HOTĂRÂRE nr. 720 din 9 iulie 2008 (*actualizată*)pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate(actualizată până la data de 27 aprilie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 27 aprilie 2012 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 188 din 25 februarie 2009; HOTĂRÂREA nr. 551 din 6 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 636 din 27 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 680 din 3 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.580 din 16 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 773 din 28 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 725 din 20 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 359 din 18 aprilie 2012.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 232 şi 242 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B şi C. Sublista C are în componenţă secţiunile C1, C2 şi C3.  +  Articolul 2 (1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista A este de 90% din preţul de referinţă, al celor din sublista B este de 50% din preţul de referinţă, iar al celor din sublista C este de 100% din preţul de referinţă pentru secţiunile C1 şi C3.(1^1) Pentru pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 700 lei pe lună, cuantumul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B este de 90% din preţul de referinţă, din care 50% se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă/prescripţie este de până la 300 lei pe lună.-----------Alin. (1^1) al art. 2 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 680 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2009, prin înlocuirea sintagmei "numai din pensii de până la 600 lei/lună" cu sintagma "numai din pensii de până la 700 lei/lună". (2) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C, care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor naţionale de sănătate, se suportă la nivelul preţului de decontare. (3) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C, care se utilizează în unităţi sanitare cu paturi, pe perioada spitalizării pentru tratamentul specific al bolnavilor, precum şi pentru bolnavii cuprinşi în programele naţionale de sănătate se suportă la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare.  +  Articolul 3 (1) Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublistele A, B şi secţiunile C1 şi C3 din sublista C se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia. (2) Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor tehnice de realizare a acestora.  +  Articolul 4În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate aprobă prin ordin comun protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în lista prevăzută la art. 1 alin. (1) şi norme metodologice privind implementarea acestora.  +  Articolul 5Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în sublista C secţiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi preţul de decontare al acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care va intra în vigoare la data de 15 iulie 2008.  +  Articolul 6Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 15 iulie 2008, dată la care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 27 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Vasile CiurcheaBucureşti, 9 iulie 2008.Nr. 720.  +  Anexa                                    SUBLISTA A                     DCI-uri corespunzătoare medicamentelor                   de care beneficiază asiguraţii în tratamentul                 ambulatoriu în regim de compensare 90% din preţul                                 de referinţă ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ Nr. │ DCI │ COD ATC │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 1 │ Ranitidinum │ A02BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Famotidinum │ A02BA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Nizatidinum │ A02BA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Omeprazolum │ A02BC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Lansoprazolum │ A02BC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Mebeverinum │ A03AA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Trimebutinum │ A03AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Papaverini hydrochloridum │ A03AD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Metoclopramidum │ A03FA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Domperidonum │ A03FA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Acidum ursodeoxycholicum* │ A05AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Lactulosum │ A06AD11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Nystatinum │ A07AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Sulfasalazinum │ A07EC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Mesalazinum** │ A07EC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ Acenocoumarolum │ B01AA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │ Ticlopidinum^1 │ B01AC05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18 │ Phytomenadionum │ B02BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19 │ Ferrosi sulfas │ B03AA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │ Complex de hidroxid de fier (III) polimaltozat │ B03AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 21 │ Combinaţii (ferrosi sulfas+acidum ascorbicum) │ B03AEN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 22 │ Acidum folicum │ B03BB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 23 │ Digoxinum │ C01AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 24 │ Chinidini sulfas │ C01BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 25 │ Propafenonum │ C01BC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 26 │ Amiodaronum │ C01BD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 27 │ Nitroglycerinum │ C01DA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 28 │ Isosorbidi dinitras │ C01DA08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 29 │ Isosorbidi mononitras │ C01DA14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 30 │ Alprostadilum (concentraţie 20 mcg***) │ C01EA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 31 │ Trimetazidinum │ C01EB15 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 32 │ Methyldopum │ C02AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 33 │ Clonidinum │ C02AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 34 │ Doxazosinum │ C02CA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 35 │ Hydrochlorothiazidum │ C03AA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 36 │ Indapamidum │ C03BA11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 37 │ Furosemidum │ C03CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 38 │ Spironolactonum │ C03DA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 39 │ Combinaţii (spironolactonum+furosemidum) │ C03EB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 40 │ Pentoxifyllinum (concentraţie = 400 mg) │ C04AD03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 41 │ Propranololum │ C07AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 42 │ Sotalolum │ C07AA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 43 │ Metoprololum │ C07AB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 44 │ Atenololum │ C07AB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 45 │ Betaxololum │ C07AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 46 │ Bisoprololum │ C07AB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 47 │ Carvedilolum │ C07AG02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 48 │ Amlodipinum │ C08CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 49 │ Felodipinum │ C08CA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 50 │ Nifedipinum (forma retard) │ C08CA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 51 │ Diltiazemum │ C08DB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 53 │ Captoprilum │ C09AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 54 │ Enalaprilum │ C09AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 55 │ Lisinoprilum │ C09AA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 56 │ Ramiprilum │ C09AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 57 │ Quinaprilum │ C09AA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 58 │ Fosinoprilum │ C09AA09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 59 │ Combinaţii (enalaprilum+hydrochlorothiazidum) │ C09BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 60 │ Combinaţii (ramiprilum+hydrochlorothiazidum) │ C09BA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 61 │ Losartanum │ C09CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 62 │ Simvastatinum │ C10AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 63 │ Lovastatinum │ C10AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 64 │ Pravastatinum │ C10AA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 65 │ Fenofibratum │ C10AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 66 │ Miconazolum │ D01AC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 67 │ Bifonazolum │ D01AC10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 68 │ Aciclovirum │ D06BB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 69 │ Hydrocortisonum │ D07AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 70 │ Betamethasonum │ D07AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 71 │ Miconazolum │ G01AF04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 72 │ Ergometrinum │ G02AB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 73 │ Testosteronum* │ G03BA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 74 │ Estradiolum* │ G03CA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 75 │ Doxazosinum │ G04CAN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 76 │ Methylprednisolonum (forma injectabilă)* │ H02AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 77 │ Prednisonum │ H02AB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 78 │ Hydrocortisonum* │ H02AB09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 79 │ Doxycyclinum │ J01AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 80 │ Amoxicillinum │ J01CA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 81 │ Phenoxymethylpenicillinum │ J01CE02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 82 │ Benzathini benzylpenicillinum │ J01CE08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 83 │ Oxacillinum │ J01CF04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 84 │ Amoxicillinum+acidum clavulanicum (forma orală) │ J01CR02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 85 │ Cefalexinum │ J01DB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 86 │ Cefadroxilum │ J01DB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 87 │ Cefuroximum (forma orală) │ J01DC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 88 │ Cefaclorum │ J01DC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 89 │ Cefiximum │ J01DD08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 90 │ Sulfamethoxazolum+trimethoprimum │ J01EE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 91 │ Erythromycinum │ J01FA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 92 │ Clarithromycinum │ J01FA09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 93 │ Ofloxacinum (forma orală) │ J01MA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 94 │ Ciprofloxacinum (forma orală) │ J01MA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 95 │ Pefloxacinum (forma orală) │ J01MA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 96 │ Norfloxacinum │ J01MA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 97 │ Acidum nalidixicum │ J01MB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 98 │ Metronidazolum │ J01XD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 99 │ Tinidazolum │ J01XD02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 100 │ Ketoconazolum │ J02AB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 101 │ Fluconazolum │ J02AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 102 │ Aciclovirum │ J05AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 103 │ Aminoglutethimidum │ L02BG01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 104 │ Indometacinum │ M01AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 105 │ Diclofenacum │ M01AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 106 │ Ketorolacum tromethamin │ M01AB15 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 107 │ Aceclofenacum │ M01AB16 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 108 │ Tenoxicamum │ M01AC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 109 │ Meloxicamum │ M01AC06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 110 │ Ketoprofenum │ M01AE03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 111 │ Tetrazepamum │ M03BX07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 112 │ Allopurinolum* │ M04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 113 │ Colchicinum │ M04AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 114 │ Pentazocinum │ N02AD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 115 │ Tramadolum │ N02AX02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 116 │ Sumatriptanum* │ N02CC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 117 │ Carbamazepinum │ N03AF01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 118 │ Gabapentinum │ N03AX12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 119 │ Haloperidolum │ N05AD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 120 │ Diazepamum │ N05BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 121 │ Medazepamum* │ N05BA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 122 │ Lorazepamum* │ N05BA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 123 │ Bromazepamum* │ N05BA08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 124 │ Alprazolamum* │ N05BA12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 125 │ Nitrazepamum │ N05CD02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 126 │ Zopiclonum* │ N05CF01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 127 │ Zolpidemum* │ N05CF02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 128 │ Clomipraminum* │ N06AA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 129 │ Amitriptylinum* │ N06AA09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 130 │ Doxepinum* │ N06AA12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 131 │ Fluoxetinum* │ N06AB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 132 │ Citalopramum** │ N06AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 133 │ Paroxetinum* │ N06AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 134 │ Sertralinum* │ N06AB06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 135 │ Fluvoxaminum* │ N06AB08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 136 │ Mianserinum* │ N06AX03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 137 │ Mirtazapinum* │ N06AX11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 138 │ Venlafaxinum** │ N06AX16 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 139 │ Neostigmini bromidum │ N07AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 140 │ Metronidazolum │ P01AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 141 │ Tinidazolum │ P01AB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 142 │ Albendazolum │ P02CA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 143 │ Levamisolum │ P02CE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 144 │ Salbutamolum │ R03AC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 145 │ Beclometasonum* │ R03BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 146 │ Budesonidum* │ R03BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 147 │ Ipratropii bromidum* │ R03BB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 148 │ Salbutamolum │ R03CC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 149 │ Theophyllinum (forma retard) │ R03DA0 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 150 │ Codeinum │ R05DA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 151 │ Chlorphenaminum │ R06AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 152 │ Cetirizinum │ R06AE07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 153 │ Ketotifenum │ R06AX17 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 154 │ Ciprofloxacinum │ S01AX13 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 155 │ Diclofenacum │ S01BC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 156 │ Combinaţii (cloramphenicolum+bethametasonum) │ S01CA05 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se iniţiază de către medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^1) se efectuează pentru pacienţii cu intoleranţă la acidum acetylsalicylicum.                                  