrare│liză │filtrare │peritoneală│peritoneală│ totale ││conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ │conven-│intermi-│conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ ││ţională │tă on-line │ │ │ │ţională│ tentă │ţională │tă on-line │ │ │ │├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │C12=C8+..+C11│├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘Tabelul 11.2. Situaţia bolnavilor pe tipuri de dializă şi a cheltuielilor aferente (lei) în centrele pilot şi alte unităţi private*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Nr. bolnavi dializaţi │ Nr. │ Nr. │ Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu: │ │├────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────┤şedinţe│şedinţe ├────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ ││Hemo- │Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Total│hemo- │hemodia-│Hemodia-│Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Cheltuieli ││dializă │filtrare │peritoneală│peritoneală│ │dializă│filtrare│liză │filtrare │peritoneală│peritoneală│ totale ││conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ │conven-│intermi-│conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ ││ţională │tă on-line │ │ │ │ţională│ tentă │ţională │tă on-line │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ on-line│ │ │ │ │ │├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │C12=C8+..+C11│├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘Tabelul 11.3. Situaţia bolnavilor pe tipuri de dializă şi a cheltuielilor aferente (lei) cumulat la nivelul CAS*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Nr. bolnavi dializaţi │ Nr. │ Nr. │ Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu: │ │├────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────┤şedinţe│şedinţe ├────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ ││Hemo- │Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Total│hemo- │hemodia-│Hemodia-│Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Cheltuieli ││dializă │filtrare │peritoneală│peritoneală│ │dializă│filtrare│liză │filtrare │peritoneală│peritoneală│ totale ││conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ │conven-│intermi-│conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ ││ţională │tă on-line │ │ │ │ţională│ tentă │ţională │tă on-line │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ on-line│ │ │ │ │ │├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │C12=C8+..+C11│├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘C6 = C6 din tabelul 11.1 + C6 din tabelul 11.2.C7 = C7 din tabelul 11.1 + C7 din tabelul 11.2.C8 = C8 din tabelul 11.1 + C8 din tabelul 11.2.C9 = C9 din tabelul 11.1 + C9 din tabelul 11.2.C10 = C10 din tabelul 11.1 + C10 din tabelul 11.2.C11 = C11 din tabelul 11.1 + C11 din tabelul 11.2.C12 = C12 din tabelul 11.1 + C12 din tabelul 11.2.Casa de Asigurări de Sănătate12. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TERAPIE INTENSIVĂ A INSUFICIENŢEI HEPATICERaportare pentru .........................................................(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110.2010.)Tabelul 12.1.Situaţia numărului de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică şi a cheltuielilor aferente┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ Nr. de pacienţi trataţi prin epurare │ Cheltuieli pentru epurare ││ extrahepatică │ extrahepatică │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ C1 │ C2 │├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘Tabelul 12.2. Situaţia stocului de medicamente şi materiale sanitare (lei)*Font 7*┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┐│ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare ││medicamente │medicamente │medicamente │medicamente │ materiale │ materiale │ materiale │ materiale ││ în stoc la │ intrate în │ consumate │ în stoc la │sanitare în stoc│sanitare intrate│ sanitare │sanitare în stoc││ începutul │ cursul │ în cursul │ sfârşitul │ la începutul │ în cursul │ consumate în │ la sfârşitul ││perioadei de│perioadei de│perioadei de│perioadei de│ perioadei de │ perioadei de │cursul perioadei│ perioadei de ││ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ de raportare │ raportare │├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2-C3 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8=C5+C6-C7 │├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘C3+C7 = C2 din tabelul 11.1.  +  Anexa 3 METODOLOGIAtransmiterii rapoartelor aferenteprogramelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativUnităţile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătăţii să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate cu scop curativ şi farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamente specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamente specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi teste de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă, Sindromul Prader Willi) transmit caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale rapoarte privind indicatorii specifici, valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor medicale paraclinice, valoarea serviciilor de supleere renală şi valoarea stocurilor medicamentelor şi materialelor sanitare specifice, după caz.1. Unităţile sanitare1.1. Unităţile sanitare raportează caselor de asigurări de sănătate indicatorii specifici, valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor medicale paraclinice, valoarea serviciilor de supleere renală şi valoarea stocurilor de medicamente şi materiale sanitare specifice, pe baza evidenţei tehnico-operative.1.2. Rapoartele se transmit în format electronic conform structurii Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI) şi pe suport hârtie, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.1.3. Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.2. Farmaciile cu circuit deschis2.1. Farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamente specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamente specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi teste de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă, Sindromul Prader Willi) raportează caselor de asigurări de sănătate date, conform obligaţiilor prevăzute în contractele/actele adiţionale la contractele încheiate cu acestea.2.2. Datele transmise de farmaciile cu circuit deschis sunt prelucrate la nivelul caselor de asigurări de sănătate pentru a se obţine informaţiile necesare completării machetelor prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.2.3. Prelucrarea datelor menţionate la pct. 2.2 se realizează utilizând SIUI şi are ca rezultat, pentru fiecare program/subprogram pentru care medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, un singur raport cumulat pentru toate farmaciile cu circuit deschis.3. Centrele-pilot şi alţi furnizori privaţi de servicii medicale de dializă raportează caselor de asigurări de sănătate datele, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, cu completările ulterioare.4. Casele de asigurări de sănătate4.1. Casele de asigurări de sănătate monitorizează, pentru fiecare program/subprogram, realizările pe fiecare unitate sanitară (conform rapoartelor transmise de unităţile sanitare, verificate şi validate), centralizat pentru toate unităţile sanitare, cumulat pe farmaciile cu circuit deschis, precum şi centralizat la nivel de casă de asigurări de sănătate.4.2. Pentru Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică casele de asigurări de sănătate monitorizează datele pe fiecare unitate sanitară din sectorul public (conform rapoartelor transmise de unităţile sanitare, verificate şi validate), centralizat pentru toate unităţile sanitare din sectorul public, pe fiecare centru-pilot şi pe fiecare furnizor privat de servicii de dializă (conform rapoartelor transmise de centrele-pilot/furnizor privat de servicii de dializă, verificate şi validate), centralizat pentru centrele-pilot şi furnizori privaţi de servicii de dializă, precum şi centralizat la nivel de casă de asigurări de sănătate.4.3. Casele de asigurări de sănătate transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate rapoarte centralizate la nivel de casă de asigurări de sănătate, pe fiecare program/subprogram, privind indicatorii specifici, valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor medicale paraclinice, valoarea serviciilor de supleere renală şi valoarea stocurilor medicamentelor şi materialelor sanitare specifice, în primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.4.4. Rapoartele menţionate la pct. 4.3 se transmit de către toate casele de asigurări de sănătate pe suport hârtie, conform machetelor transmise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.4.5. Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.4.6. Trimestrial, în primele 30 de zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care se face raportarea trimestrială, una dintre persoanele de la nivelul casei de asigurări de sănătate responsabilă cu programele de sănătate şi implicată în completarea, analiza şi transmiterea rapoartelor va prezenta personal Direcţiei programe de sănătate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate raportarea aferentă trimestrului respectiv, în original, şi va participa la analiza şi evaluarea indicatorilor raportaţi.5. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate5.1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate primeşte, în primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, rapoartele transmise de casele de asigurări de sănătate.5.2. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate monitorizează, pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate, indicatorii specifici pe fiecare casă de asigurări de sănătate şi centralizat la nivel naţional.5.3. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite trimestrial, în termen de maximum 30 de zile de la data încheierii trimestrului, Serviciului programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii indicatorii fizici şi de eficienţă realizaţi pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate cu scop curativ finanţat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, transmişi de casele de asigurări de sănătate.---------------