LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 (*actualizată*)privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ(actualizată până la data de 25 martie 2012*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 martie 2012 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către DECIZIA nr. 1.615 din 20 decembrie 2011.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011, personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege. (2) Cuantumul brut al salariilor de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3a şi 3b, după caz. (3) Indemnizaţiile de conducere specifice sunt prevăzute în anexa nr. 4. (4) Sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1), precum şi metodologia de calcul al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5. (5) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de prezenta lege se calculează în funcţie de salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, după caz, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 5, cu luarea în considerare a indemnizaţiei de conducere prevăzută în anexa nr. 4, dacă este cazul. (6) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi. (7) Dispoziţiile art. 8, 9, 12 şi 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi cele ale art. 22, 25-30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se aplică în mod corespunzător şi pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 2 (1) Încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Persoanele care au salariul de încadrare între limita minimă şi maximă a tranşei de vechime pentru funcţiile didactice din învăţământul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru funcţiile didactice auxiliare îşi păstrează încadrarea avută dacă se situează între limitele prevăzute în anexele la prezenta lege. (3) Promovarea personalului didactic în grade didactice se face în baza reglementărilor proprii privind obţinerea acestora. Trecerea personalului didactic într-o tranşă de vechime în învăţământ superioară se va face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea prevăzută. (4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe funcţii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de muncă, respectiv potrivit dispoziţiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 şi ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legea-cadru nr. 284/2010.  +  Articolul 3Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.  +  Articolul 4 (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Ordonatorii principali de credite şi angajatorii au obligaţia să stabilească salariile de bază, sporurile şi alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.  +  Articolul 5Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual şi a celorlalte drepturi, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.  +  Articolul 6Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă.  +  Articolul 7Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 18 aprilie 2011.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU PEREŞBucureşti, 10 mai 2011.Nr. 63.  +  Anexa 1 Salarii de încadrare pentru personaluldidactic din învăţământul universitar ┌────┬─────────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────┐ │Nr. │ Funcţia │ Vechimea în │ Salarii de încadrare │ │crt.│ didactică │ învăţământ │ - lei - │ │ │ │ ├───────────────┬───────────────┤ │ │ │ │ Minim │ Maxim │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 1.│Profesor universitar │ peste 40 ani │ 3.733 │ 6.971 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 3.474 │ 6.486 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 3.230 │ 6.032 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 3.002 │ 5.606 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 20-25 ani │ 2.828 │ 5.378 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 15-20 ani │ 2.682 │ 5.132 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 10-15 ani │ 2.518 │ 4.959 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 2.│Conferenţiar │ peste 40 ani │ 2.294 │ 3.365 │ │ │universitar │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 2.251 │ 3.249 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 2.123 │ 3.137 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 2.058 │ 3.032 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 20-25 ani │ 1.951 │ 3.005 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 15-20 ani │ 1.879 │ 2.976 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 10-15 ani │ 1.750 │ 2.968 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 1.449 │ 2.515 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 3.│Şef lucrări (lector │ 35-40 ani │ 1.776 │ 2.579 │ │ │universitar) │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.704 │ 2.457 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.596 │ 2.352 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 20-25 ani │ 1.564 │ 2.341 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 15-20 ani │ 1.549 │ 2.334 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 10-15 ani │ 1.521 │ 2.309 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 1.370 │ 2.069 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 3-6 ani │ 1.349 │ 2.031 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 4.│Asistent universitar │ 35-40 ani │ 1.449 │ 2.017 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.442 │ 1.935 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.435 │ 1.858 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 20-25 ani │ 1.427 │ 1.834 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 15-20 ani │ 1.420 │ 1.824 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 10-15 ani │ 1.414 │ 1.800 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 1.263 │ 1.615 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 3-6 ani │ 1.242 │ 1.613 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ până la 3 ani │ 1.223 │ 1.601 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 5.│Preparator │ 6-10 ani │ 1.163 │ 1.616 │ │ │universitar │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ 3-6 ani │ 1.143 │ 1.602 │ │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ │ până la 3 ani │ 1.123 │ 1.575 │ └────┴─────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴───────────────┘NOTĂ:Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.  +  Anexa 2 Salarii de încadrare pentru personaluldidactic din învăţământul preuniversitar ┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐ │Nr. │ Funcţia didactică │ Vechimea în │Salarii de încadrare │ │crt.│ │ învăţământ │ - lei - │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 1.│Profesor studii superioare de │ peste 40 ani │ 1.896 │ │ │lungă durată, grad didactic I │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.805 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.715 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.634 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.563 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.483 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.450 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.393 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 1.225 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 1.103 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 2.│Profesor studii superioare de │ peste 40 ani│ 1.580 │ │ │lungă durată, grad didactic II │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.517 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.451 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.401 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.334 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.268 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.219 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.195 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 1.049 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 1.029 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 3.