LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (**republicată**)(*actualizată*)cadastrului şi a publicităţii imobiliare(actualizată până la data de 20 aprilie 2012*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • **) Republicată în temeiul art. II al titlului XII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996 şi a mai fost modificată şi completată prin:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea şi funcţionarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 308/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 iunie 2001, cu modificările ulterioare;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 23 mai 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 78/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 4 martie 2002;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 499/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.  +  Titlul I Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliareRegimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării. Scopul acestui sistem este: a) determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile; b) asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare în baza actelor prin care s-au constituit, transferat, modificat sau stins aceste drepturi; c) susţinerea sistemului de impozitare şi a pieţei imobiliare; d) contribuţia la asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi facilitarea creditului ipotecar. (2) Cadastrul realizează descrierea proprietăţilor imobiliare şi reprezentarea lor în planul cadastral. (3) Cartea funciară cuprinde descrierea proprietăţilor funciare, cu arătarea drepturilor reale imobiliare. (4) Evidenţa imobilelor înscrise în planul cadastral şi în cartea funciară se actualizează la cererea persoanelor interesate sau la iniţiativa autorităţilor publice ori din oficiu. Autorităţile publice şi titularii de drepturi asupra imobilelor au obligaţia de a sprijini crearea şi actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a datelor şi informaţiilor deţinute. Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să acorde sprijin informaţional, tehnic şi de altă natură, în limitele competenţelor, la crearea şi actualizarea sistemului de cadastru şi carte funciară. (5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în cazul coproprietăţii, care se identifică printr-un număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară. (6) Entităţile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcţia şi proprietarul. (7) Prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren cu o singură categorie de folosinţă.---------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 2 (1) Cadastrul se realizează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp - şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc. -, care cuprinde unul sau mai multe imobile alăturate. (2) Prin sistemul de cadastru şi carte funciară se realizează: a) identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice; b) identificarea şi înregistrarea proprietarilor, a altor deţinători legali de imobile şi a posesorilor; c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de instituţiile abilitate. (3) Planul cadastral conţine reprezentarea grafică a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, care se înscriu în cartea funciară, precum şi numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de către inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară. (4) Extrasul de plan cadastral reprezintă secţiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului şi a celor învecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum şi a datei ultimei actualizări a bazei de date grafice gestionate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.---------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 3 (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, unica autoritate în domeniu, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011. (2) La nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti se înfiinţează oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, ca unităţi cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea actualelor oficii judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti şi a birourilor de carte funciară. (3) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se înfiinţează birouri de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare birouri teritoriale, în subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de organizare şi funcţionare, numărul, precum şi arondarea birourilor teritoriale pe unităţi administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale. (4) Se înfiinţează Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie ca unitate cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie. (5) Agenţia Naţională este condusă de un consiliu de administraţie format din 9 membri, incluzând reprezentanţi din sectorul public şi privat, numiţi exclusiv pe criterii de competenţă profesională, dintre care unul este directorul general al Agenţiei Naţionale şi preşedinte al consiliului de administraţie. (6) Membrii consiliului de administraţie şi directorul general sunt numiţi şi revocaţi din funcţie de ministrul dezvoltării regionale şi turismului.------------Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011 prin inlocuirea unor termeni. (7) Organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi competenţele consiliului de administraţie şi ale directorului general se vor stabili prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.------------Alin. (7) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011 prin inlocuirea unor termeni. (8) Directorul general este ordonator de credite şi reprezintă Agenţia Naţională pe plan intern şi internaţional. În îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor, directorul general emite ordine cu caracter individual şi normativ. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Alin. (8) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. 61, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.  +  Capitolul II Organizarea activităţii de cadastruOrganizarea activităţii de cadastru  +  Articolul 4Agenţia Naţională are următoarele atribuţii principale: a) coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii ţări; b) controlează executarea lucrărilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul întregii ţări; c) elaborează regulamente şi norme, promovează tehnici, procedee şi metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor ştiinţifice şi tehnice în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi publicităţii imobiliare; d) autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe teritoriul României, în condiţiile legii speciale care reglementează înfiinţarea uniunii profesionale a acestora; e) organizează şi administrează fondul naţional de geodezie şi cartografie, precum şi baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară;---------------Litera e) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010. f) asigură, în condiţiile legii, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale; g) asigură executarea şi actualizarea hărţilor oficiale; h) avizează conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice destinate uzului public; i) pune la dispoziţia autorităţilor publice şi a altor instituţii interesate, în condiţiile legii, situaţii statistice de sinteză privind terenurile şi construcţiile; j) îndeplineşte sarcinile ce rezultă din angajamentele internaţionale în domeniul său de activitate; k) participă la organizarea şi coordonarea măsurătorilor în vederea aplicării legilor funciare; l) avizează tehnic expertizele efectuate de către experţii judiciari în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instanţelor de judecată. Avizele menţionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun, elaborat de Agenţia Naţională şi Ministerul Justiţiei; m) asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate; n) asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară; o) asigură înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil; p) asigură formarea şi specializarea personalului de specialitate prin intermediul Centrului de Pregătire Profesională al Agenţiei Naţionale, instituţie fără personalitate juridică;---------------Litera p) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.p^1) realizează şi actualizează registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale. Registrul naţional al nomenclaturilor stradale constituie documentul unitar de evidenţă în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraşelor şi al municipiilor;---------------Litera p^1) a art. 4 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.p^2) realizează şi întreţine geoportalul INSPIRE al României şi asigură compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunităţii Europene, îndeplineşte alte atribuţii care îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România.