ORDIN nr. 3.504 din 12 martie 2012privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 4 aprilie 2012    Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia,în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică pentru validarea tezelor de doctorat susţinute public după intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.826/2004 de aprobare a sistemului de evaluare privind conferirea titlului ştiinţific de doctor şi acordarea distincţiei de doctorat*).________ Notă *) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.826/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat/instituţiile organizatoare de doctorat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Cătălin Ovidiu BabaBucureşti, 12 martie 2012.Nr. 3.504.  +  Anexa REGULAMENTde funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validăriitezelor de doctorat  +  Articolul 1Evaluarea de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, a dosarelor înaintate acestuia în vederea validării tezelor de doctorat şi propunerii de acordare/neacordare a titlurilor de doctor se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 2În cadrul prezentului regulament, prin document semnat electronic se înţelege documentul semnat cu semnătură electronică extinsă, aşa cum este definită aceasta de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.  +  Articolul 3 (1) Evaluarea dosarelor de către CNATDCU beneficiază de suportul unui sistem informatic, denumit în continuare platformă electronică, asigurat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI). (2) Platforma electronică asigură transmiterea în format electronic a informaţiilor în cadrul procedurilor prevăzute de prezentul regulament.  +  Articolul 4 (1) În vederea derulării procedurilor de evaluare a tezelor de doctorat, instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) şi instituţiile organizatoare de doctorat (IOD) au obligaţia de a constitui şi de a înainta două dosare pentru fiecare student-doctorand: unul în format electronic, înaintat CNATDCU prin intermediul platformei electronice asigurate de UEFISCDI, şi unul în format tipărit, înaintat Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS). Cele două dosare vor fi înaintate în termen de 30 de zile de la susţinerea publică a tezei de doctorat. (2) Dosarul în format electronic, înaintat CNATDCU, include următoarele: a) copie scanată a actului de identitate al studentului-doctorand; b) copie scanată a certificatului de naştere al studentului-doctorand; c) copie scanată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul; d) rapoartele referenţilor oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceştia, sub forma unor copii scanate sau documente semnate electronic; e) propunerea de acordare a titlului de doctor, semnată de preşedintele comisiei de doctorat, sub forma unei copii scanate sau a unui document semnat electronic; f) teza de doctorat şi anexele sale, în format electronic; g) lista publicaţiilor rezultate în urma tezei, publicate sau acceptate spre publicare, dacă este cazul; h) copie scanată după declaraţia semnată de studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat, precum şi a respectării standardelor de calitate şi de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 65 alin. (5)-(7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011. (3) Propunerea de acordare a titlului de doctor prevăzută la alin. (2) lit. e) include: a) calificativul propus a se acordă; b) indicarea comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU care corespunde cel mai bine subiectului tezei de doctorat, numită în continuare comisie principală; în cazul tezelor care tratează subiecte interdisciplinare sau multidisciplinare mai pot fi indicate încă maximum două alte comisii de specialitate din cadrul CNATDCU care corespund subiectului tezei; c) data susţinerii publice a tezei de doctorat. (4) Teza de doctorat şi anexele sale, incluse în dosar, sunt înaintate în format PDF, în care textul principal este reprezentat ca atare, şi nu prin imagini. Pot face excepţie de la această regulă materialele audio, video sau ilustraţiile grafice. (5) Dosarul de doctorat în format tipărit, înaintat MECTS, conţine: a) adresa oficială de înaintare a dosarului de doctorat în format tipărit către MECTS; b) procesul-verbal al susţinerii publice a tezei de doctorat cu propunerea comisiei de acordare a titlului de doctor şi calificativul; c) referatul final întocmit în vederea susţinerii publice a tezei de doctorat, care atestă parcurgerea programului de studii universitare de doctorat conform prevederilor legale aplicabile; d) decizia de numire a comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat; e) decizia de înmatriculare la studii universitare de doctorat; f) copie