│Profesor studii superioare de │ │ │ │ │lungă durată, grad didactic │ │ │ │ │definitiv │ peste 40 ani │ 1.501 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.439 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.377 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.311 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.274 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.183 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.150 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.134 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 1.000 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 988 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 4.│Profesor studii superioare de │ │ │ │ │lungă durată, grad didactic │ │ │ │ │debutant │ până la 2 ani│ 981 │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 5.│Profesor studii superioare de │ peste 40 ani │ 1.604 │ │ │scurtă durată, grad didactic I │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.523 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.451 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.394 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.313 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.247 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.214 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.169 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 1.049 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 6.│Profesor studii superioare de │ │ │ │ │scurtă durată, grad didactic II │ peste 40 ani │ 1.482 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.423 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.358 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.293 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.234 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.156 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.132 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.082 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 962 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 943 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 7.│Profesor studii superioare de │ │ │ │ │scurtă durată, grad didactic │ │ │ │ │definitiv │ peste 40 ani │ 1.340 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.259 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.208 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.158 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.115 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.082 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.058 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.042 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 948 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 941 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 8.│Profesor studii superioare de │ │ │ │ │scurtă durată, grad didactic │ │ │ │ │debutant │ până la 2 ani│ 934 │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 9.│Institutor studii superioare de │ │ │ │ │lungă durată, grad didactic I │ peste 40 ani │ 1.584 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.503 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.430 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.374 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.293 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.226 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.194 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.150 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 1.029 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 10.│Institutor studii superioare de │ │ │ │ │lungă durată, grad didactic II │ peste 40 ani │ 1.408 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.350 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.285 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.227 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.168 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.119 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.070 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.054 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 935 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 926 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 11.│Institutor studii superioare de │ │ │ │ │lungă durată, grad didactic │ │ │ │ │definitiv │ peste 40 ani │ 1.313 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.248 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.185 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.138 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.119 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.063 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.038 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.022 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 893 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 883 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 12.│Institutor studii superioare de │ │ │ │ │lungă durată, grad didactic │ │ │ │ │debutant │ până la 2 ani│ 867 │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 13.│Institutor studii superioare de │ │ │ │ │scurtă durată, grad didactic I │ peste 40 ani │ 1.544 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.463 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.406 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.332 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.260 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.188 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.145 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.113 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 996 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 14.│Institutor studii superioare de │ │ │ │ │scurtă durată, grad didactic II │ peste 40 ani │ 1.359 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.301 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.227 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.178 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.119 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.070 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.038 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.022 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 915 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 898 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 15.│Institutor studii superioare de │ │ │ │ │scurtă durată, grad didactic │ │ │ │ │definitiv │ peste 40 ani │ 1.263 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.207 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.156 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.106 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.094 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.038 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.022 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.006 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 877 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 871 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 16.│Institutor studii superioare de │ │ │ │ │scurtă durată, grad didactic │ │ │ │ │debutant │ până la 2 ani│ 840 │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 17.│Învăţător, educatoare, │ │ │ │ │maistru-instructor (cu studii de │ │ │ │ │nivel liceal), grad didactic I │ peste 40 ani │ 1.479 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.422 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.357 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.284 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.216 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.138 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.113 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.064 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 963 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 18.