---------------Litera p^2) a art. 4 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010. r) îndeplineşte şi alte atribuţii ce au legătură cu activitatea specifică.  +  Articolul 4^1 (1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se organizează pe fiecare localitate şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi a numărului administrativ. (2) Registrul naţional al nomenclaturilor stradale este administrat de Agenţia Naţională.---------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 5 (1) Atribuţiile şi răspunderile oficiilor teritoriale, precum şi ale Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. (2) Recepţia lucrărilor, executate de persoanele fizice şi juridice autorizate în condiţiile art. 4 lit. d), se realizează de către Agenţia Naţională sau de oficiile teritoriale, după caz. (3) Informaţiile înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară pot fi redate şi arhivate sub formă de înregistrări, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor. Acestea au aceleaşi efecte juridice şi forţă probantă echivalentă cu cea a înscrisurilor în baza cărora au fost înregistrate.---------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010. (4) Administrarea bazei de date prevăzute la alin. (3) se realizează de către Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale. Consultarea electronică a situaţiei juridice a unui imobil se poate face de către public utilizând datele de identificare ale imobilului.---------------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010. (5) Cererile electronice de înscriere şi pentru obţinerea de informaţii vor putea fi înregistrate şi procesate cu efecte juridice echivalente. Comunicările încheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face şi în format electronic, în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.---------------Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 6Instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi al siguranţei naţionale pot executa, cu mijloace proprii, lucrările de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie şi cartografie necesare apărării ţării şi păstrării ordinii publice, conform normelor tehnice ale Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 7Datele geodezice şi cartografice interesând apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională se păstrează, după caz, de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Informaţii Externe şi persoanele juridice din sectorul de apărare.  +  Articolul 8 (1) Activitatea Agenţiei Naţionale şi a unităţilor subordonate este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Agenţia Naţională poate beneficia de programe cu finanţare internaţională.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011 prin inlocuirea unor termeni. (2) Toate încasările Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agenţia Naţională şi unităţile subordonate încasează sume din: a) servicii prestate; b) tarife stabilite conform actelor normative; c) închirieri de spaţii şi aparatură; d) alte sume încasate în condiţiile legii.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. 61, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. (3) Tarifele şi încasările prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) nu sunt purtătoare de TVA, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4)-(6) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011. (4) Abrogat.------------Alin. (4) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011. (5) Taxele de publicitate imobiliară pot fi încasate de notarii publici în numele Agenţiei Naţionale şi pe chitanţierele puse la dispoziţie de către aceasta pe baza unei negocieri între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi care va face obiectul protocolului de colaborare. (6) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliară pot fi încasate şi de alte instituţii sau persoane, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu Agenţia Naţională. (7) Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, la propunerea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale.------------Alin. (7) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011 prin inlocuirea unor termeni. (8) Veniturile încasate se virează în contul Agenţiei Naţionale deschis la Trezoreria Statului. (9) Agenţia Naţională poate colabora cu persoane fizice şi juridice române sau străine de specialitate, în condiţiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului său de activitate.-------------Alin. (10) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. 61, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.-------------Alin. (11) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. 61, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.-------------Alin. (12) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. 61, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. (13) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Agenţia Naţională, îşi va asuma întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului şi publicităţii imobiliare, finanţat prin împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), şi a celorlalte acorduri internaţionale ce implică împrumuturi nerambursabile sau garanţii de la stat, asumate anterior de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justiţiei.-------------Alin. (13) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011 prin inlocuirea unor termeni. (14) Agenţia Naţională va face toate demersurile necesare amendării acordurilor de împrumut internaţionale pentru a se realiza înlocuirea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a Ministerului Justiţiei cu Agenţia Naţională. (15) Se instituie Programul naţional de înregistrare a proprietăţilor imobiliare, care se realizează pe baza planului multianual propus de Agenţia Naţională şi aprobat de Guvern. Finanţarea cheltuielilor privind realizarea Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, şi se aprobă într-un program, anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.--------------Alin. (15) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011 prin inlocuirea unor termeni. (16) Organele şi autorităţile administraţiei publice centrale, unităţile administrativ-teritoriale, precum şi alte persoane fizice şi juridice interesate, care au resurse financiare pentru realizarea Programului naţional de înregistrare a proprietăţilor imobiliare, în afara planului aprobat de Guvern, încheie protocoale de colaborare cu Agenţia Naţională cu privire la caietul de sarcini, modalităţile de avizare, de verificare, de recepţie şi de înscriere în cartea funciară, precum şi cu privire la utilizarea acestor informaţii.---------------Alin. (16) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010. (17) Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor de lucrări de specialitate sunt avizate pentru conformitate de Agenţia Naţională înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie publică. Autoritatea contractantă efectuează recepţia lucrărilor de specialitate numai după avizarea pentru conformitate, verificarea şi recepţia acestora de către Agenţia Naţională. Autorităţile contractante nu fac plăţi pentru lucrările de specialitate întocmite fără respectarea celor menţionate anterior. Avizarea pentru conformitate şi recepţia lucrărilor de specialitate se solicită oficiului teritorial, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul unui singur judeţ, sau Agenţiei Naţionale, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul mai multor judeţe.---------------Alin. (17) al art. 8 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Capitolul IIIOrganizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru şi în cartea funciară---------------Denumirea Cap. III a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 9 (1) Funcţia tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea limitelor dintre imobilele învecinate, pe bază de măsurători. Lucrările de măsurători se execută prin orice metodă grafică, numerică, fotogrammetrică sau combinate. (2) În cadrul funcţiei economice a cadastrului se evidenţiază elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, după caz, a impozitelor ori taxelor pe aceste imobile. (3) Funcţia juridică a cadastrului se realizează prin identificarea deţinătorilor imobilelor şi înscrierea în cartea funciară.