ORDIN nr. 3.606 din 26 martie 2012privind aprobarea componenţei Comitetului de coordonare pentru implementarea proiectului major ELI - Nuclear Physics (ELI-NP) finanţat în cadrul axei prioritare 2 - Competitivitate prin cercetare-dezvoltare şi inovare a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Nr. 3.606 din 26 martie 2012
  • MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
  • Nr. 261 din 2 aprilie 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 21 mai 2012    În conformitate cu Memorandumul cu tema "Constituirea echipei de coordonare pentru implementarea proiectului major ELI - Nuclear Physics finanţat în cadrul axei prioritare 2 - Competitivitate prin cercetare-dezvoltare şi inovare a Programului operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)»", aprobat în şedinţa Guvernului din 18 ianuarie 2012,în baza Referatului nr. 696 din 23 februarie 2012 al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri privind nominalizarea reprezentanţilor Autorităţii de management pentru POS CCE în Comitetul de coordonare al proiectului major ELI - Nuclear Physics şi a Referatului nr. 2.150 din 28 februarie 2012 al Consiliului Concurenţei privind nominalizarea unui reprezentant în Comitetul de coordonare al proiectului major ELI - Nuclear Physics,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi ministrul afacerilor europene emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă componenţa Comitetului de coordonare pentru implementarea proiectului major ELI - Nuclear Physics (ELI-NP) finanţat în cadrul axei prioritare 2 - Competitivitate prin cercetare-dezvoltare şi inovare a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)", denumit în continuare Comitet de coordonare, format din reprezentanţi ai următoarelor instituţii şi autorităţi publice:A. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH Bucureşti, în calitate de beneficiar al proiectului: a) Nicolae-Victor Zamfir, responsabil de proiect; b) Gheorghe Căta-Danil, responsabil adjunct de proiect; c) Alexandru Popescu, responsabil economic; d) Constantin Ivan, responsabil construcţii; e) Daniel Ursescu, responsabil laseri; f) Raluca Stoicea, responsabil juridic şi resurse umane; g) Ovidiu Teşileanu, responsabil proiect european şi experimente; h) Alin Petrescu, responsabil tehnic;B. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) - Organismul intermediar pentru cercetare: a) Dragoş Mihael Ciuparu, preşedintele ANCS - coordonator al Comitetului de coordonare; b) Dana Gheorghe, director general al Direcţiei generale Organism intermediar - coordonator al activităţii Organismului intermediar pentru cercetare; c) Lucia Csavar, director, Direcţia economică ANCS; d) Marioara Stancu, consilier, Serviciul de monitorizare - ofiţer de proiect asistenţă tehnică pentru implementarea proiectului ELI-NP; e) Ileana Gabriela Niţu, consilier, Serviciul implementare - responsabil contractare; f) Anca Dinculescu, consilier, Serviciul management financiar şi control - responsabil management financiar;C. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (AM POS CCE): a) Cătălina Meliţă, director general al AM POS CCE; b) Dorina Muntean, şef serviciu, Serviciul programare AM POS CCE - responsabil implementare, legislaţie ajutor de stat;D. Ministerul Afacerilor Europene:- Ioana Ciocoiu, director, Direcţia de analiză şi programare din cadrul Direcţiei generale Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale;E. Consiliul Concurenţei:- o persoană care va fi nominalizată oficial să participe la reuniunile Comitetului de coordonare în cadrul cărora sunt dezbătute probleme ce vizează ajutorul de stat şi să asigure, după caz, schimbul de informaţii cu serviciile Direcţiei generale Concurenţă din cadrul Comisiei Europene. (2) Comitetul de coordonare va fi completat, după aprobarea de către Comisia Europeană a proiectului major ELI-NP, cu echipa de management, constituită şi salarizată conform prevederilor proiectului.  +  Articolul 2 (1) Comitetul de coordonare al proiectului ELI-NP are următoarele atribuţii: a) să asigure comunicarea promptă şi eficientă cu reprezentanţii Comisiei Europene cu privire la evoluţia proiectului, inclusiv în ceea ce priveşte furnizarea de informaţii suplimentare necesare evaluării şi aprobării acestuia; b) să propună iniţierea/modificarea/completarea unor acte normative cu impact în implementarea proiectului; c) să informeze Guvernul periodic sau de câte ori este necesar asupra stadiului în care se află proiectul şi, după caz, asupra aspectelor care creează întârzieri în faza de aprobare sau de implementare; d) să asigure respectarea legislaţiei naţionale în realizarea tuturor achiziţiilor publice implicate de proiect şi să coordoneze elaborarea documentaţiilor aferente; e) să identifice operativ soluţii eficiente pentru rezolvarea problemelor privind managementul proiectului. (2) Comitetul de coordonare se reuneşte lunar sau de câte ori este necesar pentru a analiza diverse probleme sau situaţii neprevăzute care ar putea crea întârzieri în implementarea proiectului. (3) Secretariatul Comitetului de coordonare va fi asigurat de către Organismul intermediar pentru cercetare (convocarea reuniunilor, elaborarea minutei fiecărei reuniuni, transmiterea documentelor relevante către toţi membrii comitetului etc.)  +  Articolul 3Persoanele prevăzute la art. 1, Consiliul Concurenţei, precum şi celelalte structuri interesate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi al Ministerului Afacerilor Europene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Cătălin Ovidiu BabaMinistrul afacerilor europene,Leonard Orban-------