HOTĂRÂRE nr. 2.406 din 21 decembrie 2004 (*actualizată*)privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz**)(actualizată până la data de 21 mai 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 mai 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006; RECTIFICAREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 907 din 25 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 384 din 2 mai 2012.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010, în tot cuprinsul hotărârii, sintagma "agenţi economici" se înlocuieşte cu sintagma "operatori economici".Conform art. III din HOTĂRÂREA nr. 907 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010, în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Mediului şi Pădurilor".În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 54 pct. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre reglementează măsurile de prevenire a producerii de deşeuri provenite de la vehiculele scoase din uz şi reutilizarea, reciclarea, precum şi alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz şi a componentelor acestora, în vederea reducerii cantităţii de deşeuri destinate eliminării. (2) Prevederile prezentei hotărâri stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţilor operatorilor economici implicaţi în ciclul de viaţă al vehiculelor şi, în special, ale operatorilor economici direct implicaţi în tratarea vehiculelor scoase din uz.--------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenţi economici" cu sintagma "operatori economici". (3) Prezenta hotărâre se aplică cu respectarea legislaţiei naţionale privind standardele de siguranţă, emisiile în atmosferă şi nivelul emisiilor de zgomot, precum şi cele referitoare la protecţia solului şi a apei. (4) Prevederile prezentei hotărâri se aplică vehiculelor şi vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor şi materialelor acestora, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) şi fără a se ţine seama de modul în care vehiculul a fost întreţinut sau reparat pe toată durata utilizării acestuia şi indiferent dacă acesta este echipat cu componente furnizate de producător ori cu alte componente a căror montare ca piese de rezervă sau ca piese de schimb se realizează respectându-se reglementările naţionale în domeniu.-------------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010. (5) Anvelopele de prim montaj sunt reglementate prin prezenta hotărâre, ele nefăcând obiectul Hotărârii Guvernului nr. 170/2004privind gestionarea anvelopelor uzate.--------------Alin. (5) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni şi expresii semnifică: a) vehicul - orice vehicul aparţinând categoriilor M(1) sau N(1), precum şi vehiculele cu 3 roţi, astfel cum sunt definite prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia mototriciclurilor; b) vehicul scos din uz - un vehicul devenit deşeu, în sensul definiţiei din anexa nr. IA la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; c) producător - fabricantul de vehicule sau importatorul profesional al unui vehicul în România; d) producător individual - persoană fizică sau juridică care produce ori importă vehicule, dar care nu desfăşoară această activitate cu titlu profesional; e) prevenire - măsurile care urmăresc reducerea cantităţii şi nocivităţii pentru mediu a vehiculelor scoase din uz, a materialelor şi substanţelor din componenţa acestora; f) tratare - orice activitate desfăşurată după ce vehiculul scos din uz a fost predat unui operator economic care desfăşoară activităţi de depoluare, dezmembrare, tăiere, mărunţire, valorificare sau pregătire pentru eliminarea deşeurilor mărunţite, precum şi orice altă operaţiune efectuată în vederea valorificării şi/sau eliminării vehiculelor scoase din uz şi a componentelor lor;--------------Litera f) a art. 2 a fost modificată de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenţi economici" cu sintagma "operatori economici". g) reutilizare - orice operaţiune prin care componentele vehiculelor scoase din uz sunt utilizate în acelaşi scop pentru care au fost concepute; h) reciclare - reprelucrarea deşeurilor într-un proces de producţie în vederea utilizării în scopul iniţial sau pentru alte scopuri, dar cu excluderea valorificării energetice; i) valorificare energetică - utilizarea deşeurilor combustibile ca mijloc de generare a energiei, prin incinerare directă sau coincinerare, cu sau fără alte deşeuri, dar cu recuperarea căldurii; j) valorificare - oricare dintre operaţiunile prevăzute în anexa nr. IIB la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; k) eliminare - oricare dintre operaţiunile prevăzute în anexa nr. IIA la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; l) operatori economici - producătorii, distribuitorii, colectorii, companiile de asigurări auto, precum şi operatorii care au ca obiect de activitate dezmembrarea, mărunţirea, valorificarea, reciclarea şi alţi operatori care au ca obiect de activitate tratarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv a componentelor şi a materialelor acestora;-------------Litera l) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010. m) substanţă periculoasă - orice substanţă care îndeplineşte criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006:1. clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 şi 2.7, 2.8 tipurile A şi B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 şi 2, 2.14 categoriile 1 şi 2, 2.15 tipurile A-F;2. clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 - efecte adverse asupra funcţiei sexuale şi a fertilităţii sau asupra dezvoltării, 3.8 - alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 şi 3.10;3. clasa de pericol 4.1;4. clasa de pericol 5.1;-------------Litera m) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 907 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010. Această modificare intră în vigoare la data de 1 decembrie 2010, conform art. II din acelaşi act normativ. n) instalaţie de mărunţire a vehiculelor scoase din uz - orice instalaţie utilizată pentru tăierea în bucăţi sau pentru fragmentarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv în scopul obţinerii de resturi metalice direct refolosibile; o) informaţii referitoare la dezmembrare - toate informaţiile necesare pentru tratarea corespunzătoare şi ecologic raţională a vehiculelor scoase din uz. Aceste informaţii vor fi puse la dispoziţie operatorilor economici care deţin instalaţii de tratare autorizate de către producătorii de vehicule şi producătorii de componente sub formă de manuale sau pe suport electronic, cum ar fi CD-ROM, servicii on-line;--------------Litera o) a art. 2 a fost modificată de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenţi economici" cu sintagma "operatori economici". p) piesă de înlocuire - piesă destinată să înlocuiască la un vehicul acea piesă cu care vehiculul a fost omologat de tip; r) masă medie la gol a vehiculului - masă proprie a vehiculului, conform cărţii de identitate a vehiculului, minus masa conţinutului rezervorului de carburant umplut la 90% din capacitate şi masa conducătorului auto evaluată la 75 kg; s) depoluare - golirea de fluide şi de substanţe chimice periculoase a vehiculelor scoase din uz, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1 la prezenta hotărâre; t) certificat de distrugere - certificatul eliberat ultimului deţinător al vehiculului scos din uz de către unităţile autorizate pentru colectare/tratare. ţ) acord voluntar - acordul încheiat între autorităţile publice competente şi reprezentanţii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze condiţiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta hotărâre;-------------Litera ţ) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010. u) anvelope de prim montaj - anvelopele cu care se echipează roţile vehiculului, inclusiv roata de rezervă, în cadrul procesului de fabricaţie a vehiculului respectiv;--------------Litera u) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006. v) echipamente şi instalaţii pentru epurarea apelor - orice echipamente sau instalaţii omologate existente pe piaţă, care previn şi înlătură poluarea apelor de suprafaţă şi subterane cu produse petroliere sau alţi posibili poluatori, inclusiv decantoare şi dispozitive de epurare-degresare.-------------Litera v) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.  +  Articolul 3În scopul prevenirii apariţiei deşeurilor, producătorii de vehicule, în colaborare cu producătorii de componente şi de materiale, vor lua măsurile necesare pentru: a) limitarea şi reducerea pe cât posibil a utilizării substanţelor periculoase la construcţia vehiculelor, începând din faza de proiectare, pentru a evita poluarea mediului, facilitarea reciclării componentelor şi materialelor, precum şi evitarea eliminării deşeurilor periculoase; b) conceperea şi construirea noilor vehicule cu luarea în considerare a posibilităţilor de dezmembrare, reutilizare şi valorificare, în special prin reciclare, a componentelor şi materialelor acestora;-------------Litera b) a art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010. c) dezvoltarea utilizării materialelor reciclate la producerea de noi vehicule sau alte produse.  +  Articolul 4 (1) Materialele şi componentele vehiculelor vor fi introduse pe piaţă numai dacă nu conţin plumb, mercur, cadmiu şi crom hexavalent. (2) Materialele şi componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 3.--------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006.(2^1) Materialele şi componentele prevăzute la alin. (2) sunt etichetate sau identificate prin mijloace adecvate, conform legislaţiei în vigoare.-------------Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 907 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010. (3) Anexa prevăzută la alin. (2) se actualizează prin ordin comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.-------------Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.  +  Articolul 5Producătorii de vehicule şi producătorii de componente sau de materiale au obligaţia de a codifica componentele şi materialele pentru a facilita identificarea acestora la dezmembrarea pentru reutilizare, valorificare, reciclare. Pot fi aplicate ca standarde de referinţă următoarele: SR EN ISO 1043-1:2003, SR ISO 1043-2:1995, SR EN ISO 11469:2001 pentru componente din materiale plastice şi SR ISO 1629:1993 pentru componente din cauciuc sau latex, cu excepţia anvelopelor.  +  Articolul 6 (1) Producătorii, în colaborare cu operatorii economici implicaţi în gestionarea vehiculelor scoase din uz, sunt obligaţi să publice în cartea tehnică sau prin alte mijloace de informare informaţii privind:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenţi economici" cu sintagma "operatori economici". a) construcţia vehiculelor şi a componentelor acestora din punct de vedere al posibilităţilor de reciclare şi valorificare a acestora; b) modalităţile de tratare ecologică a vehiculelor uzate, în special în ceea ce priveşte dezmembrarea şi evacuarea tuturor fluidelor; c) dezvoltarea şi optimizarea metodelor de reutilizare, reciclare şi recuperare a vehiculelor uzate şi a componentelor acestora; d) progresele realizate în domeniul valorificării şi reciclării în scopul reducerii cantităţii de deşeuri, precum şi pentru creşterea gradului de valorificare şi reciclare. (2) Producătorii au obligaţia de a pune la dispoziţie potenţialilor cumpărători informaţiile prevăzute la alin. (1). Date generale referitoare la informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi incluse în materialele promoţionale utilizate la comercializarea noilor vehicule.  +  Articolul 7 (1) Producătorii de vehicule au obligaţia de a furniza gratuit operatorilor economici autorizaţi, care realizează dezmembrarea şi/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, la cererea acestora şi cu respectarea secretului industrial şi comercial, informaţii privind dezmembrarea tipurilor noi de vehicule în termen de cel mult 6 luni de la punerea pe piaţă a acestora. Aceste informaţii vor privi componentele şi materialele, precum şi localizarea tuturor substanţelor periculoase utilizate cu scopul atingerii obiectivelor prevăzute la art. 15.--------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenţi economici" cu sintagma "operatori economici". (2) Producătorii de componente pentru vehicule trebuie să furnizeze operatorilor economici autorizaţi, care realizează dezmembrarea şi/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, la cererea acestora şi cu respectarea secretului industrial şi comercial, informaţiile necesare privind dezmembrarea, depozitarea şi testarea componentelor reutilizabile.--------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenţi economici" cu sintagma "operatori economici".  +  Articolul 8Persoanele fizice sau persoanele juridice deţinătoare de vehicule scoase din uz au următoarele obligaţii: a) să nu abandoneze vehiculele scoase din uz ori componentele solide şi/sau lichide ale acestora, pe sol, în apele de suprafaţă şi ale mării teritoriale; b) să predea vehiculele scoase din uz operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz.--------------Litera b) a art. 8 a fost modificată de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenţi economici" cu sintagma "operatori economici".  +  Articolul 9 (1) Producătorii de vehicule trebuie să asigure, individual sau prin contracte cu terţe părţi, preluarea de la ultimul deţinător a vehiculelor pe care le-au introdus pe piaţă, atunci când acestea devin vehicule scoase din uz, precum şi a părţilor uzate devenite deşeuri înlăturate la repararea vehiculelor pentru transport de persoane, în măsura posibilităţilor tehnice.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010. (2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1), producătorii de vehicule vor asigura, individual sau prin contracte cu terţe părţi, minimum: a) un punct de colectare în fiecare judeţ; b) un punct de colectare în fiecare oraş cu peste 100.000 de locuitori, în cazul în care volumele de vehicule scoase din uz predate depăşesc capacitatea de preluare a punctului de colectare prevăzut la lit. a);--------------Litera b) a alin. (2) al art. 9 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006. c) 3 puncte de colectare în municipiul Bucureşti. (3) Producătorii de vehicule trebuie: a) să transmită anual Ministerului Mediului şi Pădurilor lista cu punctele de colectare desemnate, potrivit obligaţiilor prevăzute la alin. (1);--------------Litera a) a alin. (3) al art. 9 a fost modificată art. III din HOTĂRÂREA nr. 907 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor" cu sintagma "Ministerul Mediului şi Pădurilor". b) să afişeze lista cu punctele de colectare prevăzute la alin. (2) la punctele de vânzare a vehiculelor noi; lista va include detaliile de contact privind persoanele care reprezintă aceste puncte de colectare; c) să pună la dispoziţie publicului, prin publicarea pe Internet, lista prevăzută la lit. a) a prezentului alineat.  +  Articolul 10 (1) Predarea vehiculului scos din uz la punctele de colectare prevăzute la art. 9 alin. (2) se face fără nicio cheltuială a deţinătorului care îl predă.--------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006.(1^1) Producătorii acoperă costurile predării şi/sau preiau vehiculele scoase din uz în aceleaşi condiţii precum cele prevăzute la alin. (1).-------------Alin. (1^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010. (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1): a) vehiculele scoase din uz care nu mai conţin una sau mai multe componente esenţiale, în mod special motorul şi caroseria; b) vehiculele scoase din uz cărora li s-au adăugat deşeuri.-------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.  +  Articolul 11 (1) Colectarea vehiculelor scoase din uz se va face numai în baza prezentării operatorului economic care efectuează colectarea şi/sau dezmembrarea a următoarelor documente:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenţi economici" cu sintagma "operatori economici". a) cartea de identitate a vehiculului (original şi o copie care va fi predată operatorului economic care efectuează colectarea şi/sau dezmembrarea);--------------Litera a) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenţi economici" cu sintagma "operatori economici". b) pentru persoane fizice, documentul de identitate al ultimului proprietar, dacă acesta efectuează predarea vehiculului, sau al altei persoane împuternicite de acesta printr-un act notarial să efectueze predarea vehiculului uzat, precum şi actul notarial de împuternicire, după caz; c) pentru persoane juridice, documentul de identitate al persoanei delegate de societatea deţinătoare a vehiculului scos din uz să efectueze predarea vehiculului şi delegaţia din partea societăţii deţinătoare a vehiculului scos din uz pentru persoana care va efectua predarea vehiculului. (2) Se exceptează de la aplicarea prevederilor lit. a) şi b) ale alin. (1) vehiculele fără proprietar sau abandonate pe domeniul public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale şi trecute, potrivit legii, în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale de pe a căror rază au fost ridicate. (3) Operatorii economici autorizaţi pentru colectarea vehiculelor scoase din uz au obligaţia de a emite ultimului deţinător al vehiculului scos din uz un certificat de distrugere, la preluarea vehiculului scos din uz. În cazul în care operatorii economici desfăşoară doar activităţi de colectare, certificatele de distrugere vor fi emise în numele unităţilor de tratare cu care au contract, cu acordul scris al acestora şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.