---------------Art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 10 (1) Începerea lucrărilor tehnice de cadastru se stabileşte prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi cuprinde identificarea sectoarelor cadastrale. La nivelul unităţii administrativ-teritoriale, etapele procesului de cadastru constau în: a) înştiinţarea proprietarilor sau a posesorilor privind începerea lucrărilor; b) identificarea limitelor unităţii administrativ-teritoriale, delimitarea şi marcarea hotarelor administrative ale acestora; c) stabilirea sectoarelor cadastrale; d) identificarea amplasamentelor imobilelor în cadrul sectoarelor cadastrale; e) identificarea titularilor drepturilor reale şi a posesorilor, precum şi preluarea copiilor actelor juridice doveditoare; f) înregistrarea neînţelegerilor între proprietarii învecinaţi cu privire la hotare; g) recepţia documentelor tehnice cadastrale de către oficiile teritoriale; h) publicarea documentelor cadastrale; i) soluţionarea contestaţiilor de către oficiul teritorial; j) modificarea conţinutului documentelor tehnice cadastrale, în urma soluţionării contestaţiilor, şi actualizarea evidenţei conform lucrărilor de înregistrare realizate după perioada de afişare; k) deschiderea noilor cărţi funciare; l) închiderea vechilor evidenţe, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; m) comunicarea încheierii de înscriere, a extrasului de carte funciară pentru informare, precum şi a extrasului din noul plan cadastral; n) arhivarea documentelor care stau la baza lucrărilor de cadastru şi înscrierea în cartea funciară. (2) Lucrările tehnice de cadastru se realizează utilizându-se reprezentarea grafică a limitelor unităţilor administrativteritoriale, precum şi a limitelor intravilanelor, deţinute de oficiile teritoriale. Hotarele unităţilor administrativ-teritoriale sunt delimitate şi marcate de către comisia de delimitare, stabilită în acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unităţilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de către acestea, în condiţiile legii. Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de delimitare se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011 prin inlocuirea unor termeni. (3) Modificarea limitelor teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale priveşte înfiinţarea, reînfiinţarea sau reorganizarea unităţilor administrativ-teritoriale, care se organizează potrivit legii.---------------Art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 11 (1) Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, pentru fiecare sector cadastral în parte, şi evidenţiază situaţia reală constatată de comisia care a desfăşurat lucrările de specialitate. Documentele tehnice sunt: a) planul cadastral; b) registrul cadastral al imobilelor cuprinse în sectorul cadastral; c) opisul alfabetic al proprietarilor imobilelor din sectorul cadastral. (2) Primarul unităţii administrativ-teritoriale în care se desfăşoară lucrările de cadastru are obligaţia să înştiinţeze deţinătorii imobilelor, prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligaţia acestora, respectiv: a) de a permite accesul specialiştilor să execute măsurătorile; b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile; c) de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate. (3) Dacă deţinătorii imobilelor nu se prezintă, identificarea limitelor se va face în lipsa acestora. Primarul unităţii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, furnizează gratuit echipelor de realizare a lucrărilor date şi informaţii cuprinse în: a) registrul agricol; b) registrul de rol nominal unic; c) nomenclatura stradală; d) listele cuprinzând următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului şi codul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice; e) orice alte informaţii şi evidenţe care ar putea fi necesare realizării lucrării de specialitate. (4) Comisia care efectuează lucrările de cadastru la teren este formată din reprezentanţi ai persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, un inspector de cadastru, un registrator de carte funciară din cadrul oficiului teritorial şi un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale. Componenţa nominală va fi stabilită prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, la propunerea instituţiilor implicate. (5) Reprezentanţii persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru efectuează lucrarea tehnică, care constă în identificarea şi măsurarea imobilelor şi prelucrarea datelor obţinute. (6) Primarul unităţii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifică deţinătorii imobilelor şi pune la dispoziţie informaţiile şi evidenţele necesare deţinute de primărie. (7) Inspectorul de cadastru verifică lucrările la teren executate de către persoanele autorizate. (8) Registratorul de carte funciară: a) verifică actele juridice puse la dispoziţie de deţinători; b) determină în vederea înscrierii drepturile de proprietate, coproprietate, de proprietate pe etaje ori apartamente, restrângerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce grevează bunul imobil, precum şi orice fapt sau raport juridic; c) atestă posesia exercitată asupra imobilelor. (9) Pentru persoanele fizice, listele prevăzute la alin. (3) lit. d) se asigură de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, la solicitarea primarilor.---------------Art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 11^1 (1) În cazul în care proprietarul nu este identificat, dar există posesor, înscrierea posesiei asupra imobilelor se face în baza următoarelor documente: a) declaraţia autentică a celui în cauză sau, la nivelul comunelor unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici, declaraţia celui în cauză, cu legalizarea semnăturii făcută de către secretarul comunei; b) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, precum şi în evidenţele fiscale, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale; c) certificatul de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri ale bugetului local. (2) Pentru imobilele ai căror proprietari sau posesori nu pot fi identificaţi cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de cadastru se vor deschide cărţi funciare cu menţiunea «proprietar neidentificat». În acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, în baza unei documentaţii care va cuprinde: a) identificarea imobilului în planul cadastral, în scopul de a certifica faptul că imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan; b) actul care atestă dreptul de proprietate; c) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, precum şi în evidenţele fiscale, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.---------------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 11^2 (1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afişează, prin grija oficiului teritorial, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în cauză. Titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni vor solicita reînnoirea înscrierii acestora în cărţile funciare, în termen de 30 de zile de la afişare. Prin sarcini se înţelege ipotecile, privilegiile, somaţiile, sechestrele, litigiile şi orice acte juridice înscrise în registrele de inscripţiuni. (2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 30 de zile de la afişare, în scris, şi sunt însoţite de documente doveditoare. Oficiul teritorial soluţionează cererile de rectificare prin încheiere de carte funciară, în termen de 30 de zile de la depunere. Pentru soluţionarea cererilor de rectificare, reprezentanţii persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru cooperează cu primăria şi cu oficiul teritorial. (3) Înscrierea în cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral şi după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, în baza unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Directorul general al Agenţiei Naţionale poate emite instrucţiuni cu privire la modul de lucru în cadrul lucrărilor de cadastru.---------------Art. 11^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 11^3 (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, cărţile funciare şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se vor înlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric. Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în actele de proprietate şi planuri anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare îşi pierd valabilitatea. (2) Cuprinsul cărţilor funciare şi al planului cadastral se dovedeşte cu copia sau cu extrasul de carte funciară. Dovada delimitării unui imobil faţă de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral.---------------Art. 11^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 12Registrul cadastral al imobilelor şi planul cadastral stau la baza completării sau, după caz, a întocmirii din oficiu a cărţilor funciare, la finalizarea măsurătorilor cadastrale la nivelul sectoarelor cadastrale. Un exemplar din planurile şi registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit unităţilor administrativ-teritoriale.---------------Art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 13Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale din subordine au obligaţia de a furniza, la cerere, organelor abilitate evidenţele necesare stabilirii valorii de impunere.  +  Articolul 14Completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale necesare întocmirii şi ţinerii la zi a planurilor cadastrale şi hărţilor topografice se realizează sub coordonarea Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 15Oficiul teritorial controlează, avizează şi recepţionează, după caz, lucrările de geodezie, topografie, cadastru şi cartografie.  +  Articolul 16Modul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei şi cartografiei se stabileşte prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, cu consultarea uniunii profesionale înfiinţate prin lege specială.  +  Titlul II Publicitatea imobiliarăPublicitatea imobiliară  +  Capitolul I Evidenţa cadastral-juridicăEvidenţa cadastral-juridică  +  Articolul 17 (1) Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidenţă a cadastrului general are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeaşi unitate administrativ-teritorială, în scopul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, după caz, al opozabilităţii faţă de terţi a acestor înscrieri.--------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 1 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.(1^1) Publicitatea imobiliară se efectuează de către birourile de cadastru şi publicitate imobiliară pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora.-------------Alin. (1^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 2 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.---------------Alin. (2) al art. 17 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010. (3) Cărţile funciare întocmite şi numerotate pe teritoriul administrativ al fiecărei localităţi alcătuiesc, împreună, registrul cadastral de publicitate imobiliară al acestui teritoriu, ce se ţine de către biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial în a cărui rază teritorială de activitate este situat imobilul respectiv. (4) Acest registru se întregeşte cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicând numărul cadastral al imobilelor şi numărul de ordine al cărţilor funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor şi cu o mapă în care se păstrează cererile de înscriere, împreună cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii.  +  Articolul 18 (1) Activitatea de publicitate imobiliară în cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită de registratori de carte funciară, denumiţi în continuare registratori, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs organizat de aceasta. Asistenţii registratori efectuează înscrierile în cartea funciară în baza dispoziţiilor date de registratori, eliberează extrasele de carte funciară şi certificatele de sarcini şi îndeplinesc alte atribuţii stabilite prin reglementări specifice.---------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010. (2) Numărul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileşte prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. (3) În cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliară este în responsabilitatea unui registrator-şef, iar în cadrul birourilor teritoriale, în responsabilitatea unui registrator coordonator, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs. (4) Poate fi numită registrator persoana care îndeplineşte în mod cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenia română şi are capacitatea drepturilor civile; b) este licenţiat în drept; c) nu are antecedente penale; d) se bucură de o bună reputaţie; e) cunoaşte limba română; f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei; g) a îndeplinit timp de 5 ani funcţia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani funcţia de notar, judecător, procuror, avocat, consilier juridic sau altă funcţie de specialitate juridică.(4^1) Vechimea în funcţia de registrator de carte funciară constituie vechime în specialitate juridică.---------------Alin. (4^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.---------------Alin. (5) al art. 18 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010. (6) Până la data organizării concursului, registratorii pot fi numiţi din cadrul angajaţilor serviciilor de publicitate imobiliară care, deşi nu îndeplinesc condiţiile de studii, au cel puţin 5 ani de experienţă în domeniul publicităţii imobiliare. (7) Registratorul răspunde pentru activitatea sa, în condiţiile legii. (8) În cadrul Agenţiei Naţionale funcţionează Direcţia de publicitate imobiliară, care organizează, coordonează şi controlează activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale, în vederea respectării legilor şi reglementărilor în materie.  +  Articolul 19 (1) Cartea funciară este alcătuită din titlu, indicând numărul ei şi numele localităţii în care este situat imobilul, precum şi din trei părţi:A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde: a) numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului; b) suprafaţa imobilului, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile; c) planul imobilului cu vecinătăţile şi descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cărţii funciare, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------------Litera c) de la litera A a alin. (1) al art. 19 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.B. Partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate, care cuprinde: a) numele proprietarului; b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum şi menţionarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept; c) strămutările proprietăţii; d) servituţile constituite în folosul imobilului; e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la proprietate; f) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărţii funciare, cu privire la înscrierile făcute.C. Partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate şi sarcini, care va cuprinde: a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinţă, abitaţie, concesiune, administrare, servituţile în sarcina fondului aservit, ipoteca şi privilegiile imobiliare, precum şi locaţiunea şi cesiunea de creanţă;---------------Litera a) de la litera C a alin. (1) al art. 19 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010. b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte; c) sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale; d) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte.---------------Alin. (2) al art. 19 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 20 (1) Înscrierile în cartea funciară sunt: intabularea, înscrierea provizorie şi notarea. (2) Cazurile, condiţiile şi regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de înscriere în cartea funciară, de prezenta lege.--------------Art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 21Abrogat.-------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 22Abrogat.------------Art. 22 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 23Abrogat.------------Art. 23 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 24Abrogat.------------Art. 24 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 25Abrogat.-------------Art. 25 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 26Abrogat.-----------Art. 26 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 27Abrogat.-----------Art. 27 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 28Abrogat.-------------Art. 28 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 29Abrogat.-----------Art. 29 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 31Abrogat.------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 32Abrogat.-----------Art. 32 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 33Abrogat.-------------Art. 33 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.-------------  +  Articolul 34Abrogat.-----------Art. 34 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 35Abrogat.----------Art. 35 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 36Abrogat.------------Art. 36 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 37Abrogat.-------------Art. 37 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 38Abrogat.------------Art. 38 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 39Abrogat.------------Art. 39 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 40Abrogat.------------Art. 40 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 41Abrogat.------------Art. 41 a fost abrogat de pct. 4 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 42Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot să le alipească într-un imobil, în baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic, întocmite în condiţiile legii.------------Art. 42 a fost modificat de pct. 5 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 43Abrogat.-------------Art. 43 a fost abrogat de pct. 6 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 44Abrogat.