REGULAMENT nr. 4 din 1 aprilie 2005 (**republicat**)(*actualizat*)privind regimul valutar(actualizat până la data de 19 mai 2012*)
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui regulament până la data de 19 mai 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către REGULAMENTUL nr. 6 din 9 mai 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor_________**) Republicat în temeiul art. III din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi abrogarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2005 privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operaţiunilor în conturi de depozit în moneda naţională (leu), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 22 septembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005.Ulterior emiterii a mai fost modificat şi completat prin:- Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 20 iulie 2005;- Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 august 2006.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabileşte regimul efectuării operaţiunilor valutare. (2) Pentru scopurile prezentului regulament, termenii, expresiile şi clasificarea operaţiunilor valutare sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 "Nomenclator".  +  Capitolul II Regimul valutar  +  Secţiunea I Operaţiuni valutare între rezidenţi şi nerezidenţi  +  Articolul 2Operaţiunile valutare curente şi de capital, aşa cum sunt prevăzute în Nomenclator, se efectuează în mod liber între rezidenţi şi nerezidenţi, în valută şi în moneda naţională (leu).  +  Secţiunea a II-a Operaţiuni valutare între rezidenţi  +  Articolul 3 (1) Plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni care decurg din vânzări de bunuri şi prestări de servicii între rezidenţi, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu), cu excepţia operaţiunilor prevăzute în anexa nr. 2 «Categorii de rezidenţi care pot efectua operaţiuni în valută», care se pot efectua şi în valută.--------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 9 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2012.(1^1) Plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni între rezidenţi care decurg din remunerarea muncii prestate, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu).--------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 9 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2012. (2) Toate celelalte operaţiuni între rezidenţi care nu fac obiectul alin. (1) şi (1^1) pot fi efectuate, în mod liber, fie în moneda naţională (leu), fie în valută.--------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 9 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2012. (3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) şi în anexa nr. 2 la prezentul regulament se pot efectua şi în valută, numai pe baza acordului de voinţă al părţilor.  +  Secţiunea a III-a Regimul aplicabil nerezidenţilor  +  Articolul 4 (1) Nerezidenţii au dreptul să dobândească, să deţină şi să utilizeze active financiare exprimate în valută şi în moneda naţională (leu). (2) Sumele în moneda naţională (leu) şi în valute cotate, deţinute de nerezidenţi, pot fi convertite prin intermediul pieţei valutare. (3) Nerezidenţii pot deschide şi menţine conturi în valută şi în moneda naţională (leu) la instituţii de credit. (4) Nerezidenţii pot repatria şi pot transfera activele financiare deţinute.  +  Secţiunea a IV-a Regimul aplicabil rezidenţilor  +  Articolul 5 (1) Rezidenţii au dreptul să dobândească, să deţină şi să utilizeze active financiare exprimate în valută. (2) Sumele în moneda naţională (leu) şi în valute cotate, deţinute de rezidenţi, pot fi convertite prin intermediul pieţei valutare. (3) Rezidenţii pot deschide conturi în valută şi în moneda naţională (leu) la instituţii de credit şi la alte instituţii asimilate acestora.  +  Capitolul III Măsuri de salvgardare  +  Articolul 6 (1) În situaţiile în care fluxuri de capital pe termen scurt de o amploare deosebită exercită presiuni puternice asupra pieţei valutare şi provoacă perturbări grave în aplicarea politicii monetare şi a cursului de schimb, având ca efect, în special, variaţii semnificative ale lichidităţii interne şi dezechilibre semnificative ale balanţei de plăţi, Banca Naţională a României poate să ia măsuri de salvgardare privind operaţiunile valutare de capital prevăzute în anexa nr. 3. (2) Banca Naţională a României va informa Comisia Europeană şi celelalte state membre asupra adoptării unor astfel de măsuri până cel târziu la data intrării în vigoare a acestora. (3) Perioada de aplicare a măsurilor de salvgardare adoptate conform prevederilor prezentului articol nu poate depăşi, de regulă, 6 luni. (4) Măsurile de salvgardare vor fi aplicate atât pentru rezidenţi, cât şi pentru nerezidenţi. (5) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Banca Naţională a României poate lua una sau mai multe dintre măsurile de salvgardare privind operaţiunile de capital, prevăzute în anexa nr. 4. (6) Banca Naţională a României va proceda la modificarea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de salvgardare luate în conformitate cu alin. (1), la solicitarea expresă a Comisiei Europene.  +  Capitolul IV Dispoziţii comune  +  Articolul 7 (1) În aplicarea prezentului regulament, Banca Naţională a României poate elabora norme şi circulare. (2) Pentru situaţii care excedează cadrului reglementat de prezentul regulament, pe bază de fundamentare, Banca Naţională a României se pronunţă în conformitate cu principiile stabilite prin regulament şi prin celelalte dispoziţii legale aplicabile. (3) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, precum şi ale normelor emise în aplicarea acestuia de către Banca Naţională a României va fi sancţionată conform prevederilor Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României sau ale Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, după caz.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 8 (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data de 11 aprilie 2005. (2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1 din 30 ianuarie 2004 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 10 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 1 NOMENCLATORÎn prezentul nomenclator operaţiunile valutare sunt clasificate corespunzător naturii economice a activelor şi pasivelor la care acestea se referă, denominate fie în monedă naţională (leu), fie în valută.  +  Articolul 1Operaţiunile valutare prevăzute în prezentul nomenclator vor fi interpretate într-un sens larg, astfel încât să acopere, după caz, şi fără a fi limitative: a) încheierea şi derularea tranzacţiilor, precum şi transferurile decurgând din acestea; b) toate tehnicile financiare disponibile pe piaţă pentru realizarea unei anumite operaţiuni - tranzacţii la vedere (spot), tranzacţii cu instrumente financiare derivate (forward, options, swap, futures), deschiderea conturilor şi plasarea fondurilor în conturi; c) lichidarea sau cesionarea activelor dobândite în urma investiţiilor efectuate ori a altor operaţiuni, repatrierea profiturilor rezultate sau utilizarea acestora; d) rambursarea creditelor şi a împrumuturilor.  +  Articolul 2Operaţiunile valutare curente sunt operaţiunile valutare efectuate între rezidenţi şi nerezidenţi, care decurg, fără a se limita la acestea, din: a) tranzacţii de comerţ internaţional cu bunuri şi servicii şi alte asemenea tranzacţii care presupun o contraprestaţie imediată, inclusiv operaţiunile efectuate în scopul acoperirii riscurilor (cum sunt: de preţ, valutar) rezultate din tranzacţiile de comerţ internaţional; b) alte operaţiuni care nu sunt de natura operaţiunilor valutare de capital, astfel cum sunt clasificate la art. 3, precum: plăţi/încasări legate de impozite şi taxe, cu excepţia taxelor succesorale, comisioane, onorarii, amenzi, plăţi legate de cheltuieli de judecată, asistenţă tehnică, plăţi de sume decurgând din drepturile de asigurări sociale, inclusiv pensii, într-un sistem public sau privat, câştiguri din jocuri de noroc, leasing operaţional, cheltuieli cu întreţinerea proprietăţilor deţinute în străinătate, cheltuieli de reprezentare, cheltuieli guvernamentale, abonamente la publicaţii, participare la organizaţii, cluburi; c) repatrierea veniturilor nete sub formă de dividende, dobânzi, chirii şi altele asemenea provenind din operaţiuni valutare curente şi de capital; d) remiteri de sume pentru acoperirea cheltuielilor curente ce decurg din obligaţii legale de întreţinere a membrilor familiei - soţ, soţie, copii ori alte persoane aflate în întreţinere; e) cheltuielile care nu sunt de natura operaţiunilor valutare de capital, făcute de rezidenţi în străinătate în scop educaţional sau religios, de recreere, vacanţă, sport, afaceri, vizite la rude sau la prieteni, misiuni, întâlniri, conferinţe, îngrijirea sănătăţii şi altele asemenea.  +  Articolul 3Operaţiunile valutare de capital sunt operaţiunile valutare efectuate între rezidenţi şi nerezidenţi, care decurg din:3.1. Investiţii directe: a) în România ale nerezidenţilor; b) în străinătate ale rezidenţilor.3.2. Investiţii imobiliare, altele decât cele prevăzute la pct. 3.1, respectiv investiţii în bunuri imobile destinate unei investiţii directe: a) în România ale nerezidenţilor; b) în străinătate ale rezidenţilor.3.3. Operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa de capital, neincluse la pct. 3.1 - investiţii directe, la pct. 3.4 - operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetară ori la pct. 3.5 - operaţiuni cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv: a) admiterea instrumentelor financiare româneşti pe o piaţă de capital străină