METODOLOGIE din 9 decembrie 2011 (*actualizată*)privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos(actualizată până la data de 30 martie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 269 din 23 martie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţii de examinare a stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, pentru acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.  +  Articolul 2 (1) Statul asigură copilului protecţia şi îngrijirea necesare în vederea asigurării bunăstării sale, ţinând seama de drepturile şi obligaţiile părinţilor săi, ale reprezentanţilor săi legali sau ale altor persoane cărora acesta le-a fost încredinţat în mod legal, inclusiv dreptul la educaţie şi la sănătate. (2) Statul asigură asistenţa medicală şi măsurile de ocrotire a sănătăţii pentru toţi copiii, cu accent pe dezvoltarea măsurilor primare de ocrotire a sănătăţii.  +  Articolul 3 (1) Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilor pe toată perioada în care se află în unităţile de învăţământ se asigură în cabinetele medicale şi de medicină dentară din grădiniţe şi şcoli. (2) Acolo unde nu există cabinete medicale şi de medicină dentară în grădiniţe şi şcoli, asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin medicii şi medicii dentişti din localităţile respective sau din localităţi apropiate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Examinarea şi evaluarea stării de sănătate acordate prin asistenţa medicală pentru preşcolari şi elevi se asigură pe toată perioada în care aceştia se află în unităţile de învăţământ, având următoarele componente: a) servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi - identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii, gestionarea circuitelor funcţionale, verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică; b) servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective - imunizări, triaj epidemiologic; c) servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor - evaluarea stării de sănătate, monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare; d) servicii de asigurare a stării de sănătate individuale - acordarea de scutiri medicale, acordarea de îngrijiri medicale pentru afecţiuni curente, care nu necesită apelarea la Serviciul unic de urgenţă - 112, până la preluarea copilului de către medicul de familie sau în colaborare cu acesta; e) servicii medicale de asigurare a stării de sănătate - acţiuni medicale curative, acordarea de consultaţii medicale la cerere, eliberarea de bilete de trimitere în regim special şi de reţete gratuite şi acordarea de prim ajutor în caz de urgenţă; f) activităţi de educaţie pentru sănătate şi de promovare a unui stil de viaţă sănătos.  +  Articolul 5 (1) Categoriile de personal implicate în asigurarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor sunt următoarele: a) personalul medical din unitatea de învăţământ şi, după caz, medicul de familie care deserveşte unitatea; b) personalul din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; c) personalul din administraţia publică locală cu competenţe partajate în învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia învăţământului special; d) directorul unităţii de învăţământ; e) dirigintele sau profesorul pentru învăţământ primar/preşcolar al clasei/grupei respective; f) personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ; g) personalul din inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti. (2) Atribuţiile personalului, pe categorii, sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 6Baremul de dotare a cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Capitolul II Organizarea examinării stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile şcolare de stat şi particulare autorizate/acreditate de către cadrele medicale  +  Articolul 7 (1) Examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile şcolare de stat şi particulare autorizate/acreditate are ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate, prin evaluarea sănătăţii colectivităţii de copii, prevenirea îmbolnăvirilor şi depistarea precoce a unor afecţiuni, deficienţe sau factori de risc, prin iniţierea rapidă a acţiunilor necesare ori a măsurilor adecvate de educaţie pentru sănătate. (2) Examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate nu exclude şi nu se suprapune cu examinarea stării de sănătate a copilului în calitate de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate urmăreşte, cu prioritate, următoarele obiective pentru fiecare dintre categoriile de beneficiari: a) preşcolari:(i) evaluarea stării de dezvoltare fizică şi neuropsihomotorie şi aprecierea stării de sănătate;(îi) depistarea diverselor deficienţe sau boli psihofizice, organice, senzoriale, de vorbire, congenitale ori dobândite, şi aplicarea precoce a tratamentelor recuperatoare medicale şi educative, în vederea integrării viitoare în unităţi de învăţământ;(iii) consilierea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor în vârstă de 6-7 ani, în raport cu starea lor de sănătate, după caz, şi îndrumarea spre învăţământul special (pentru deficienţii mintal, senzorial şi motor);(iv) formarea unor deprinderi şi abilităţi de viaţă sănătoasă; b) elevi:(i) evaluarea stării de dezvoltare fizică şi neuropsihomotorie şi aprecierea stării de sănătate;(îi) depistare precoce a bolilor:- depistarea tulburărilor în dezvoltarea fizică şi neuropsihică;- depistarea deficienţelor şi/sau a bolilor specifice vârstei;(iii) depistare precoce a factorilor şi comportamentelor cu risc:- nutriţionali;- alcool;- tutun;- droguri, inclusiv etnobotanice;- BTS (boli cu transmitere sexuală);- sedentarism;- violenţă;- alţi factori de risc;(iv) orientarea şcolară şi profesională în funcţie de starea de sănătate individuală;(v) formarea unui stil de viaţă sănătos.  +  Articolul 9Copiii şi tinerii depistaţi, în urma examinărilor medicale, cu boli sau deficienţe vor fi luaţi în evidenţă specială şi, după caz, vor fi dispensarizaţi de medicul colectivităţii împreună cu medicul de familie şi/sau cu medicii de alte specialităţi, în vederea recuperării stării lor de sănătate.  +  Articolul 10Etapele examinărilor medicale periodice şi de bilanţ ale stării de sănătate sunt următoarele: a) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual pentru toţi preşcolarii din colectivităţi; b) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual pentru toţi elevii; c) examinările medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate efectuate pentru toţi elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a/a IX-a, a XII-a/a XIII-a şi din ultimul an al şcolilor profesionale.  +  Articolul 11 (1) Programarea examinării medicale a stării de sănătate se face de către medic împreună cu conducerea colectivităţii de preşcolari sau a unităţii de învăţământ (care va asigura şi mobilizarea la datele fixate). (2) Examinările medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate vor începe cu elevii din clasa a IX-a, iar în liceu, cu clasa a XII-a, pentru depistarea eventualelor cazuri de afecţiuni cronice sau cronicizabile, cu trimitere la medicii specialişti în vederea consilierii privind orientarea şcolară şi profesională, în funcţie şi de eventualele abateri de la starea de sănătate. (3) Examinarea medicală se face elevilor din clasa a IV-a şi din ultimul an al şcolilor profesionale. (4) În ultimele două luni înainte de închiderea anului şcolar vor fi examinaţi elevii din clasa I, prilej cu care va putea fi efectuată o comparaţie între starea de sănătate a acestora la intrarea în şcoală şi, respectiv, la sfârşitul clasei I.  +  Capitolul III Modul de efectuare a examinărilor medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate  +  Articolul 12Personalul care asigură examinarea este format din: a) asistentele medicale din colectivităţile de preşcolari, din unităţile şcolare sau, în absenţa acestora, din personalul sanitar desemnat de medicul de familie. Acest personal efectuează măsurătorile somatometrice şi determinările fiziometrice; b) profesorul pentru învăţământ preşcolar din grădiniţe, care efectuează aprecierea dezvoltării neuropsihice şi a limbajului şi care consemnează sub semnătură datele obţinute în fişa specială a preşcolarului; c) medicul colectivităţii (şcolar, al unităţii de învăţământ sau de familie).  +  Articolul 13Preşcolarii şi elevii care au fost depistaţi cu probleme de sănătate ce nu pot fi rezolvate de medicul examinator vor fi trimişi de către acesta la cabinetele de specialitate, pentru precizarea diagnosticului şi a atitudinii terapeutice.  +  Articolul 14Examinările medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate se realizează după cum urmează: a) efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice referitoare la pubertate, boli care au apărut în intervalul dintre ultima examinare medicală de bilanţ şi data examinării, deficienţe senzoriale, de limbaj, de dezvoltare mintală, date sociofamiliale, factori de risc; b) efectuarea unui examen clinic pe aparate şi sisteme, avându-se în vedere în cadrul acestuia şi examenul endocrinologic; c) efectuarea examenului dezvoltării fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie); d) depistarea tulburărilor de vedere; e) depistarea tulburărilor de auz; f) depistarea întârzierilor în dezvoltarea neuropsihică la preşcolari; g) înregistrarea datelor obţinute în urma examinărilor medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate în fişa medicală a copilului.  +  Articolul 15Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ sunt prezentate în anexa nr. 3, iar normarea personalului medical din unităţile de învăţământ este prevăzută în anexa nr. 4.  +  Capitolul IV Rolul unităţilor de învăţământ şi al autorităţilor publice locale în asigurarea şi în menţinerea stării de sănătate a elevilor  +  Articolul 16 (1) Unităţile de învăţământ, prin directorul şcolii şi în colaborare cu cadrele medicale, asigură condiţiile necesare examinării şi evaluării stării de sănătate a elevilor. (2) Conducerea unităţilor de învăţământ şi autorităţile publice locale asigură condiţiile igienico-sanitare de funcţionare privind organizarea şi desfăşurarea, în bune condiţii, a activităţii instructiv-educative, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17Conducerea unităţilor de învăţământ face demersuri pe lângă autorităţile publice locale în vederea respectării prevederilor legale cu privire la: prevenirea consumului de substanţe toxice, asigurarea unei alimentaţii sănătoase în unităţile de învăţământ, derularea programelor şi proiectelor naţionale guvernamentale.  +  Articolul 18În unităţile de învăţământ se organizează activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.  +  Articolul 19Unităţile de învăţământ prezintă în oferta lor activităţi formale de educaţie pentru sănătate.  +  Articolul 20Unităţile de învăţământ încheie parteneriate cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale în vederea promovării stilului de viaţă sănătos şi responsabil în rândul elevilor.  +  Articolul 21Unităţile de învăţământ colaborează cu comunitatea locală şi cu părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor pentru promovarea principiilor de viaţă sănătoasă.  +  Articolul 22Unităţile de învăţământ au obligaţia să informeze părinţii sau reprezentanţii legali ai elevilor că semnarea contractului educaţional include şi responsabilitatea acestora faţă de sănătatea propriilor copii şi în afara şcolii, în vederea asigurării unui climat sănătos la nivel de clasă/grupă şi a evitării degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ, şi să includă în regulamentul de ordine interioară aspecte legate de asistenţa medicală şi promovarea stilului de viaţă sănătos.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 23Copiii cetăţenilor rezidenţi pe teritoriul României, înscrişi în unităţi de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, beneficiază de asistenţă medicală gratuită, în condiţiile prezentei metodologii.  +  Articolul 24Prezenta metodologie, cu atribuţii partajate, este elaborată în baza Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, şi a Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001, cu modificările ulterioare, şi intră în vigoare la 30 de zile după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1 la metodologieAtribuţiile personalului implicat în asistenţa medicalăşi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilorşi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătosşi a educaţiei pentru sănătateI. Atribuţiile medicului şcolar/medicului, după caz*Font 8*┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tipul de servicii │ Atribuţii specifice │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Identificarea şi managementul │a) Semnalează directorului şcolii şi instituţiilor publice cu ││riscurilor pentru sănătatea │ atribuţii de control încălcările legislative vizând determinanţii ││colectivităţii │ comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din ││ │ tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi││ │ restricţionate la comercializare în şcoli). ││ │b) Semnalează nevoile de amenajare şi dotare a cabinetelor ││ │ directorului unităţii de învăţământ şi comunităţii locale. ││ │c) Controlează respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de ││ │ învăţământ, de cazare şi alimentaţie din unităţile de învăţământ ││ │ arondate. ││ │d) Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investiga- ││ │ ţiile de laborator, în vederea depistării afecţiunilor infecto- ││ │ contagioase la subiecţi şi contacţi. ││ │e) Urmăreşte modul de respectare a normelor de igienă a procesului ││ │ instructiv-educativ (teoretic, practic şi la orele de educaţie ││ │ fizică). ││ │f) Controlează, prin sondaj, igiena individuală a preşcolarilor ││ │ şi şcolarilor. ││ │g) Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale ale ││ │ personalului didactic şi administrativ-gospodăresc din unităţile ││ │ arondate, conform reglementărilor de sănătate şi securitate în ││ │ muncă. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gestionarea circuitelor │a) Evaluează circuitele funcţionale şi propune toate măsurile ││funcţionale │ pentru conformarea la standardele şi normele de igienă. ││ │b) Prezintă măsurile necesare directorului unităţii de învăţământ. ││ │c) Sprijină conducerea unităţii de învăţământ în menţinerea ││ │ condiţiilor igienico-sanitare în conformitate cu normele în ││ │ vigoare. ││ │d) Verifică implementarea măsurilor propuse. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea respectării reglemen- │a) Constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice. ││tărilor de sănătate publică │b) Informează, în scris, directorul şcolii şi/sau reprezentanţii ││ │ direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului ││ │ Bucureşti în legătură cu aceste abateri. ││ │c) Supervizează corectarea abaterilor. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea condiţiilor şi │a) Vizează întocmirea meniurilor din grădiniţe şi cantine şcolare. ││a modului de preparare şi servire │b) Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru ││a hranei │ verificarea respectării unei alimentaţii sănătoase. ││ │c) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din││ │ grădiniţe şi cantine şcolare, în vederea prevenirii producerii de ││ │ toxiinfecţii alimentare. ││ │d) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a eventu- ││ │ alelor nereguli constatate. ││ │e) Informează operativ directorul unităţii de învăţământ despre ││ │ neregulile constate şi despre măsurile ce trebuie adoptate. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii curente │Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru ││ │aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar medical ││ │(în colaborare cu medicul coordonator, după caz). │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Imunizări │a) Organizează activitatea de vaccinare, în condiţii de igienă şi ││ │ de siguranţă. ││ │b) Colaborează cu direcţiile de sănătate publică în vederea ││ │ aprovizionării cu vaccinurile prevăzute în calendarul naţional de ││ │ imunizare, pe clase. ││ │c) Asigură lanţul de frig la nivelul unităţii de învăţământ, conform││ │ normelor Ministerului Sănătăţii. ││ │d) Efectuează imunizările în conformitate cu normele Ministerului ││ │ Sănătăţii. ││ │e) Informează directorul unităţii de învăţământ asupra resurselor ││ │ necesare pentru efectuarea imunizărilor. ││ │f) Dispune măsuri pentru cadrele didactice, pentru facilitarea ││ │ activităţii de vaccinare. ││ │g) Consiliază cadrele didactice cu privire la modul de informare ││ │ a părinţilor, pentru a accepta desfăşurarea imunizărilor, ││ │ în interesul superior al copilului. ││ │h) Se îngrijeşte de întocmirea corectă a evidenţelor necesare şi ││ │ de raportarea în termene a activităţii de imunizare. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Triaj epidemiologic │a) Iniţiază supravegherea epidemiologică a preşcolarilor din ││ │ grădiniţe şi a elevilor. ││ │b) Depistează, izolează şi declară orice boală infectocontagioasă, ││ │ în funcţie de grupă. ││ │c) Participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică ││ │ a elevilor suspecţi sau contacţi din focarele de boli transmi- ││ │ sibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi. ││ │d) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia ││ │ medicilor epidemiologi. ││ │e) Iniţiază acţiuni de dezinfecţie-dezinsecţie şi deparazitare în ││ │ cazul focarelor parazitare (pediculoză, scabie), virale sau ││ │ microbiene (tuberculoză, infecţii streptococice, boli diareice ││ │ acute etc.) din grădiniţe şi şcoli, conform normelor Ministerului ││ │ Sănătăţii. ││ │f) Iniţiază acţiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor ││ │ respiratorii în sezonul epidemic. ││ │g) Efectuează triajul epidemiologic după vacanţele şcolare sau ori ││ │ de câte ori este nevoie. ││ │h) Depistează activ, prin examinări periodice, anginele strepto- ││ │ cocice şi urmăreşte tratamentul cazurilor depistate. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Evaluarea stării de sănătate │a) Participă la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile ││ │ de copii şi tineri arondate. ││ │b) Asigură asistenţă medicală pe perioada desfăşurării examenelor ││ │ naţionale. ││ │c) Prezintă în consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ ││ │ arondate o analiză anuală a stării de sănătate a copiilor. ││ │d) Examinează elevii care vor fi supuşi imunizărilor profilactice, ││ │ pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii, şi supraveghează ││ │ efectuarea vaccinărilor şi apariţia reacţiilor adverse ││ │ postimunizare (RAPI). ││ │e) Examinează toţi preşcolarii din grădiniţe şi elevii - examenul ││ │ medical de bilanţ al stării de sănătate din clasele I, a IV-a, ││ │ a VIII-a, a XII-a/a XIII-a şi ultimul an al şcolilor profesionale, ││ │ pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică şi neuropsihică şi││ │ pentru depistarea precoce a unor eventuale afecţiuni. ││ │f) Selecţionează, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de││ │ sănătate, în vederea orientării lor şcolare şi profesionale la ││ │ terminarea învăţământului gimnazial şi liceal. ││ │g) Examinează preşcolarii şi elevii care vor participa la ││ │ concursuri, olimpiade şcolare (cu excepţia celor sportive) şi în ││ │ vacanţe, în diferite tipuri de tabere, eliberând avizul ││ │ epidemiologic, în care se va menţiona şi patologia cronică a ││ │ copilului. ││ │g^1) Examinează preşcolarii şi elevii care vor participa la ││ │ activităţi/lecţii de educaţie fizică şi la concursuri/competiţii ││ │ sportive cu caracter de masă, eliberând avizul medical cu ││ │ specificaţia «clinic sănătos», menţionându-se, după caz, ││ │ şi patologia cronică a copilului. ││ │ Pentru participările la evenimentele sportive destinate elevilor ││ │ care practică sportul de performanţă este necesar avizul ││ │ medicilor specialişti de medicină sportivă. ││ │h) Vizează documentele medicale pentru obţinerea de burse medicale ││ │ şcolare. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Monitorizarea copiilor cu │Dispensarizează elevii din toate clasele, cu probleme de sănătate, ││afecţiuni cronice │aflaţi în evidenţa specială, în scop recuperator. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elaborarea raportărilor curente │Completează împreună cu cadrele medicale medii din subordine ││pentru sistemul informaţional │raportările curente privind morbiditatea înregistrată şi activitatea││din sănătate │cabinetelor medicale din grădiniţe şi şcoli. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Eliberarea documentelor medicale │Eliberează adeverinţe medicale la terminarea grădiniţei, ││necesare │şcolii generale, şcolii profesionale şi a liceului. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de bilete de trimitere │Eliberează bilete de trimitere simple. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de scutiri medicale │a) Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate documente ││ │ medicale în vederea scutirii parţiale de efort fizic şi de anumite ││ │ condiţii de muncă, în cadrul instruirii practice în atelierele ││ │ şcolare. ││ │b) Eliberează scutiri medicale de prezenţă la cursurile şcolare ││ │ pentru elevii bolnavi. ││ │c) Eliberează scutiri medicale, parţiale sau totale, de la orele ││ │ de educaţie fizică şcolară, în conformitate cu prevederile legale ││ │ în vigoare. ││ │d) Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare ││ │ pentru motivarea absenţelor de la cursurile şcolare. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de îngrijiri pentru │a) Acordă, la nevoie, primul ajutor preşcolarilor şi elevilor din ││afecţiuni curente │ unităţile de învăţământ arondate medicilor, în limitele ││ │ competenţelor. ││ │b) Examinează, tratează şi supraveghează medical preşcolarii şi ││ │ elevii, inclusiv pe cei izolaţi, până la preluarea lor de către ││ │ familie/reprezentantul legal sau până la trimiterea la medicul ││ │ specialist/de familie. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Educaţia pentru sănătate │a) Medicul, împreună cu directorul unităţii de învăţământ, iniţiază,││ │ desfăşoară şi colaborează la organizarea diverselor activităţi de ││ │ educaţie pentru sănătate în cel puţin următoarele domenii: ││ │ (i) nutriţie sănătoasă şi prevenirea obezităţii; ││ │ (îi) activitate fizică; ││ │ (iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri ││ │ (inclusiv substanţe etnobotanice); ││ │ (iv) viaţa de familie, inclusiv boli cu transmitere sexuală (BTS);││ │ (v) prevenirea accidentelor rutiere; ││ │ (vi) pregătirea pentru acţiune în caz de dezastre; ││ │ (vii) instruirea grupelor "Sanitarii pricepuţi"; ││ │ (viii) orice alte teme privind stilul de viaţă sănătos. ││ │b) Iniţiază şi participă, după caz, la lecţiile de educaţie pentru ││ │ sănătate. ││ │c) Participă la lectoratele cu părinţii ale căror teme vizează ││ │ sănătatea copiilor. ││ │d) Ţine prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind ││ │ sănătatea copiilor. ││ │e) Organizează instruiri ale personalului didactic şi administrativ ││ │ în probleme de sănătate a copiilor. ││ │f) Consiliază cadrele didactice în legătură cu principiile ││ │ promovării sănătăţii şi ale educaţiei pentru sănătate, în rândul ││ │ preşcolarilor şi elevilor. ││ │g) Participă la programe de educaţie medicală continuă, conform ││ │ reglementărilor în vigoare. │└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------------Pct. I al anexei 1 a fost modificat