-------------Art. 44 a fost abrogat de pct. 6 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 45 (1) Dacă un imobil cu construcţie - condominiu -, din care unele părţi sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se întocmeşte o carte funciară colectivă pentru întreaga construcţie, şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală care poate fi reprezentată din apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă; prin asimilare, poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună. (2) Dreptul de proprietate comună forţată şi perpetuă pe părţile comune ale unui imobil se valorifică numai împreună cu dreptul de proprietate exclusivă care poartă asupra acestuia sau a unei părţi determinate din acesta. (3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2) şi prin derogare de la prevederile art. 39 din Legea nr. 230/2007privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî motivat, cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor*).---------------Alin. (3) al art. 45 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 170 din 16 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 21 iulie 2010.------------- (4) În cazul prevăzut la alin. (3), devin aplicabile dispoziţiile privitoare la coproprietatea obişnuită şi temporară. Cu toate acestea, înstrăinarea sau ipotecarea se poate realiza dacă există o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor*).Alin. (4) al art. 45 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 170 din 16 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 21 iulie 2010. (5) În cazurile prevăzute la alin. (3) şi (4), coproprietarii care nu au votat ori, după caz, s-au opus la înstrăinare sau ipotecare au dreptul la o despăgubire justă, stabilită pe cale convenţională ori, în caz de neînţelegere, pe cale judecătorească*).Alin. (5) al art. 45 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 170 din 16 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 21 iulie 2010. (6) Constatarea încetării destinaţiei de folosinţă comună pentru aceste părţi se face prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari, adoptată cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor*).Alin. (6) al art. 45 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 170 din 16 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 21 iulie 2010. (7) Imobilul, respectiv partea din imobil rezultat/ă din înstrăinare se va înscrie în cartea funciară urmând procedura cadastral-juridică reglementată la alin. (1).Alin. (7) al art. 45 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 170 din 16 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 21 iulie 2010.  +  Articolul 46 (1) Imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege. (2) Cărţile funciare speciale se ţin de către birourile teritoriale ale oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară.  +  Capitolul II Procedura de înscriere în cartea funciarăProcedura de înscriere în cartea funciară  +  Articolul 47 (1) Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere; copia legalizată se va păstra în mapa biroului de cadastru şi publicitate imobiliară. (2) În cazul hotărârii judecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu menţiunea că este definitivă şi irevocabilă. (3) Cererile de înscriere se vor înregistra de îndată în registrul de intrare, cu menţionarea datei şi a numărului care rezultă din ordinea cronologică a depunerii lor. (4) Abrogat.-----------Alin. (4) al art. 47 a fost abrogat de pct. 7 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (5) Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părţilor interesate, cu excepţia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se îndreaptă la biroul unde se află cartea funciară în care urmează să se facă înscrierea. (6) Intabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care, potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoreşti sau hotărârii autorităţii administrative, urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular. (7) Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute: a) de mandatarul general al celui îndrituit; b) de oricare dintre titularii aceluiaşi drept. (8) Creditorul a cărui creanţă certă şi exigibilă este dovedită printr-un înscris sau printr-o hotărâre judecătorească, ori în cazurile anume prevăzute de lege printr-o decizie a autorităţii administrative, va putea cere instanţei, în numele şi în folosul debitorului său, înscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini. (9) Debitorul care a plătit valabil creanţa ipotecară a unui cesionar neînscris în cartea funciară poate cere radierea ipotecii, dacă înfăţişează înscrisul original al cesiunii şi chitanţa doveditoare a plăţii.  +  Articolul 48 (1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii: a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege; b) cuprinde exact şi complet numele sau denumirea părţilor şi se menţionează codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, atribuit acestora;------------Litera b) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 8 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. c) individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară şi un număr cadastral sau topografic, după caz; d) este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română; e) este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului; f) este însoţit de dovada achitării tarifului de publicitate imobiliară, cu excepţia scutirilor legale.---------------Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.(1^1) Anumite tipuri de înscrieri în cartea funciară pot fi dispuse prin încheiere de către asistentul-registrator, în temeiul ordinului de delegare a atribuţiilor de registrator, emis de către directorul general al Agenţiei Naţionale.---------------Alin. (1^1) al art. 48 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010. (2) Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numărului cadastral al imobilului şi al cărţii funciare, precum şi a părţii cărţii funciare în care urmează a se face înscrierea. De asemenea, se vor indica poziţiile ce au fost radiate şi numele celui în favoarea sau împotriva căruia s-au făcut înscrierile, indiferent de felul lor. (3) În cazul în care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibilă, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentaţii cadastrale întocmite şi recepţionate conform prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 49Dacă registratorul constată că cererea de înscriere în cartea funciară şi actele depuse în justificarea acesteia nu întrunesc condiţiile legale, aceasta se va respinge printr-o încheiere motivată. Despre respingerea cererii se va face menţiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia, precum şi în cartea funciară.---------------Art. 49 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 50 (1) Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunţarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii. (2) Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul.---------------Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.(2^1) Împotriva încheierii registratorului-şef emise potrivit alin. (2) se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare.---------------Alin. (2^1) al art. 50 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.(2^2) Plângerea împotriva încheierii se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară.---------------Alin. (2^2) al art. 50 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010. (3) Hotărârea pronunţată de judecătorie poate fi atacată cu apel. (4) Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului. (5) Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătoreşti îşi produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial. (6) În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, notările făcute se radiază din oficiu.-------------  +  Articolul 50^1Soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a acţiunii în justificare tabulară, în rectificare, precum şi prestaţie tabulară se face fără citarea oficiului teritorial.---------------Art. 50^1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 51 (1) Înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitive şi irevocabile sau pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în formă autentică, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza unei documentaţii cadastrale. (2) Prevederile art. 50 se vor aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 52 (1) În cazul în care o carte funciară urmează a fi întocmită ori completată prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nici o altă carte funciară, precum şi în cazul în care o carte funciară a fost distrusă, pierdută ori a devenit nefolosibilă, în tot sau în parte, din diferite cauze, întocmirea, completarea şi reconstituirea, după caz, se face de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesaţi, pe baza unei încheieri. În acest scop se folosesc toate înscrisurile şi documentaţiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauză, precum şi situaţia dreptului de proprietate. (2) Încheierea poate fi atacată, după caz, în condiţiile art. 50 alin. (2).  +  Articolul 53Abrogat.