prin: a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar; a2) cotarea în cadrul bursei, în conformitate cu proceduri specifice; b) admiterea instrumentelor financiare străine pe piaţa de capital românească prin: b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzarea de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar; b2) cotarea în cadrul bursei, în conformitate cu proceduri specifice; c) tranzacţii ale nerezidenţilor cu instrumente financiare româneşti pe piaţa de capital: c1) achiziţionare de instrumente financiare româneşti tranzacţionate la bursă; c2) achiziţionare de instrumente financiare româneşti tranzacţionate în afara bursei; d) tranzacţii ale rezidenţilor cu instrumente financiare străine pe piaţa de capital: d1) achiziţionare*) de instrumente financiare străine tranzacţionate la bursă; d2) achiziţionare*) de instrumente financiare străine tranzacţionate în afara bursei.________*) Achiziţionarea de către rezidenţi de instrumente financiare sau unităţi ale organismelor de plasament colectiv româneşti, emise pe o piaţă străină, este asimilată cu achiziţionarea de către aceştia de instrumente financiare sau unităţi ale organismelor de plasament colectiv străine.3.4. Operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetară: a) admiterea instrumentelor financiare româneşti pe o piaţă monetară străină prin: a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar; a2) acces pe o piaţă monetară, în conformitate cu proceduri specifice, după caz; b) admiterea instrumentelor financiare străine pe piaţa monetară românească prin: b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar; b2) acces pe piaţa monetară, în conformitate cu proceduri specifice, după caz; c) tranzacţii privind achiziţionarea de către nerezidenţi de instrumente financiare româneşti pe piaţa monetară; d) tranzacţii privind achiziţionarea*) de către rezidenţi de instrumente financiare străine pe piaţa monetară.3.5. Operaţiuni cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv: a) admiterea unităţilor organismelor de plasament colectiv româneşti pe o piaţă de capital străină prin: a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar; a2) cotarea în cadrul bursei, în conformitate cu proceduri specifice; b) admiterea unităţilor organismelor de plasament colectiv străine pe piaţa de capital românească prin: b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar; b2) cotarea în cadrul bursei în conformitate cu proceduri specifice; c) tranzacţii ale nerezidenţilor cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv româneşti pe piaţa de capital: c1) achiziţionarea de unităţi ale organismelor de plasament colectiv româneşti tranzacţionate la bursă; c2) achiziţionarea de unităţi ale organismelor de plasament colectiv româneşti tranzacţionate în afara bursei; d) tranzacţii ale rezidenţilor cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv străine pe piaţa de capital: d1) achiziţionarea*) de unităţi ale organismelor de plasament colectiv străine tranzacţionate la bursă; d2) achiziţionarea*) de unităţi ale organismelor de plasament colectiv străine tranzacţionate în afara bursei.__________*) Achiziţionarea de către rezidenţi de instrumente financiare sau unităţi ale organismelor de plasament colectiv româneşti, emise pe o piaţă străină, este asimilată cu achiziţionarea de către aceştia de instrumente financiare sau unităţi ale organismelor de plasament colectiv străine.3.6. Credite legate de comerţul internaţional la care participă un rezident: a) acordate de nerezidenţi rezidenţilor; b) acordate de rezidenţi nerezidenţilor.3.7. Credite şi împrumuturi financiare neincluse la pct. 3.1 - investiţii directe, la pct. 3.6 - credite legate de comerţul internaţional la care participă un rezident şi la pct. 3.12 lit. a) - împrumuturi cu caracter personal: a) acordate de nerezidenţi rezidenţilor; b) acordate de rezidenţi nerezidenţilor.3.8. Garanţii: a) acordate de nerezidenţi rezidenţilor; b) acordate de rezidenţi nerezidenţilor.3.9. Operaţiuni în conturi curente: a) deschise de nerezidenţi în România la instituţii de credit: a1) în monedă naţională; a2) în valută; b) deschise de rezidenţi în străinătate la instituţii de credit şi la alte instituţii asimilate acestora: b1) în monedă naţională; b2) în valută.3.10. Operaţiuni în conturi de depozit: a) deschise de nerezidenţi în România la instituţii de credit: a1) în monedă naţională; a2) în valută; b) deschise de rezidenţi în străinătate la instituţii de credit şi la alte instituţii asimilate acestora: b1) în monedă naţională; b2) în valută.3.11. Transferuri aferente derulării contractelor de asigurare - transferuri de capital care constau în prime, anuităţi, sume asigurate, indemnizaţii, decurgând din: a) prime şi plăţi aferente asigurărilor de viaţă: a1) contracte încheiate între societăţi rezidente