--------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenţi economici" cu sintagma "operatori economici".(3^1) Eliberarea certificatului de distrugere de către operatorii economici care deţin instalaţii de tratare autorizate sau de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, în numele unui operator economic deţinător de instalaţii de tratare autorizate, nu îi îndreptăţeşte pe aceştia să solicite rambursări financiare.-------------Alin. (3^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010. (4) Modelul şi condiţiile de emitere ale certificatului de distrugere se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii*), în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.--------------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat art. III din HOTĂRÂREA nr. 907 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor" cu sintagma "Ministerul Mediului şi Pădurilor".*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 76 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 13 februarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. (5) Autorităţile publice competente recunosc şi acceptă certificatele de distrugere eliberate în alte state membre ale Uniunii Europene potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2002/151/CE privind cerinţele minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz.-------------Alin. (5) al art. 11 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.  +  Articolul 11^1 (1) În cazul în care operatorii economici desfăşoară numai activităţi de colectare, aceştia vor preda vehiculele scoase din uz, complete, operatorilor economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare şi/sau valorificare. (2) În cazul în care vehiculele scoase din uz au fost preluate fără una sau mai multe componente esenţiale, în mod special grupul motopropulsor, trenul de rulare, caroseria, şasiul, catalizatorul sau echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului, după caz, acest lucru se va specifică, în mod explicit, într-o notă care se va ataşa la certificatul de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz. (3) O copie de pe certificatul de distrugere, însoţit de nota prevăzută la alin. (2), va fi transmisă către operatorii economici autorizaţi pentru dezmembrarea şi/sau valorificarea vehiculelor scoase din uz.--------------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 12 (1) Colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz, care au fost introduse pe piaţă de producători individuali sau ale căror producători şi-au încetat activitatea, se asigură prin proiecte finanţate de la Fondul pentru mediu, conform legislaţiei în vigoare. (2) Finanţarea proiectelor prevăzute la alin. (1) se face numai în cazul în care se dovedeşte cu documente că nivelul costurilor de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz depăşeşte veniturile obţinute din vânzarea pieselor reutilizabile şi a materiilor prime secundare, rezultate din tratarea acestora. (3) Se aprobă finanţare din Fondul pentru mediu pentru proiecte de mediu, în condiţiile legii, în scopul realizării obiectivelor de reutilizare/reciclare/valorificare a vehiculelor scoase din uz potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2).-------------Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 907 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010.  +  Articolul 13Operatorii economici care efectuează operaţiuni de întreţinere şi reparaţii auto au obligaţia de a preda pentru reciclare, valorificare sau reutilizare materialele şi piesele înlocuite, care constituie deşeuri, către operatorii economici autorizaţi, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.--------------Art. 13 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenţi economici" cu sintagma "operatori economici".  +  Articolul 14 (1) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi dezmembrare a vehiculelor scoase din uz trebuie să fie autorizaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare.--------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenţi economici" cu sintagma "operatori economici". (2) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de valorificare şi/sau eliminare a componentelor şi materialelor rezultate în urma dezmembrării vehiculelor scoase din uz trebuie să fie autorizaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare.--------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenţi economici" cu sintagma "operatori economici". (3) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligaţi să le stocheze, chiar şi temporar, şi să le trateze potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi să respecte cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1, cu respectarea prevederilor reglementărilor de drept intern cu privire la sănătate şi la mediu.-------------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010. (4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) şi (3) au obligaţia să deţină autorizaţie de mediu emisă de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Autorizaţia include în mod obligatoriu condiţiile prevăzute în anexa nr. 1.-------------Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.(4^1) În cazul operatorilor economici care desfăşoară activitatea de depoluare cu instalaţii mobile, acest lucru este specificat în mod explicit în autorizaţia de mediu.--------------Alin. (4^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006. (5) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz au obligaţia de a ţine evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri şi a componentelor reutilizabile.--------------Alin. (5) al art. 14 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenţi economici" cu sintagma "operatori economici".  +  Articolul 14^1Autorităţile publice încurajează, conform prevederilor legale, unităţile şi întreprinderile care efectuează operaţii de tratare să introducă sisteme de management de mediu certificate.-------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.  +  Articolul 15 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 operatorii economici sunt obligaţi să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol: a) reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 75% din masa medie pe vehicul şi an, pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980; b) reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi an, pentru vehiculele fabricate după 1 ianuarie 1980; c) reutilizarea şi reciclarea a 70% din masa medie pe vehicul şi an, pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980; d) reutilizarea şi reciclarea a 80% din masa medie pe vehicul şi an, pentru vehiculele fabricate începând cu 1 ianuarie 1980*).--------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2015 operatorii economici sunt obligaţi să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol: a) reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa medie pe vehicul şi an, pentru toate vehiculele scoase din uz; b) reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi an, pentru toate vehiculele scoase din uz*).--------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) şi, de asemenea, prevederile art. 5 şi 7 nu se aplică vehiculelor cu destinaţii speciale, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Obiectivele prevăzute la alin. (1) şi (2) se pot realiza în următoarele moduri: a) individual de către producători, în instalaţii proprii sau în instalaţii autorizate ale altor operatori economici cu care producătorii au contract; b) prin transferarea acestei responsabilităţi către o persoană juridică autorizată în acest scop de către Ministerul Mediului şi Pădurilor.--------------Litera b) a alin. (4) al art. 15 a fost modificată art. III din HOTĂRÂREA nr. 907 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor" cu sintagma "Ministerul Mediului şi Pădurilor".--------------Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006. (5) Procedura şi criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prevăzute la alin. (4) lit. b) se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri*), în termen de 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.--------------Alin. (5) al art. 15 a fost modificat art. III din HOTĂRÂREA nr. 907 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor" cu sintagma "Ministerul Mediului şi Pădurilor".*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 1.634 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 4 ianuarie 2010 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. (6) În scopul monitorizării atingerii obiectivelor prevăzute la alin. (1) şi (2), operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de tratare a vehiculelor scoase din uz au obligaţia de a transmite autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului formularele prevăzute în anexa nr. 2, completate pentru anul precedent, până la data de 15 martie a anului în curs.