-----------Art. 53 a fost abrogat de pct. 9 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 54 (1) Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. În acest scop va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu a doua zi, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moştenitor. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie cadastrală. La autentificarea actelor prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, un certificat de sarcini. În baza extrasului de carte funciară pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operaţiunile necesare întocmirii actului în vederea căruia a fost solicitat. Extrasul de carte funciară pentru autentificare este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Înainte de împlinirea termenului de 10 zile, valabilitatea extrasului poate înceta şi la cererea notarului public, dacă acesta a renunţat la încheierea actului pentru care solicitase extrasul sau dacă actul a fost încheiat.-----------Alin. (1) al art. 54 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012.(1^1) Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de înscriere în cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.-----------Alin. (1^1) al art. 54 a fost introdus de pct. 11 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.(1^2) Cererile depuse în perioada de valabilitate a extraselor de carte funciară pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acestea au fost eliberate se soluţionează, în condiţiile alin. (1^1), după expirarea termenului de valabilitate a extrasului, în ordinea şi cu procedura prevăzute de lege.-----------Alin. (1^2) al art. 54 a fost introdus de pct. 11 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.(1^3) Eliberarea unui nou extras de carte funciară pentru autentificare nu poate fi solicitată mai devreme de 3 zile lucrătoare de la expirarea valabilităţii extrasului eliberat anterior.-----------Alin. (1^3) al art. 54 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2012. (2) Instanţa judecătorească va transmite, în termen de 3 zile, hotărârea rămasă definitivă şi irevocabilă, constitutivă sau declarativă asupra unui drept real imobiliar, la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază de activitate se află imobilul. (3) Instanţa judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a acţiunii privind desfiinţarea actului juridic supus înscrierii, dacă acesta nu a fost înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciară.  +  Articolul 55 (1) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a unei documentaţii cadastrale.---------------Alin. (1) al art. 55 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.(1^1) În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, înscrierea se face în baza: a) autorizaţiei de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, precum şi în evidenţele fiscale, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată această construcţie; b) documentaţiei cadastrale.---------------Alin. (1^1) al art. 55 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.(1^2) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate înscrie în cartea funciară şi pe stadii de execuţie, în baza următoarelor documente: a) autorizaţiei de construire; b) procesului-verbal privind stadiul fizic al realizării construcţiei, avizat de reprezentantul autorităţii administraţiei publice emitente a autorizaţiei de construire; c) documentaţiei cadastrale.---------------Alin. (1^2) al art. 55 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010. (2) Ipoteca se poate înscrie numai asupra unui imobil în întregul său sau asupra cotei-părţi aparţinând unui coproprietar. Dacă ipoteca s-a constituit asupra unei părţi din construcţie, ea va fi înscrisă atât asupra acesteia cât şi asupra cotei corespunzătoare din părţile comune indivize. (3) Ipoteca constituită asupra unui bun viitor se poate intabula în condiţiile legii privind creditul ipotecar pentru investiţiile imobiliare, dacă în prealabil a fost notată existenţa autorizaţiei de construire şi notarea procesului-verbal de recepţie parţială. (4) În toate cazurile când prin lege se acordă un privilegiu imobiliar sau o ipotecă legală pentru garantarea vreunui drept sau creanţe, acestea se vor înscrie din oficiu în cartea funciară, cu excepţia situaţiei în care părţile renunţă în mod expres la acest beneficiu; înscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regulă, în temeiul înscrisului din care rezultă creanţa privilegiată sau care conferă dreptul de a lua o inscripţie ipotecară. (5) Privilegiile sau ipotecile legale se vor înscrie pentru suma prevăzută în înscris; dacă creanţa nu este determinată, pentru suma maximă arătată în cerere, precum şi cuantumul dobânzii. În toate cazurile, privilegiile se înscriu şi capătă rang numai în condiţiile determinate de legea care le-a instituit, iar în lipsa vreunei menţiuni în această lege, ele primesc rang potrivit dispoziţiilor legale privitoare la înscrierea ipotecilor. (6) Când în înscrisul doveditor al vânzării se învederează că preţul nu a fost plătit ori nu a fost plătit în întregime, privilegiul pentru garantarea preţului datorat se înscrie din oficiu, în folosul vânzătorului. (7) Dacă vânzarea a fost desfiinţată, privilegiul se va radia din oficiu. (8) Dispoziţiile alin. (4) se vor aplica în mod corespunzător în cazul schimbului sau împărţelii, pentru diferenţa de valoare datorată în bani.(8^1) Promitentul achizitor al imobilului înscris în cartea funciară va putea cere, în temeiul înscrisului original al promisiunii de a contracta încheiate cu cel înscris în cartea funciară, înscrierea ipotecii legale asupra imobilului, pentru restituirea sumei plătite în contul acesteia. În acest caz, ipoteca se înscrie în termenul şi condiţiile prevăzute de Codul civil pentru notarea promisiunii de a contracta şi se radiază, din oficiu, dacă imobilul este dobândit de către promitentul achizitor ori, în cadrul vânzării silite, de către un terţ care nu este ţinut să răspundă de obligaţiile debitorului.------------Alin. (8^1) al art. 55 a fost introdus de pct. 12 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (9) Privilegiul pentru garantarea preţului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus împărţelii se va înscrie în temeiul actului de adjudecare.(9^1) Coproprietarul, în afară de cazurile prevăzute la alin. (8) şi (9), va putea cere, în temeiul înscrisului original de partaj şi al copiei legalizate a cererii de chemare în garanţie, înscrierea ipotecii legale asupra imobilelor pe care ceilalţi coproprietari le-au dobândit prin efectul partajului, pentru garantarea creanţei rezultând din evicţiune.------------Alin. (9^1) al art. 55 a fost introdus de pct. 13 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.(9^2) Arhitecţii şi antreprenorii vor putea cere, în temeiul înscrisului original doveditor al contractului încheiat cu titularul înscris în cartea funciară, înscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul lucrărilor ce s-au obligat să le facă, pentru garantarea preţului acestor lucrări.------------Alin. (9^2) al art. 55 a fost introdus de pct. 13 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.(9^3) În cazurile prevăzute la alin. (9^1) şi (9^2), registratorul de carte funciară va încuviinţa înscrierea provizorie a ipotecii legale pentru suma arătată în înscrisul de partaj sau în contractul prevăzut la alin. (9^2), iar în lipsă, pentru o sumă maximă, arătată în cererea de înscriere. În acest din urmă caz, titularul înscris în cartea funciară va putea solicita direct, prin plângere, instanţei competente potrivit art. 50 alin. (2^2) reducerea sumei maxime. Justificarea înscrierii provizorii se va face potrivit art. 899 alin. (2) din Codul civil.------------Alin. (9^3) al art. 55 a fost introdus de pct. 13 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.(9^4) În cazul prevăzut la alin. (9^2), se va putea cere radierea înscrierii provizorii, potrivit art. 899 alin. (3) din Codul civil, numai dacă au trecut 3 luni de la predarea lucrării.------------Alin. (9^4) al art. 55 a fost introdus de pct. 13 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.(9^5) Cesionarul unei creanţe ipotecare garantate cu o ipotecă imobiliară va putea cere în favoarea sa înscrierea transferului ipotecii în cartea funciară, pe baza înscrisului de cesiune a creanţei încheiat în formă autentică. În acest caz, debitorul cedat va putea cere, în termen de o lună de la comunicarea încheierii prin care s-a încuviinţat înscrierea ipotecii imobiliare, notarea excepţiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare notificării sau acceptării cesiunii creanţei ipotecare şi pe care înţelege să le opună cesionarului. Registratorul va încuviinţa în întregime sau în parte radierea dreptului de ipotecă imobiliară ori notarea excepţiilor invocate de debitorul cedat, în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive prin care instanţa s-a pronunţat asupra temeiniciei excepţiilor invocate de debitorul cedat.