HOTĂRÂRE nr. 549 din 23 mai 2012privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2012-2013
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 30 mai 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum şi al art. 222 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale şi pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat pentru anul şcolar/universitar 2012-2013, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,Liviu Marian PopViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuMinistrul sănătăţii,Vasile CepoiMinistrul apărării naţionale,Corneliu DobriţoiuBucureşti, 23 mai 2012.Nr. 549.  +  Anexa CIFRELE DE ŞCOLARIZAREpentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat dela bugetele locale şi pentru învăţământul preuniversitarmilitar finanţat de la bugetul de stat, precum şipentru instituţiile de învăţământ superior de statpentru anul şcolar/universitar 2012-2013
    I. Învăţământ preşcolar  
    Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe - total665.000
    II. Învăţământ primar  
    Numărul elevilor cuprinşi în învăţământul primar - total925.000
    III. Învăţământ secundar  
    1. Învăţământ gimnazial  
    Numărul elevilor în clasele V-VIII - total,900.000
    din care:  
    a) învăţământ cu frecvenţă - zi880.000
    b) învăţământ cu frecvenţă redusă20.000
    2. Învăţământ liceal  
    a) numărul locurilor în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă - zi210.0001)
    b) numărul locurilor în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă - seral şi învăţământ cu frecvenţă redusă17.0002)
    c) numărul locurilor în clasa a XI/XII-a, învăţământ cu frecvenţă - seral25.0003)
    IV. Învăţământ profesional  
    a) numărul locurilor în clasa a X-a, învăţământ cu frecvenţă - zi20.000
    b) numărul locurilor pentru stagii de pregătire practică10.000
    V. Învăţământ postliceal18.187
    Numărul locurilor în anul I - total,  
    din care:  
    a) învăţământ cu frecvenţă - zi/seral17.000
    b) învăţământ special cu frecvenţă - zi200
    c) învăţământ militar (Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Apărării Naţionale)787
    d) învăţământ pentru Ministerul Justiţiei200
    VI. Învăţământ de artă şi sportiv  
    1. Numărul total de elevi în clasele şi grupele cu program de muzică, arte plastice şi coregrafie (exclusiv învăţământul liceal)21.500
    2. Numărul total de elevi în şcolile cu program sportiv (exclusiv învăţământul liceal)17.000
    3. Numărul total de elevi care se pregătesc pe linie sportivă şcolară53.000
    VII. Învăţământ special pentru preşcolari şi elevi cu deficienţe şi boli cronice  
    1. Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe pentru copii cu deficienţe şi în grupe de copii cu boli cronice din cadrul unităţilor sanitare2.600
    2. Numărul elevilor cu deficienţe şi/sau boli cronice din şcolile cu clasele I-VIII20.0004)
    3. a) Numărul elevilor din învăţământul profesional pentru copii cu deficienţe (an de completare)1.2004)
    b) numărul locurilor pentru stagii de pregătire practică1.650
    4. Numărul locurilor din licee speciale:  
    - clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă - zi2.5004)
    - clasa a XI/XII-a învăţământ zi/frecvenţă redusă2503)
    VIII. Învăţământ superior - cifra de şcolarizare  
    1. ciclul universitar de licenţă (anul I)62.4005,6)
    2. ciclul universitar de masterat35.6005,6)
    3. universitare - rezidenţiat4.000
    4. ciclul universitar de doctorat3.0005,6)
    IX. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi din diaspora română  
    1. Învăţământ preuniversitar  
    Numărul total de locuri,1.800
    din care:  
    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă950
    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă850
    2. Învăţământ superior  
    2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licenţă (anul I) - total din care:3.7056)
    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă1.500
    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă2.205
    2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total,1.0706,7)
    din care:  
    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă500
    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă570
    2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total,1706)
    din care:  
    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă50
    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă120
    3. Numărul de luni-bursă - total,500
    din care:  
    a) stagii de specializare cadre didactice300
    b) mobilităţi studenţeşti/practică studenţi2006)
    X. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi unor oferte unilaterale ale statului român  
    1. Învăţământ preuniversitar  
    Numărul total de locuri,1.800
    din care:  
    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă1.180
    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă620
    2. Învăţământ superior  
    2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licenţă (anul I) - total,3.5206)
    din care:  
    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă1.900
    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă1.620
    2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total9356,7)
    din care:  
    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă505
    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă430
    2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total,956)
    din care:  
    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă75
    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă20
    3. Numărul de luni-bursă - total,1.700
    din care:  
    a) stagii de specializare învăţământ superior7006)
    b) stagii de specializare învăţământ postuniversitar1.000
  1) Inclusiv învăţământul liceal militar (Ministerul Apărării Naţionale). 2) Clase de început organizate pentru absolvenţii învăţământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învăţământ liceal şi care au depăşit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor şcolare. 3) Clase de început organizate pentru absolvenţii anului de completare şi pentru absolvenţii şcolilor profesionale, din serii vechi, care doresc să îşi continue studiile. 4) Inclusiv pentru învăţământul organizat de Ministerul Justiţiei. 5) Inclusiv învăţământul militar (Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii). 6) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, inclusiv pentru extensiuni universitare. 7) Inclusiv locurile pentru rezidenţiat. ------