--------------Alin. (6) al art. 14 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenţi economici" cu sintagma "operatori economici".(6^1) La completarea rubricilor prevăzute la nr. crt. 1-4 din anexa nr. 2 se pot folosi estimări asupra procentajului mediu al reutilizării, reciclării şi valorificării metalelor din vehiculele scoase din uz, denumite în continuare estimarea conţinutului de metal. Această estimare este susţinută de explicaţii detaliate privind procentajul de metal conţinut şi de estimarea procentajului de metal reutilizat, valorificat şi reciclat.--------------Alin. (6^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006.(6^2) În datele utilizate pentru estimarea conţinutului de metal se va ţine cont de: a) piaţa naţională de vehicule actuală; b) vehiculele scoase din uz pe teritoriul României; c) materialele şi componentele provenite de la vehiculele cuprinse în această estimare, pentru a evita dubla contorizare.--------------Alin. (6^2) al art. 15 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006.(6^3) Rubricile prevăzute la nr. crt. 1-4 din anexa nr. 2 sunt completate de către operatorii economici pe durata unui an, începând cu datele pe 2006, şi sunt transmise către autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor alin. (6). Datele sunt centralizate la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi sunt trimise, în termen de 30 de zile, la Ministerul Mediului şi Pădurilor.--------------Alin. (6^3) al art. 15 a fost modificat art. III din HOTĂRÂREA nr. 907 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor" cu sintagma "Ministerul Mediului şi Pădurilor".(6^4) Ministerul Mediului şi Pădurilor transmite datele prevăzute la alin. (6^3) Comisiei Europene, în maximum 18 luni de la sfârşitul anului pentru care se face raportarea.--------------Alin. (6^4) al art. 15 a fost modificat art. III din HOTĂRÂREA nr. 907 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor" cu sintagma "Ministerul Mediului şi Pădurilor". (7) La interval de 3 ani, Ministerul Mediului şi Pădurilor înaintează Comisiei Comunităţilor Europene un raport privind punerea în aplicare a prezentei hotărâri. Raportul este întocmit pe baza formularelor prevăzute la alin. (6), în scopul elaborării unei baze de date privind vehiculele uzate şi tratarea acestora. Raportul conţine informaţii relevante referitoare la posibilele modificări în structura comercializării autovehiculelor şi în sectoarele de colectare, dezmembrare, mărunţire, valorificare şi reciclare, care pot duce la perturbarea concurenţei dintre sau în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene. Formularele sau schemele sunt trimise statelor membre ale Uniunii Europene cu 6 luni înainte de începutul perioadei acoperite de raport. Raportul este înaintat Comisiei Comunităţilor Europene în termen de 9 luni de la sfârşitul perioadei de 3 ani pe care o acoperă.-------------Alin. (7) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006, metodologia pentru urmărirea realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 15^1 (1) În cazul vehiculelor scoase din uz pentru care s-a emis un certificat de distrugere în România şi ale căror materiale şi componente au fost exportate către alt stat membru sau altă ţară terţă pentru tratare ulterioară, acea tratare va fi atribuită României, în scopul calculării obiectivelor, dacă există dovada că reciclarea şi/sau valorificarea au avut loc în condiţii echivalente cu cele prevăzute de legislaţia comunitară în domeniu. (2) Vehiculele scoase din uz pentru care un alt stat membru sau altă ţară terţă a emis un certificat de distrugere şi care sunt importate în România pentru reciclare şi/sau valorificare nu vor fi luate în considerare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2) şi nu vor fi raportate ca reciclate sau valorificate în România. (3) În cazul exportului vehiculelor scoase din uz şi/sau materialelor şi componentelor acestora spre ţări terţe, operatorii economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare şi/sau valorificare a vehiculelor scoase din uz vor întocmi, pentru fiecare export, câte un dosar care să conţină contractul de export şi declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic autorizat pentru dezmembrare şi/sau valorificare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, în sensul că acele materiale şi componente care au fost exportate sunt reciclate sau valorificate de către operatorul economic către care s-a efectuat exportul. Dosarul va fi prezentat, la cerere, autorităţilor responsabile de control.--------------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 16 (1) Vehiculele speciale, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exceptate de la aplicarea art. 12 şi 15.--------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006. (2) Pentru vehiculele cu 3 roţi se aplică numai prevederile art. 8, 9 şi 14.  +  Articolul 16^1 (1) Operatorii economici pot realiza obligaţiile prevăzute la art. 3, 5-7 şi 9 şi pot aplica prevederile art. 10 individual sau prin acorduri voluntare încheiate cu autorităţile publice competente. (2) Acordurile voluntare respectă următoarele cerinţe: a) acordurile sunt executorii; b) acordurile trebuie să specifice obiectivele cu termenele limită respective.-------------Alin. (2) al art. 16^1 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010. (3) Rezultatele obţinute pe baza acordurilor sunt monitorizate regulat, sunt raportate autorităţilor competente şi Comisiei Europene şi sunt puse la dispoziţie publicului, în conformitate cu condiţiile stabilite în acestea. (4) Autorităţile competente iau deciziile necesare examinării progresului înregistrat pe baza acordurilor. (5) În cazul nerespectării acordurilor voluntare, operatorilor economici li se vor aplica sancţiunile prevăzute la art. 17, pentru nerealizarea obligaţiei respective. (6) Acordurile voluntare sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi sunt transmise Comisiei Comunităţilor Europene.-------------Alin. (6) al art. 16^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.--------------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 17 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 şi 7, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice şi de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoane juridice; c) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 9, art. 10 alin. (1) şi (1^1), art. 11^1, 13, art. 15 alin. (1), (2) şi (6), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; d) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5, precum şi nerespectarea de către operatorul economic a acordurilor voluntare prevăzute la art. 16^1, cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei şi cu suspendarea temporară a activităţii operatorului economic până la conformarea cu prevederile prezentei hotărâri; e) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 14, precum şi a cerinţelor minime prevăzute în anexa nr. 1, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;-------------Litera e) a alin. (1) al art. 17 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 907 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010. f) transmiterea oricăror informaţii sau date, prezentate în anexa nr. 2, care nu corespund cu realitatea, precum şi nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (3), cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;-------------Litera f) a alin. (1) al art. 17 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 907 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010. g) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (21), cu amendă de la 14.000 lei la 17.000 lei.-------------Litera g) a alin. (1) al art. 17 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 907 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale de Control, prin Garda Naţională de Mediu, sau al celorlalte autorităţi competente potrivit legii.(2^1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.-------------Alin. (2^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.  +  Articolul 18Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 4, 5, 10, 12, art. 15 alin. (6^4) şi (7), art. 15^1 şi a art. 16^1 alin. (3), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, precum şi a art. 9, care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.--------------Art. 18 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.--------------Art. 19 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006.Art. 20 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.Prezenta hotărâre transpune Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 269 din 21 octombrie 2000.