------------Alin. (9^5) al art. 55 a fost introdus de pct. 13 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.(9^6) Dacă creanţa ipotecară garantată cu o ipotecă imobiliară a fost, la rândul ei, ipotecată cu o ipotecă mobiliară, dată în gaj ori dată în garanţie în orice alt mod, debitorul va putea opune creditorului garantat excepţiile pe care le avea împotriva creditorului său, dacă sunt întemeiate pe cauze anterioare datei notificării sau acceptării cesiunii creanţei ipotecare.------------Alin. (9^6) al art. 55 a fost introdus de pct. 13 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.(9^7) Dacă înscrisul de ipotecă cuprinde clauza la ordin sau la purtător, se va face menţiune despre aceasta în înscriere. În acest caz, dreptul de ipotecă imobiliară sau dreptul de ipotecă mobiliară ori de gaj asupra creanţei ipotecare se va dobândi şi va fi opozabil fără înscrierea în cartea funciară, prin însăşi constituirea ipotecii mobiliare, strămutarea, darea în gaj ori darea în garanţie în orice alt mod a titlului la ordin sau la purtător.------------Alin. (9^7) al art. 55 a fost introdus de pct. 13 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.(9^8) În cazul în care cesiunea creanţei ipotecare nu fusese anterior notificată sau acceptată în condiţiile Codului civil, comunicarea încheierii de încuviinţare a înscrierii cesiunii ipotecii ori a încheierii de notare a garanţiei asupra creanţei ipotecare va reprezenta şi notificarea creditorului cedat cu privire la cesiunea creanţei ipotecare.------------Alin. (9^8) al art. 55 a fost introdus de pct. 13 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (10) Dacă ipoteca creanţei novate a fost rezervată pentru garantarea noii creanţe, aceasta se va înscrie, în rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, în temeiul înscrisului care face dovada novaţiunii. (11) Cel subrogat în drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere înscrierea strămutării dreptului de ipotecă sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea. (12) Cesiunea rangului ipotecii se va realiza în condiţiile Codului civil.------------Alin. (12) al art. 55 a fost introdus de pct. 14 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Titlul III Dispoziţii tranzitorii, sancţiuni şi dispoziţii finaleDispoziţii tranzitorii, sancţiuni şi dispoziţii finale  +  Capitolul I Dispoziţii tranzitoriiDispoziţii tranzitorii  +  Articolul 56 (1) Înscrierile făcute în conformitate cu actele normative în vigoare în registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni, în cărţile funciare şi în cărţile de publicitate funciară, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi vor produce şi după această dată efectele prevăzute, cu excepţia cazurilor în care drepturile de proprietate şi celelalte drepturi reale au fost afectate în orice mod prin efectul legii. (2) Toate documentele de evidenţă şi publicitate imobiliară se preiau şi se conservă de către birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale în a căror rază de activitate se află imobilele. (3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 56 a fost abrogat de pct. 15 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 57Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, netranscris în registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni ori, după caz, neînscris în cartea funciară, îşi produce efectele la data înscrierii în cartea funciară, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnătură privată, valabil încheiat, va fi luat în considerare dacă are dată certă anterioară intrării în vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.  +  Articolul 58 (1) Până la deschiderea noilor cărţi funciare, în condiţiile art. 58^1, în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare sau, după caz, Legii nr. 242/1947pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din Vechiul Regat în cărţi de publicitate funciară şi Decretului nr. 2.142/1930pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri, cu excepţia zonelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărţile funciare sau, după caz, în cărţile de publicitate funciară, vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea dispoziţiilor Codului civil şi ale prezentei legi. În situaţia în care aceste cărţi nu există, sunt inutilizabile sau nu sunt în arhiva Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare referitoare la deschiderea unei noi cărţi funciare.----------Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 16 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (2) Până la deschiderea noilor cărţi funciare, în condiţiile art. 58^1, în regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, privilegiile şi ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor şi veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale, acţiunile pentru apărarea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciară, precum şi actele şi faptele juridice privitoare la drepturile personale sau la alte raporturi juridice în legătură cu aceste imobile vor continua să fie transcrise ori, după caz, înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară, cu respectarea dispoziţiilor Codului civil şi ale prezentei legi.-----------Alin. (2) al art. 58 a fost modificat de pct. 16 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (3) În cazul înscrierii unei construcţii, al dezlipirii sau alipirii unor imobile înscrise în cărţi funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938şi pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor de restituire a proprietăţilor funciare, se va întocmi o documentaţie cadastrală în vederea deschiderii unei noi cărţi funciare, potrivit prevederilor prezentei legi. (4) Titlurile de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare se vor înscrie din oficiu în cartea funciară pe baza planurilor parcelare validate de comisia judeţeană de aplicare a legilor de restituire a proprietăţilor funciare şi recepţionate de către oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.---------------Art. 58 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 58^1 (1) Prima înregistrare a imobilelor în cadastru şi cartea funciară se realizează la cerere, în baza actelor de proprietate şi a unei documentaţii cadastrale, sau din oficiu. Conţinutul documentaţiei cadastrale se stabileşte prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizează la cererea conducătorului instituţiei publice centrale sau locale, după caz, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, certificate pentru conformitate.---------------Art. 58^1 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 60Modul de înscriere a imobilelor aparţinând instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi al siguranţei naţionale se va stabili de către aceste organe, împreună cu Agenţia Naţională.  +  Articolul 61 (1) Dacă se constată unele diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală din teren, rezultată din măsurătorile executate pentru întocmirea cadastrului, consiliile locale îi vor înştiinţa pe proprietarii interesaţi.-------------Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010, prin înlocuirea sintagmei "cadastru general" cu sintagma "cadastru". (2) Plusurile şi minusurile de teren de pe aceeaşi unitate administrativ-teritorială se compensează între proprietarii în cauză. (3) Plusurile şi minusurile de teren se stabilesc de către persoanele autorizate care efectuează măsurătorile şi se comunică celor în cauză şi primarilor.  +  Articolul 62Orice neînţelegeri cu privire la identificarea şi măsurarea parcelelor de teren, precum şi cu privire la proprietarii acestora, se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti.  +  Articolul 63 (1) Agenţia Naţională întocmeşte, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale. (2) Persoanele autorizate privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României, vor proceda, în baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale.  +  Capitolul II SancţiuniSancţiuni  +  Articolul 64 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Agenţia Naţională, este împuternicit să controleze activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei.------------Alin. (1) al art. 64 a fost modificat de pct. 4 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011 prin inlocuirea unor termeni. (2) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) folosirea în documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau construcţii, altele decât cele înscrise în documentele cadastrale realizate în condiţiile prezentei legi; b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de execuţie pentru realizarea lucrărilor de cadastru, a celor geodezice, topografice şi fotogrammetrice, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi persoanelor juridice din sectorul de apărare; c) refuzul de a pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale sau instituţiilor subordonate a documentaţiilor de specialitate utilizabile la lucrările de cadastru de către cei care le deţin, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi persoanelor juridice din sectorul de apărare; d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu bună ştiinţă a datelor, documentelor şi informaţiilor de specialitate elaborate sau aflate în administrarea Agenţiei Naţionale ori unităţilor subordonate fără acordul acestora, după caz; e) executarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetecţie fără avizele de execuţie eliberate de Agenţia Naţională sau de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, după caz; f) realizarea şi verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, fără autorizaţie legală; g) nerespectarea sau încălcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor şi standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, precum şi din domeniul publicităţii imobiliare; h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea, evidenţa, multiplicarea şi păstrarea datelor şi documentelor cu caracter secret; i) întocmirea de acte translative de proprietate fără extras de carte funciară. (3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 200 lei (RON) la 500 lei (RON), iar cele prevăzute la alin. (2) lit. c)-i) cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON) şi/sau suspendarea autorizaţiei. (4) Amenzile se aplică persoanelor fizice şi juridice, după caz, şi se vor actualiza prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, pe baza indicilor de inflaţie stabiliţi de Institutul Naţional de Statistică.------------Alin. (4) al art. 64 a fost modificat de pct. 4 al art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011 prin inlocuirea unor termeni.  +  Articolul 65 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către Agenţia Naţională, prin împuterniciţii săi. (2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, mărcilor de nivelment şi a semnalelor din reţeaua geodezică naţională, amplasate în subsol, pe sol ori pe construcţii, sau împiedicarea unor măsuri de conservare a acestor bunuri constituie infracţiune de distrugere şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal. (4) De asemenea, constituie infracţiune de tulburare de posesie şi se pedepseşte, potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal, modificarea cu intenţie a materializărilor limitelor de proprietate, înfiinţarea sau mutarea semnelor de hotar şi a reperelor de marcare a limitelor de zonă a căii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, căilor navigabile, delimitărilor de hotare cadastrale, silvice, geologice şi miniere, fără aprobarea prevăzută de lege.  +  Capitolul III Dispoziţii finaleDispoziţii finale  +  Articolul 66---------------Alin. (1) al art. 66 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010. (2) Oficiile teritoriale şi birourile teritoriale realizează, păstrează şi asigură conservarea copiilor de siguranţă de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie şi publicitate imobiliară, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice.  +  Articolul 67Sistemele informaţionale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor se realizează de către autorităţile publice centrale care răspund de domeniile respective. Autorităţile publice centrale colaborează cu Agenţia Naţională, în cadrul Programului naţional de înregistrare a proprietăţilor imobiliare, potrivit prevederilor art. 8.---------------Art. 67 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Articolul 68 (1) Informaţiile referitoare la reţeaua geodezică naţională, hărţile oficiale, cadastrul şi publicitatea imobiliară sunt informaţii publice şi reprezintă bun proprietate publică a statului şi sunt în administrarea Agenţiei Naţionale prin unităţile subordonate. Aceste informaţii se pot consulta şi sunt accesibile oricăror persoane fizice sau juridice contra cost, cu excepţia informaţiilor privind siguranţa naţională.-------------Alin. (1) al art. 68 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010, prin înlocuirea sintagmei "cadastru general" cu sintagma "cadastru". (2) Informaţiile menţionate mai sus pot fi consultate gratuit de către autorităţile publice centrale şi locale în vederea realizării proiectelor de interes naţional.  +  Articolul 69 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 69 a fost abrogat de pct. 17 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (3) Titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni-inscripţiuni care vor solicita deschiderea cărţilor funciare pentru imobilele în cauză, în condiţiile prezentei legi, şi reînnoirea sarcinilor până la data de 31 decembrie 2016 vor beneficia de scutire de la plata tarifelor.------------Alin. (3) al art. 69 a fost modificat de pct. 18 al art. 87 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:- art. 37-43 din Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1974, publicată în Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974, cu modificările ulterioare;- anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1985 privind înfiinţarea colectivelor de lucrări cadastrale;- Decretul nr. 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezică, topofotogrammetrică şi cartografică, precum şi procurarea, deţinerea şi folosirea datelor şi documentelor rezultate din această activitate, publicat în Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971;- orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.---------------NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II, IV, IV^1, V şi VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 499/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 7/1996 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii acestei ordonanţe de urgenţă:"Art. II. - (1) Până la preluarea lor, birourile de carte funciară şi personalul acestora îşi vor continua activitatea în cadrul judecătoriilor, în acord cu procedurile menţionate în cadrul titlului II cap. II din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor, cu modificările ulterioare. (2) Birourile de carte funciară din cadrul judecătoriilor vor continua să colecteze taxele şi tarifele cu privire la activitatea de publicitate imobiliară până la data la care vor fi preluate efectiv de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară..................................................................Art. IV. - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va întocmi şi va publică un plan şi un raport anual de activitate.Art. IV^1. - În îndeplinirea obligaţiilor legale referitoare la publicitatea imobiliară, măsurile care se au în vedere se stabilesc prin protocolul încheiat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.Art. V. - (1) Spaţiile aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea oficiilor judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti, respectiv în administrarea tribunalelor pentru birourile de carte funciară în care îşi desfăşoară activitatea aceste oficii şi cel al municipiului Bucureşti, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie şi birourile de carte funciară care îşi desfăşoară activitatea în imobile separate trec în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi în folosinţa gratuită a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie. (2) Spaţiile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea oficiilor judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti, respectiv în administrarea judecătoriilor pentru birourile de carte funciară care îşi desfăşoară activitatea în imobile separate, trec în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi în folosinţa gratuită a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară judeţene şi al municipiului Bucureşti. (3) Spaţiile aflate în incinta instanţelor judecătoreşti se eliberează până la data de 31 decembrie 2004. (4) Patrimoniul Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, al oficiilor judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti, al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie şi bunurile materiale şi arhiva utilizate de birourile de carte funciară trec în proprietatea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă bunurile în cauză vor fi preluate de structurile nou-create, prin protocol, conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al ministrului justiţiei, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2004................................................................Art. VIII. - În cuprinsul actelor normative în vigoare, ori de câte ori se fac trimiteri la dispoziţii abrogate sau modificate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, trimiterea se va considera a fi făcută, când este cazul, la dispoziţiile corespunzătoare care le înlocuiesc, cu excepţia sintagmei «cadastru de specialitate», care se redefineşte ca «sistem informaţional specific domeniului de activitate»."