│Învăţător, educatoare, │ │ │ │ │maistru-instructor (cu studii de │ │ │ │ │nivel liceal), grad didactic II │ peste 40 ani │ 1.311 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.240 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.184 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.137 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.070 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.044 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 1.022 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 1.010 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 910 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 881 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 19.│Învăţător, educatoare, │ │ │ │ │maistru-instructor (cu studii de │ │ │ │ │nivel liceal), grad didactic │ │ │ │ │definitiv │ peste 40 ani │ 1.230 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 1.175 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 1.112 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 1.069 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 1.054 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 1.018 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 994 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 981 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 858 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 852 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 20.│Învăţător, educatoare, │ │ │ │ │maistru-instructor (cu studii de │ │ │ │ │nivel liceal), grad didactic │ │ │ │ │debutant │ până la 2 ani│ 838 │ ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ │ 21.│Profesor, învăţător, educatoare, │ │ │ │ │educator, maistru-instructor │ │ │ │ │(cu studii de nivel liceal, fără │ │ │ │ │pregătire de specialitate) │ peste 40 ani │ 869 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 35-40 ani │ 826 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 30-35 ani │ 799 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 25-30 ani │ 786 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 22-25 ani │ 772 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 18-22 ani │ 759 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 14-18 ani │ 745 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 10-14 ani │ 731 │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 6-10 ani │ 617*1) │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 2-6 ani │ 604*1) │ │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ până la 2 ani│ 600*1) │ └────┴─────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘───────────*1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.NOTĂ:Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.  +  Anexa 3a Salarii de încadrare pentru personaluldidactic auxiliar din învăţământul universitar ┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┐ │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Minim │ Maxim │ │crt.│ │studiilor*)│ - lei - │ - lei - │ └────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┘       Funcţii de execuţie pe grade şi trepte       profesionale    1. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul IA S 940 1.381    2. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul I S 843 1.341    3. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul II S 700 1.288    4. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul III S 668*1) 991    5. Bibliotecar, documentarist, redactor       debutant S 616*1)    6. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul I SSD 793 1.164    7. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul II SSD 682 1.045    8. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul III SSD 667*1) 917    9. Bibliotecar, documentarist, redactor       debutant SSD 606*1)   10. Informatician gradul IA S 992 1.417   11. Informatician gradul I S 893 1.376   12. Informatician gradul II S 780 1.312   13. Informatician gradul III S 658*1) 1.019   14. Informatician gradul IV S 628*1) 923   15. Informatician debutant S 616*1)   16. Informatician gradul I SSD 754 1.164   17. Informatician gradul II SSD 699 1.045   18. Informatician gradul III SSD 625*1) 917   19. Informatician debutant SSD 606*1)   20. Corepetitor gradul I S 720 981   21. Corepetitor gradul II S 646*1) 850   22. Corepetitor gradul III S 628*1) 778   23. Corepetitor debutant S 616*1)   24. Corepetitor gradul I SSD 676 903   25. Corepetitor gradul II SSD 632*1) 786   26. Corepetitor gradul III SSD 618*1) 718   27. Corepetitor debutant SSD 606*1)   28. Secretar IA**) S 964 1.417   29. Secretar I S 866 1.376   30. Secretar II S 740 1.312   31. Secretar III S 658*1) 1.019   32. Secretar IV S 628*1) 923   33. Secretar debutant S 616*1)   34. Secretar I SSD 685 1.195   35. Secretar II SSD 649*1) 1.069   36. Secretar III SSD 628*1) 935   37. Secretar IV SSD 616*1) 763   38. Secretar debutant SSD 604*1)   39. Secretar IA M 621*1) 1.025   40. Secretar I M 610*1) 935   41. Secretar II M 600*1) 829   42. Secretar III M 600*1) 743   43. Secretar debutant M 600*1)   44. Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 605*1) 1.000   45. Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 600*1) 910   46. Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 600*1) 806   47. Bibliotecar, documentarist, redactor       debutant PL/M 600*1)   48. Informatician IA PL/M 621*1) 1.025   49. Informatician I PL/M 610*1) 935   50. Informatician II PL/M 600*1) 829   51. Informatician III PL/M 600*1) 743   52. Informatician debutant PL/M 600*1)   53. Corepetitor I M 605*1) 687   54. Corepetitor II M 600*1) 624*1)   55. Corepetitor III M 600*1) 605*1)   56. Corepetitor debutant M 600*1)   57. Tehnician IA***) M 621*1) 942   58. Tehnician I***) M 610*1) 899   59. Tehnician II***) M 600*1) 816   60. Tehnician III***) M 600*1) 760   61. Tehnician debutant***) M 600*1)   62. Laborant IA S 899 1.219   63. Laborant I S 805 1.099   64. Laborant II S 674 1.000   65. Laborant I SSD 611*1) 1.081   66. Laborant II SSD 607*1) 994   67. Laborant III SSD 604*1) 881   68. Laborant I PL/M 600*1) 840   69. Laborant II PL/M 600*1) 746   70. Laborant debutant PL/M 600*1)   71. Analist, programator, inginer sistem;       IA S 812 1.545   72. Analist, programator, inginer sistem; I S 732 1.463   73. Analist, programator, inginer sistem;       II S 664*1) 1.281   74. Analist, programator, inginer sistem;       III S 645*1) 1.101   75. Analist, programator, inginer sistem;       IV S 628*1) 981   76. Analist, programator, inginer sistem;       debutant S 616*1)   77. Analist (programator) ajutor; IA M 621*1) 1.025   78. Analist (programator) ajutor; I M 610*1) 935   79. Analist (programator) ajutor; II M 600*1) 829   80. Analist (programator) ajutor; III M 600*1) 743   81. Analist (programator) ajutor; debutant M 600*1)   82. Operator, controlor date; I M 621*1) 951   83. Operator, controlor date; II M 610*1) 843   84. Operator, controlor date; III M 600*1) 756   85. Operator, controlor date; IV M 600*1) 673   86. Operator, controlor date; debutant M 600*1)   87. Maestru (balet-dans, corepetitor),       dirijor cor; I S 786 1.569   88. Maestru (balet-dans, corepetitor),       dirijor cor; II S 655*1) 1.307   89. Maestru (balet-dans, corepetitor),       dirijor cor; III S 616*1) 1.111   90. Comandant S 634*1) 1.467   91. Şef mecanic S 600*1) 1.187   92. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer       electrician S 600*1) 945   93. Căpitan M 600*1) 881   94. Şef mecanic M 600*1) 862   95. Ofiţer punte M 600*1) 803   96. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 600*1) 783   97. Şef echipaj M 600*1) 823   98. Conducător şalupă, şef timonier, ajutor       ofiţer mecanic M 600*1) 611*1)   99. Inginer gradul IA S 663*1) 1.279  100. Inginer gradul I S 649*1) 1.201  101. Inginer gradul II S 640*1) 1.100  102. Inginer gradul III S 628*1) 999  103. Inginer gradul debutant S 616*1)  104. Subinginer gradul I SSD 624*1) 1.100  105. Subinginer gradul II SSD 622*1) 1.018  106. Subinginer gradul III SSD 616*1) 899  107. Subinginer debutant SSD 604*1)  108. Medic primar S 799 1.597  109. Medic specialist S 770 1.466  110. Medic S 691 1.379  111. Medic stagiar S 616*1)  112. Farmacist primar S 799 1.597  113. Farmacist specialist S 698 1.393  114. Farmacist S 628*1) 1.162  115. Farmacist stagiar S 616*1)  116. Dentist principal SSD 611*1) 1.081  117. Dentist SSD 607*1) 994  118. Dentist debutant SSD 604*1)  119. Tehnician dentar principal M 600*1) 972  120. Tehnician dentar M 600*1) 885  121. Tehnician dentar debutant M 600*1)  122. Biolog, biochimist, chimist, fizician       principal S 799 1.597  123. Biolog, biochimist, chimist, fizician       specialist S 698 1.393  124. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 628*1) 1.162  125. Biolog, biochimist, chimist, fizician       debutant S 616*1)  126. Psiholog, sociolog principal S 685 1.368  127. Psiholog, sociolog S 631*1) 1.218  128. Psiholog, sociolog debutant S 616*1)  129. Cercetător ştiinţific principal I S 799 1.597  130. Cercetător ştiinţific principal II S 770 1.466  131. Cercetător ştiinţific principal III S 691 1.379  132. Cercetător ştiinţific S 627*1) 1.210  133. Asistent de cercetare ştiinţifică S 617*1) 1.142  134. Asistent de cercetare ştiinţifică       stagiar S 605*1)  135. Asistent I M 605*1) 1.000  136. Asistent II M 600*1) 910  137. Asistent III M 600*1) 806  138. Asistent stagiar M 600*1)  139. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic I S 843 1.683  140. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic II S 809 1.540  141. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic III S 717 1.432  142. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic IV S 658*1) 1.269  143. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic V S 628*1) 1.071  144. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic debutant S 616*1)  145. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet I S 791 1.506  146. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet II S 713 1.425  147. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet III S 652*1) 1.257  148. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet IV S 628*1) 1.071  149. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet S 616*1)  150. Maestru (balet-dans, corepetitor),       maestru de studii balet; I 600*1) 862  151. Maestru (balet-dans, corepetitor),       maestru de studii balet; II 600*1) 746  152. Maestru (balet-dans, corepetitor),       maestru de studii balet; III 600*1) 664*1)  153. Maestru (balet-dans, corepetitor),       maestru de studii balet, debutant 600*1)  154. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine I S 670 1.339  155. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine II S 634*1) 1.144  156. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine III S 628*1) 1.071  157. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine       debutant S 616*1)  158. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine I 605*1) 1.000  159. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine II 600*1) 910  160. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine III 600*1) 806  161. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine       debutant 600*1)  162. Secretar tehnic de redacţie,       traducător, tehnoredactor, corector,       desenator artistic I S 670 1.339  163. Secretar tehnic de redacţie,       traducător, tehnoredactor, corector,       desenator artistic II S 634*1) 1.174  164. Secretar tehnic de redacţie,       traducător, tehnoredactor, corector,       desenator artistic III S 628*1) 1.134  165. Secretar tehnic de redacţie,       traducător, tehnoredactor, corector,       desenator artistic S 616*1)  166. Muzeograf, bibliograf I SSD 624*1) 1.100  167. Muzeograf, bibliograf II SSD 622*1) 1.018  168. Muzeograf, bibliograf III SSD 616*1) 899  169. Muzeograf, bibliograf debutant SSD 604*1)  170. Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 605*1) 1.000  171. Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 600*1) 910  172. Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 600*1) 806  173. Secretar de redacţie, tehnoredactor       debutant M 600*1)  174. Regizor scenă (culise) I M 605*1) 1.000  175. Regizor scenă (culise) II M 600*1) 910  176. Regizor scenă (culise) III M 600*1) 806  177. Regizor scenă (culise) debutant M 600*1)  178. Căpitan secund, şef electrician, şef       mecanic secund S 617*1) 1.113  179. Ofiţer aspirant S 605*1)  180. Şef staţie RTG M 600*1) 931  181. Ofiţer RTG I M 600*1) 813  182. Ofiţer RTG II M 600*1) 743  183. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer,       dragor; aspirant M 600*1)  184. Medic veterinar I S 770 1.466  185. Medic veterinar II S 646*1) 1.247  186. Medic veterinar III S 628*1) 1.071  187. Medic veterinar debutant S 616*1)  188. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 646*1) 1.246  189. Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 634*1) 1.091  190. Inginer agronom, zootehnist,       pedolog III S 628*1) 1.071  191. Inginer agronom, zootehnist, pedolog       debutant S 616*1)  192. Conservator, restaurator, muzeograf,       bibliograf IA S 799 1.597  193. Conservator, restaurator, muzeograf,       bibliograf I S 646*1) 1.250  194. Conservator, restaurator, muzeograf,       bibliograf II S 628*1) 1.134  195. Conservator, restaurator, muzeograf,       bibliograf debutant S 616*1)  196. Conservator, restaurator I SSD 629*1) 1.100  197. Conservator, restaurator II SSD 622*1) 1.018  198. Conservator, restaurator III SSD 616*1) 899  199. Conservator, restaurator debutant SSD 604*1)  200. Conservator, restaurator, custode       sală I M 605*1) 1.000  201. Conservator, restaurator, custode       sală II M 600*1) 910  202. Conservator, restaurator, custode       sală III M 600*1) 806  203. Conservator, restaurator, custode sală       debutant M 600*1)  204. Mânuitor carte M/G 600*1) 630*1)  205. Administrator financiar (patrimoniu)       grad I****) S 709 1.396  206. Administrator financiar grad I -       director gen. adm. al univ. S 1.415 2.790  207. Administrator financiar (patrimoniu)       grad II****) S 697 1.118  208. Administrator financiar (patrimoniu)       grad III****) S 677 1.029  209. Administrator financiar (patrimoniu)       debutant****) S 616*1)  210. Administrator financiar (patrimoniu)       grad I****) SSD 629*1) 1.100  211. Administrator financiar (patrimoniu)       grad II****) SSD 622*1) 1.018  212. Administrator financiar (patrimoniu)       grad III****) SSD 616*1) 899  213. Administrator financiar (patrimoniu)       debutant****) SSD 604*1)  214. Administrator financiar (patrimoniu)       treapta I****) M 678 942  215. Administrator financiar (patrimoniu)       treapta II****) M 654*1) 899  216. Administrator financiar (patrimoniu)       treapta III****) M 630*1) 743  217. Administrator financiar (patrimoniu)       debutant****) M 600*1)  218. Antrenor categoria I 700 1.397  219. Antrenor categoria II 626*1) 1.175  220. Antrenor categoria III 616*1) 1.111  221. Antrenor categoria IV 605*1) 1.009  222. Antrenor categoria V 600*1) 883  223. Antrenor debutant 600*1)  224. Model I M 643*1) 671  225. Model II M 638*1) 662*1)───────────*) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.**) Se utilizează numai pentru secretar-şef de universitate.***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi atelierelor.****) Se utilizează pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar din compartimentele de resort.