-------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:------------p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Florin Stadiu,secretar de statp. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statp. Ministrul integrării europene,Andrei Popescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 21 decembrie 2004.Nr. 2.406.  +  Anexa 1CERINŢE MINIMEnecesar a fi îndeplinite de către unităţile decolectare şi de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz,în scopul minimizării impactului asupra mediului alcolectării, dezmembrării şi reciclării vehiculelor scoase din uz,precum şi a eliminării în condiţii desiguranţă pentru mediu a deşeurilor rezultate1. Cerinţe care trebuie îndeplinite de unităţile de colectare: a) unităţile de colectare nu au dreptul să trateze vehiculele scoase din uz, în mod special în ceea ce priveşte evacuarea fluidelor şi dezmembrarea acestora. Acestea trebuie să încheie contracte cu unităţile de tratare în ceea ce priveşte perioadele de preluare a vehiculelor, în scopul evitării prejudiciilor produse mediului de stocarea prelungită a acestora şi al evitării blocării activităţii de colectare. Aceste prevederi nu se aplică operatorilor economici care sunt autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare;--------------Litera a) a pct. 1 din anexa 1 a fost modificată de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenţi economici" cu sintagma "operatori economici". b) unităţile de colectare trebuie să deţină toate autorizaţiile necesare pentru activitatea desfăşurată, conform prevederilor legale în vigoare; c) este interzisă stocarea vehiculelor unul peste altul, precum şi aşezate pe una dintre părţile laterale sau pe plafon. Vehiculele trebuie stocate în aşa fel încât să se evite orice prejudiciu ce ar putea fi adus componentelor care conţin fluide sau părţilor uşor demontabile din sticlă (cum ar fi: parbrizul, luneta sau geamurile laterale); d) suprafaţa pentru colectare trebuie împărţită într-o suprafaţă unde vehiculele scoase din uz sunt predate de către deţinători şi o suprafaţă pentru stocarea temporară a acestora în vederea predării către unităţile de tratare. Această ultimă suprafaţă trebuie să fie impermeabilă, protejată împotriva scurgerilor de ulei mineral, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, şi să fie prevăzută, în mod obligatoriu, cu dispozitive de colectare a scurgerilor, decantoare şi dispozitive de epurare-degresare;-------------Litera d) a pct. 1 din anexa 1 a fost modificată de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010. e) deţinerea echipamentelor necesare transportării vehiculelor la unităţile de tratare, ţinându-se seama de faptul că vehiculele uzate colectate nu mai au drept de circulaţie pe drumurile publice o dată cu emiterea certificatului de distrugere şi implicit cu radierea din circulaţie; f) sunt obligatorii deţinerea în cantităţi suficiente şi stocarea în condiţii corespunzătoare a substanţelor pentru tratarea şi neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide; g) este obligatorie deţinerea de echipamente şi instalaţii de epurare a apelor, inclusiv a apelor meteorice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;--------------Litera g) a pct. 1 din anexa 1 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006. h) unitatea de colectare trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire şi stingere a incendiilor; i) unitatea de colectare trebuie să fie îngrădită, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate; j) este obligatorie amplasarea unui indicator în apropierea căii de acces, în care să se specifice denumirea, adresa şi orele de funcţionare ale unităţii; k) toate vehiculele scoase din uz, colectate de la ultimul deţinător, precum şi cele care urmează să fie transferate către unităţile de tratare vor fi evidenţiate în scris într-un registru de operare. În plus, vor fi înregistrate următoarele informaţii:- copii ale cărţilor de identitate ale vehiculelor uzate colectate;- pentru persoanele fizice - copii ale documentelor de identitate ale ultimilor proprietari sau ale persoanelor împuternicite de aceştia printr-un document notarial să efectueze predarea vehiculelor uzate;- pentru persoanele juridice - copii ale documentelor de identitate ale persoanelor delegate de societăţile deţinătoare ale vehiculelor scoase din uz să efectueze predarea acestora;- copii ale certificatelor de distrugere ale tuturor vehiculelor scoase din uz, preluate;- probleme deosebite şi avarii incluzând cauzele şi măsurile de remediere ale acestora.Registrul de operare va fi prezentat, la cerere, autorităţilor responsabile cu controlul.2. Cerinţe pentru unităţile de tratare: a) zona de lucru trebuie să fie împărţită în:- zona de livrare (primire şi înregistrare);- zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil;- zona de pretratare a vehiculelor scoase din uz;- zona de depozitare a vehiculelor pretratate;- zona de dezmembrare;- zona de stocare a părţilor reutilizabile care nu conţin fluide;- zona de stocare a părţilor reutilizabile care conţin fluide;- zona de stocare a deşeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;- zona de stocare a deşeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;- zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către shredder;- zona de compactare (dacă se efectuează această operaţiune).Toate zonele trebuie să fie identificate în mod clar; b) zonele ce servesc pentru stocarea vehiculelor scoase din uz primite trebuie să fie impermeabilizate, protejate împotriva scurgerilor de ulei mineral, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, şi să fie prevăzute cu dispozitive de colectare a scurgerilor, decantoare şi dispozitive de epurare-degresare;--------------Litera b) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010. c) pe durata depozitării, înaintea pretratării şi dezmembrării, este interzisă stocarea vehiculelor aşezate pe una dintre părţile laterale sau pe plafon, pentru a preveni scurgerea fluidelor. Depozitarea vehiculelor uzate unul peste altul este admisă numai dacă există echipamentele necesare pentru a se asigura prevenirea deteriorării pieselor de schimb sau a componentelor valorificabile care conţin fluide.--------------Litera c) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010. d) în zonele în care se realizează pretratarea, dezmembrarea, stocarea fluidelor şi a părţilor care conţin fluide, precum şi compactarea trebuie luate măsuri pentru a se asigura evitarea degradării deşeurilor valorificabile; e) vehiculele scoase din uz, înainte de a fi tratate, trebuie depozitate pe suprafeţe impermeabile, protejate împotriva scurgerilor de ulei mineral, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, suprafeţe care să prezinte o reţea de drenare a apelor meteorice şi echipamente şi instalaţii pentru epurarea apelor, astfel încât să fie evitată contaminarea solului sau a pânzei freatice;--------------Litera e) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010. f) operatorii au obligaţia de a ţine un registru de evidenţă a operaţiunilor de tratare; g) este obligatorie deţinerea de echipamente şi instalaţii de epurare a apelor, inclusiv a apelor meteorice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;--------------Litera g) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006. h) unitatea trebuie să aibă o capacitate corespunzătoare de depozitare a anvelopelor uzate şi să prevină formarea de stocuri; i) unitatea trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire şi stingere a incendiilor;i^1) în vederea reducerii oricărui impact negativ asupra mediului înconjurător, componentele sau materialele vehiculelor prevăzute la art. 4 alin. (2), care sunt etichetate sau identificate prin mijloace adecvate, se demontează înainte de continuarea tratării;--------------Litera i^1) a pct. 2 din anexa 1 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.Pretratare j) la primirea vehiculelor scoase din uz, materialele şi componentele periculoase sunt înlăturate selectiv, în termen de maximum 3 luni de la emiterea certificatului de distrugere, pentru a nu contamina deşeurile provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de maşina de mărunţit, urmând ca operatorii unităţilor de tratare să efectueze cu prioritate următoarele operaţiuni de pretratare: îndepărtarea acumulatorilor; demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de către personalul autorizat, conform instrucţiunilor producătorului; tratarea componentelor pirotehnice fie prin dezmembrare şi eliminare conform instrucţiunilor producătorului, fie prin detonare, pentru a le face inofensive atât timp cât sunt instalate pe vehicule; îndepărtarea pe cât posibil a tuturor componentelor conţinând mercur;--------------Litera j) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010. k) înaintea oricărei tratări operatorii