ORDIN nr. 1.497 din 13 mai 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării(actualizat până la data de 30 martie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. - S.A. Piatra-NeamţConform pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012, în întreg cuprinsul procedurii şi în titlul acesteia, cuvântul "analiză" se înlocuieşte cu cuvântul "analize".Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 10 lit. k) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994, precum şi ale art. 8 alin. (2), art. 10 alin. (1) şi art. 15 din Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005,în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - ISC, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, şi ale art. 3 pct. II lit. c) şi j) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - ISC,în temeiul art. 11 alin. (2) şi art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012, cuvântul "analiză" fiind înlocuit cu cuvântul "analize".  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii - ISC nr. 153/2010 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 24 martie 2010, se abrogă.  +  Articolul 4Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalBucureşti, 13 mai 2011.Nr. 1.497.  +  AnexăPROCEDURA 13/05/2011