a contractului de studii universitare de doctorat; g) curriculum vitae şi lista de lucrări semnate de studentul-doctorand; h) copii legalizate ale următoarelor documente: certificat de naştere, certificat de căsătorie (după caz), diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă şi foaie matricolă/supliment la diplomă, diplomă de master (după caz) şi foaie matricolă/supliment la diplomă; i) teza de doctorat în format electronic, pe CD, în două exemplare, care va cuprinde: textul integral al tezei de doctorat (în format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie şi cuprinsul în limba română (în format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie şi cuprinsul în limba engleză (în format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie şi cuprinsul în limba franceză (în format PDF).  +  Articolul 5 (1) Dosarul solicitat prin platforma electronică se semnează electronic de către reprezentantul legal al IOSUD/IOD sau de către o persoană delegată de acesta. (2) Prin semnătura prevăzută la alin. (1), semnatarul îşi asumă răspunderea pentru conformitatea cu originalul a documentelor incluse în dosar, precum şi corectitudinea informaţiilor solicitate prin platforma electronică.  +  Articolul 6 (1) UEFISCDI verifică din punct de vedere administrativ componenţa dosarului în format electronic transmis de către IOSUD/IOD prin platforma electronică şi are obligaţia de a semnala instituţiilor care au transmis dosarele respective eventuale erori de înregistrare sau lipsa unor documente. (2) UEFISCDI respinge dosarele privitoare la teze de doctorat care au fost analizate şi invalidate o singură dată de către CNATDCU şi care nu se transmit în termenul de un an de la invalidare, precum şi dosarele privitoare la teze de doctorat care au fost analizate şi invalidate de două ori de către CNATDCU, potrivit prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) UEFISCDI poate analiza teza de doctorat cu programe de calculator specializate în verificarea originalităţii. Rezultatul acestei analize este inclus în dosar. (2) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea dosarului, UEFISCDI înaintează dosarul preşedintelui comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU indicate drept comisie principală în propunerea de acordare a titlului de doctor.  +  Articolul 8 (1) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea dosarului, în cazul în care preşedintele comisiei principale consideră că subiectul tezei de doctorat se încadrează mai bine unei alte comisii de specialitate, informează preşedintele respectivei comisii şi, cu acordul acestuia, îi transmite dosarul, noua comisie de specialitate devenind comisia principală. Motivaţia alocării la o altă comisie de specialitate se transmite de către preşedintele comisiei principale iniţiale către preşedintele panelului din care face parte comisia iniţială şi către preşedintele CNATDCU. (2) În cazul tezelor care tratează subiecte multidisciplinare sau interdisciplinare, evaluatorii pot fi propuşi de către mai multe comisii de specialitate, din cadrul panelului din care face parte comisia principală şi, după caz, din cadrul altor paneluri.  +  Articolul 9Fiecare teză de doctorat este analizată de către o comisie de evaluare formată din 3 persoane, desemnate dintre membrii CNATDCU.  +  Articolul 10 (1) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea dosarului, preşedintele comisiei principale, pe baza propunerii din dosar, comunică numărul de evaluatori repartizaţi fiecărei comisii de specialitate şi transmite dosarul tuturor membrilor biroului comisiei de specialitate sau birourilor comisiilor de specialitate care propun evaluatorii din comisia de evaluare a respectivei teze. (2) În cazul prevăzut la art. 8 alin. (2), preşedintele comisiei principale stabileşte numărul de evaluatori care sunt propuşi de către fiecare comisie de specialitate, pe baza propunerii din dosar, astfel încât numărul de evaluatori propuşi de comisia principală să nu fie mai mic decât numărul de evaluatori propuşi de alte comisii.  +  Articolul 11Se află în situaţia de conflict de interese în cazul evaluării unui dosar persoanele care: a) se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al IIIlea inclusiv cu studentul-doctorand sau cu conducătorul de doctorat al acestuia; b) sunt sau au fost angajate, în ultimii 5 ani anteriori evaluării, în IOSUD/IOD care propune acordarea titlului de doctor sau în una dintre instituţiile componente ale IOSUD/IOD; c) s-au aflat în orice tip de relaţii contractuale cu studentul-doctorand sau cu conducătorul de doctorat al acestuia.  +  Articolul 12 (1) Pentru fiecare teză, birourile fiecărei comisii de specialitate căreia i s-a repartizat dosarul selectează evaluatorii repartizaţi respectivei comisii după următoarea procedură, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea dosarului de către birourile comisiilor de specialitate: a) dosarul este transmis tuturor membrilor biroului comisiei de specialitate; b) oricare dintre membrii biroului comisiei de specialitate şi cel puţin un număr de membri egal cu numărul de evaluatori repartizaţi comisiei de specialitate, indicaţi de preşedintele comisiei de specialitate, propun câte un evaluator în termen de 5 zile lucrătoare, care să facă parte din comisia de evaluare a dosarului; c) în cazul în care unul sau mai mulţi membri ai biroului comisiei de specialitate nu şi-au exprimat opţiunea până la expirarea termenului prevăzut la lit. b) vor fi luate în considerare numai opţiunile exprimate până în acel moment; d) fiecare dintre evaluatorii propuşi este confirmat prin votul membrilor biroului comisiei de specialitate, votul fiind considerat valid în cazul în care votează pentru confirmare cel puţin jumătate plus unu din membrii biroului comisiei de specialitate; e) după accesul la informaţiile din dosar, evaluatorii confirmaţi transmit acceptul lor pentru participarea în comisia de evaluare a tezei, prin care declară că nu se află în conflict de interese pentru evaluarea tezei; f) procedura se finalizează atunci când evaluatorii confirmaţi şi care au transmis acceptul lor sunt într-un număr egal cu numărul de evaluatori repartizat comisiei de specialitate. (2) Preşedintele comisiei principale emite decizia de numire a comisiei de evaluare cuprinzând evaluatorii confirmaţi.  +  Articolul 13 (1) În cazul în care într-o comisie de specialitate a CNATDCU nu există numărul necesar de membri care să nu se afle în conflict de interese pentru evaluarea tezei, preşedintele comisiei de specialitate transmite preşedintelui CNATDCU propunerea de includere în comisia de specialitate, exclusiv pentru această evaluare, a unor membri suplimentari, cu nominalizarea acestora. Preşedintele CNATDCU transmite ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului această propunere spre aprobare prin ordin. (2) Membrii suplimentari propuşi potrivit alin. (1) trebuie să satisfacă condiţiile şi standardele minimale necesare pentru conferirea titlului didactic de conferenţiar universitar prevăzute de art. 217 alin. (1) şi art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14Procesul de evaluare începe imediat după stabilirea comisiei de evaluare şi emiterea deciziei de numire a acesteia.  +  Articolul 15Membrii comisiei de evaluare se pot consulta între ei în vederea evaluării dosarului.  +  Articolul 16Comisia de evaluare analizează teza de doctorat din următoarele perspective: a) relevanţa ştiinţifică; b) impactul potenţial al rezultatelor şi măsura în care teza aduce contribuţii substanţiale la cunoaştere; c) originalitatea şi caracterul inovativ sau creativ şi măsura în care candidatul demonstrează abilităţi de gândire critică independentă; d) măsura în care candidatul a utilizat în mod adecvat metodele şi metodologiile de cercetare; e) măsura în care modalitatea de prezentare a informaţiilor în cadrul tezei este adecvată; f) măsura în care candidatul demonstrează înţelegerea literaturii relevante în domeniu şi familiarizarea cu aceasta; g) măsura în care rezultatele prezentate în teză au fost publicate sau acceptate spre publicare, în urma evaluării de către evaluatori externi (prin peer review), ori stau la baza unor cereri de brevet sau a unor aplicaţii ori măsura în care rezultatele prezentate în teză au potenţialul de a fi publicate în acest fel sau de a fi aplicate; h) respectarea normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 17 (1) Raportul individual de evaluare a tezei cuprinde unul dintre următoarele elemente: a) votul de validare a tezei de doctorat şi calificativul propus a se acordă; b) votul de invalidare a tezei de doctorat, însoţit de un referat care argumentează votul şi care nu poate dezvălui identitatea evaluatorului pentru studentul-doctorand. (2) Referatul prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi redactat în limba română şi, după caz, în limba în care a fost redactată teza de doctorat.  +  Articolul 18 (1) Comisia de evaluare decide validarea sau invalidarea tezei de doctorat pe baza majorităţii voturilor membrilor comisiei de evaluare. (2) În cazul în care se decide validarea tezei de doctorat, comisia de evaluare aprobă calificativul acordat de comisia de doctorat. (3) Deciziile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt valide în cazul în care fiecare membru al comisiei de evaluare îşi exprimă votul. (4) Fiecare membru al comisiei de evaluare trebuie să cunoască modul în care au votat toţi membrii comisiei de evaluare. (5) Raportul sintetic de evaluare a tezei de către comisia de evaluare este constituit din numărul de voturi de validare, respectiv de invalidare, din referatele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. b), fără indicarea modului în care a votat individual fiecare evaluator, şi, în cazul în care a fost decisă validarea tezei, din calificativul propus de comisia de evaluare.  +  Articolul 19 (1) Rapoartele individuale de evaluare a tezei de doctorat, respectiv calificativul acordat acesteia se transmit prin platforma electronică sau, în cazul în care posibilităţile tehnice nu permit, direct de către membrii comisiei de evaluare preşedintelui comisiei principale, birourilor comisiilor de specialitate din care fac parte evaluatorii şi celorlalţi membri ai comisiei de evaluare, în termen de 30 de zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire a comisiei de evaluare. (2) Modul în care a votat fiecare membru al comisiei de evaluare constituie secret profesional şi nu poate fi dezvăluit decât persoanelor prevăzute la alin. (1), comisiilor de control stabilite de către Consiliul general al CNATDCU şi organelor abilitate de control. (3) Pentru încălcarea prevederilor alin. (2), persoanele în culpă răspund conform legii. (4) Raportul sintetic de evaluare a tezei se sintetizează şi se trimite prin platforma electronică sau, în cazul în care posibilităţile tehnice nu permit, de către preşedintele comisiei principale membrilor panelului din care face parte comisia principală, membrilor Consiliului general al CNATDCU şi membrilor comisiilor de specialitate din care fac parte evaluatorii, în termen de 5 zile lucrătoare de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare.  +  Articolul 20 (1) În cazul în care comisia de evaluare a stabilit validarea tezei de doctorat, membrii panelului pe un domeniu fundamental din care face parte comisia principală şi membrii Consiliului general al CNATDCU pot solicita analiza tezei în cadrul panelului. Solicitarea se transmite preşedintelui panelului prin mijloace electronice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare. (2) Cel puţin o pătrime din membrii panelului din care face parte comisia principală sau cel puţin o pătrime din membrii Consiliului general al CNATDCU pot solicita analiza tezei în cadrul panelului. Panelul din care face parte comisia principală aprobă prin decizie validarea sau, pentru motive bine întemeiate, poate decide reluarea evaluării tezei de doctorat, în termen de maximum 30 de zile de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare. (3) În cazul în care panelul decide reluarea evaluării tezei de doctorat, panelul adoptă prin decizie o motivare scrisă, care se transmite membrilor comisiei de evaluare şi birourilor comisiilor de specialitate din care aceştia fac parte, precum şi membrilor Consiliului general al CNATDCU.  +  Articolul 21 (1) În cazul în care, din motive temeinice, panelul ia decizia reluării evaluării unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit validarea: a) se reia procedura de stabilire a componenţei comisiei de evaluare, potrivit prevederilor prezentului regulament, astfel încât membrii comisiei iniţiale de evaluare să nu facă parte din noua comisie de evaluare; b) se reia evaluarea dosarului de către noua comisie de evaluare, potrivit prevederilor prezentului regulament. (2) Procedura reluării evaluării unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit validarea se declanşează automat şi la solicitarea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (3) În cazul în care noua comisie de evaluare stabileşte validarea tezei, aprobarea panelului se acordă din oficiu, iar preşedintele CNATDCU emite decizia de validare.  +  Articolul 22În baza aprobării panelului pentru validarea tezei de doctorat sau, în cazul în care nu a fost solicitată analiza tezei în cadrul panelului, potrivit prevederilor art. 21, în baza raportului sintetic de evaluare a tezei de către comisia de evaluare, preşedintele CNATDCU emite decizia de validare în termen de 10 zile lucrătoare.  +  Articolul 23 (1) În baza deciziei de validare, preşedintele CNATDCU propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea titlului de doctor. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului atribuie titlul de doctor prin ordin, în care se specifică calificativul acordat. (2) Compartimentul de specialitate al MECTS transmite IOSUD/IOD ordinul de aprobare, însoţit de raportul sintetic de evaluare a tezei, în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea ordinului.  +  Articolul 24 (1) În cazul în care comisia de evaluare a stabilit invalidarea tezei de doctorat, preşedintele CNATDCU emite decizia de invalidare a tezei. Decizia de invalidare, însoţită de raportul sintetic de evaluare, se transmite MECTS în vederea comunicării acesteia către IOSUD/IOD, conform art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul în care CNATDCU emite decizie de invalidare după evaluarea unei teze retransmise CNATDCU conform prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, CNATDCU propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului neacordarea titlului de doctor. În acest caz, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite ordin de neacordare a titlului.  +  Articolul 25 (1) Ordinul de atribuire, respectiv de neacordare a titlului de doctor, precum şi decizia de invalidare a tezei pot fi contestate în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării către IOSUD/IOD. Contestaţia se înregistrează oficial la MECTS şi se transmite la UEFISCDI, în vederea derulării procedurii privind contestaţiile, prevăzută de prezentul regulament. (2) Comisia de analiză a contestaţiei este formată din 3 persoane şi se numeşte de către Consiliul general al CNATDCU, dintre membrii CNATDCU, persoanele numite fiind altele decât cele care au făcut parte din comisia de evaluare a tezei, respectându-se procedura prevăzută la art. 10. (3) Comisia de analiză a contestaţiei întocmeşte în termen de 14 zile lucrătoare de la numirea acesteia un raport de analiză a contestaţiei, pe care îl înaintează Consiliului general al CNATDCU. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de analiză a contestaţiei, Consiliul general al CNATDCU va decide. (4) În cazul în care raportul comisiei de analiză a contestaţiei dovedeşte că procedura nu a fost respectată, la propunerea comisiei de analiză a contestaţiei Consiliul general al CNATDCU decide reluarea procedurii de la etapa unde s-a dovedit că procedura nu a fost respectată, potrivit prevederilor prezentului regulament. (5) În cazul în care raportul comisiei de analiză a contestaţiei dovedeşte că obiectul contestaţiei este nefondat, CNATDCU decide menţinerea deciziei iniţiale. (6) Raportul comisiei de analiză a contestaţiei şi decizia CNATDCU se transmit MECTS pentru a fi comunicate contestatarului, în termen de maximum 45 de zile de la înregistrarea oficială a contestaţiei.  +  Articolul 26La începutul fiecărui an, UEFISCDI publică pe site-ul web al CNATDCU numele membrilor CNATDCU care au evaluat dosare în vederea acordării titlului de doctor în anul precedent, indicându-se pentru fiecare membru numărul de dosare evaluate, fără indicarea identităţii persoanelor care au evaluat un anumit dosar.  +  Articolul 27 (1) Orice persoană, inclusiv membrii CNATDCU, poate sesiza în scris, prin intermediul UEFISCDI, Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia. (2) Consiliul general al CNATDCU analizează fiecare sesizare primită, consultând, după caz, alţi membri ai CNATDCU. (3) În urma fiecărei sesizări, în termen de maximum 60 de zile de la primirea acesteia, Consiliul general al CNATDCU decide dacă au fost sau nu respectate standardele de calitate sau de etică profesională, iar preşedintele CNATDCU transmite autorului sesizării decizia Consiliului general al CNATDCU şi motivarea acesteia. (4) În cazul în care, în urma unei sesizări sau prin autosesizare, Consiliul general al CNATDCU decide că nu au fost respectate standardele de calitate sau de etică profesională, preşedintele CNATDCU propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului una sau mai multe dintre următoarele măsuri: a) retragerea calităţii de conducător de doctorat; b) retragerea titlului de doctor; c) retragerea acreditării şcolii doctorale. (5) În urma propunerilor prevăzute la alin. (4), ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate lua măsuri, conform prevederilor art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (6) În cazul în care membrii CNATDCU din cadrul unei comisii de evaluare a unei teze constată nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv existenţa plagiatului, în cadrul tezei şi/sau a activităţilor care au dus la realizarea acesteia, aceştia invalidează teza de doctorat, comunică aceste constatări celorlalţi membri ai comisiei de evaluare şi sesizează Consiliul general al CNATDCU pentru analiza responsabilităţii conducătorului de doctorat sau a şcolii doctorale şi aplicarea prevederilor alin. (4). (7) În cazul în care, în decursul analizei tezei de doctorat, membrii CNATDCU constată existenţa unor abateri de la buna conduită în cercetare-dezvoltare, inclusiv existenţa plagiatului, având ca responsabili conducătorul de doctorat sau personalul didactic ori de cercetare-dezvoltare al IOSUD/IOD, membrii CNATDCU sunt obligaţi să sesizeze, potrivit legii, Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, în vederea analizării cazului. (8) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare._________