unităţilor de tratare trebuie să îndepărteze de pe vehicule, să colecteze şi să stocheze selectiv, în termen de maximum 3 luni de la emiterea certificatului de distrugere, următoarele materiale şi componente periculoase, pentru a nu contamina deşeurile provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de maşina de mărunţit: combustibilul (inclusiv gazul lichefiat), lichidul de răcire, lichidul de frână, agentul frigorific din instalaţia de aer condiţionat, antigelul, condensatoare ce conţin PCB/PCT, uleiul de motor, uleiul de cutie de viteze, de transmisie, uleiul hidraulic şi cel utilizat în amortizoare, orice alte lichide conţinute de vehiculul scos din uz, cu excepţia cazului când acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor care le conţin. Componentele şi materialele care prezintă riscuri pentru pânza freatică şi pentru apele de suprafaţă sunt depozitate pe suprafeţe acoperite şi impermeabilizate;--------------Litera k) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.k^1) operatorii economici autorizaţi pot îndeplini cerinţele legate de pretratarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz şi prin utilizarea de instalaţii de depoluare mobile, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la pct. 1 lit. a) din prezenta anexă;--------------Litera k^1) a pct. 2 din anexa 1 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006.k^2) unităţile de tratare trebuie să includă spaţii de stocare adecvate pentru părţile dezmembrate, inclusiv spaţii de stocare impermeabile pentru piesele de schimb care vin în contact cu uleiul;--------------Litera k^2) a pct. 2 din anexa 1 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.k^3) unităţile de tratare trebuie să deţină containere adecvate pentru stocarea bateriilor, cu neutralizare electrolitică în acelaşi spaţiu sau în altă parte, şi containere adecvate pentru stocarea filtrelor şi a condensatoarelor care conţin PCB/PCT;--------------Litera k^3) a pct. 2 din anexa 1 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.k^4) unităţile de tratare trebuie să deţină rezervoare de depozitare adecvate pentru stocarea separată a lichidelor vehiculelor scoase din uz: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de răcire, antigel, lichid de frână, acid de baterie, lichide ale sistemului de aer condiţionat şi orice alte lichide conţinute de vehiculul scos din uz;--------------Litera k^4) a pct. 2 din anexa 1 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.Tratare l) înaintea oricărei tratări ulterioare, operatorii unităţilor de tratare trebuie să îndepărteze selectiv următoarele substanţe, materiale şi componente periculoase, în termen de maximum 3 luni de la emiterea certificatului de distrugere, pentru a nu contamina deşeurile provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de maşina de mărunţit: componentele potenţial periculoase indicate de producători, suspensiile, dacă nu au fost golite de fluide, componentele conţinând azbest, componentele conţinând mercur, cum ar fi întrerupătoarele, în măsura în care este posibil, componentele şi materialele care conţin cadmiu, plumb, crom hexavalent, substanţele care nu au legătură cu vehiculele scoase din uz;--------------Litera l) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.l^1) operaţiile de demontare şi stocare sunt efectuate astfel încât să permită reutilizarea, valorificarea şi, în special, reciclarea componentelor vehiculelor;--------------Litera l^1) a pct. 2 din anexa 1 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010.l^2) operaţiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz, prevăzute la lit. j), k) şi l), sunt efectuate în termen de maximum 3 luni de la data emiterii certificatului de distrugere.--------------Litera l^2) a pct. 2 din anexa 1 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.633 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010. m) înainte de transferarea vehiculelor dezmembrate către shredder sau către o altă instalaţie de tratare ulterioară, operatorii unităţilor de tratare trebuie să asigure cu prioritate dezasamblarea următoarelor componente:- convertoare catalitice;- greutăţi de echilibrare;- jante de aluminiu;- lunetă, parbriz şi geamuri laterale;- anvelope;- componente mari de plastic, cum sunt barele de protecţie, grila radiatorului, dacă acestea nu sunt separate în timpul sau după procesul de tocare/mărunţire într-o manieră care să permită reciclarea materialelor;- componente metalice care conţin cupru, aluminiu şi magneziu, dacă respectivele metale nu vor fi separate în timpul sau după procesul de tocare/mărunţire; n) componentele şi substanţele obţinute din vehiculele scoase din uz trebuie să fie reciclate sau reutilizate într-o măsură cât mai mare, acordându-se prioritate reutilizării.În măsura posibilităţilor tehnice şi financiare, lichidul de frână, uleiurile hidraulice, lichidul de răcire şi agentul frigorific din instalaţia de aer condiţionat trebuie să fie reciclate.Deşeurile care vor fi reciclate trebuie să fie depozitate separat de deşeurile care urmează să fie eliminate; o) vehiculele pretratate sau dezmembrate pot fi compactate în instalaţii corespunzătoare în scopul transportării, dacă s-a asigurat demontarea tuturor componentelor care pot fi reutilizate sau reciclate;Documente p) operatorii unităţilor de tratare au obligaţia de a ţine un registru de operare în care se vor menţiona datele de identificare a vehiculelor, operaţiile de evacuare a fluidelor, reutilizarea şi reciclarea materialelor, materialele valorificate energetic, alte tratamente aplicate unor componente; r) registrul de operare va conţine şi toate datele esenţiale privind funcţionarea unităţii, care rezultă din principiile de transparenţă şi trasabilitate în ceea ce priveşte gestionarea ecologică şi raţională a vehiculelor scoase din uz, respectiv:- copii ale certificatelor de distrugere;- inventarele şi locaţiile, pe tipuri şi cantităţi, ale tuturor substanţelor, materialelor şi componentelor rezultate în urma operaţiunilor de pretratare şi tratare a vehiculelor uzate;- evidenţa tuturor deşeurilor reciclate sau eliminate, precum şi informaţii privind componentele reutilizate;- informaţii privind fluxurile de deşeuri din alte domenii de activitate ale unităţii, care vor fi eliminate împreună cu fluxurile de deşeuri rezultate de la gestionarea vehiculelor scoase din uz;- probleme în funcţionare, cauzele acestora şi măsurile luate pentru soluţionarea acestora.  +  Anexa 2MONITORIZAREAobiectivelor de reutilizare şi valorificare, respectiv reutilizare şireciclare a vehiculelor scoase din uz 1. Materiale provenite de la depoluarea şi dezmembrarea vehiculelor scoase din uz (în tone pe an)┌───────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┐│ Materiale de la depoluare │ Reutili-│ Reci- │ Valori- │ Valori- │ Elimi- ││ şi dezmembrare │ zare │ clare │ ficare │ ficare │ nare ││ (**) │ (A) │ (B1) │ energe- │ totala │ E1 ││ │ │ │ tica │(D1=B1+ │ ││ │ │ │ (C1) │ C1) │ │├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤│Baterii │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤│Lichide (excluzand │ │ │ │ │ ││combustibilul) │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤│Filtre de ulei │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤│Alte materiale de la │ │ │ │ │ ││depoluare (excluzand │ │ │ │ │ ││combustibilul) │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤│Catalizatori │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤│Componente metalice │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤│Anvelope │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤│Componente mari de plastic │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤│Sticla │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤│Alte materiale provenite │ │ │ │ │ ││de la dezmembrare) │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤│Total │ │ │ │ │ │└───────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘---------**) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. 