ORDIN nr. 1.355 din 4 mai 2012privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 14 mai 2012    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185.403/ISZ din 24 aprilie 2012 al Direcţiei păduri şi dezvoltare forestieră,în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) şi art. 36 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013, prevăzute în anexele nr. 1-6.  +  Articolul 2 (1) Pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii situaţiei epidemiologice a pestei porcine clasice se aprobă recoltarea la nivelul întregii ţări a unui număr de 3.120 de exemplare de purcei de mistreţ, cu vârsta până la un an, în afara cotelor de recoltă prevăzute în anexa nr. 2. (2) Recoltarea exemplarelor de purcei de mistreţ al căror număr este prevăzut la alin. (1) poate fi realizată de către gestionarii fondurilor cinegetice în orice perioadă a anului. (3) Repartizarea exemplarelor prevăzute la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 7, iar distribuirea acestora pe gestionari şi fonduri cinegetice se realizează de către structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură împreună cu gestionarii fondurilor cinegetice.  +  Articolul 3 (1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond cinegetic de către gestionarii cărora le-a fost atribuit dreptul de a gestiona fauna cinegetică din fondurile cinegetice în cauză, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic. (2) Cu respectarea cotelor de recoltă, fiecare vânător înscris în autorizaţia de vânătoare poate recolta într-o zi un număr maxim de 100 de exemplare din specia ciocârlie (Alauda arvensis) şi un număr maxim de 50 de exemplare din specia prepeliţă (Coturnix coturnix).  +  Articolul 4În vederea obţinerii de venituri necesare unei bune gestionări a faunei cinegetice, instituţiile de învăţământ care au discipline de studiu vânatul şi vânătoarea şi instituţiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic pot realiza cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin, pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond cinegetic, în proporţie de 50% şi cu vânători, alţii decât elevii şi studenţii, respectiv personalul tehnic de vânătoare angajat al acestor instituţii, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.  +  Articolul 5Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafeţele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă potrivit legii.  +  Articolul 6 (1) În cazul modificării condiţiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic şi a mişcărilor naturale de efective, în cursul sezonului de vânătoare 2012-2013, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură analizează şi aprobă, pe baza documentelor de constatare, reaşezarea între fonduri cinegetice a cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin. (2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor înainta organismului de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situaţia actualizată a aprobărilor de reaşezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).  +  Articolul 7În cazul efectuării, în cursul sezonului de vânătoare 2012-2013, a unor acţiuni de populare a fondurilor cinegetice cu exemplare ce aparţin speciilor de vânat sedentar, în urma cărora să rezulte efective cel puţin egale cu efectivele optime aprobate pentru specia în cauză, pe fondul cinegetic respectiv, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură analizează şi aprobă, după caz, la propunerea structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, solicitările gestionarilor fondurilor cinegetice pentru suplimentarea cotelor de recoltă aprobate iniţial pentru speciile de vânat care au făcut obiectul acţiunilor de populare.  +  Articolul 8 (1) Exemplarele de mamifere care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recoltează în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului, prin metoda la pândă, după cum urmează: a) în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pe raza căreia se află fondul cinegetic, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată; b) în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată. (2) Aprobările prevăzute la alin. (1) se acordă după verificarea în teren, de către personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, a pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 9Pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013, prin derogare de la prevederile art. 5 din Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu modificările ulterioare, cotele de recoltă aprobate potrivit prezentului ordin se realizează de gestionarii fondurilor cinegetice fără alte avize sau aprobări din partea autorităţilor de protecţie a mediului.  +  Articolul 10Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se asigură de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin structurile teritoriale de specialitate ale acesteia.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.________________ Notă *) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediului şi pădurilor,Cristian Apostol,secretar de statBucureşti, 4 mai 2012.Nr. 1.355._________