de asigurare de viaţă şi nerezidenţi; a2) contracte încheiate între societăţi nerezidente de asigurare de viaţă şi rezidenţi; b) prime şi plăţi aferente asigurărilor de credite: b1) contracte încheiate între societăţi rezidente de asigurare de credit şi nerezidenţi; b2) contracte încheiate între societăţi nerezidente de asigurare de credit şi rezidenţi; c) alte transferuri de capital aferente contractelor de asigurare.3.12. Transferuri de capital cu caracter personal: a) împrumuturi; b) cadouri şi donaţii; c) dote; d) moşteniri şi legate; e) achitarea de către imigranţi a datoriilor în ţara în care au avut stabilită anterior reşedinţa; f) transferuri de active ale rezidenţilor, realizate în cazul emigrării acestora, în perioada premergătoare plecării, la data instalării sau pe perioada şederii în străinătate; g) transferuri de sume reprezentând economii ale imigranţilor, dispuse de aceştia pe perioada şederii în România, având ca destinaţie ţara în care au avut stabilită anterior reşedinţa.3.13. Import şi export fizic de active financiare: a) valori mobiliare şi alte titluri negociabile; b) instrumente de plată.3.14. Alte mişcări de capital: a) impozite şi taxe aferente moştenirilor; b) despăgubiri rezultate din operaţiuni valutare de capital; c) restituiri de sume în cazul anulării ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume necuvenite decurgând din operaţiuni valutare de capital; d) drepturi de autor (redevenţe) decurgând din: patente, desene, mărci, invenţii (transmiterea/cesionarea şi transferurile decurgând din acestea); e) transferuri de sume în valută reprezentând prestări de servicii, neincluse la pct. 3.9 - operaţiuni în conturi curente; f) alte transferuri de natura operaţiunilor valutare de capital, care nu pot fi încadrate în categoriile prevăzute la pct. 3.1-3.13.  +  Articolul 4Pentru scopurile prezentului nomenclator şi ale regulamentului, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii:4.1. Operaţiuni valutare - încasările, plăţile, compensările, transferurile, creditările, precum şi orice tranzacţii exprimate în valute şi care se pot efectua prin transfer bancar, în numerar, cu instrumente de plată sau prin orice alte modalităţi de plată practicate de instituţiile de credit în funcţie de natura operaţiunii respective.Operaţiunile valutare pot fi:4.1.1. operaţiuni valutare între rezidenţi şi nerezidenţi:4.1.1.1. operaţiuni valutare curente;4.1.1.2. operaţiuni valutare de capital.4.1.2. operaţiuni valutare între rezidenţi.4.2. Rezidenţi: a) persoanele fizice - cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi, cu domiciliul în România, atestat cu documente de identitate emise conform legii; b) persoanele juridice şi orice alte entităţi, cu sediul în România, precum şi persoanele fizice, cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi, cu domiciliul/reşedinţa în România, care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României, în mod independent, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare; c) sucursalele, agenţiile, reprezentanţele, birourile persoanelor juridice străine, precum şi ale oricăror alte entităţi străine, înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în România; d) ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în străinătate.4.3. Nerezidenţi: a) persoanele fizice - cetăţeni străini, cetăţeni români şi apatrizi, cu domiciliul în străinătate, atestat cu documente de identitate emise conform legii; b) persoanele juridice şi orice alte entităţi, cu sediul în străinătate, precum şi persoanele fizice, cetăţeni străini, cetăţeni români şi apatrizi, cu domiciliul în străinătate, care sunt autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice în străinătate, în mod independent, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare; c) sucursalele, agenţiile, reprezentanţele, birourile persoanelor juridice române, precum şi ale oricăror alte entităţi române, înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în străinătate; d) ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România, precum şi organizaţiile internaţionale sau reprezentanţele unor astfel de organizaţii care funcţionează în România.4.4. Valută - moneda naţională a altui stat, moneda unei uniuni monetare a unor state, precum şi monedele compuse, cum ar fi drepturile speciale de tragere.4.5. Valute cotate - valutele menţionate în lista cursurilor de schimb ale pieţei valutare, comunicată de Banca Naţională a României.4.6. Credite legate de comerţul internaţional - credite acordate pe bază de contract în cadrul operaţiunilor de comerţ internaţional cu bunuri şi servicii, sub formă de avansuri, plăţi în rate pe faze intermediare de execuţie sau la solicitarea furnizorului de mărfuri/servicii, plăţi la un anumit termen de la livrarea mărfurilor/prestarea serviciilor, credit