SUBLISTA B                  DCI-uri corespunzătoare medicamentelor                de care beneficiază asiguraţii în tratamentul              ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul                                 de referinţă ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ Nr. │ DCI │ COD ATC │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 1 │ Pantoprazolum │ A02BC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Esomeprazolum │ A02BC05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Sucralfatum │ A02BX02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Bismuthi subcitras │ A02BX05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Otilonium bromidum │ A03AB06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Macrogolum*^2 │ A06AD15 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Rifaximinum │ A07AA11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Budesonidum** │ A07EA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Racecadotrilum │ A07XA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Sibutraminum**** │ A08AA10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Orlistatum**** │ A08AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Rimonabantum**** │ A08AX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Alfacalcidolum │ A11CC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)**# │ A16AX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Dalteparinum**# │ B01AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ Enoxaparinum**# │ B01AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │ Nadroparinum**# │ B01AB06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18 │ Reviparinum**# │ B01AB08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19 │ Tinzaparinum**# │ B01AB10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │ Sulodexidum** │ B01AB11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 21 │ Clopidogrelum** │ B01AC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 22 │ Triflusal │ B01AC18 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 23 │ Combinaţii (acidum acetylsalicylicum+dipyridamolum)** │ B01AC30 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 24 │ Fondaparinux sodium**# │ B01AX05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 25 │ Complex de hidroxid de fier (III) sucroză │ B03AC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 26 │ Mexiletinum │ C01BB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 27 │ Ivabradinum** │ C01EB17 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 28 │ Moxonidinum │ C02AC05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 29 │ Rilmenidinum │ C02AC06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 30 │ Prazosinum │ C02CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 31 │ Eplerenonum*# │ C03DA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 32 │ Nicergolinum │ C04AE02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 33 │ Vincaminum │ C04AX07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 34 │ Ginkgo Biloba** │ C04AXN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 35 │ Diosminum (combinaţii)** │ C05CA53 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 36 │ Nebivololum │ C07AB12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 37 │ Combinaţii (bisoprololum+hydrochlorothiazidum) │ C07BB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 38 │ Combinaţii (metoprololum+felodipinum) │ C07EBN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 39 │ Lacidipinum │ C08CA09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 40 │ Lercanidipinum │ C08CA13 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 41 │ Perindoprilum │ C09AA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 42 │ Benazeprilum │ C09AA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 43 │ Trandolaprilum │ C09AA10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 44 │ Zofenoprilum │ C09AA15 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 45 │ Combinaţii (perindoprilum+indapamidum) │ C09BA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 46 │ Combinaţii (quinaprilum+hydrochlorotiazidum) │ C09BA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 47 │ Combinaţii (fosinoprilum+hydrochlorothiazidum) │ C09BA09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 48 │ Combinaţii (nitrendipinum+enalaprilum) │ C09BB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 49 │ Combinaţii (verapamilum+trandolaprilum) │ C09BB10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 50 │ Valsartanum │ C09CA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 51 │ Irbesartanum │ C09CA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 52 │ Candesartanum cilexetil │ C09CA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 53 │ Telmisartanum │ C09CA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 54 │ Combinaţii (losartanum+hydrochlorothiazidum) │ C09DA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 55 │ Combinaţii (valsartanum+hydrochlorothiazidum) │ C09DA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 56 │ Combinaţii (irbersartanum+hydrochlorothiazidum) │ C09DA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 57 │ Combinaţii (telmisartanum+hydrochlorothiazidum) │ C09DA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 58 │ Combinaţii (valsartanum+amlodipinum) │ C09DB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 59 │ Fluvastatinum │ C10AA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 60 │ Atorvastatinum │ C10AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 61 │ Rosuvastatinum │ C10AA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 62 │ Bezafibratum │ C10AB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 63 │ Ciprofibratum │ C10AB08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 64 │ Acid omega-3-esteri etilici 90** │ C10AX06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 65 │ Ezetimibum │ C10AX09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 66 │ Combinaţii (ezetimibum+simvastatinum) │ C10BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 67 │ Combinaţii (atorvastatinum+amlodipinum) │ C10BX03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 68 │ Natamycinum │ D01AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 69 │ Terbinafinum │ D01BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 70 │ Calcipotriolum* │ D05AX02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 71 │ Combinaţii (calcipotriolum+betamethasonum)* │ D05AX52 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 72 │ Acitretinum** │ D05BB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 73 │ Acidum fusidicum │ D06AX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 74 │ Combinaţii │ D06AXN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 75 │ Sulfadiazinum │ D06BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 76 │ Podophyllotoxinum* │ D06BB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 77 │ Imiquimodum* │ D06BB10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 78 │ Hydrocortisonum butyratum │ D07AB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 79 │ Mometasonum │ D07AC13 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 80 │ Methylprednisolonum aceponat │ D07AC14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 81 │ Fluticasonum │ D07AC17 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 82 │ Clobetasolum* │ D07AD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 83 │ Combinaţii (acidum fusidicum+hydrocortisonum) │ D07CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 84 │ Combinaţii (acidum fusidicum+betamethasonum) │ D07CC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 85 │ Combinaţii (mometasonum+acidum salicilicum) │ D07XC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 86 │ Combinaţii (isotretinoinum+eritromicinum) │ D10AD54 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 87 │ Acidum azelaicum │ D10AX03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 88 │ Isotretinoinum** │ D10BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 89 │ Natamycinum │ G01AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 90 │ Combinaţii │ G01AA51 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 91 │ Fenticonazolum │ G01AF12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 92 │ Butoconazolum │ G01AF15 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 93 │ Combinaţii (metronidazolum+clotrimazolum) │ G01AF20 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 94 │ Nifuratelum │ G01AX05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 95 │ Cabergolinum* │ G02CB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 96 │ Lynestrenolum* │ G03AC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 97 │ Levonorgestrelum***# │ G03AC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 98 │ Estriolum* │ G03CA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 99 │ Promestrienum* │ G03CA09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 100 │ Progesteronum* │ G03DA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 101 │ Dydrogesteronum* │ G03DB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 102 │ Lynestrenolum* │ G03DC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 103 │ Tibolonum** │ G03DC05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 104 │ Combinaţii** │ G03FA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 105 │ Combinaţii** │ G03FA14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 106 │ Estradiolumvalerat+dienogest** │ G03FA15 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 107 │ Combinaţii** │ G03FA17 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 108 │ Combinaţii** │ G03FB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 109 │ Combinaţii** │ G03FB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 110 │ Combinaţii** │ G03FB08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 111 │ Follitropinum alfa****# │ G03GA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 112 │ Follitropinum beta****# │ G03GA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 113 │ Lutropina alfa****# │ G03GA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 114 │ Clomifenum │ G03GB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 115 │ Raloxifenum │ G03XC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 116 │ Oxybutyninum │ G04BD04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 117 │ Tolterodinum**# │ G04BD07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 118 │ Solifenacinum succinate**# │ G04BD08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 119 │ Trospium │ G04BD09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 120 │ Alfuzosinum │ G04CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 121 │ Tamsulosinum │ G04CA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 122 │ Finasteridum* │ G04CB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 123 │ Dutasteridum* │ G04CB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 124 │ Tetracosactidum │ H01AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 125 │ Somatropinum***# │ H01AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 126 │ Ganirelixum***# │ H01CC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 127 │ Cetrorelixum***# │ H01CC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 128 │ Fludrocortisonum │ H02AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 129 │ Betamethasonum │ H02AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 130 │ Prednisolonum │ H02AB06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 131 │ Carbimazolum │ H03BB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 132 │ Thiamazolum │ H03BB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 133 │ Calcitoninum (somon) │ H05BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 134 │ Ampicillinum + sulbactam │ J01CR01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 135 │ Sultamicillinum │ J01CR04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 136 │ Cefprozilum │ J01DC10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 137 │ Ceftibutenum │ J01DD14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 138 │ Spiramycinum │ J01FA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 139 │ Azithromycinum │ J01FA10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 140 │ Clindamycinum (forma orală) │ J01FF01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 141 │ Levofloxacinum (forma orală) │ J01MA12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 142 │ Moxifloxacinum (forma orală) │ J01MA14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 143 │ Itraconazolum* │ J02AC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 144 │ Valacyclovirum* │ J05AB11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 145 │ Brivudinum*# │ J05ABN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 146 │ Cyclophosphamidum (forma orală)* │ L01AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 147 │ Leuprorelinum***# │ L02AE02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 148 │ Goserelinum***# │ L02AE03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 149 │ Triptorelinum***# │ L02AE04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 150 │ Azathioprinum* │ L04AX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 151 │ Piroxicamum │ M01AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 152 │ Lornoxicamum │ M01AC05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 153 │ Dexketoprofenum │ M01AE17 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 154 │ Celecoxibum │ M01AH01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 155 │ Etoricoxibum │ M01AH05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 156 │ Glucosaminum │ M01AX05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 157 │ Nimesulidum │ M01AX17 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 158 │ Baclofenum │ M03BX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 159 │ Acidum alendronicum* │ M05BA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 160 │ Acidum ibandronicum* │ M05BA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 161 │ Acidum risedronicum* │ M05BA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 162 │ Combinaţii (acidum alendronicum + colecalciferolum)* │ MO5BB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 163 │ Strontium ranelatum* │ M05BX03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 164 │ Oxycodonum*# │ N02AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 165 │ Dihydrocodeinum* │ N02AA08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 166 │ Combinaţii (tramadolum + paracetamolum) │ N02AX52 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 167 │ Clonazepamum │ N03AE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 168 │ Pregabalinum**# │ N03AX16 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 169 │ Biperidenum │ N04AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 170 │ Pramipexolum* │ N04BC05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 171 │ Piribedilum** │ N04BC08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 172 │ Tiapridum │ N05AL03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 173 │ Buspironum │ N05BE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 174 │ Maprotilinum* │ N06AA21 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 175 │ Escitalopramum** │ N06AB10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 176 │ Trazodonum** │ N06AX05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 177 │ Tianeptinum** │ N06AX14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 178 │ Milnacipranum** │ N06AX17 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 179 │ Duloxetinum** │ N06AX21 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 180 │ Bupropionum**# │ N06AXN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 181 │ Pramiracetamum**# │ N06BX16 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 182 │ Vinpocetinum │ N06BX18 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 183 │ Betahistinum │ N07CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 184 │ Combinaţii (cinarizina + dimenhidrinatum) │ N07CA52 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 185 │ Hidrolizat din creier de porcină** │ N07XN01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 186 │ Hydroxychloroquinum │ P01BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 187 │ Fenoterolum │ R03AC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 188 │ Budesonidum (spray nazal)* │ R01AD05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 189 │ Fluticasonum (spray nazal)* │ R01AD08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 190 │ Mometasonum (spray nazal)* │ R01AD09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 191 │ Combinaţii (fenoterolum + ipratropium)* │ R03AK03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 192 │ Combinaţii (salmeterolum + fluticasonum)* │ R03AK06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 193 │ Combinaţii (budesonidum + formoterolum)* │ R03AK07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 194 │ Fluticasonum* │ R03BA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 195 │ Mometasonum* │ R03BA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 196 │ Ciclesonidum * │ R03BA08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 197 │ Tiotropium * │ R03BB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 198 │ Aminophyllinum │ R03DA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 199 │ Montelukastum* │ R03DC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 200 │ Fenspiridum │ R03DX03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 201 │ Erdosteinum** │ R05CB15 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 202 │ Dextromethorphanum │ R05DA09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 203 │ Levocetirizinum │ R06AE09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 204 │ Fexofenadinum │ R06AX26 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 205 │ Desloratadinum │ R06AX27 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 206 │ Gentamicinum │ S01AA11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 207 │ Tobramycinum │ S01AA12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 208 │ Netilmicinum │ S01AA23 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 209 │ Ofloxacinum │ S01AX11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 210 │ Dexamethasonum │ S01BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 211 │ Betamethasonum │ S01BA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 212 │ Combinaţii (netilmicinum + dexamethasonum) │ S01CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 213 │ Combinaţii (tobramycinum + dexametazonum) │ S01CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 214 │ Combinaţii (chloramphenicolum+ dexamethasonum) │ S01CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 215 │ Olopatadinum │ S01GX09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 216 │ Retinolum │ S01XA02 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se iniţiază de medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^2) se prescrie numai în etapa pregătitoare pentru colonoscopie.Pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (#) regulile de prescriere sunt stabilite prin Contractul-cadru.-----------Pct. 201 al sublistei B a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 359 din 18 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 27 aprilie 2012.  +  Secţiunea C1 DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de carebeneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriual unor grupe de boli în regim de compensare 100%din preţul de referinţă ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │COD G │ DCI │ COD ATC │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ G1 Insuficienţa cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA) │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Acenocoumarolum │ B01AA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Digoxinum │ C01AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Hydrochlorothiazidum │ C03AA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Furosemidum │ C03CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Spironolactonum │ C03DA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Metoprololum │ C07AB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Bisoprololum │ C07AB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Nebivololum** │ C07AB12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Carvedilolum │ C07AG02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Captoprilum │ C09AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Enalaprilum │ C09AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Lisinoprilum │ C09AA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Ramiprilum │ C09AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Valsartanum** │ C09CA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Candesartanum cilexetil** │ C09CA06 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ G2 Bolnavi cu proteze valvulare şi vasculare │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Acenocoumarolum* │ B01AA07 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea cardiologie şichirurgie cardiacă şi a vaselor mari. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G3 Bolnavi cu proceduri intervenţionale percutane, numai după │ │ implantarea unei proteze endovasculare (stent) │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Clopidogrelum (cel mult 9 luni)*** │ B01AC04 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea cardiologie. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G4 Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Abrogat │ Abrogat │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Abrogat │ Abrogat │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │Ribavirinum**** │ J05AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │Lamivudinum**** │ J05AF05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │Adefovirum dipivoxilum**** │ J05AF08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │Entecavirum**** │ J05AF10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Filgrastimum(G-CSF)** │ L03AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Interferonum alfa-2a**** │ L03AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Interferonum alfa-2b**** │ L03AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Peginterferon alfa-2b**** │ L03AB10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Peginterferon alfa-2a**** │ L03AB11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Amantadinum** │ N04BB01 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitateagastroenterologie/boli infecţioase şi nefrologie (doar pentru pacienţiicu afectare renală consecutivă infecţiei cu virusuri hepatitice). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G5 Hepatita autoimună │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Methylprednisolonum │ H02AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Prednisolonum │ H02AB06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Azathioprinum * │ L04AX01 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitateagastroenterologie. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G6 Ciroza biliară primară, colangita sclerozantă primitivă, │ │ hepatita cronică şi ciroze de alte etiologii cu colestază │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Acidum ursodeoxycholicum │ A05AA02 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitateagastroenterologie. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G7 Ciroza hepatică │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Lactulosum* │ A06AD11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Rifaximinum* │ A07AA11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Abrogat │ Abrogat │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Abrogat │ Abrogat │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Furosemidum │ C03CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Spironolactonum │ C03DA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Prednisolonum │ H02AB06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Ribavirinum**** │ J05AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Lamivudinum**** │ J05AF05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Adefovirum dipivoxilum**** │ J05AF08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Entecavirum**** │ J05AF10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Filgrastimum (G-CSF)** │ L03AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Interferonum alfa-2a**** │ L03AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Interferonum alfa-2b**** │ L03AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Peginterferon alfa-2b**** │ L03AB10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ Peginterferon alfa-2a**** │ L03AB11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │ Amantadinum** │ N04BB01 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitateagastroenterologie sau boli infecţioase. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G10 Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, │ │ mieloproliferări cronice şi tumori maligne, sindroame mielodisplazice │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Ondansetronum** │ A04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Granisetronum** │ A04AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Palonosetronum** │ A04AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Epoetinum alfa*** │ B03XA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Epoetinum beta*** │ B03XA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Darbepoetinum alfa*** │ B03XA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Cyproteronum** │ G03HA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Dexamethasonum │ H02AB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Itraconazolum │ J02AC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Voriconazolum** │ J02AC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Posaconazolum** │ J02AC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Caspofunginum** │ J02AX04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Anagrelidum*** │ L01XX35 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Ciclosporinum* │ L04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Morphynum │ N02AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ Oxycodonum │ N02AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │ Dihydrocodeinum │ N02AA08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18 │ Pethidinum │ N02AB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19 │ Fentanylum (patch)** │ N02AB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │ Tramadolum │ N02AX02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 21 │ Methadonum │ N07BC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 22 │ Codeinum │ R05DA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 23 │ Deferoxaminum**^3 │ V03AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 24 │ Deferasiroxum*** │ V03AC03 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea oncologiesau hematologie. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G11 Epilepsie │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Phenobarbitalum │ N03AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Phenytoinum │ N03AB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Clonazepamum │ N03AE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Carbamazepinum │ N03AF01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Oxcarbazepinum │ N03AF02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Acidum valproicum + săruri │ N03AG01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Lamotriginum** │ N03AX09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Topiramatum** │ N03AX11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Gabapentinum*** │ N03AX12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Levetiracetamum (forma orală)** │ N03AX14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Pregabalinum*** │ N03AX16 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G12 Boala Parkinson │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Trihexyphenidylum │ N04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Biperidenum │ N04AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Combinaţii (levodopum + carbidopum)** │ N04BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Combinaţii (levodopum+benserazidum)** │ N04BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Combinaţii (levodopum+carbidopum+entacaponum)*** │ N04BA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Amantadinum** │ N04BB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Bromocriptinum │ N04BC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Ropinirolum** │ N04BC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Pramipexolum** │ N04BC05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Rotigotinum*** │ N04BC09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Selegilinum │ N04BD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Rasagilinum*** │ N04BD02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Entacaponum*** │ N04BX02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Clozapinum** │ N05AH02 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G13 Miastenia Gravis │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Prednisonum │ H02AB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Methotrexatum (forma orală)^4 │ L01BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Azathioprinum │ L04AX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Neostigmini bromidum │ N07AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Pyridostigmini bromidum │ N07AA02 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G14 Scleroza multiplă │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Methylprednisolonum │ H02AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Prednisonum │ H02AB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Methotrexatum (forma orală)^4 │ L01BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Mitoxantronum*** │ L01DB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Azathioprinum │ L04AX01 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea neurologie.Medicamentele specifice se prescriu numai pentru pacienţii incluşi înProgramul naţional de boli neurologice (Subprogramul de tratament alsclerozei multiple). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G15 Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, │ │ tulburări afective majore, tulburări psihotice acute şi boli psihice copii,│ │ autism) │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Acidum valproicum + săruri │ N03AG01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Lamotriginum** │ N03AX09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Trihexyphenidylum │ N04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Haloperidolum │ N05AD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Sertindol** │ N05AE03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Ziprasidonum** │ N05AE04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Flupentixolum** │ N05AF01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Zuclopenthixolum** │ N05AF05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Clozapinum** │ N05AH02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Olanzapinum** │ N05AH03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Quetiapinum** │ N05AH04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Sulpiridum │ N05AL01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Amisulpridum** │ N05AL05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Risperidonum** │ N05AX08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Aripiprazolum** │ N05AX12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ Citalopramum** │ N06AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │ Escitalopramum** │ N06AB10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18 │ Trazodonum** │ N06AX05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19 │ Tianeptinum** │ N06AX14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │ Venlafaxinum** │ N06AX16 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 21 │ Milnacipranum** │ N06AX17 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 22 │ Duloxetinum** │ N06AX21 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea psihiatrie. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G16 Demenţa (degenerative, vasculare, mixte) │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Donepezilum*** │ N06DA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Rivastigminum*** │ N06DA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Galantaminum*** │ N06DA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Memantinum*** │ N06DX01 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea psihiatrie,neurologie sau geriatrie. ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │COD G │ DCI │ COD ATC │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ G17 Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, │ │ poli/dermatomiozită, vasculite sistemice) │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Methylprednisolonum (forma orală)^5 │ H02AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Cyclophosphamidum* │ L01AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Azathioprinum* │ L04AX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Hydroxychloroquinum │ P01BA02 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază şi se monitorizează de către medicul înspecialitatea reumatologie, nefrologie şi boli infecţioase. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G18 Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică şi artrita juvenilă │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Sulfasalazinum │ A07EC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare │ │ │ │ locală) │ H02AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Methylprednisolonum (forma orală)^5 │ H02AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Methotrexatum (forma orală)^4 │ L01BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Ciclosporinum* │ L04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Leflunomidum** │ L04AA13 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Azathioprinum* │ L04AX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Diclofenacum │ M01AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Hydroxychloroquinum │ P01BA02 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază şi se monitorizează de către medicul înspecialitatea reumatologie, nefrologie, medicină internă sau recuperaremedicină fizică balneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de cătreMinisterul Sănătăţii Publice pentru specialitatea recuperare medicinăfizică balneofizioterapie). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G19 Spondilita ankilozantă │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Sulfasalazinum │ A07EC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare │ │ │ │ locală) │ H02AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Diclofenacum │ M01AB05 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază şi se monitorizează de către medicul înspecialitatea reumatologie sau recuperare medicină fizicăbalneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de către MinisterulSănătăţii Publice pentru specialitatea recuperare medicină fizicăbalneofizioterapie). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G22 Boli endocrine (guşă endemică, insuficienţă suprarenală cronică, │ │ diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune │ │ supraselară şi tumori neuroendocrine) │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Bromocriptinum │ G02CB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Cabergolinum** │ G02CB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Pegvisomantum**** │ H01AX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Desmopressinum │ H01BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Octreotidum**** │ H01CB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Lanreotidum**** │ H01CB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Fludrocortisonum │ H02AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Prednisolonum │ H02AB06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Prednisonum │ H02AB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Hydrocortisonum │ H02AB09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Levothyroxinum │ H03AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Kalii iodidum │ H03CA01 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea endocrinologiesau oncologie. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G23 Boala Wilson │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Penicillaminum**^4 │ M01CC01 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea endocrinologiesau neurologie. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G25 Boala cronică de rinichi - faza predializă │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Paricalcitolum** │ A11CC07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Complex de hidroxid de fer (III) sucroza** │ B03AC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Epoetinum alfa** │ B03XA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Epoetinum beta** │ B03XA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Darbepoetinum alfa** │ B03XA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Irbesartanum** │ C09CA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Prednisonum │ H02AB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Cyclophosphamidum (forma orală) │ L01AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Ciclosporinum* │ L04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Azathioprinum* │ L04AX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Aminoacizi, inclusiv combinaţii cu polipeptide** │ V06DDN1 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea nefrologie.Medicamentele specifice se prescriu numai pentru pacienţii incluşiîn Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cuinsuficienţă renală cronică. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G26 Glaucom │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Dorzolamidum │ S01EC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Brinzolamidum │ S01EC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Timololum │ S01ED01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Betaxololum │ S01ED02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Carteololum │ S01ED05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Combinaţii (bimatoprostum + timololum) │ S01ED51 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Combinaţii (dorzolamidum+timololum) │ S01ED51 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Combinaţii (latanoprostum+timololum) │ S01ED51 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Combinaţii (travoprostum + timololum) │ S01ED51 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Latanoprostum │ S01EE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Bimatoprostum │ S01EE03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Travoprostum │ S01EE04 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea oftalmologie. ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │COD G │ DCI │ COD ATC │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ G27 Pemfigus │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Dexamethasonum │ H02AB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Methylprednisolonum │ H02AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Prednisonum │ H02AB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Dapsonum^4 │ J04BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Cyclophosphamidum │ L01AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Methotrexatum (forma orală)^4 │ L01BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Ciclosporinum* │ L04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Azathioprinum* │ L04AX01 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea dermatologie. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G29 Boala Gaucher │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Imiglucerasum**** │ A16AB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Miglustatum**** │ A16AX06 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate,va putea fi prescris de către medicul în specialitatea gastroenterologie,hematologie, neurologie şi pediatrie. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G30 Boli venerice (sifilis, gonoree, infecţia cu Chlamidia) │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Doxycyclinum │ J01AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Tetracyclinum │ J01AA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Benzylpenicillinum │ J01CE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Phenoxymethylpenicillinum │ J01CE02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Benzathini benzylpenicillinum │ J01CE08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Cefiximum │ J01DD08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Erythromycinum │ J01FA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Azithromycinum │ J01FA10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Ciprofloxacinum │ J01MA02 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea dermatologieşi obstetrică-ginecologie(pentru gonoree şi infecţia cu Chlamidia). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G31 Imunosupresoare selective │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ G31a Boala cronică inflamatorie intestinală │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Infliximabum**** │ L04AA12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Adalimumabum**** │ L04AA17 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul înspecialitatea gastro-enterologie şi medicină internă (unităţi sanitarenominalizate de către Ministerul Sănătăţii Publice), ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G31b Poliartrita reumatoidă │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Rituximabum**** │ L01XC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Etanerceptum**** │ L04AA11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Infliximabum**** │ L04AA12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Adalimumabum**** │ L04AA17 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul înspecialitatea reumatologie, medicină internă, nefrologie (pentru pacienţiicu afectare renală), medicină internă sau recuperare medicină fizicăşi balneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de către MinisterulSănătăţii Publice). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G31c Artropatia psoriazică │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Etanerceptum**** │ L04AA11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Infliximabum**** │ L04AA12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Adalimumabum**** │ L04AA17 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul înspecialitatea reumatologie, medicină internă sau recuperare medicină fizicăşi balneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de către MinisterulSănătăţii Publice). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G31d Spondilita ankilozantă │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Etanerceptum**** │ L04AA11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Infliximabum**** │ L04AA12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Adalimumabum**** │ L04AA17 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul înspecialitatea reumatologie şi recuperare medicină fizică şibalneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de către MinisterulSănătăţii Publice). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G31e Artrita juvenilă │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Etanerceptum**** │ L04AA11 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul înspecialitatea reumatologie şi recuperare medicină fizică şibalneofizioterapie (unităţi sanitare nominalizate de către MinisterulSănătăţii Publice). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ G31f Psoriazis cronic sever (plăci) │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Etanerceptum**** │ L04AA11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Infliximabum**** │ L04AA12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Adalimumabum**** │ L04AA17 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Efalizumabum**** │ L04AA21 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se prescrie şi se monitorizează de către medicul înspecialitatea dermatologie (unităţi sanitare nominalizate de cătreMinisterul Sănătăţii Publice).NOTĂ :Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secţiuni iniţierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepţie făcând medicamentele din G1 - Insuficienţă cardiacă cronică (clasa III sau IV Nyha) poziţiile 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 9, pentru care iniţierea tratamentului poate fi efectuată şi de către medicul de familie.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se iniţiază de medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (^3) se livrează împreună cu solventul.Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^4) se importă cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum.Medicamentele din această sublistă se eliberează prin farmacii cu circuit deschis, pe bază de prescripţie medicală cu reţinere în farmacie (P-RF).-----------Poziţiile 1 şi 2 ale pct. G4 din secţiunea C1 de la sublista C au fost abrogate de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 359 din 18 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 27 aprilie 2012.Poziţiile 3 şi 4 ale pct. G7 din secţiunea C1 de la sublista C au fost abrogate de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 359 din 18 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 27 aprilie 2012.                                  SECŢIUNEA C2            DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care           beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale          de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu                                 şi spitalicesc ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ Nr. │ DCI │ COD ATC │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P1: Programul naţional de boli transmisibile │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ A. Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu │ │ infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Medicaţie specifică antiretrovirală │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Saquinavirum │ J05AE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Indinavirum │ J05AE02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Ritonavirum** │ J05AE03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Nelfinavirum │ J05AE04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Lopinavirum + ritonavirum** │ J05AE06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Fosamprenavirum** │ J05AE07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Atazanavirum │ J05AE08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Tipranavirum** │ J05AE09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Darunavirum** │ J05AE10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Zidovudinum │ J05AF01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Didanosinum │ J05AF02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Stavudinum │ J05AF04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Lamivudinum │ J05AF05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Abacavirum │ J05AF06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Tenofovirum disoproxil fumarate │ J05AF07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ Emtricitabinum │ J05AF09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │ Nevirapinum │ J05AG01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18 │ Efavirenzum │ J05AG03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19 │ Zidovudinum + lamivudinum** │ J05AR01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │ Abacavirum+lamivudinum** │ J05AR02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 21 │ Combinaţii (abacavirum + lamivudinum + zidovudinum)** │ J05AR04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 22 │ Enfuvirtidum** │ J05AX07 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ Medicaţie antiinfecţioasă pentru tratamentul infecţiilor asociate │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 23 │ Rifaximinum │ A07AA11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 24 │ Miconazolum │ D01AC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 25 │ Aciclovirum │ D06BB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 26 │ Miconazolum │ G01AF04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 27 │ Oxacillinum │ J01CF04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 28 │ Ampicillinum + sulbactam │ J01CR01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 29 │ Amoxicillinum + acidum clavulanicum │ J01CR02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 30 │ Piperacillinum + tazobactamum │ J01CR05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 31 │ Combinaţii (cefoperazonum + sulbactam) │ J01CR50 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 32 │ Ceftriaxonum │ J01DD04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 33 │ Cefiximum │ J01DD08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 34 │ Cefoperazonum │ J01DD12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 35 │ Cefpiromum │ J01DE02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 36 │ Meropenemum │ J01DH02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 37 │ Imipenenmum+cilastatinum │ J01DH51 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 38 │ Sulfamethoxazolum + trimethoprimum │ J01EE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 39 │ Spiramycinum │ J01FA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 40 │ Roxithromycinum │ J01FA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 41 │ Clarithromycinum │ J01FA09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 42 │ Azithromycinum │ J01FA10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 43 │ Gentamicinum │ J01GB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 44 │ Amikacinum │ J01GB06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 45 │ Netilmicinum │ J01GB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 46 │ Ofloxacinum │ J01MA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 47 │ Ciprofloxacinum │ J01MA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 48 │ Pefloxacinum │ J01MA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 49 │ Norfloxacinum │ J01MA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 50 │ Levofloxacinum │ J01MA12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 51 │ Moxifloxacinum │ J01MA14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 52 │ Vancomycinum │ J01XA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 53 │ Teicoplaninum │ J01XA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 54 │ Colistinum │ J01XB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 55 │ Metronidazolum │ J01XD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 56 │ Linezolidum │ J01XX08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 57 │ Ketoconazolum │ J02AB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 58 │ Fluconazolum │ J02AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 59 │ Itraconazolum │ J02AC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 60 │ Voriconazolum ** │ J02AC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 61 │ Posaconazolum** │ J02AC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 62 │ Caspofunginum** │ J02AX04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 63 │ Rifabutinum │ J04AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 64 │ Isoniazidum │ J04AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 65 │ Pyrazinamidum │ J04AK01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 66 │ Ethambutolum │ J04AK02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 67 │ Combinaţii (rifampicinum + isoniazidum) │ J04AM02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 68 │ Aciclovirum │ J05AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 69 │ Ribavirinum │ J05AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 70 │ Ganciclovirum │ J05AB06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 71 │ Valacyclovirum │ J05AB11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 72 │ Valganciclovirum** │ J05AB14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 73 │ Brivudinum │ J05ABN1 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ 74 Imunoglobulină normală pentru administrare │ │ intravasculară** J06BA02 │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 75 │ Palivizumabum** │ J06BB16 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 76 │ Filgrastimum (G-CSF)** │ L03AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 77 │ Netilmicinum │ S01AA23 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 78 │ Lomefloxacinum │ S01AX17 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 79 │ Norfloxacinum │ S03AAN2 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 80 │ Dexamethasonum │ S01BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 81 │ Amphotericinum B liposomal^4 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 82 │ Atovaquona^4 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 83 │ Flucytosinum^4 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 84 │ Mefloquine^4 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 85 │ Mupirocinum^4 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 86 │ Paromomycinum^4 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 87 │ Pentamidinum^4 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 88 │ Primaquinum^4 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 89 │ Pyrimerthaminum^4 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 90 │ Pyrimethaminum+sulfadiazinum^4 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 91 │ Trimethoprim^4 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 92 │ Anidulafungin │ J02AX06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 93 │ Etravirinum │ J05AG04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 94 │ Raltegravirum │ J05AX08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 95 │ Maravirocum │ J05AX09 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P1:Programul naţional de boli transmisibile │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Pyridoxinum │ A11HA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Prednisonum │ H02AB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Clarithromycinum │ J01FA09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Streptomycinum │ J01GA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Kanamycinum │ J01GB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Amikacinum (TBC multirezistent) │ J01GB06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Ofloxacinum │ J01MA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Ciprofloxacinum │ J01MA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Moxifloxacinum │ J01MA14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Acidum paraaminosalicilic ( TBC multirezistent )^4 │ J04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Cicloserinum │ J04AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Rifampicinum │ J04AB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Rifabutinum │ J04AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Capreomicinum ( TBC multirezistent)^4 │ J04AB30 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Isoniazidum │ J04AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ Protionamidum │ J04AD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │ Pyrazinamidum │ J04AK01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18 │ Ethambutolum │ J04AK02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19 │ Combinaţii (rifampicinum + isoniazidum) │ J04AM02 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘    C. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile         prioritare - Prevenirea şi tratamentul gripei ┌──────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────┐ │Nr. │ DCI │ COD ATC │ │ ├──────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤ │ 1 │Zanamivirum J05AH01 │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │Oseltamivirum J05AH02 │ │ │ └──────┴───────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ P3: Programul naţional de oncologie │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Cyproteronum │ G03HA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Cyclophosphamidum │ L01AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Chlorambucilum │ L01AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Melphalanum │ L01AA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Ifosfamidum │ L01AA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Busulfanum │ L01AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Lomustinum^4 │ L01AD02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Temozolomidum** │ L01AX03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Dacarbazinum │ L01AX04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Methotrexatum │ L01BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Pemetrexedum**** │ L01BA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Mercaptopurinum │ L01BB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Tioguaninum │ L01BB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Cladribinum │ L01BB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Fludarabinum (forma orală****) │ L01BB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ Cytarabinum │ L01BC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │ Fluorouracilum │ L01BC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18 │ Gemcitabinum** │ L01BC05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19 │ Capecitabinum │ L01BC06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │ Combinaţii (tegafur+uracil) │ L01BC53 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 21 │ Vinblastinum^4 │ L01CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 22 │ Vincristinum │ L01CA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 23 │ Vinorelbinum │ L01CA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 24 │ Etoposidum │ L01CB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 25 │ Paclitaxelum** │ L01CD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 26 │ Docetaxelum** │ L01CD02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 27 │ Dactinomicinum^4 │ L01DA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 28 │ Doxorubicinum │ L01DB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 29 │ Epirubicinum │ L01DB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 30 │ Idarubicinum │ L01DB06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 31 │ Mitoxantronum** │ L01DB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 32 │ Bleomycinum sulfas │ L01DC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 33 │ Mitomicinum^4 │ L01DC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 34 │ Cisplatinum │ L01XA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 35 │ Carboplatinum │ L01XA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 36 │ Oxaliplatinum │ L01XA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 37 │ Procarbazinum^4 │ L01XB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 38 │ Rituximabum**** │ L01XC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 39 │ Trastuzumabum**** │ L01XC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 40 │ Alemtuzumabum**** │ L01XC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 41 │ Cetuximabum**** │ L01XC06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 42 │ Bevacizumabum**** │ L01XC07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 43 │ Imatinibum**** │ L01XE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 44 │ Erlotinibum **** │ L01XE03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 45 │ Sunitinibum **** │ L01XE04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 46 │ Sorafenibum**** │ L01XE05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 47 │ Dasatinibum**** │ L01XE06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 48 │ Asparaginazum │ L01XX02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 49 │ Hydroxycarbamidum │ L01XX05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 50 │ Estramustinum │ L01XX11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 51 │ Tretinoinum^4 │ L01XX14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 52 │ Topotecamum │ L01XX17 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 53 │ Irinotecanum │ L01XX19 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 54 │ Bortezomibum**** │ L01XX32 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 55 │ Megestrolum │ L02AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 56 │ Leuprorelinum** │ L02AE02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 57 │ Goserelinum** │ L02AE03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 58 │ Triptorelinum** │ L02AE04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 59 │ Tamoxifenum │ L02BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 60 │ Fulvestrantum** │ L02BA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 61 │ Flutamidum │ L02BB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 62 │ Bicalutamidum │ L02BB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 63 │ Aminoglutethimidum │ L02BG01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 64 │ Anastrozolum │ L02BG03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 65 │ Letrozolum │ L02BG04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 66 │ Exemestanum │ L02BG06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 67 │ Filgrastimum (G-CSF)** │ L03AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 68 │ Pegfilgrastimum*** │ L03AA13 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 69 │ Interferonum alfa 2a *** │ L03AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 70 │ Interferonum alfa 2b *** │ L03AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 71 │ Acidum clodronicum** │ M05BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 72 │ Acidum pamidronicum** │ M05BA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 73 │ Acidum ibandronicum** │ M05BA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 74 │ Acidum zoledronicum** │ M05BA08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 75 │ Mesnum │ V03AF01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 76 │ Calcii folinas │ V03AF03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 77 │ Amifostinum** │ V03AF05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 78 │ Temsirolimus │ L01XE09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 79 │ Mitotanum │ L01XX23 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P4: Programul naţional de boli neurologice │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Subprogramul de tratament al sclerozei multiple │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Interferonum beta 1a**** │ L03AB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Interferonum beta 1b**** │ L03AB08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Glatiramer acetat**** │ L03AX13 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Natalizumabum**** │ L04AA23 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Azathioprinum* │ L04AX01 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P5: Programul naţional de diabet zaharat │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Insulinum umane │ A10AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Insulinum lispro** │ A10AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Insulinum aspart** │ A10AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Insulinum glulizina** │ A10AB06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Insuline umane │ A10AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Insulinum lispro** │ A10AC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Insuline umane │ A10AD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Insulinum lispro** │ A10AD04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Insulinum aspart** │ A10AD05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Insulinum glargine** │ A10AE04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Insulinum detemir** │ A10AE05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Metforminum │ A10BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Buforminum │ A10BA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Glibenclamidum │ A10BB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Tolbutamidum │ A10BB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ Glipizidum │ A10BB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │ Gliquidonum │ A10BB08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18 │ Gliclazidum │ A10BB09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19 │ Glimepiridum │ A10BB12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │ Combinaţii (glibenclamidum+metforminum) │ A10BD02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 21 │ Combinaţii (rosiglitazonum+metforminum)*** │ A10BD03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 22 │ Combinaţii (rosiglitazonum + glimepiridum)*** │ A10BD04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 23 │ Combinaţii (pioglitazonum + metforminum)*** │ A10BD05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 24 │ Acarbosum │ A10BF01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 25 │ Rosiglitazonum*** │ A10BG02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 26 │ Pioglitazonum*** │ A10BG03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 27 │ Sitagliptinum*** │ A10BH01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 28 │ Repaglinidum │ A10BX02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 29 │ Exenatidum*** │ A10BX04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 30 │ Benfotiaminum │ A11DA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 31 │ Combinaţii** │ A11DBN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 32 │ Glucagonum │ H04AA01 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │P6: Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis│ │ sever │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ P6.1: Hemofilie şi talasemie │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Moroctocog alfa** │ B02BD02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Octocog alfa** │ B02BD02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Complex de antiinhibitori ai coagulării** │ B02BD03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Factor IX de coagulare** │ B02BD04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Factor VIII de coagulare şi Factor Von Willebrand** │ B02BD06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Eptacog alfa activatum** │ B02BD08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Deferoxaminum**^3 │ V03AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Deferasiroxum**** │ V03AC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Factor VIII de coagulare │ B02BD02 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P6.2: Epidermoliza buloasă │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Acitretinum │ D05BB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Tetracyclinum │ D06AA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Acidum fusidicum D06AX014 Sulfadiazinum │ D06BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Combinaţii (acidum fusidicum + hydrocortisonum) │ D07CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Combinaţii │ D07CC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Tetracyclinum │ J01AA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Acidum fusidicum │ J01XC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Phenytoinum │ N03AB02 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P6.3: Hipertensiunea pulmonară │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Bosentanum** │ C02KX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Sildenafilum** │ G04BE03 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P6.4: Mucoviscidoză │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Clarithromycinum │ J01FA09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Tobramycinum** │ J01GB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Dornaza alfa** │ R05CB13 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Pancreatinum** │ A09AA02 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P6.5: Boli neurologice degenerative/inflamator-imune │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │P6.5.1 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice │ │inflamator-imune │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │Imunoglobulină normală pentru administrare │ │ │ │intravasculară** │ J06BA02 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │P6.5.2 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice │ │degenerative - scleroză laterală amiotrofică │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 2 │Riluzolum** │ N07XX02 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P6.6: Osteogeneză imperfectă │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Acidum pamidronicum │ M05BA03 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P6.7: Sindrom Prader Willi │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Somatropinum** │ H01AC01 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P6.8: Boala Fabry │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Agalsidasum beta** │ A16AB04 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P6.9: Boala Pompe │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Aglucosidasum alfa** │ A16AB07 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P6.10: Tirozinemie │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Nitisinonum │ A16AX04 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P6.11: Sepsis sever │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Drotrecoginum Alfa** │ B01AD10 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P6.12: Mucopolizaharidoză tip II (Sindrom Hunter) │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ IDURSULFASUM** │ A16AB09 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P6.13: Mucopolizaharidoză tip I (Sindrom Hurler) │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ LARONIDAZUM** │ A16AB05 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P6.14: Afibrinogenemie congenitală │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ FIBRINOGEN UMAN** │ B02BB01 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P6.15: Sindrom de imunodeficienţă primară │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PENTRU │ J06BA02 │ │ │ ADMINISTRARE INTRAVASCULARĂ ** │ │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P7: Programul naţional de boli endocrine │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, │ │ guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Dihydrotachysterolum │ A11CC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Alfacalcidolum │ A11CC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Calcitriolum │ A11CC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Estradiolum │ G03CA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Tibolonum │ G03DC05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Estradiolumvalerat + dienogest │ G03FA15 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Raloxifenum │ G03XC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Tireotropinum alfa │ H01AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Methylprednisolonum │ H02AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Levothyroxinum │ H03AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Levothyroxinum + Kalii Iodidum │ H03AAN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Carbimazolum │ H03BB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Thiamazolum │ H03BB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Kalii Iodidum │ H03CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Teriparatidum** │ H05AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ Calcitoninum (somon) │ H05BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │ Acidum alendronicum** │ M05BA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18 │ Acidum ibandronicum** │ M05BA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19 │ Acidum risedronicum** │ M05BA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │ Acidum zolendronicum** │ M05BA08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 21 │ Combinaţii (acidum alendronicum+colecalciferolum)** │ M05BB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 22 │ Strontium ranelatum │ M05BX03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 