ORDIN nr. 214 din 7 iunie 2012privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 15 iunie 2012    Având în vedere:- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;- dispoziţiile art. 77 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011;- Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice,în temeiul art. 9 din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012,preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Procura specială la care se face referire la art. 103 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se emite în condiţiile prevăzute de prezentul ordin.  +  Articolul 2Procura specială se autentifică conform prevederilor legale în vigoare, în următoarele condiţii: a) de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în cazul cetăţenilor români sau străini stabiliţi în străinătate, în măsura în care legile şi reglementările statului de reşedinţă sau acordurile bilaterale nu se opun; b) de către notarii publici de pe teritoriul României, atât în cazul cetăţenilor români, cât şi în cazul cetăţenilor străini; c) de către notarii publici dintr-o altă ţară în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000 , cu modificările ulterioare, în cazul cetăţenilor români şi străini stabiliţi în străinătate.În acest caz procura este valabilă numai dacă este însoţită de apostila eliberată de către autoritatea competentă, potrivit legislaţiei naţionale a statului din care emană documentul; d) de către notarii publici dintr-o ţară, în condiţiile prevăzute în tratatele sau convenţiile de asistenţă juridică bilaterală la care România este parte.  +  Articolul 3Procura specială trebuie să conţină următoarele elemente: a) numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al titularului dreptului la pensie, precum şi numărul şi seria actului menţionat; b) numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al mandatarului, precum şi numărul şi seria actului menţionat; c) obiectul mandatului, respectiv depunerea dosarului de pensie, deschiderea contului curent/contului de card, în vederea încasării pensiei, încasarea drepturilor cuvenite curente şi restante, semnarea extrasului de cont, ridicarea deciziei de pensie, a carnetului de muncă original, precum şi a taloanelor de plată a pensiei, taloanelor speciale de călătorie/legitimaţiei de transport etc.; d) precizarea că mandatarul are toate obligaţiile ce îi revin titularului, inclusiv aceea de a comunică orice schimbare, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care a fost stabilită sau se plăteşte pensia, intervenită în situaţia titularului, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia, casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, în evidenţele căreia se află.  +  Articolul 4Procura specială care nu este emisă în limba română, precum şi apostila (când este cazul) vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română.  +  Articolul 5Procura specială este valabilă o perioadă de maximum 18 luni de la data autentificării.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Casei Naţionalede Pensii Publice,Ileana CiutanBucureşti, 7 iunie 2012.Nr. 214.-----