furnizor, indiferent dacă s-au emis sau nu efecte de comerţ, rescadenţarea unor astfel de plăţi şi finanţarea unor astfel de credite de către un terţ; în această categorie se includ şi operaţiunile de factoring.4.7. Credite şi împrumuturi financiare - finanţări de orice natură acordate/primite pe baze contractuale, inclusiv finanţarea tranzacţiilor comerciale la care nu participă un rezident şi orice modalitate prin care creditorul stinge sau preia o obligaţie a debitorului faţă de un terţ; în această categorie se includ şi împrumuturile ipotecare, creditele de consum, precum şi operaţiunile de leasing financiar.4.8. Investiţie directă - investiţia de orice natură, efectuată în scopul stabilirii sau menţinerii de legături economice durabile, care se realizează prin următoarele modalităţi, luate în sensul lor cel mai larg: a) constituirea sau extinderea unei sucursale ori a unei noi entităţi aparţinând integral persoanei care furnizează capitalul de dotare/capitalul social ori achiziţionarea integrală a unei entităţi deja existente; b) participarea într-o entitate nouă sau într-una existentă, în scopul stabilirii ori menţinerii de legături economice durabile; c) acordarea de credite şi împrumuturi pe termen mai mare de 5 ani, în scopul stabilirii ori menţinerii de legături economice durabile; d) reinvestirea profitului în scopul menţinerii unei legături economice durabile.4.9. Legături economice durabile - relaţii stabilite ca urmare a deţinerii unei participaţii de minimum 10% la capitalul social al unei entităţi sau care să permită participarea efectivă la administrarea ori la controlul entităţii respective; în această categorie se includ şi relaţiile decurgând dintr-o convenţie încheiată în scopul participării la profitul realizat din desfăşurarea unei activităţi economice.4.10. Investiţii imobiliare - achiziţionarea de clădiri şi terenuri, construirea de clădiri, precum şi investiţiile prin care se dobândesc un drept de uz sau de uzufruct asupra unui imobil ori teren, precum şi un drept de servitute, în scop de câştig sau folosinţă personală.4.11. Operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa de capital - operaţiuni cu acţiuni sau alte titluri de natură participativă, cu excepţia celor prevăzute la pct. 4.13, cu obligaţiuni, alte titluri de credit şi instrumente financiare derivate, cu scadenţă iniţială, de regulă, mai mare de un an.4.12. Operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetară - operaţiuni cu titluri de stat, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, titluri de credit şi alte asemenea instrumente specifice pieţei monetare, cu scadenţă iniţială, de regulă, mai mică de un an.4.13. Operaţiuni cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv - operaţiuni cu titluri de natură participativă la fonduri de investiţii, fonduri mutuale sau la orice alte entităţi, constituite în scopul realizării de investiţii colective în: a) instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa de capital; b) instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetară; c) alte active.4.14. Active financiare - următoarele categorii de active: a) numerar; b) un instrument sau un înscris care conferă dreptul contractual de a încasa numerar sau de a primi alte instrumente financiare de la altă entitate; c) un instrument sau un înscris care conferă dreptul contractual de a schimba instrumente financiare cu altă entitate, în condiţii ce sunt potenţial favorabile; d) un instrument de capital al unei alte entităţi.4.15. Piaţa valutară este piaţa pe care se efectuează schimb valutar şi care cuprinde următoarele segmente: a) piaţa valutară interbancară; b) piaţa valutară a entităţilor autorizate să efectueze activităţi de schimb valutar.--------Pct. 4.15 al art. 4, anexa 1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 9 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2012.  +  Anexa 2 CATEGORII DE REZIDENŢIcare pot efectua operaţiuni în valutăCategoriile de rezidenţi şi situaţiile în care aceştia pot efectua operaţiuni în valută cu alţi rezidenţi sunt prezentate mai jos: a) persoanele juridice care efectuează plăţi şi încasări nemijlocite decurgând din contracte de comerţ exterior şi prestări de servicii externe (export-import de bunuri şi servicii), pe baza contractelor de comision încheiate între comisionar şi comitent sau între comisionarul unui nerezident şi beneficiarul rezident, precum şi a contractelor de comerţ exterior respective; b) persoanele juridice care efectuează nemijlocit plăţi şi încasări pe baza contractelor de subantrepriză decurgând din contracte de colaborare (cooperare) economică internaţională, contracte de export al unor obiective complexe şi al unor produse cu ciclu lung de fabricaţie; c) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni care decurg din acte de comerţ derulate