23 │ Natriiiodidum (131I) │ V09FX03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 24 │ Natriiiodidum (131I) │ V10XA01 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P 9 : Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi │ │ şi celule de origine umană │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ P9.1: Transplant medular │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Ondansetronum** │ A04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Acidum ursodeoxycholicum │ A05AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Reviparinum │ B01AB08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Acidum tranexamicum^4 │ B02AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Eptacog alfa activatum** │ B02BD08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Abrogat │ Abrogat │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Abrogat │ Abrogat │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Ticarcillinum + acidum clavulanicum │ J01CR03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Piperacillinum + tazobactamum │ J01CR05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Meropenemum │ J01DH02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Imipenemum + cilastatinum │ J01DH51 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Vancomycinum │ J01XA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Teicoplaninum │ J01XA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Acidum fusidicum │ J01XC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Linezolidum │ J01XX08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ Fluconazolum │ J02AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │ Voriconazolum** │ J02AC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18 │ Posaconazolum** │ J02AC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19 │ Caspofunginum** │ J02AX04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │ Aciclovirum │ J05AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 21 │ Valacyclovirum │ J05AB11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 22 │ Valganciclovirum** │ J05AB14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 23 │ Imunoglobulină normală pentru administrare │ │ │ │ intravasculară** │ J06BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 24 │ Cyclophosphamidum │ L01AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 25 │ Melphalanum │ L01AA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 26 │ Ifosfamidum │ L01AA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 27 │ Busulfanum │ L01AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 28 │ Methotrexatum │ L01BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 29 │ Fludarabinum │ L01BB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 30 │ Etoposidum │ L01CB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 31 │ Idarubicinum │ L01DB06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 32 │ Mitoxantronum** │ L01DB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 33 │ Cisplatinum │ L01XA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 34 │ Carboplatinum │ L01XA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 35 │ Rituximabum ** │ L01XC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 36 │ Alemtuzumabum ** │ L01XC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 37 │ Filgrastimum (G-CSF)** │ L03AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 38 │ Ciclosporinum │ L04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 39 │ Imunoglobulină antilimfocite umane** │ L04AA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 40 │ Tacrolimusum** │ L04AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 41 │ Mycophenolatum** │ L04AA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 42 │ Daclizumabum** │ L04AA08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 43 │ Sirolimus** │ L04AA10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 44 │ Etanerceptum** │ L04AA11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 45 │ Tramadolum │ N02AX02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 46 │ Dornaza alfa** │ R05CB13 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 47 │ Desferasiroxum** │ V03AC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 48 │ Mesnum │ V03AF01 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P9.2: Transplant de cord │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Reviparinum │ B01AB08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Polygelinum │ B05AA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Epinephrinum │ C01CA24 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Piperacillinum + tazobactamum │ J01CR05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Cefoperazonum │ J01DD12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Imipenemum + cilastatinum │ J01DH51 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Linezolidum │ J01XX08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Fluconazolum │ J02AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Voriconazolum** │ J02AC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Valganciclovirum** │ J05AB14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Ciclosporinum │ L04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Imunoglobulină antilimfocite umane** │ L04AA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Tacrolimusum** │ L04AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Mycophenolatum** │ L04AA06 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P9.3: Transplant hepatic │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Acidum ursodeoxycholicum │ A05AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Enoxaparinum │ B01AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Reviparinum │ B01AB08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Iloprostum** │ B01AC11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Alteplasum** │ B01AD02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Acidum tranexamicum^4 │ B02AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Eptacog alfa activatum** │ B02BD08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Combinaţii (spironolactonum+furosemidum) │ C03EB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Desmopressinum │ H01BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Piperacillinum + tazobactamum │ J01CR05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Linezolidum │ J01XX08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Voriconazolum** │ J02AC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Caspofunginum** │ J02AX04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Valganciclovirum** │ J05AB14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Imunoglobulină antihepatitică B** │ J06BB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ Filgrastimum (G-CSF) │ L03AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │ Ciclosporinum │ L04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18 │ Tacrolimusum** │ L04AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19 │ Mycophenolatum** │ L04AA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │ Sirolimus** │ L04AA10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 21 │ Proteina plasmatică umană** │ J06BB04 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P9.4: Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Acidum ursodeoxycholicum │ A05AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Alfacalcidolum │ A11CC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Dalteparinum │ B01AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Enoxaparinum │ B01AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Reviparinum │ B01AB08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Abrogat │ Abrogat │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Abrogat │ Abrogat │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Polygelinum │ B05AA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Octreotidum** │ H01CB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Piperacillinum + tazobactamum │ J01CR05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Teicoplaninum │ J01XA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Linezolidum │ J01XX08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Ketoconazolum │ J02AB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Fluconazolum │ J02AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Itraconazolum │ J02AC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ Voriconazolum** │ J02AC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │ Caspofunginum** │ J02AX04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18 │ Aciclovirum │ J05AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19 │ Valacyclovirum │ J05AB11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │ Valgancilovirum** │ J05AB14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 21 │ Imunoglobulină normală pentru administrare │ │ │ │ intravasculară** │ J06BA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 22 │ Cyclophosphamidum │ L01AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 23 │ Filgrastimum (G-CSF) │ L03AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 24 │ Ciclosporinum │ L04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 25 │ Imunoglobulină antilimfocite umane** │ L04AA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 26 │ Tacrolimusum** │ L04AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 27 │ Mycophenolatum** │ L04AA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 28 │ Daclizumabum** │ L04AA08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 29 │ Basiliximabum** │ L04AA09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 30 │ Sirolimus** │ L04AA10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 31 │ Azathioprinum │ L04AX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 32 │ Acidum alendronicum │ M05BA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 33 │ Pethidinum │ N02AB02 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P9.5: Transplant de celule pancreatice │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Reviparinum │ B01AB08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Polygelinum │ B05AA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Linezolidum │ J01XX08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Voriconazolum** │ J02AC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Valganciclovirum** │ J05AB14 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P9.6: Transplant pulmonar │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Enoxaparinum │ B01AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Reviparinum │ B01AB08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Acidum tranexamicum^4 │ B02AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Epinephrinum │ C01CA24 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Piperacillinum + tazobactamum │ J01CR05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Linezolidum │ J01XX08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Fluconazolum │ J02AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Voriconazolum** │ J02AC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Aciclovirum │ J05AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Valganciclovirum** │ J05AB14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Ciclosporinum │ L04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Imunoglobulină antilimfocite umane** │ L04AA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Mycophenolatum** │ L04AA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Basiliximabum** │ L04AA09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Azathioprinum │ L04AX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ Tramadolum │ N02AX02 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P9.7: Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu │ │ al pacienţilor transplantaţi │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Acidum ursodeoxycholicum │ A05AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Abrogat │ Abrogat │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Abrogat │ Abrogat │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Abrogat │ Abrogat │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Methylprednisolonum │ H02AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Prednisonum │ H02AB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Sulfamethoxazolum + trimethoprimum │ J01EE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Fluconazolum │ J02AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Voriconazolum** │ J02AC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Posaconazolum** │ J02AC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Aciclovirum │ J05AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Valganciclovirum** │ J05AB14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Lamivudinum │ J05AF05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Ciclosporinum │ L04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Tacrolimusum** │ L04AA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ Mycophenolatum** │ L04AA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │ Sirolimus** │ L04AA10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18 │ Azathioprinum* │ L04AX01 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P10: Programul naţional de supleere a funcţiei renale la │ │ bolnavii cu insuficienţă renală cronică │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Alfacalcidolum │ A11CC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Calcitriolum ** │ A11CC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Paricalcitolum ** │ A11CC07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Heparinum ** │ B01AB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Enoxaparinum ** │ B01AB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Nadroparinum ** │ B01AB06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Reviparinum ** │ B01AB08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Tinzaparinum ** │ B01AB10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Complex de hidroxid de fer (III) sucroza │ B03AC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Epoetinum alfa** │ B03XA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Epoetinum beta** │ B03XA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Darbepoetinum alfa** │ B03XA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Combinaţii │ B05DB │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Cinacalcetum**** │ H05BX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Sevelamer** │ V03AE02 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │ P11: Programul naţional de sănătate mintala │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │ Naltrexonum │ N07BB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Methadonum │ N07BC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Combinaţii (buprenorphinum + naloxone) │ N07BC51 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se iniţiază de medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (^3) se livrează împreună cu solvent.Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^4) se importă cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice.Medicamentele din această sublistă se eliberează atât prin farmacii cu circuit închis, cât şi prin farmacii cu circuit deschis, pe bază de prescripţie medicală cu reţinere în farmacie (P-RF).-----------Pct. P6.5 al secţiunii C2 de la sublista C a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 359 din 18 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 27 aprilie 2012.Poz. 6 şi 7 de la subpct. P9.1 al pct. P9 din secţiunea C2 de la sublista C au fost abrogate de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 359 din 18 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 27 aprilie 2012.Poz. 6 şi 7 de la subpct. P9.4 al pct. P9 din secţiunea C2 de la sublista C au fost abrogate de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 359 din 18 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 27 aprilie 2012.Poz. 2, 3 şi 4 de la subpct. P9.7 al pct. P9 din secţiunea C2 de la sublista C au fost abrogate de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 359 din 18 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 27 aprilie 2012.                                  SECŢIUNEA C3           DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază               copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani            dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează             venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul                     ambulatoriu în regim de compensare 100%                             din preţul de referinţă ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ Nr. │ DCI │ COD ATC │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 1 │ Natrii fluoridum │ A01AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │ Metronidazolum │ A01AB17 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │ Drotaverinum │ A03AD02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │ Atropinum │ A03BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │ Butylscopolammonii bromidum │ A03BB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │ Combinaţii │ A03DA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │ Combinaţii │ A05BAN3 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │ Combinaţii │ A06AD65 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │ Nifuroxazidum │ A07AX03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │ Retinolum │ A11CA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │ Dihydrotachysterolum │ A11CC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │ Calcitriolum │ A11CC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │ Colecalciferolum │ A11CC05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │ Combinaţii │ A11CC20 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │ Thiaminum │ A11DA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │ Benfotiaminum │ A11DA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │ Combinaţii │ A11DBN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18 │ Combinaţii │ A11DBN2 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19 │ Acidum ascorbicum │ A11GA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │ Pyridoxinum │ A11HA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 21 │ Tocoferolum │ A11HA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 22 │ Riboflavinum │ A11HA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 23 │ Calcii gluconas │ A12AA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 24 │ Metandienonum │ A14AA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 25 │ Levocarnitinum │ A16AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 26 │ Diverse │ A16AXN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 27 │ Etamsylatum │ B02BX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 28 │ Carbazochromi salicylas │ B02BX02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 29 │ Ferrosi fumaras │ B03AA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 30 │ Ferrosi gluconas │ B03AA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 31 │ Ferrocholinatum │ B03ABN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 32 │ Combinaţii │ B03AD02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 33 │ Combinaţii │ B03AD03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 34 │ Combinaţii │ B03AD04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 35 │ Combinaţii │ B03AE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 36 │ Combinaţii │ B03AE10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 37 │ Cyanocobalaminum │ B03BA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 38 │ Combinaţii │ B03BA51 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 39 │ Alprostadilum (concentraţie 500mcg)** │ C01EA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 40 │ Combinaţii │ C02LA51 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 41 │ Codergocrinum │ C04AE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 42 │ Combinaţii │ C05AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 43 │ Combinaţii │ C05AA08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 44 │ Combinaţii │ C05AD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 45 │ Calcii dobesilas │ C05BX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 46 │ Troxerutinum (combinaţii) │ C05CA54 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 47 │ Celiprololum │ C07AB08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 48 │ Combinaţii │ C07NAN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 49 │ Nimodipinum │ C08CA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 50 │ Acidum nicotinicum │ C10AD02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 51 │ Isoconazolum │ D01AC05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 52 │ Ketoconazolum │ D01AC08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 53 │ Combinaţii │ D01AC52 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 54 │ Dexpanthenolum │ D03AX03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 55 │ Dithranolum │ D05AC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 56 │ Combinaţii │ D05AXN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 57 │ Alclometazonum │ D07AB10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 58 │ Fluocinoloni acetonidum │ D07AC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 59 │ Fluocortolonum │ D07AC05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 60 │ Combinaţii │ D07CB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 61 │ Combinaţii │ D07CC02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 62 │ Combinaţii │ D07XB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 63 │ Combinaţii │ D07XC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 64 │ Combinaţii │ D07XC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 65 │ Combinaţii │ D07XDN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 66 │ Tretinoinum │ D10AD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 67 │ Benzoylis peroxidum │ D10AE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 68 │ Erythromycinum │ D10AF02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 69 │ Combinaţii │ D10AF52 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 70 │ Pimecrolimus │ D11AX15 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 71 │ Metronidazolum │ G01AF01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 72 │ Ciclopiroxum │ G01AX12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 73 │ Combinaţii │ G01AXN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 74 │ Combinaţii │ G01BDN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 75 │ Medroxyprogesteronum │ G03AC06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 76 │ Nomegestrolum │ G03DB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 77 │ Gonadotrophinum chorionicum │ G03GA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 78 │ Menotropinum │ G03GA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 79 │ Combinaţii │ G04BCN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 80 │ Combinaţii │ H03AA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 81 │ Combinaţii │ J01CR50 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 82 │ Cefazolinum │ J01DB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 83 │ Cefpiromum │ J01DE02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 84 │ Sulfafurazolum │ J01EB05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 85 │ Roxithromycinum │ J01FA06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 86 │ Gentamicinum │ J01GB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 87 │ Netilmicinum │ J01GB07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 88 │ Colistinum │ J01XB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 89 │ Acidum fusidicum │ J01XC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 90 │ Voriconazolum (forma orală)** │ J02AC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 91 │ Combinaţii │ M01AB55 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 92 │ Ibuprofenum │ M01AE01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 93 │ Naproxenum │ M01AE02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 94 │ Acidum mefenamicum │ M01AG01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 95 │ Parecoxibum │ M01AH04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 96 │ Acidum niflumicum │ M01AX02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 97 │ Phenylbutazonum │ M01AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 98 │ Piroxicamum │ M02AA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 99 │ Ibuprofenum │ M02AA13 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 100 │ Acidum niflumicum │ M02AA17 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 101 │ Indometacinum │ M02AA23 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 102 │ Combinaţii │ M02ACN3 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 103 │ Chlorzoxazonum │ M03BB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 104 │ Tolperisonum │ M03BX04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 105 │ Acidum hialuronicum │ M09AX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 106 │ Combinaţii │ N02AA59 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 107 │ Combinaţii │ N02BA71 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 108 │ Metamizolum natrium │ N02BB02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 109 │ Clorazepas dikalii │ N05BA05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 110 │ Tofisopamum │ N05BA23 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 111 │ Midazolamum │ N05CD08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 112 │ Cinolazepamum │ N05CD13 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 113 │ Methylfenidatum *** │ N06BA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 114 │ Atomoxetinum *** │ N06BA09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 115 │ Pyritinolum │ N06BX02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 116 │ Piracetamum │ N06BX03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 117 │ Cinnarizinum │ N07CA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 118 │ Tenonitrozolum │ P01AX08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 119 │ Pyrantelum │ P02CC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 120 │ Sulfur │ P03AAN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 121 │ Permethrinum │ P03AC04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 122 │ Benzylum benzoicum │ P03AX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 123 │ Tixocortolum │ R01AD07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 124 │ Combinaţii │ R01ADN1 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 125 │ Combinaţii │ R01BA52 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 126 │ Fusafunginum │ R02AB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 127 │ Ephedrini hydrochloridum │ R03CA02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 128 │ Terbutalinum │ R03CC03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 129 │ Omalizumabum** │ R03DX05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 130 │ Acetylcysteinum │ R05CB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 131 │ Carbocisteinum │ R05CB03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 132 │ Clemastinum │ R06AA04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 133 │ Promethazinum │ R06AD02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 134 │ Mequitazinum │ R06AD07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 135 │ Meclozinum │ R06AE05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 136 │ Cyproheptadinum │ R06AX02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 137 │ Loratadinum (sirop/suspensie orală) │ R06AX13 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 138 │ Chloramphenicolum │ S01AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 139 │ Acidum fusidicum │ S01AA13 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 140 │ Kanamycinum │ S01AA24 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 141 │ Combinaţii │ S01AA30 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 142 │ Fluorometholonum │ S01BA07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 143 │ Desonidum │ S01BA11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 144 │ Indometacinum │ S01BC01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 145 │ Piroxicamum │ S01BC06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 146 │ Pilocarpinum │ S01EB01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 147 │ Emedastinum │ S01GX06 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 148 │ Ketotifenum │ S01GX08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 149 │ Acidum hialuronicum │ S01KA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 150 │ Nandrolonum │ S01XA11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 151 │ Dexpanthenolum │ S01XA12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 152 │ Combinaţii │ S02CA05 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se face pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judeţene de asigurări de sănătate.Medicamentele din această sublistă corespund DCI-urilor din CANAMED, altele decât cele din sublistele A, B şi C1. Pentru categoriile de asiguraţi menţionate în această sublistă, medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale din sublista A, sublista B, secţiunea C1 a sublistei C se vor acorda în regim de compensare de 100% la preţ de referinţă, indiferent de indicaţia pentru care sunt prevăzute în aceste subliste.--------------Sublista C din anexă a fost modificată şi completată de pct. 1-4 ale articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 29 mai 2009.-------------