2. Materiale provenite de la tocarea/maruntirea vehiculelor scoase din uz (în tone pe an)┌──────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐│ Materiale de la tocare/ │ Reciclare │Valorificare│Valorificare│ Eliminare ││ maruntire(**) │ (B2) │ energetica │ totala │ E2 ││ │ │ (C2) │(D2 = B2+C2)│ │├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│Materiale feroase (otel) │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│Materiale neferoase (alu- │ │ │ │ ││miniu, cupru, zinc, plumb,│ │ │ │ ││etc.) │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│Fractie usoara rezultata │ │ │ │ ││în urma tocarii/maruntirii│ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│Altele │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│Total │ │ │ │ │└──────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘ 3. Monitorizarea vehiculelor scoase din uz (părţilor vehiculelor scoase din uz) exportate pentru tratare (în tone pe an)┌──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐│ │ Totalul vehicu- │ Totalul vehiculelor│ Totalul vehi- ││ Masa totala a │lelor scoase din │scoase din uz (par- │culelor scoase din││vehiculelor care │uz (părţilor vehi-│ tilor vehiculelor │uz (părţilor ve- ││sunt exportate │culelor scoase din│ scoase din uz) │hiculelor scoase ││ pentru fiecare │ uz) exportate, │exportate, care au │din uz) exportate ││ tara*1)(**) │ care au fost │fost valorificate │care au fost eli- ││ │ reciclate (F1) │ energetic (F2) │minate (F3) │├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘-----*1) Se va preciza separat, pe ţări, masa vehiculelor exportate pentru reciclare, valorificare şi eliminare.**) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. 4. Monitorizarea cantităţii totale de materiale reutilizate, reciclate, valorificate (în tone pe an)┌────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┐│Reutilizare │Total │Total valo- │Total reuti-│Total reutilizare││ │reciclare │rificare │lizare şi │şi valorificare ││ │ │ │reciclare │ ││(A) │(B1+B2+F1) │(D1+D2+F2) │(X1=A+B1+B2+│(X2=A+D1+D2+F2) ││ │ │ │F1) │ │├────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┴─────────────┴────────────┼────────────┼─────────────────┤│W ( numărul total de vehicule scoase │% │% ││din uz) =... ├────────────┼─────────────────┤│W1 (masa totala a vehiculelor)= ... │ │ ││ │ │ │└───────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘NOTĂ:1. Operatorii economici care utilizează estimări asupra conţinutului de metal trebuie să le folosească pentru a completa rubricile din formularul 2 care se referă la metale, conform modelului.2. Operatorii economici care nu utilizează estimări asupra conţinutului de metal calculează reutilizarea (A) pe baza metodei de scădere: masa individuală a vehiculului (Wi) minus masa vehiculului depoluat şi dezmembrat (Wb), minus masa materialelor depoluate şi dezmembrate trimise pentru valorificare, reciclare sau eliminare. Operatorii economici care folosesc estimări asupra conţinutului de metal determină A, exclusiv componentele metalice, pe baza datelor furnizate de operatorii economici care dezmembrează şi/sau valorifică vehiculele scoase din uz.Cantitatea reciclată/valorificată/eliminată este determinată pe baza datelor furnizate de operatorii economici care colectează sau reciclează/valorifică ori pe baza cantităţilor notate în registrul de operare al operatorilor economici care reciclează/valorifică sau elimină materialele şi componentele provenite de la vehicule scoase din uz.Masa individuală a vehiculului este definită ca masa medie la gol a vehiculului.Masa vehiculului depoluat şi dezmembrat (Wb) este determinată pe baza informaţiilor furnizate de operatorii economici care colectează şi tratează vehiculul scos din uz.3. Masa totală a vehiculelor (W1) este calculată ca suma maselor individuale ale vehiculelor (Wi).Numărul total al vehiculelor scoase din uz (W) este calculat pe baza numărului de vehicule scoase din uz din România pentru care s-a emis un certificat de distrugere de către operatorii economici autorizaţi pentru activitatea de tratare.4. Fluxul de vehicule scoase din uz procesate în instalaţia de tocare/mărunţire este calculat pe baza numărului de campanii de tocare/mărunţire în corelaţie cu cantitatea de vehicule scoase din uz alimentată în instalaţia de tocare/ mărunţire.Cantitatea de vehicule scoase din uz alimentată în instalaţia de tocare/mărunţire este calculată pe baza notelor de cântar, a chitanţelor de primire sau altor forme de înregistrare. România trebuie să raporteze Comisiei numărul de campanii de tocare/mărunţire executate pe teritoriul ei. Reciclarea/valorificarea reală, din producţia calculată, exclusiv metalele, trebuie justificată pe baza declaraţiilor operatorilor economici colectori, reciclatori, valorificatori, a notelor de cântar, a înregistrărilor de eliminare sau a altor forme de înregistrare.--------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006, conform pct. 20 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3LISTAmaterialelor şi componentelor exceptatede la aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1)din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelorscoase din uz*Font 8* ┌────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │Nr. │ Materiale şi componente │ Obiectul şi data de expirare │ Se etichetează sau se │ │crt.│ │ a exceptării │ identifică potrivit │ │ │ │ │ prevederilor art. 4 alin. (21)│ │ │ │ │ din Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │nr. 2.406/2004, cu modificările│ │ │ │ │ şi completările ulterioare │ ├────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ │Plumbul ca element de aliere │ ├────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ 1.│a) Oţel pentru prelucrări │ │ │ │ │mecanice şi componente din oţel│ │ │ │ │galvanizat în şarjă prin │ │ │ │ │pulverizare la cald cu conţinut│ │ │ │ │de plumb de până la 0,35% în │ │ │ │ │greutate │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │b) Table din oţel galvanizate │Vehicule omologate înainte de 1 │ │ │ │continuu cu conţinut de plumb │ianuarie 2016 şi piese de schimb│ │ │ │de până la 0,35% în greutate │pentru aceste vehicule │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 2.│a) Aluminiu pentru prelucrări │Ca piese de schimb pentru │ │ │ │mecanice cu conţinut de plumb │vehicule introduse pe piaţă │ │ │ │de până la 2% în greutate │înainte de 1 iulie 2005 │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │b) Aluminiu cu conţinut de │Ca piese de schimb pentru │ │ │ │plumb de până la 1,5% în │vehicule introduse pe piaţă │ │ │ │greutate │înainte de 1 iulie 2008 │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │c) Aluminiu cu conţinut de │[*2] │ │ │ │plumb de până la 0,4% în │ │ │ │ │greutate │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 3.│Aliaj de cupru cu un conţinut │[*2] │ │ │ │de plumb de până la 4% în │ │ │ │ │greutate │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 4.│a) Bucşe şi carcase de lagăre │Ca piese de schimb pentru │ │ │ │ │vehicule introduse pe piaţă │ │ │ │ │înainte de 1 iulie 2008 │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │b) Bucşe şi carcase de lagăre │1 iulie 2011 şi piese de schimb │ │ │ │în motoare, transmisii şi │pentru vehicule introduse pe │ │ │ │compresoare de aer condiţionat │piaţă înainte de 1 iulie 2011 │ │ ├────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ │Plumb şi compuşi ai plumbului în componente │ ├────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ 5.│Baterii │[*2] │X │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 6.│Amortizoare de vibraţii │Vehicule omologate înainte de │X │ │ │ │1 ianuarie 2016 şi piese de │ │ │ │ │schimb pentru aceste vehicule │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 7.│a) Agenţi de vulcanizare şi │Ca piese de schimb pentru │ │ │ │stabilizatori pentru elastomeri│vehicule introduse pe piaţă │ │ │ │în furtunuri de frână, │înainte de 1 iulie 2005 │ │ │ │furtunuri pentru combustibil, │ │ │ │ │furtunuri pentru ventilarea │ │ │ │ │aerului, piese din │ │ │ │ │elastomeri/metal în şasiuri şi │ │ │ │ │ansambluri motoare │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │b) Agenţi de vulcanizare şi │Ca piese de schimb pentru │ │ │ │stabilizatori pentru elastomeri│vehicule introduse pe piaţă │ │ │ │în furtunuri de frână, │înainte de 1 iulie 2006 │ │ │ │furtunuri pentru combustibil, │ │ │ │ │furtunuri pentru ventilarea │ │ │ │ │aerului, piese din │ │ │ │ │elastomeri/metal în şasiuri şi │ │ │ │ │ansambluri motoare cu conţinut │ │ │ │ │de plumb de până la 0,5% în │ │ │ │ │greutate │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │c) Lianţi pentru elastomeri în │Ca piese de schimb pentru │ │ │ │aplicaţii ale sistemului de │vehicule introduse pe piaţă │ │ │ │propulsie cu conţinut de plumb │înainte de 1 iulie 2009 │ │ │ │de până la 0,5% în greutate │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 8.