ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 (*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale(actualizată până la data de 22 decembrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 decembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 16 din 8 mai 2012; LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii Guvernului şi a administraţiei publice centrale,pentru a continua procesul de modernizare a administraţiei publice se impune luarea unor măsuri adecvate de reorganizare a Guvernului, în scopul asigurării punerii în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi îndeplinirii principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice,ţinând cont de situaţia economico-socială a României,având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IÎn cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor funcţionează ministrul delegat pentru administraţie, care coordonează activităţile din domeniul pentru care a fost învestit.---------Art. I a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 16 din 8 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.  +  Articolul IIÎn cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale funcţionează ministrul delegat pentru dialog social, care coordonează activităţile din domeniul pentru care a fost învestit.  +  Articolul IIIÎn cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri funcţionează ministrul delegat pentru mediul de afaceri, care coordonează activităţile din domeniul pentru care a fost învestit.  +  Articolul IVMiniştrii delegaţi prevăzuţi în prezenta ordonanţă de urgenţă emit ordine în domeniile pentru care au fost învestiţi.  +  Articolul VAbrogat.---------Art. V a fost abrogat de pct. 3 al art. 34 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012.  +  Articolul VILegea nr. 90/2001privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:«(3) În cazul în care viceprim-ministrul nu are şi calitatea de ministru, acesta dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al Guvernului.»2. La articolul 3, alineatele (4) şi (6) se abrogă.3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:«Art. 20. - Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Primului-Ministru, departamente şi alte asemenea structuri organizatorice cu atribuţii specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.»4. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:«Art. 21. - (1) Atribuţiile Cancelariei Primului-Ministru se stabilesc prin decizie a primului-ministru.»---------Art. VI a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012.  +  Articolul VIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:- La articolul 1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) Cancelaria Primului-Ministru, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a primului-ministru, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de şeful Cancelariei, cu rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru; în cadrul Cancelariei Primului-Ministru îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru;"---------Noul pct. al art. VII a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012.1. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c)Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator terţiar de credite. În cadrul departamentului funcţionează unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru;"2. La articolul 1 alineatul (1), literele d) şi i) se abrogă.2^1. La articolul 1 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera j^1), cu următorul cuprins:"j^1) Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un director general, numit în condiţiile legii."---------Pct. 2^1 al art. VII a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012.2^2. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.---------Pct. 2^2 al art. VII a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012.2^3. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, coordonează activitatea următoarelor entităţi:"---------Pct. 2^3 al art. VII a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012.3. La articolul 2 alineatul (1), după litera a) se introduc trei noi litere, literele a^1)- a^3), cu următorul cuprins:"a^1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;a^2) Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;a^3) Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;"a^4) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;---------Lit. a^4) a pct. 3 al art. VII a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012.4. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se abrogă.  +  Articolul VIIILegea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatele (1), (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat........................................................................ (6) Membrii consiliului de administraţie şi directorul general sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru. (7) Organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi competenţele consiliului de administraţie şi ale directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."2. La articolul 8, alineatele (1), (7), (13) şi (15) vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Activitatea Agenţiei Naţionale şi a unităţilor subordonate este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Agenţia Naţională poate beneficia de programe cu finanţare internaţională........................................................................ (7) Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, la propunerea consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale........................................................................ (13) Agenţia Naţională îşi asumă întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului şi publicităţii imobiliare, finanţat prin împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), şi a celorlalte acorduri internaţionale ce implică împrumuturi nerambursabile sau garanţii de la stat, asumate anterior de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justiţiei........................................................................ (15) Se instituie Programul naţional de înregistrare a proprietăţilor imobiliare, care se realizează pe baza planului multianual propus de Agenţia Naţională şi aprobat de Guvern. Finanţarea cheltuielilor privind realizarea programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, şi se aprobă într-un program, anexă la bugetul Secretariatului General al Guvernului."3. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Lucrările tehnice de cadastru se realizează utilizându-se reprezentarea grafică a limitelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a limitelor intravilanelor, deţinute de oficiile teritoriale. Hotarele unităţilor administrativ-teritoriale sunt delimitate şi marcate de către comisia de delimitare, stabilită în acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unităţilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de către acestea, în condiţiile legii. Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de delimitare se aprobă prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, la propunerea consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."4. La articolul 64, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 64. - (1) Agenţia Naţională este împuternicită să controleze activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi pe teritoriul României în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei...................................................................... (4) Amenzile se aplică persoanelor fizice şi juridice, după caz, şi limitele acestora se vor actualiza, pe baza indicilor de inflaţie stabiliţi de Institutul Naţional de Statistică, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."  +  Articolul IXOrdonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1), cu următorul cuprins:"l^1) Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;"2. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară transmite Comisiei Europene actele normative naţionale adoptate pentru conformarea cu prevederile Directivei INSPIRE."  +  Articolul XÎn cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010, sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară".  +  Articolul XIOrdonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."2. Articolul 3 se abrogă.3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. este asigurată de inspectorul general, cu rang de secretar de stat, numit şi revocat din funcţie prin decizie a primului-ministru."4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se aprobă prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul XIIÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul XIII (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2012 corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, în baza protocoalelor de predare-preluare. (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice. (3) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se face de către ordonatorii principali de credite pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea. (5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) finanţarea instituţiilor cărora li se modifică raporturile de subordonare sau coordonare potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se asigură din bugetul ordonatorilor principali de credite din care se finanţau până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul XIVOrdonanţa Guvernului nr. 32/1998privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înţelege: primul-ministru, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, secretarul general al Guvernului, şeful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul general adjunct al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat şi asimilatul acestuia din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Cancelariei Primului-Ministru, Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi din cadrul ministerelor, precum şi conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat."2. La anexa nr. 1, numărul curent 3 va avea următorul cuprins:"3. Ministru, ministru delegat, secretarul general al Guvernului, şeful Cancelariei Primului-Ministru"---------Art. XIV a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012.  +  Articolul XVLegea nr. 188/1999privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la alin. (2), funcţionarii publici de conducere pot fi numiţi în funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din administraţia publică centrală în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice aflate în raporturi ierarhice cu aceasta."2. La articolul 94 alineatul (1), după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) şi a^2), cu următorul cuprins:"a^1) este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă, cu excepţiile prevăzute la art. 34;a^2) este încadrat la cabinetul unui demnitar;".---------Art. XV a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012.  +  Articolul XVIAlineatul (2^1) al articolului 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, aprobată prin Legea nr. 98/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^1) Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din structura Secretariatului General al Guvernului deservesc şi Cancelaria Primului-Ministru."---------Art. XVI a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul pentru relaţiacu Parlamentul,Mircea DuşaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul culturii şipatrimoniului naţional,Mircea DiaconuMinistrul dezvoltării regionaleşi turismului,Eduard HellvigMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Ioan MangMinistrul muncii, familiei şiprotecţiei sociale,Mariana CâmpeanuMinistrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuMinistrul administraţieişi internelor,Ioan RusViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 8 mai 2012.Nr. 16.__________