*1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în Anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.NOTĂ:Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi din Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu". Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011.  +  Anexa 3b Salarii de încadrare pentru personaluldidactic auxiliar din învăţământul preuniversitar ┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┐ │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Minim │ Maxim │ │crt.│ │studiilor*)│ - lei - │ - lei - │ └────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┘       Funcţii de execuţie pe grade şi trepte       profesionale    1. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul I S 886 1.408    2. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul II S 735 1.353    3. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul III S 702 1.041    4. Bibliotecar, documentarist, redactor       debutant S 647*1)    5. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul I SSD 833 1.223    6. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul II SSD 716 1.098    7. Bibliotecar, documentarist, redactor       gradul III SSD 701 963    8. Bibliotecar, documentarist, redactor       debutant SSD 637*1)    9. Informatician gradul I A S 1.042 1.488   10. Informatician gradul I S 938 1.445   11. Informatician gradul II S 819 1.378   12. Informatician gradul III S 691 1.070   13. Informatician gradul IV S 660*1) 970   14. Informatician debutant S 647*1)   15. Informatician gradul I SSD 792 1.223   16. Informatician gradul II SSD 734 1.098   17. Informatician gradul III SSD 657*1) 963   18. Informatician debutant SSD 637*1)   19. Instructor-animator gradul I S 756 1.030   20. Instructor-animator gradul II S 679 893   21. Instructor-animator gradul III S 660*1) 817   22. Instructor-animator debutant S 647*1)   23. Instructor-animator gradul I SSD 710 949   24. Instructor-animator gradul II SSD 664*1) 826   25. Instructor-animator gradul III SSD 649*1) 722   26. Instructor-animator debutant SSD 637*1)   27. Asistent social gradul I S 825 1.112   28. Asistent social gradul II S 688 934   29. Asistent social gradul III S 660*1) 830   30. Asistent social debutant S 647*1)   31. Asistent social gradul I SSD 688 949   32. Asistent social gradul II SSD 638*1) 807   33. Asistent social debutant SSD 635*1)   34. Corepetitor gradul I S 756 1.030   35. Corepetitor gradul II S 679 893   36. Corepetitor gradul III S 660*1) 817   37. Corepetitor debutant S 647*1)   38. Corepetitor gradul I SSD 710 949   39. Corepetitor gradul II SSD 664*1) 826   40. Corepetitor gradul III SSD 649*1) 754   41. Corepetitor debutant SSD 637*1)   42. Secretar I**) S 910 1.445   43. Secretar II**) S 777 1.378   44. Secretar III**) S 691 1.070   45. Secretar IV**) S 660*1) 970   46. Secretar debutant**) S 647*1)   47. Secretar I**) SSD 720 1.255   48. Secretar II**) SSD 682 1.123   49. Secretar III**) SSD 660*1) 982   50. Secretar IV**) SSD 647*1) 802   51. Secretar debutant**) SSD 635*1)   52. Secretar I A**) M 652*1) 1.077   53. Secretar I**) M 641*1) 982   54. Secretar II**) M 629*1) 871   55. Secretar III**) M 618*1) 781   56. Secretar debutant**) M 605*1)   57. Bibliotecar, documentarist,       redactor I A PL/M 636*1) 1.050   58. Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 623*1) 956   59. Bibliotecar, documentarist,       redactor II PL/M 613*1) 847   60. Bibliotecar, documentarist, redactor       debutant PL/M 605*1)   61. Informatician I A PL/M 652*1) 1.077   62. Informatician I PL/M 641*1) 982   63. Informatician II PL/M 629*1) 871   64. Informatician III PL/M 618*1) 781   65. Informatician debutant PL/M 605*1)   66. Instructor-animator I A M 636*1) 817   67. Instructor-animator I M 623*1) 709   68. Instructor-animator II M 613*1) 644*1)   69. Instructor-animator debutant M 605*1)   70. Instructor de educaţie extraşcolară I A M 652*1) 839   71. Instructor de educaţie extraşcolară I M 641*1) 770   72. Instructor de educaţie extraşcolară II M 629*1) 676   73. Instructor de educaţie extraşcolară III M 618*1) 642*1)   74. Instructor de educaţie extraşcolară       debutant M 605*1)   75. Asistent social I PL/M 694 939   76. Asistent social II PL/M 623*1) 803   77. Asistent social III PL/M 613*1) 684   78. Asistent social debutant PL/M 605*1)   79. Corepetitor I M 636*1) 722   80. Corepetitor II M 623*1) 656*1)   81. Corepetitor III M 613*1) 636*1)   82. Corepetitor debutant M 605*1)   83. Tehnician IA***) M 652*1) 989   84. Tehnician I***) M 641*1) 944   85. Tehnician II***) M 629*1) 857   86. Tehnician III***) M 618*1) 798   87. Tehnician debutant***) M 605*1)   88. Laborant IA S 944 1.280   89. Laborant I S 846 1.154   90. Laborant II S 708 1.050   91. Laborant I SSD 642*1) 1.135   92. Laborant II SSD 638*1) 1.044   93. Laborant III SSD 635*1) 925   94. Laborant I PL/M 618*1) 882   95. Laborant II PL/M 606*1) 784   96. Laborant debutant PL/M 600*1)   97. Pedagog şcolar IA S 944 1.280   98. Pedagog şcolar I S 846 1.154   99. Pedagog şcolar II S 708 1.050  100. Pedagog şcolar I SSD 642*1) 1.135  101. Pedagog şcolar II SSD 638*1) 1.044  102. Pedagog şcolar III SSD 635*1) 925  103. Pedagog şcolar IA M 618*1) 827  104. Pedagog şcolar I M 606*1) 741  105. Pedagog şcolar II M 600*1)  106. Analist, programator, inginer sistem;       IA S 853 1.623  107. Analist, programator, inginer sistem; I S 769 1.537  108. Analist, programator, inginer sistem;       II S 698 1.345  109. Analist, programator, inginer sistem;       III S 678 1.156  110. Analist, programator, inginer sistem;       IV S 660*1) 1.030  111. Analist, programator, inginer sistem;       debutant S 647*1)  112. Analist (programator) ajutor; IA M 652*1) 1.077  113. Analist (programator) ajutor; I M 641*1) 982  114. Analist (programator) ajutor; II M 629*1) 871  115. Analist (programator) ajutor; III M 618*1) 781  116. Analist (programator) ajutor; debutant M 605*1)  117. Operator, controlor date; I M 652*1) 999  118. Operator, controlor date; II M 641*1) 886  119. Operator, controlor date; III M 629*1) 794  120. Operator, controlor date; IV M 618*1) 707  121. Operator, controlor date; debutant M 605*1)  122. Maestru (balet-dans, corepetitor),       dirijor cor; I S 826 1.648  123. Maestru (balet-dans, corepetitor),       dirijor cor; II S 688 1.373  124. Maestru (balet-dans, corepetitor),       dirijor cor; III S 647*1) 1.167  125. Comandant S 666*1) 1.541  126. Şef mecanic S 632*1) 1.247  127. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer       electrician S 632*1) 993  128. Căpitan M 600*1) 925  129. Şef mecanic M 600*1) 905  130. Ofiţer punte M 600*1) 844  131. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 600*1) 823  132. Şef echipaj M 600*1) 865  133. Conducător şalupă, şef timonier, ajutor       ofiţer mecanic M 600*1) 611*1)  134. Inginer gradul IA S 697 1.343  135. Inginer gradul I S 682 1.261  136. Inginer gradul II S 672 1.155  137. Inginer gradul III S 660*1) 1.049  138. Inginer gradul debutant S 647*1)  139. Subinginer gradul I SSD 656*1) 1.155  140. Subinginer gradul II SSD 653*1) 1.069  141. Subinginer gradul III SSD 647*1) 944  142. Subinginer debutant SSD 635*1)  143. Medic primar S 839 1.677  144. Medic specialist S 809 1.540  145. Medic S 726 1.448  146. Medic stagiar S 647*1)  147. Psiholog, sociolog principal S 720 1.437  148. Psiholog, sociolog S 663*1) 1.279  149. Psiholog, sociolog debutant S 647*1)  150. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic I S 886 1.768  151. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic II S 850 1.617  152. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic III S 753 1.504  153. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic IV S 691 1.333  154. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic V S 660*1) 1.125  155. Regizor artistic, pictor, scenograf,       coregraf, consultant artistic debutant S 647*1)  156. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet I S 831 1.582  157. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet II S 749 1.497  158. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet III S 685 1.320  159. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet IV S 660*1) 1.125  160. Maestru de studii (balet, canto,       secretar literar muzical), operator       imagine, sunet S 647*1)  161. Maestru (balet - dans, corepetitor),       maestru de studii balet; I 600*1) 905  162. Maestru (balet - dans, corepetitor),       maestru de studii balet; II 600*1) 784  163. Maestru (balet - dans, corepetitor),       maestru de studii balet, III 600*1) 698  164. Maestru (balet - dans, corepetitor),       maestru de studii balet; debutant 600*1)  165. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine I S 704 1.406  166. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine II S 666*1) 1.202  167. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine III S 660*1) 1.125  168. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine       debutant S 647*1)  169. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine I 636*1) 1.050  170. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine II 623*1) 956  171. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine III 613*1) 847  172. Artist plastic, machior, peruchier,       monteur imagine, editor imagine       debutant 605*1)  173. Secretar tehnic de redacţie,       traducător, tehnoredactor, corector,       desenator artistic I S 704 1.406  174. Secretar tehnic de redacţie,       traducător, tehnoredactor, corector,       desenator artistic II S 666*1) 1.233  175. Secretar tehnic de redacţie,       traducător, tehnoredactor, corector,       desenator artistic III S 660*1) 1.191  176. Secretar tehnic de redacţie,       traducător, tehnoredactor, corector,       desenator artistic S 647*1)  177. Muzeograf, bibliograf I SSD 656*1) 1.155  178. Muzeograf, bibliograf II SSD 653*1) 1.069  179. Muzeograf, bibliograf III SSD 647*1) 944  180. Muzeograf, bibliograf debutant SSD 635*1)  181. Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 636*1) 1.050  182. Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 623*1) 956  183. Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 613*1) 847  184. Secretar de redacţie, tehnoredactor       debutant M 605*1)  185. Regizor scenă (culise) I M 636*1) 1.050  186. Regizor scenă (culise) II M 623*1) 956  187. Regizor scenă (culise) III M 613*1) 847  188. Regizor scenă (culise) debutant M 605*1)  189. Căpitan secund, şef electrician, şef       mecanic secund S 648*1) 1.169  190. Ofiţer aspirant S 636*1)  191. Şef staţie RTG M 600*1) 978  192. Ofiţer RTG I M 625*1) 854  193. Ofiţer RTG II M 618*1) 781  194. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer,       dragor; aspirant M 600*1)  195. Medic veterinar I S 809 1.540  196. Medic veterinar II S 679 1.310  197. Medic veterinar III S 660*1) 1.125  198. Medic veterinar debutant S 647*1)  199. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 679 1.309  200. Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 666*1) 1.146  201. Inginer agronom, zootehnist,       pedolog III S 660*1) 1.125  202. Inginer agronom, zootehnist, pedolog       debutant S 647*1)  203. Administrator financiar (patrimoniu)       grad I****) S 745 1.466  204. Administrator financiar (patrimoniu)       grad II****) S 732 1.174  205. Administrator financiar (patrimoniu)       grad III****) S 711 1.081  206. Administrator financiar (patrimoniu)       debutant****) S 647*1)  207. Administrator financiar (patrimoniu)       grad I****) SSD 661*1) 1.155  208. Administrator financiar (patrimoniu)       grad II****) SSD 653*1) 1.069  209. Administrator financiar (patrimoniu)       grad III****) SSD 647*1) 944  210. Administrator financiar (patrimoniu)       debutant****) SSD 635*1)  211. Administrator financiar (patrimoniu)       treapta I****) M 712 989  212. Administrator financiar (patrimoniu)       treapta II****) M 687 944  213. Administrator financiar (patrimoniu)       treapta III****) M 662*1) 781  214. Administrator financiar (patrimoniu)       debutant****) M 605*1)  215. Antrenor categoria I*****) 735 1.467  216. Antrenor categoria II*****) 658*1) 1.234  217. Antrenor categoria III*****) 647*1) 1.167  218. Antrenor categoria IV*****) 636*1) 1.060  219. Antrenor categoria V*****) 623*1) 928  220. Antrenor debutant*****) 611*1)  221. Şef atelier şcoală I M 676 784  222. Şef atelier şcoală II M 667*1) 754  223. Şef atelier şcoală III M 664*1) 705  224. Instructor I M 676 734  225. Instructor II M 670 695  226. Model I M 676 705  227. Model II M 670 695  228. Supraveghetor noapte G 648*1) 673  229. Medic primar învăţământ special S 981 1.931  230. Medic specialist învăţământ special S 809 1.540  231. Medic învăţământ special S 726 1.448  232. Medic stagiar învăţământ special S 647*1)  233. Asistent medical principal învăţământ       special SSD 688 1.124  234. Asistent medical învăţământ special SSD 638*1) 1.006  235. Asistent medical debutant învăţământ       special SSD 635*1)  236. Asistent medical I învăţământ special PL/M 694 1.109  237. Asistent medical II învăţământ special PL/M 623*1) 991  238. Asistent medical debutant învăţământ       special PL/M 605*1)  239. Infirmieră învăţământ special G 600*1) 662*1)  240. Mediator şcolar I M/G 613*1) 662*1)  241. Mediator şcolar II M/G 605*1) 642*1)  242. Mediator şcolar debutant M/G 600*1)────────*) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.**) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală.****) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.*****) Se utilizează pentru toţi antrenorii din unităţile subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.*1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2011 se va lua în calcul acest din urmă cuantum.NOTĂ:Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din unităţile conexe subordonate inspectoratelor şcolare. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 5% pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile conexe, precum şi majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.  +  Anexa 4 Indemnizaţii de conducere specifice1. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente  crt. din salariul de încadrare                                                        - % -                                         ──────────────────────────────────────                                                       minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Rector 35 45  2. Prorector 25 30  3. Director general administrativ al universităţii 25 30  4. Decan 20 30  5. Secretar ştiinţific al senatului universitar 20 25  6. Prodecan 15 20  7. Administrator-şef al facultăţii 15 20  8. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii 10 15  9. Director de departament 20 25 10. Şef de catedră 20 25 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Funcţiile didactice de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi alte unităţi conexe ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente  crt. din salariul de încadrare                                                        - % -                                         ──────────────────────────────────────                                                       minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Inspector şcolar general 45 55  2. Inspector şcolar general adjunct 35 45  3. Inspector şcolar de specialitate 30 40  4. Inspector şcolar 25 30  5. Director de şcoală sau de liceu*) 25 35  6. Director adjunct de şcoală sau de liceu*) 20 25  7. Director (profesor învăţământ preşcolar/primar,     institutor, educatoare, învăţător)*) 15 25  8. Directorul casei corpului didactic 35 45 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────________*) Pentru funcţiile de conducere din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar se aplică în mod corespunzător procentele.3. Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente  crt. din salariul de încadrare                                                        - % -                                         ──────────────────────────────────────                                                       limita maximă ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Contabil-şef (administrator financiar) 40  2. Secretar-şef instituţie învăţământ superior 30  3. Secretar-şef facultate 25  4. Secretar-şef*) 20 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_________*) Se utilizează la grupuri şcolare sau la unităţile şcolare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Anexa 5 METODOLOGIA DE CALCULal drepturilor salariale care se acordă personaluluididactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ  +  Capitolul I Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic  +  Articolul 1Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege.  +  Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege. (2) Salariul de bază este format din:A. salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege, în care este inclus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime în învăţământ;B. indemnizaţia de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege;C. indemnizaţia pentru învăţământ special;D. gradaţia de merit, astfel cum este reglementată prin art. 92, 264 şi 311 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;E. indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, pentru învăţători, educatoare, institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. (2), se acordă, după caz, indemnizaţia de zone izolate, spor de practică pedagogică, spor de predare simultană, compensaţii tranzitorii, spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, spor de vechime în muncă. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) şi (3), din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.  +  Articolul 3Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege este următorul:A. 1. Salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege se stabileşte după cum urmează: a) pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de până la 10 ani, salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege conţin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică; b) pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, care îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege include pe lângă sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi sporul de stabilitate; c) pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, salariile de încadrare se vor împărţi la 1,15 şi se vor rotunji la întreg. Dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi, prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de încadrare avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de încadrare în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de încadrare.2. Prin vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate sau instituţie de învăţământ ori într-un inspectorat şcolar, indiferent când vechimea a fost realizată în mod neîntrerupt.3. De prevederile pct. 2 beneficiază şi profesorii sau maiştrii instructori care au desfăşurat activitate în perioada 1984-1990 cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate.4. Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ, nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate.5. Vechimea efectivă în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfăşurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unităţi sau instituţii de învăţământ. Constituie vechime efectivă în învăţământ şi perioada în care personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, precum şi personalul didactic auxiliar desfăşoară activitate în cadrul unei unităţi/instituţii de învăţământ sau unui inspectorat şcolar.6. Vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. Pentru persoanele care beneficiază de vechime recunoscută în învăţământ, stabilirea salariului de încadrare al funcţiei didactice se va face potrivit pct. 1 lit. c).7. Vechimea în învăţământ este formată din vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ, după caz.B. 1. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul universitar, indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 40 de ani, prevăzut în anexa nr. 1 la lege, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.2. Pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice, prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.C. Personalul didactic din unităţile de învăţământ special, stabilite în condiţiile legii, beneficiază de o indemnizaţie de 15% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.D. 1. Personalul didactic şi personalul didactic auxiliar beneficiază de gradaţia de merit potrivit art. 92, 264 şi 311 din Legea nr. 1/2011.2. Cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.E. 1. Personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii şi profesorii pentru învăţământul preşcolar şi primar beneficiază de o indemnizaţie de 10% aplicată salariului de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.2. Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic încadrat cu minimum jumătate de normă, indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul prevăzut pentru norma întreagă.  +  Articolul 4Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E, proporţional cu timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru, astfel:     Transe de vechime în muncă Cota din salariul de bază          între 3 şi 5 ani 5%          de la 5 la 10 ani 10%          de la 10 la 15 ani 15%        de la 15 la 20 de ani 20%           peste 20 de ani 25%  +  Articolul 5Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de încadrare, proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 6Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor aplicat la salariul de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, stabilit după cum urmează: a) pentru două clase de elevi - 7%; b) pentru 3 clase de elevi - 10%; c) pentru 4 clase de elevi - 15%.*)-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2012 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din anexa nr. 5 din LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.Prin urmare, conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, în intervalul 8 februarie 2012 - 24 martie 2012 dispoziţiile art. 6 din anexa 5 au fost suspendate de drept încetându-şi efectele juridice începând cu data de 25 martie 2012, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.  +  Articolul 7 (1) Personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art. 3 din anexa nr. II cap. I lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în localităţi izolate nu constituie bază de calcul pentru celelalte sporuri. (2) Nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) personalul didactic de la nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la lege. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decât cel stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 primesc o compensaţie tranzitorie, calculată prin aplicarea diferenţei de procent asupra salariului de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate.  +  Articolul 8Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.  +  Articolul 9 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiţii de muncă, aprobate în condiţiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.  +  Articolul 10 (1) Personalul didactic şi personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcţionează pe posturi didactice în sistem de plată cu ora sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc la încadrare. La calculul drepturilor salariale se vor avea în vedere: norma didactică de predare, salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege, indemnizaţia de învăţământ special, gradaţia de merit, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009 şi indemnizaţia pentru localităţi izolate. (2) Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea la sumele prevăzute la alin. (1), astfel: a) 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână; b) 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special; c) 1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori; d) 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special; e) 1/80 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar; f) 1/100 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar. (3) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plată cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă, pentru orele didactice ce depăşesc această normă. În această situaţie, tarifele orare se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1), astfel: a) 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână; b) 1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învăţământul special; c) 1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori; d) 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special; e) 1/72 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar; f) 1/92 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 31 august 2011. (4) În învăţământul superior, tarifele pentru activitatea de plată cu ora se stabilesc de către senatele universitare în concordanţă cu prevederile Legii nr. 1/2011 pentru funcţiile didactice de profesor universitar, conferenţiar universitar, lector universitar/şef lucrări şi asistent universitar.  +  Articolul 11 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizaţii sau altor compensaţii. (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii.  +  Articolul 12Plata concediului de odihnă pentru personalul didactic se face conform art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins în anexele nr. 1 şi 2 la lege este redat în macheta de mai jos:  A. Salariul de încadrare al funcţiei     didactice  B. Indemnizaţie de conducere B = procentul aferent din anexa                                            nr. 4 x A (pentru învăţământ pre-                                            universitar) sau procentul aferent                                            x nivelul minim al salariului de                                            încadrare profesor universitar                                            tranşă peste 40 de ani (pentru                                            învăţământ universitar)  C. Indemnizaţie pentru învăţământ C = 15% x A     special  D. Gradaţie de merit D = 25% x A  E. Indemnizaţie dirigenţie, învăţători, E = 10% x (A + B + C + D)     educatoare, institutori, profesor     pentru învăţământul preşcolar     şi primar     Spor de vechime în muncă = 5 - 25% x (A + B + C + D + E)     Spor practică pedagogică = 10 - 25% x A (proporţional cu                                            nr. de elevi/studenţi şi cu numărul                                            orelor efectiv lucrate)     Spor predare simultană = 7, 10, 15% x (A + B + C + D + E)     Indemnizaţie zone izolate = 3 - 20% x A - diferenţa, după caz,                                            în compensaţii tranzitorii     Spor titlu ştiinţific de care a = 15% x (A + B + C + D + E) -     beneficiat până la data de inclus în compensaţii tranzitorii     31 decembrie 2009     Spor condiţii de muncă = % x (A + B + C + D + E)                                            (proporţional cu timpul efectiv                                            lucrat)Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.  +  Capitolul II Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar  +  Articolul 1Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la lege.  +  Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege. (2) Salariul de bază este format din:A. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la lege, care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale;B. indemnizaţia de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege;C. indemnizaţia pentru învăţământ special;D. gradaţia de merit, acordată în condiţiile legii;E. sporul de stabilitate. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. (2), se acordă, după caz, spor pentru condiţii de muncă, spor pentru vechime în muncă, precum şi compensaţii tranzitorii. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) şi (3), din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare din anexele nr. 3a sau 3b la lege, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.  +  Articolul 3Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b la lege este următorul:A. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare cuprinde la nivelul fiecărui grad profesional/fiecărei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihică;B. indemnizaţia de conducere se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la prezenta lege, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;C. indemnizaţia pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul special se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 3b la lege şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;D. cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;E. 1. sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ;2. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ;3. perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate;4. sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.  +  Articolul 4Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, astfel:    Transe de vechime în muncă Cota din salariul de bază          între 3 şi 5 ani 5%          de la 5 la 10 ani 10%         de la 10 la 15 ani 15%        de la 15 la 20 de ani 20%           peste 20 de ani 25%  +  Articolul 5Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.  +  Articolul 6 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiţii de muncă, aprobate în condiţiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.  +  Articolul 7 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3. (2) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru control financiar preventiv beneficiază, pe lângă sporul prevăzut la alin. (1), de o compensaţie tranzitorie egală cu diferenţa dintre sporul de care beneficia şi cel reglementat la alin. (1). (3) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru activitatea de audit primesc această sumă în compensaţie tranzitorie.  +  Articolul 8 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizaţii sau altor compensaţii. (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii.  +  Articolul 9Efectuarea şi plata concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar se fac în conformitate cu art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Modul de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la lege este redat în macheta de mai jos:  A. Salariul de încadrare al funcţiei     didactice auxiliare  B. Indemnizaţie de conducere = procentul aferent din anexa                                               nr. 4 x A  C. Indemnizaţie pentru învăţământ special C = 15% x A  D. Gradaţie de merit D = 25% x A  E. Sporul de stabilitate E = 15% x (A + B + C + D)  Spor de vechime în muncă = 5 - 25% x (A + B + C + D + E)  Spor titlu ştiinţific acordat până la  data de 31 decembrie 2009 = 15% x (A + B + C + D + E)                                               (sumă inclusă în compensaţii                                               tranzitorii).  Spor condiţii de muncă = % x (A + B + C + D + E)                                               (proporţional cu timpul efectiv                                               lucrat)Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.----