│a) Plumbul din aliajele de │Vehicule omologate înainte de │X [*1] │ │ │sudură pentru ataşarea │1 ianuarie 2016 şi piese de │ │ │ │componentelor electrice şi │schimb pentru aceste vehicule │ │ │ │electronice la plăcile │ │ │ │ │electronice cu circuite │ │ │ │ │imprimate şi plumbul din │ │ │ │ │finisajele de la bornele │ │ │ │ │componentelor, altele decât │ │ │ │ │condensatorii electrolitici cu │ │ │ │ │aluminiu, pe contactele │ │ │ │ │componentelor şi pe plăcile │ │ │ │ │electronice cu circuite │ │ │ │ │imprimate │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │b) Plumbul din aliajele de │Vehicule omologate înainte de │X [*1] │ │ │sudură pentru aplicaţiile │1 ianuarie 2011 şi piese de │ │ │ │electrice, cu excepţia sudurii │schimb pentru aceste vehicule │ │ │ │pe plăcile electronice cu │ │ │ │ │circuite imprimate şi pe sticlă│ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │c) Plumbul din finisajele de pe│Vehicule omologate înainte de │X [*1] │ │ │bornele condensatorilor │1 ianuarie 2013 şi piese de │ │ │ │electrolitici cu aluminiu │schimb pentru aceste vehicule │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │d) Plumbul utilizat la sudura │Vehicule omologate înainte de │X [*1] │ │ │pe sticlă în senzori de flux de│1 ianuarie 2015 şi piese de │ │ │ │masă de aer │schimb pentru aceste vehicule │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │e) Plumbul în aliaje de lipit │[*3] │X [*1] │ │ │cu temperatură de topire înaltă│ │ │ │ │(respectiv aliaje de plumb cu │ │ │ │ │conţinut de plumb de 85% din │ │ │ │ │greutate sau mai mult) │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │f) Plumbul folosit la sisteme │[*3] │X [*1] │ │ │de conectori cu pini flexibili │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │g) Plumbul din aliaje de lipit │[*3] │X [*1] │ │ │pentru finalizarea unei │ │ │ │ │conexiuni electrice viabile │ │ │ │ │între purtător şi substratul │ │ │ │ │semiconductorului în carcasele │ │ │ │ │de circuite integrate tip │ │ │ │ │"Flip Chip" │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │h) Plumbul din sudurile de │[*3] │X [*1] │ │ │fixare a radiatorului de │ │ │ │ │căldură la ventilatorul de │ │ │ │ │căldură în ansamblurile de │ │ │ │ │semiconductori cu un cip cu │ │ │ │ │dimensiunea zonei de proiecţie │ │ │ │ │de cel puţin 1 cmý şi cu │ │ │ │ │densitatea curentului nominal │ │ │ │ │de cel puţin 1 A/mmý în zona │ │ │ │ │cipului de siliciu │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │i) Plumbul din aliaje de lipit │Vehicule omologate înainte de │X [*1] │ │ │pentru aplicaţii electrice pe │1 ianuarie 2013 şi piese de │ │ │ │sticlă, cu excepţia lipiturilor│schimb pentru aceste vehicule │ │ │ │pe sticlă stratificată │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │j) Plumbul din aliajele de │[*3] │X [*1] │ │ │lipit pe sticlă stratificată │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 9.│Scaune de supapă │Ca piese de schimb pentru │ │ │ │ │tipurile de motoare dezvoltate │ │ │ │ │înainte de 1 iulie 2003 │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 10.│a) Componente electrice şi │ │X [*4] (pentru alte componente │ │ │electronice cu conţinut de │ │decât cele piezoelectrice în │ │ │plumb, inserate în sticlă sau │ │motoare) │ │ │în materiale ceramice, în │ │ │ │ │matrice de sticlă ori de │ │ │ │ │ceramică, în materiale │ │ │ │ │vitroceramice sau într-o │ │ │ │ │matrice vitroceramică. Această │ │ │ │ │exceptare nu vizează utilizarea│ │ │ │ │plumbului în: sticlă becurilor │ │ │ │ │şi în glazura bujiilor; │ │ │ │ │materialele ceramice │ │ │ │ │dielectrice ale componentelor │ │ │ │ │enumerate la lit. b), c) şi d).│ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │b) Plumbul din materialele │ │ │ │ │ceramice dielectrice de tip PZT│ │ │ │ │(titanat-zirconat de plumb) din│ │ │ │ │condensatori care fac parte din│ │ │ │ │circuite integrate sau din │ │ │ │ │semiconductoare discrete │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │c) Plumbul din materialele │Vehicule omologate înainte de │ │ │ │ceramice dielectrice din │1 ianuarie 2016 şi piese de │ │ │ │condensatoare cu o putere │schimb pentru aceste vehicule │ │ │ │nominală mai mică de 125 V CA │ │ │ │ │sau 250 V CC │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │d) Plumbul din materialele │[*3] │ │ │ │ceramice dielectrice pentru │ │ │ │ │condensatoare care compensează │ │ │ │ │variaţiile captatorilor legate │ │ │ │ │de temperatură în cazul │ │ │ │ │sistemelor sonare cu │ │ │ │ │ultrasunete │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 11.│Iniţiatori pirotehnici │Vehicule omologate înainte de │ │ │ │ │1 iulie 2006 şi piese de schimb │ │ │ │ │pentru aceste vehicule │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 12.│Materiale termoelectrice cu │Vehicule omologate înainte de │X │ │ │conţinut de plumb utilizate în │1 ianuarie 2019 şi piese de │ │ │ │aplicaţiile electrice ale │schimb pentru aceste vehicule │ │ │ │componentelor automobilelor în │ │ │ │ │vederea reducerii emisiilor de │ │ │ │ │CO(2) prin recuperarea căldurii│ │ │ │ │de eşapament │ │ │ ├────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ │Crom hexavalent │ ├────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ 13.│a) Acoperiri anticorozive │Ca piese de schimb pentru │ │ │ │ │vehicule introduse pe piaţă │ │ │ │ │înainte de 1 iulie 2007 │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │b) Acoperiri anticorozive ale │Ca piese de schimb pentru │ │ │ │şuruburilor şi ansamblurilor │vehicule introduse pe piaţă │ │ │ │formate din şuruburi şi piuliţe│înainte de 1 iulie 2008 │ │ │ │pentru şasiuri │ │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 14.│Ca agent anticoroziv pentru │ │X │ │ │sistemele de răcire din oţel cu│ │ │ │ │carbon aplicabile frigiderelor │ │ │ │ │cu absorbţie pentru rulotele │ │ │ │ │auto (de până la 0,75% în │ │ │ │ │greutate în soluţia de răcire),│ │ │ │ │cu excepţia cazurilor când este│ │ │ │ │posibilă utilizarea altor │ │ │ │ │tehnologii de răcire (adică │ │ │ │ │disponibile pe piaţă pentru │ │ │ │ │utilizarea la rulotele auto), │ │ │ │ │fără impact negativ asupra │ │ │ │ │mediului, sănătăţii şi/sau │ │ │ │ │siguranţei consumatorului │ │ │ ├────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ │Mercur │ ├────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ 15.│a) Lămpi cu descărcare pentru │Vehicule omologate înainte de │X │ │ │faruri │1 iulie 2012 şi piese de schimb │ │ │ │ │pentru aceste vehicule │ │ ├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │b) Tuburi fluorescente │Vehicule omologate înainte de │X │ │ │utilizate la ecranele de afişaj│1 iulie 2012 şi piese de schimb │ │ │ │ │pentru aceste vehicule │ │ ├────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ │Cadmiu │ ├────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ 16.│Baterii pentru vehiculele │Ca piese de schimb pentru │ │ │ │electrice │vehicule introduse pe piaţă │ │ │ │ │înainte de 31 decembrie 2008 │ │ └────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘-----[*1] Se dezmembrează în cazul în care, în corelaţie cu nr. crt. 10 lit. a), se depăşeşte pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de producţie nu se iau în considerare.[*2] Această exceptare se va reexamina în 2015.[*3] Această exceptare se va reexamina în 2014.[*4] Se dezmembrează în cazul în care, în corelaţie cu nr. crt. 8 lit. a)-j), se depăşeşte pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de producţie nu se iau în considerare.Observaţii:- Se tolerează într-un material omogen plumb, crom hexavalent şi mercur în concentraţie maximă de 0,1% în greutate şi cadmiu în concentraţie maximă de 0,01% în greutate.- Se admite reutilizarea nelimitată a părţilor de vehicule care existau pe piaţă la data expirării unei exceptări, întrucât acest aspect nu intră sub incidenţa prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare.- Piesele de schimb introduse pe piaţă după data de 1 iulie 2003, care sunt folosite pentru vehiculele introduse pe piaţă înainte de data de 1 iulie 2003, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare [*].-----[*] Această clauză nu se aplică maselor pentru echilibrarea roţilor, periilor de grafit pentru motoare electrice şi garniturilor de frână.---------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 384 din 2 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 21 mai 2012, conform modificării aduse de art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4                                   DECLARAŢIE    Subsemnatul ............, domiciliat în ......., în calitate de (exportator)........ sau (reprezentant, împuternicit) ........ al exportatorului ..........,cu sediul în ......., înmatriculat la oficiul registrului comerţului de pe lângăTribunalul ......., sub nr. ........, declar pe propria răspundere că vehiculelescoase din uz şi/sau materialele şi componentele provenite de la acestea..../(denumirea, codul tarifar) ..... sunt exportate în vederea reciclării sauvalorificării de către operatorul economic către care s-a efectuat exportul, înconformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificărileşi completările ulterioare.                                 Semnătura                          ......................                                  Ştampila    Orice informaţie sau dată prezentată mai sus care nu este conformă cu    realitatea se consideră fals şi se pedepseşte conform Codului penal.--------------Anexa 4 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.313 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006, având conţinutul anexei 3 din acest act normativ.--------