în porturi, în zonele din aeroporturi şi punctele de trecere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere*), ori din acte de comerţ derulate pe parcurs extern în trenuri internaţionale, la bordul aeronavelor şi navelor;_________*) Prin zone asimilate zonelor libere se înţelege zonele din aeroporturi şi punctele de trecere a frontierei de stat pe sensul de intrare în ţară, în zona stabilită până la locurile unde se aplică viza de intrare, şi pe sensul de ieşire din ţară, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal. d) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni stipulate de prevederi legale exprese; e) persoanele fizice, pentru operaţiuni efectuate între acestea cu caracter ocazional; f) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni nemijlocite ce decurg din organizarea şi/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi transportul internaţional de mărfuri şi de persoane şi turismul internaţional; g) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim "lohn", pe baza contractelor de colaborare, în măsura în care colaboratorii rezidenţi sunt nominalizaţi în autorizaţia de perfecţionare activă; h) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni efectuate în străinătate; i) persoanele juridice, pentru plăţile efectuate către furnizori şi subfurnizori, aferente bunurilor şi serviciilor care intră în componenţa produselor exportate, respectiv contribuie la realizarea serviciilor exportate.--------Lit. i) a anexei 2 a fost modificată de pct. 5 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 9 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2012.  +  Anexa 3 LISTAoperaţiunilor valutare de capital la care se face referire la art. 6 alin. (1) din regulament──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                             Codul de clasificare conform  Denumirea operaţiunii art. 3 din Nomenclator - anexa nr. 1                                          la Regulamentul Băncii Naţionale a                                          României nr. 4/2005, cu modificările                                             şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Operaţiuni cu instrumente financiare Pct. 3.4 tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetară Operaţiuni cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv Pct. 3.5 Credite şi împrumuturi financiare pe termen scurt Pct. 3.7 Operaţiuni în conturi curente şi de depozit Pct. 3.9 şi 3.10 Transferuri de capital cu caracter personal: Pct. 3.12 lit. a) - împrumuturi Import şi export fizic de active financiare: Pct. 3.13 lit. a) şi b) - valori mobiliare şi alte titluri negociabile - instrumente de plată Alte mişcări de capital: Pct. 3.14 lit. f) - alte transferuri de natura operaţiunilor valutare de capital, pe termen scurt, care nu pot fi încadrate în categoriile prevăzute la art. 3 pct. 3.1-3.13 din Nomenclator - anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005, cu modificările şi completările ulterioare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4 LISTAmăsurilor de salvgardare privind operaţiunile de capital la care se face referire la art. 6 alin. (5) din regulament────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea măsurii de salvgardare crt.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Obligarea rezidenţilor şi nerezidenţilor de a notifica Băncii Naţionale       a României, cu 10 zile înainte, intenţia de a efectua operaţiuni       valutare de capital pe termen scurt  2. Stabilirea de plafoane şi alte limite pentru operaţiuni valutare de       capital pe termen scurt care generează intrări/ieşiri de capital ale       nerezidenţilor/rezidenţilor  3. Reţinerea, în cont la Banca Naţională a României, pe o durată       determinată, a unei părţi din sumele în valută/moneda naţională (leu)       provenind din operaţiuni valutare de capital pe termen scurt şi care       generează intrări/ieşiri de capital ale nerezidenţilor/rezidenţilor  4. Aplicarea unui comision la iniţierea tranzacţiilor de pe piaţa valutară       interbancară în scopul efectuării de operaţiuni valutare de capital care       au ca obiect cumpărarea/vânzarea de valută  5. Stabilirea unei rate mai mari a rezervelor minime obligatorii pentru       sumele reprezentând intrări de capital pe termen scurt, care sunt       deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi la instituţii de credit  6. Instituirea unor restricţii de scadenţă pentru unele operaţiuni valutare       de capital pe termen scurt  7. Introducerea de restricţii privind iniţierea de noi operaţiuni valutare       de capital pe termen scurt  8. Introducerea de măsuri suplimentare de monitorizare a operaţiunilor       valutare de capital şi/sau de măsuri de control valutar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────____________