de pct. 1 şi 2 ale art. I din ORDINUL nr. 269 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2012.II. Atribuţiile asistentului medical*Font 8*┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tipul de servicii │ Atribuţii specifice │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Identificarea şi managementul │a) Semnalează medicului unităţii/directorului şcolii, după caz, ││riscurilor pentru sănătatea │ încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai ││colectivităţii │ stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri,││ │ substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la ││ │ comercializare în şcoli). ││ │b) Semnalează medicului unităţii/directorului unităţii de învăţământ││ │ nevoile de amenajare şi dotare a cabinetului medical. ││ │c) Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă ││ │ (somn) şi activă (jocuri) a copiilor şi condiţiile în care se ││ │ realizează aceasta. ││ │d) Îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de călire ││ │ (aer, apă, soare, mişcare) a organismului copiilor. ││ │e) Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală ││ │ a copiilor din grădiniţe în timpul spălării pe mâini a acestora şi ││ │ la servirea mesei. ││ │f) Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu ││ │ personalul didactic pentru remedierea situaţiilor deficitare ││ │ constatate. ││ │g) Izolează copiii suspecţi de boli transmisibile şi anunţă urgent ││ │ medicul colectivităţii, familia sau reprezentantul legal. ││ │h) Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile ││ │ antiepidemice faţă de contacţi şi efectuând recoltări de probe ││ │ biologice, dezinfecţii etc. ││ │i) Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, ││ │ materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologie şi ridică ││ │ buletinele de analiză în situaţii de apariţie a unor focare de boli││ │ transmisibile în colectivitate. ││ │j) Întocmeşte zilnic în grădiniţe evidenţa copiilor absenţi din ││ │ motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate ││ │ să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic ││ │ favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absenţe ce ││ │ depăşesc 3 zile. ││ │k) Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădiniţe ││ │ (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălătorie-călcătorie, ││ │ grupuri sanitare, curte etc.) şi şcoli, spaţiile de învăţământ ││ │ (săli de clasă, laboratoare, ateliere şcolare, grupuri sanitare, ││ │ săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditaţii, grupuri ││ │ sanitare, spălătorii) şi de alimentaţie (bucătării şi anexele ││ │ acestora, săli de mese - consemnând în caietul special destinat ││ │ toate constatările făcute şi aducând operativ la cunoştinţă medi- ││ │ cului şi, după caz, conducerii unităţii deficienţele constatate. ││ │l) Execută acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele││ │ existente în şcoli, întocmind şi fişe de focar (prelevarea de ││ │ tampoane pentru exsudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu ││ │ pediculoză şi scabie). │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gestionarea circuitelor │Evaluează circuitele funcţionale sub supervizarea medicului şi ││funcţionale │propune acestuia măsurile necesare pentru conformarea la standardele││ │şi normele de igienă. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea respectării reglemen- │a) Constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice. ││tărilor de sănătate publică │b) Informează medicul sau, în lipsa acestuia, directorul şcolii ││ │ şi/sau reprezentanţii direcţiei de sănătate publică judeţene, ││ │ respectiv a municipiului Bucureşti asupra acestor abateri. ││ │c) Supervizează corectarea abaterilor, în funcţie de responsabi- ││ │ lităţile stabilite de medic. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea condiţiilor şi │a) Participă la întocmirea meniurilor săptămânale şi la efectuarea ││a modului de preparare şi │ periodică a anchetelor privind alimentaţia preşcolarilor şi ││servire a hranei │ elevilor. ││ │b) Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume ││ │ destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind ││ │ starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, ││ │ calitatea alimentelor scoase din magazie şi a mâncării, igiena ││ │ individuală a personalului blocului alimentar şi starea de sănătate││ │ a acestuia, cu interdicţia de a presta activităţi în bucătărie ││ │ pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecţii ale pielii,││ │ tuse cu expectoraţie, amigdalite pultacee, aducând la cunoştinţă ││ │ conducerii grădiniţei aceste constatări. ││ │c) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează ││ │ calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentaţie ││ │ privind calitatea alimentelor. ││ │d) Controlează zilnic proprietăţile organoleptice ale alimentelor ││ │ scoase din magazie şi modul de funcţionare a agregatelor ││ │ frigorifice din blocul alimentar. ││ │e) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din││ │ grădiniţe şi din cantinele şcolare, în vederea prevenirii ││ │ producerii de toxiinfecţii alimentare. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii curente │a) Gestionează, în condiţiile legii şi pe baza normelor Ministerului││ │ Sănătăţii, instrumentarul, materialele sanitare şi medicamentele ││ │ de la aparatul de urgenţă şi răspunde de utilizarea lor corectă. ││ │b) Însoţeşte, după caz, copiii din grădiniţă în situaţia deplasării ││ │ acestora într-o tabără de vacanţă, pe toată durata acesteia. ││ │c) Asigură asistenţa medicală în taberele de odihnă pentru ││ │ preşcolari, scop în care poate fi detaşat în aceste unităţi. ││ │d) Urmăreşte aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente ││ │ pentru aparatul de urgenţă, materialele sanitare şi cu instrumen- ││ │ tarul medical, sub supravegherea medicului. ││ │e) Urmăreşte şi consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării ││ │ neuropsihomotorie şi a limbajului preşcolarilor, consemnând în ││ │ fişele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii. ││ │f) Aplică, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii,││ │ tratamentul profilactic al preşcolarilor, sub supravegherea ││ │ medicului colectivităţii. ││ │g) Supraveghează starea de sănătate şi de igienă individuală a ││ │ copiilor, iar în situaţii de urgenţă anunţă, după caz, medicul ││ │ colectivităţii, serviciul de ambulanţă, conducerea unităţii de ││ │ învăţământ, precum şi familiile/reprezentantul legal al ││ │ preşcolarilor şi elevilor. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Imunizări │a) Efectuează catagrafia elevilor supuşi (re)vaccinărilor. ││ │b) Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările profilactice││ │ planificate, în conformitate cu Programul naţional de imunizări. ││ │c) Înregistrează în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări││ │ imunizările efectuate. ││ │d) Îndeplineşte măsurile stabilite de medic pentru organizarea ││ │ activităţii de imunizare a elevilor. ││ │e) Încurajează cadrele didactice şi părinţii să faciliteze şi, ││ │ respectiv, să accepte desfăşurarea imunizărilor, în interesul ││ │ superior al copilului. ││ │f) Răspunde de păstrarea vaccinurilor în cabinetul medical, ││ │ conform reglementărilor în vigoare. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Triaj epidemiologic │a) Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) ││ │ al copiilor din grădiniţe. ││ │b) Efectuează triajul epidemiologic al tuturor elevilor după fiecare││ │ vacanţă, precum şi alte triaje, atunci când este cazul. ││ │c) Depistează şi izolează orice boală infectocontagioasă, informând ││ │ medicul despre aceasta. ││ │d) Participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică ││ │ a elevilor suspecţi sau contacţi din focarele de boli transmi- ││ │ sibile, sub îndrumarea medicului. ││ │e) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia ││ │ medicului. ││ │f) Execută acţiuni antiparazitare şi antiinfecţioase în focarele din││ │ grădiniţe şi şcoli, conform normelor Ministerului Sănătăţii. ││ │g) Execută acţiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor ││ │ respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate ││ │ de medic. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Evaluarea stării de sănătate │a) Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de ││ │ sănătate iniţiate în unităţile de copii şi tineri arondate, conform││ │ dispoziţiilor medicului. ││ │b) Participă alături de medicul colectivităţii la examinarea ││ │ medicală de bilanţ a stării de sănătate a elevilor. ││ │c) Efectuează somatometria în cadrul examenului medical, înscriind ││ │ datele rezultate în fişele medicale. ││ │d) Participă la examenul dezvoltării fizice a elevilor: somatometrie││ │ (înălţime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie ││ │ (tensiune arterială, frecvenţă cardiacă, forţă musculară manuală, ││ │ capacitate vitală pulmonară) şi altele, cu consemnarea rezultatelor││ │ în fişele medicale. ││ │e) Consemnează în fişele medicale ale elevilor rezultatele ││ │ examinărilor medicale de bilanţ ale stării de sănătate şi ││ │ rezultatele controalelor elevilor dispensarizaţi, sub supravegherea││ │ medicului şcolii, precum şi motivările absenţelor elevilor din ││ │ cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educaţie fizică ││ │ şcolară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea ││ │ practică şcolară. ││ │f) Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se ││ │ înscriu în licee de specialitate şi şcoli profesionale. ││ │g) Participă sau prezintă, după caz, în consiliile profesorale ale ││ │ şcolilor o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor. ││ │h) Participă la examinarea elevilor care vor fi supuşi imunizărilor ││ │ profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii ││ │ medicale. ││ │i) Colaborează la efectuarea vaccinărilor şi supraveghează apariţia ││ │ reacţiilor adverse postimunizare (RAPI). │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Monitorizarea copiilor cu │Înregistrează şi supraveghează copiii cu afecţiuni cronice, ││afecţiuni cronice │consemnând în fişe rezultatele examenelor medicale, iar în registrul││ │de evidenţă specială, datele controalelor medicale. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elaborarea raportărilor curente │a) Completează documentele medicale ale copiilor care urmează ││pentru sistemul informaţional │ să fie înscrişi în clasa I. ││din sănătate │b) Execută activităţi de statistică sanitară prin completarea ││ │ raportărilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizică şi ││ │ de morbiditate (incidenţă, prevalenţă etc.). ││ │c) Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice ││ │ lunare şi anuale privind activitatea cabinetului medical şcolar, ││ │ calculând indicatorii de prevalenţă, incidenţă şi structură ││ │ a morbidităţii. ││ │d) Completează adeverinţele medicale ale elevilor care termină clasa││ │ a IX-a, a XII-a şi ultimul an al şcolilor profesionale. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Eliberarea documentelor medicale │ - ││necesare │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de scutiri medicale │ - │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de îngrijiri pentru │a) Acordă, în limita competenţelor, la nevoie, primul ajutor ││afecţiuni curente │ preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ arondate, ││ │ apelează Serviciul unic de urgenţă - 112 şi supraveghează ││ │ transportul preşcolarilor la unităţile sanitare. ││ │b) Efectuează tratamente curente preşcolarilor, la indicaţia ││ │ medicului. ││ │c) Supraveghează preşcolarii şi elevii izolaţi în infirmerie şi ││ │ efectuează tratamentul indicat acestora de către medic. ││ │d) Completează, sub supravegherea medicului colectivităţii, condica ││ │ de medicamente şi de materiale sanitare pentru aparatul de urgenţă.│├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Educaţia pentru sănătate │a) Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă ││ │ individuală la preşcolari. ││ │b) Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivităţii, activităţi ││ │ de educaţie pentru sănătate cu părinţii, cu copiii şi cu personalul││ │ didactic auxiliar din grădiniţă şi, respectiv, în rândul elevilor, ││ │ al familiilor elevilor şi al cadrelor didactice. ││ │c) Instruieşte grupele sanitare şi însoţeşte la concursuri, ││ │ în toate fazele superioare, echipa selecţionată. ││ │d) Colaborează cu cadrele didactice în susţinerea lecţiilor sau ││ │ a prelegerilor privind educaţia pentru sănătate a elevilor, ││ │ pe clase şi, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme ││ │ de prim ajutor, cu demonstraţii practice. ││ │e) Participă la lectoratele cu părinţii elevilor pe teme de educaţie││ │ pentru sănătate. ││ │f) Desfăşoară acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul cadrelor││ │ didactice, inclusiv prin lecţii şi demonstraţii de prim ajutor. ││ │g) Participă la consiliile profesorale în care se discută şi se iau ││ │ măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învăţământ. ││ │h) Instruieşte personalul administrativ şi de îngrijire din spaţiile││ │ de învăţământ, cazare şi de alimentaţie cu privire la sarcinile ││ │ ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spaţiile respective. ││ │i) Participă la instruiri profesionale. ││ │j) Participă la programe de educaţie medicală continuă conform ││ │ reglementărilor în vigoare. │└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘III. Atribuţiile medicului dentist şcolar*Font 8*┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tipul de servicii │ Atribuţii specifice │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Identificarea şi managementul │a) Semnalează managerului şcolii şi instituţiilor publice cu ││riscurilor pentru sănătatea │ atribuţii de control încălcările legislative vizând determinanţii ││colectivităţii │ comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din ││ │ tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi││ │ restricţionate la comercializare în şcoli). ││ │b) Semnalează nevoile de amenajare, dotare, aprovizionare cu ││ │ instrumentar, materiale sanitare şi tot ceea ce este necesar pentru││ │ o bună funcţionare a cabinetului managerului şcolii şi comunităţii ││ │ locale. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gestionarea circuitelor │a) Evaluează circuitele funcţionale în cabinetul propriu şi propune ││funcţionale │ toate măsurile pentru conformarea la standardele şi normele de ││ │ igienă. ││ │b) Aduce la cunoştinţă directorului unităţii de învăţământ măsurile ││ │ necesare. ││ │c) Urmăreşte implementarea măsurilor propuse. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea respectării reglemen- │a) Aplică şi controlează respectarea măsurilor de igienă şi ││tărilor de sănătate publică │ antiepidemice. ││ │b) Controlează sterilizarea corectă a aparaturii şi instrumen- ││ │ tarului medical. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea condiţiilor şi │ - ││a modului de preparare şi │ ││servire a hranei │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii curente │Asigură aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul ││ │de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar medical. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Imunizări │ - │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Triaj epidemiologic │ - │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Evaluarea stării de sănătate │a) Participă la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile ││ │ de învăţământ arondate. ││ │b) Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei ││ │ dentare şi a afecţiunilor orodentare. ││ │c) Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al ││ │ preşcolarilor şi elevilor şi trimite la specialist cazurile care ││ │ depăşesc competenţa cabinetului stomatologic şcolar. ││ │d) Asigură profilaxia funcţională de condiţionare a obiceiurilor ││ │ vicioase. ││ │e) Examinează parodonţiul în vederea decelării semnelor clinice de ││ │ debut al unei îmbolnăviri cronice. ││ │f) Urmăreşte dezvoltarea armonioasă a aparatului dentomaxilar prin ││ │ conservarea şi refacerea morfologiei dentare. ││ │g) Depistează activ afecţiunile orodentare. ││ │h) Întocmeşte la sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ bilanţul ││ │ de sănătate orodentară care va însoţi fişa medicală a copiilor şi ││ │ elevilor în ciclul următor. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Monitorizarea copiilor cu │a) Dispensarizează afecţiunile orodentare depistate. ││afecţiuni cronice │b) Împreună cu specialiştii parodontologi dispensarizează elevii ││ │ care prezintă anomalii dentomaxilare şi parodontopatii şi ││ │ efectuează tratamentele indicate de aceştia. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elaborarea raportărilor curente │Raportează anual direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiul││pentru sistemul informaţional din │Bucureşti starea de sănătate orodentară a copiilor şi tinerilor din ││sănătate │colectivităţile arondate. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Eliberarea documentelor medicale │ - ││necesare │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de tratare a stării de sănătate individuale │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de scutiri medicale │Eliberează scutiri medicale pentru absenţe de la cursuri din motive ││ │stomatologice, în condiţiile stabilite prin norme ale Ministerului ││ │Sănătăţii. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de îngrijiri pentru │a) Examinează, stabileşte diagnosticul şi efectuează tratamentul ││afecţiuni curente │ cariilor dentare. ││ │b) Urmăreşte refacerea morfologiei funcţionale a dinţilor temporari ││ │ şi permanenţi. ││ │c) Efectuează intervenţii de mică chirurgie stomatologică (extracţii││ │ de dinţi, incizii de abcese dentare). ││ │d) Depistează precoce leziunile precanceroase şi formele de debut al││ │ bolii canceroase la nivelul cavităţii bucale şi îndrumă pacientul ││ │ către serviciul de specialitate. ││ │e) Acordă primul ajutor în caz de urgenţă, în limita competenţelor. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Educaţia pentru sănătate │Efectuează educaţia preşcolarilor şi elevilor în vederea realizării ││ │profilaxiei cariei dentare şi a anomaliilor dentomaxilare. │└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘IV. Atribuţiile cadrului mediu dentist*Font 8*┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tipul de servicii │ Atribuţii specifice ││ │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Identificarea şi managementul │Aplică măsurile de igienă şi antiepidemice în cadrul cabinetului ││riscurilor pentru sănătatea │stomatologic, stabilite de medicul stomatolog. ││colectivităţii │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gestionarea circuitelor │ - ││funcţionale │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea respectării reglemen- │ - ││tărilor de sănătate publică │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea condiţiilor şi │ - ││a modului de preparare şi servire │ ││a hranei │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii curente │a) Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru ││ │ aparatul de urgenţă, cu materiale sanitare şi cu instrumentar ││ │ medical. ││ │b) Gestionează, în condiţiile legii şi în conformitate cu reglemen- ││ │ tările Ministerului Sănătăţii, instrumentarul, materialele sanitare││ │ şi medicamentele din cabinetul de medicină dentară. ││ │c) Efectuează şi răspunde de sterilizarea instrumentarului. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Imunizări │ - │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Triaj epidemiologic │a) Participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică ││ │ a elevilor suspecţi sau contacţi din focarele de boli transmi- ││ │ sibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor şi la solicitarea ││ │ acestora. ││ │b) Participă la acţiunile de triaj epidemiologic, la solicitarea ││ │ medicului unităţii de învăţământ. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Evaluarea stării de sănătate │Desfăşoară activitate de medicină preventivă împreună cu medicul ││ │dentist şi sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de ││ │educaţie pentru sănătate, controlul aplicării şi respectării ││ │normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea cariei ││ │dentare). │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Monitorizarea copiilor cu │ - ││afecţiuni cronice │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elaborarea raportărilor curente │Completează, sub supravegherea medicului dentist, rapoartele ││pentru sistemul informaţional din │statistice curente. ││sănătate │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Eliberarea documentelor medicale │ - ││necesare │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de tratare a stării de sănătate individuale │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de scutiri medicale │ - │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de îngrijiri pentru │a) Desfăşoară activitate de medicină curativă împreună cu medicul ││afecţiuni curente │ dentist şi sub îndrumarea acestuia. ││ │b) Asigură, în limita competenţelor, primul ajutor în caz de urgenţă││ │ preşcolarilor şi elevilor. ││ │c) Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medico- ││ │ chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Educaţia pentru sănătate │a) Desfăşoară în colaborare cu cadrele didactice diverse activităţi ││ │ de educaţie pentru sănătate în domeniul sănătăţii orodentare. ││ │b) Iniţiază şi participă, după caz, la lecţiile de educaţie pentru ││ │ sănătatea elevilor. ││ │c) Participă la lectoratele cu părinţii pe teme privind sănătatea ││ │ orodentară a copiilor. │└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘V. Atribuţiile direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti*Font 8*┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tipul de servicii │ Atribuţii specifice │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Identificarea şi managementul │a) Verifică şi controlează respectarea legislaţiei în vigoare ││riscurilor pentru sănătatea │ vizând determinanţii comportamentali ai stării de sănătate ││colectivităţii │ (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe ││ │ etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la comercializare ││ │ în şcoli). ││ │b) Semnalează riscurile pentru sănătatea copiilor şi tinerilor ││ │ autorităţilor administraţiei publice locale, directorilor unită- ││ │ ţilor de învăţământ şi Ministerului Sănătăţii, după caz. ││ │c) Verifică administraţia publică locală privind modul de asigurare ││ │ a resurselor umane şi financiare necesare pentru asistenţa medicală││ │ a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gestionarea circuitelor │Controlează modul de respectare a circuitelor funcţionale şi ││funcţionale │acordarea de consultanţă pentru organizarea adecvată a acestora. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea respectării reglemen- │a) Verifică respectarea reglementărilor de sănătate publică. ││tărilor de sănătate publică │b) Constată abaterile, întocmeşte planuri de conformare şi verifică ││ │ implementarea acestora. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea condiţiilor şi │a) Verifică condiţiile şi modul de preparare şi servire a hranei. ││a modului de preparare şi servire │b) Constată abaterile în domeniu şi recomandă măsuri specifice ││a hranei │ pentru corectarea acestora. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Imunizări │a) Asigură vaccinurile necesare unităţilor de învăţământ. ││ │b) Transportă vaccinurile la unităţile de învăţământ respectând ││ │ lanţul de frig. ││ │c) Primeşte raportările imunizărilor şi verifică recuperarea ││ │ copiilor nevaccinaţi. ││ │d) Verifică modul de efectuare a imunizărilor. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Triaj epidemiologic │Verifică efectuarea triajului epidemiologic. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Evaluarea stării de sănătate │Verifică modul de realizare a examenelor de bilanţ. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Monitorizarea copiilor cu │ - ││afecţiuni cronice │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elaborarea raportărilor curente │a) Primeşte raportările curente de la unităţile de învăţământ. ││pentru sistemul informaţional din │b) Realizează situaţii centralizate la nivelul judeţului privind ││sănătate │ starea de sănătate a copiilor şi tinerilor. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Eliberarea documentelor medicale │ - ││necesare │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de tratare a stării de sănătate individuale │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de scutiri medicale │ - │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de îngrijiri pentru │ - ││afecţiuni curente │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Educaţia pentru sănătate │Iniţiază, aprobă şi susţine, la nivel judeţean, în colaborare cu ││ │inspectoratele şcolare, campanii de educaţie pentru sănătate. │└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘VI. Atribuţiile directorului unităţii de învăţământ*Font 8*┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tipul de servicii │ Atribuţii specifice │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Identificarea şi managementul │a) Semnalează instituţiilor publice cu atribuţii de control ││riscurilor pentru sănătatea │ încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai ││colectivităţii │ stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri,││ │ substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la ││ │ comercializare în şcoli). ││ │b) Semnalează nevoile de amenajare şi dotare a cabinetelor medicale ││ │ administraţiei publice locale. ││ │c) Prioritizează problemele de sănătate ale colectivităţii, prin ││ │ realizarea de amenajări şi dotări la nivelul unităţii de ││ │ învăţământ. ││ │d) Dispune măsurile necesare pentru respectarea normelor de igienă ││ │ a procesului instructiv-educativ. ││ │e) Respectă prevederile în vigoare privind sănătatea şi securitatea ││ │ în muncă în ceea ce priveşte personalul din subordine. ││ │f) Solicită, în situaţii deosebite, examene medicale suplimentare, ││ │ cu avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gestionarea circuitelor │a) Sprijină personalul medical în evaluarea şi conformarea la ││funcţionale │ standarde a circuitelor funcţionale. ││ │b) Dispune măsuri şi identifică resurse pentru gestionarea corectă ││ │ a circuitelor funcţionale. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea respectării reglemen- │a) Aduce la cunoştinţa forurilor superioare - inspectoratul şcolar, ││tărilor de sănătate publică │ direcţia de sănătate publică, administraţia locală - abaterile de ││ │ la normele de igienă şi antiepidemice. ││ │b) Implementează recomandările şi planurile de conformare ale ││ │ direcţiei de sănătate publică. ││ │c) Dispune măsuri proprii şi numeşte responsabili pentru corectarea ││ │ abaterilor. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea condiţiilor şi │a) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a ││a modului de preparare şi servire │ neregulilor semnalate de medic. ││a hranei │b) Respectă recomandările medicului la achiziţionarea/solicitarea ││ │ achiziţionării de alimente către administraţia publică locală. ││ │c) Dispune măsurile necesare pentru implementarea în unitatea de ││ │ învăţământ a programelor guvernamentale de nutriţie de tipul ││ │ "Cornul şi laptele", "Fructe în şcoli", precum şi altor programe ││ │ naţionale. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii curente │a) Face solicitări către administraţia publică locală, în colaborare││ │ cu medicul, în vederea asigurării bunurilor materiale pentru ││ │ dotarea cabinetului medical în conformitate cu prevederile anexei ││ │ nr. 2 la prezenta metodologie. ││ │b) Sprijină acţiunile profilactice organizate şi desfăşurate de alte││ │ foruri medicale în şcoli. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Imunizări │a) Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor. ││ │b) Dispune măsurile propuse de medic pentru asigurarea lanţului de ││ │ frig în unitatea de învăţământ. ││ │c) Aduce la cunoştinţa autorităţilor publice locale resursele ││ │ necesare pentru efectuarea imunizărilor. ││ │d) Facilitează informarea cadrelor didactice şi a părinţilor, ││ │ realizată de către cadrele medicale, în legătură cu procesul de ││ │ imunizare. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Triaj epidemiologic │Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic ││ │şi dispune măsurile propuse de acesta. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Evaluarea stării de sănătate │Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a ││ │elevilor prin dispunerea măsurilor propuse de acesta. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Monitorizarea copiilor cu │ - ││afecţiuni cronice │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elaborarea raportărilor curente │ - ││pentru sistemul informaţional din │ ││sănătate │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Eliberarea documentelor medicale │ - ││necesare │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de tratare a stării de sănătate individuale │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de scutiri medicale │ - │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de îngrijiri pentru │ - ││afecţiuni curente │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Educaţia pentru sănătate │a) Aprobă diversele activităţi de educaţie pentru sănătate ││ │ desfăşurate în unitatea de învăţământ de către terţi, pe baza ││ │ recomandării medicului. ││ │b) Încurajează, susţine şi, după caz, participă la diversele ││ │ activităţi de educaţie pentru sănătate organizate de personalul ││ │ unităţii de învăţământ. ││ │c) Dispune măsuri pentru susţinerea/efectuarea activităţilor de ││ │ educaţie pentru sănătate şi educaţie sanitară de către personalul ││ │ angajat. ││ │d) Se îngrijeşte de asigurarea resurselor materiale necesare ││ │ activităţi de educaţie pentru sănătate. ││ │e) Poate să organizeze activităţi extracurriculare/cercuri de ││ │ prim ajutor. ││ │f) Organizează şi desfăşoară activităţi extracurriculare şi ││ │ extraşcolare, de sine stătătoare sau în parteneriat, pentru ││ │ formarea unui stil de viaţă sănătos. ││ │g) Include şi prezintă în oferta şcolii obiectul de studiu ││ │ opţional "Educaţie pentru sănătate". │└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘VII. Atribuţiile dirigintelui/profesorului pentru învăţământ primar şi preşcolar*Font 8*┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tipul de servicii │ Atribuţii specifice │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Identificarea şi managementul │Semnalează personalului medical şi managerului unităţii de ││riscurilor pentru sănătatea │învăţământ încălcările legislative vizând determinanţii ││colectivităţii │comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din ││ │tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi ││ │restricţionate la comercializare în şcoli). │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gestionarea circuitelor │Sprijină personalul medical în evaluarea şi conformarea, la ││funcţionale │standarde, a circuitelor funcţionale. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea respectării │a) Aduce la cunoştinţa medicului şi a directorului unităţii de ││reglementărilor de sănătate │ învăţământ abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice. ││publică │b) Implementează recomandările, planurile de conformare şi măsurile ││ │ dispuse de medic şi de directorul unităţii de învăţământ, la ││ │ indicaţia medicului şi a asistentului medical. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea condiţiilor şi a │Implementează în grupa/clasa de care răspunde programele ││modului de preparare şi servire a │guvernamentale de nutriţie de tipul "Cornul şi laptele", "Fructe în ││ │şcoli", hranei precum şi alte programe realizate la nivel naţional. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Imunizări │a) Îndeplineşte măsurile recomandate de medic pentru facilitarea ││ │ efectuării imunizărilor; ││ │b) Informează copiii despre importanţa şi beneficiile imunizării. ││ │c) Asigură interfaţa cu părinţii, astfel încât aceştia să faciliteze││ │ şi, respectiv, să accepte desfăşurarea imunizărilor, în interesul││ │ superior al copilului. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Triaj epidemiologic │Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic şi││ │îndeplineşte măsurile propuse de acesta. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Evaluarea stării de sănătate │Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a ││ │elevilor şi îndeplineşte măsurile propuse de acesta. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Monitorizarea copiilor cu │Aduce operativ la cunoştinţa personalului medical cazurile de copii ││afecţiuni cronice │cu boli cronice din grupă/clasă. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elaborarea raportărilor curente │ - ││pentru sistemul informaţional din │ ││sănătate │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Eliberarea documentelor medicale │Se îngrijeşte de existenţa documentelor medicale necesare (scutiri ││necesare │medicale, avize epidemiologice) la integrarea/reintegrarea copiilor ││ │în colectivităţi. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de tratare a stării de sănătate individuale │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de scutiri medicale │Urmăreşte viza medicului unităţii de învăţământ, acolo unde este ││ │cazul. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de îngrijiri pentru │a) Informează operativ personalul medical al unităţii de învăţământ ││afecţiuni curente │ în situaţii de necesitate de ajutor medical. ││ │b) Apelează Serviciul unic de urgenţă - 112 în situaţii de urgenţe ││ │ medicale. ││ │c) Informează operativ părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor în││ │ situaţii de necesitate de ajutor medical. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Educaţia pentru sănătate │a) Iniţiază şi desfăşoară cu clasa/grupa activităţi de educaţie ││ │ pentru sănătate în cel puţin următoarele domenii: ││ │ (i) nutriţie sănătoasă şi prevenirea obezităţii; ││ │ (îi) activitate fizică; ││ │ (iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri││ │ (inclusiv substanţe etnobotanice); ││ │ (iv) viaţa de familie, inclusiv BTS; ││ │ (v) prevenirea accidentelor rutiere; ││ │ (vi) pregătirea pentru acţiuni în caz de dezastre; ││ │ (vii) instruirea elevilor din cadrul cercurilor "Sanitarii ││ │ pricepuţi"; ││ │ (viii) orice alte teme privind stilul de viaţă sănătos. ││ │b) Iniţiază lecţiile de educaţie pentru sănătate preşcolarilor şi ││ │ elevilor. ││ │c) Organizează lectorate cu părinţii pe teme privind stilul de viaţă││ │ sănătos. ││ │d) Urmăreşte crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în ││ │ rândul preşcolarilor/elevilor. ││ │e) Supervizează deprinderile de educaţie pentru sănătate, în general││ │ şi pe cele de bază sanogene în rândul preşcolarilor/elevilor ││ │ (spălatul mâinilor etc.). ││ │f) Controlează prin sondaj igiena individuală şi aduce la cunoştinţa││ │ familiei/reprezentanţilor legali rezultatele. │└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘VIII. Atribuţii specifice personalului didactic*Font 8*┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tipul de servicii │ Atribuţii specifice │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Identificarea şi managementul │Semnalează personalului medical şi directorului unităţii de ││riscurilor pentru sănătatea │învăţământ încălcările legislative vizând determinanţii ││colectivităţii │comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din ││ │tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi ││ │restricţionate la comercializare în şcoli). │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gestionarea circuitelor │Sprijină personalul medical în evaluarea şi conformarea la ││funcţionale │standarde a circuitelor funcţionale. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea respectării │a) Aduce la cunoştinţa medicului şi a directorului unităţii de ││reglementărilor de sănătate │ învăţământ abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice. ││publică │b) Implementează recomandările, planurile de conformare şi măsurile ││ │ dispuse de medic şi de directorul unităţii de învăţământ, la ││ │ indicaţia medicului şi a asistentului medical. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea condiţiilor şi a │Sprijină implementarea în unitatea de învăţământ a programelor ││modului de preparare şi servire │guvernamentale de nutriţie de tipul "Cornul şi laptele", ││a hranei │"Fructe în şcoli" etc. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Imunizări │Îndeplineşte măsurile recomandate de medic pentru facilitarea ││ │efectuării imunizărilor. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Triaj epidemiologic │Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic şi││ │îndeplineşte măsurile propuse de acesta. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Evaluarea stării de sănătate │Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a ││ │elevilor şi îndeplineşte măsurile propuse de acesta. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Monitorizarea copiilor cu │Aduce operativ la cunoştinţa personalului medical cazurile de copii ││afecţiuni cronice │cu boli cronice din grupă/clasă. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elaborarea raportărilor curente │ - ││pentru sistemul informaţional din │ ││sănătate │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Eliberarea documentelor medicale │ - ││necesare │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de tratare a stării de sănătate individuale │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de scutiri medicale │ - │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de îngrijiri pentru │a) Informează operativ personalul medical al unităţii de învăţământ ││afecţiuni curente │ în situaţii de necesitate de ajutor medical. ││ │b) Apelează Serviciul unic de urgenţă - 112 - în situaţii de urgenţe││ │ medicale. ││ │c) Informează operativ dirigintele, directorul unităţii de ││ │ învăţământ şi, după caz, părinţii în situaţii de necesitate de ││ │ ajutor medical. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Educaţia pentru sănătate │a) Iniţiază, desfăşoară şi participă la activităţile de educaţie ││ │ pentru sănătate în cel puţin următoarele domenii: ││ │ (i) nutriţie sănătoasă şi prevenirea obezităţii; ││ │ (îi) activitate fizică; ││ │ (iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri ││ │ (inclusiv substanţe etnobotanice); ││ │ (iv) viaţa de familie, inclusiv BTS; ││ │ (v) prevenirea accidentelor rutiere; ││ │ (vi) pregătirea pentru acţiune în caz dezastre; ││ │ (vii) instruirea grupelor "Sanitarii pricepuţi"; ││ │ (viii) orice alte teme privind stilul de viaţă sănătos. ││ │b) Participă, în funcţie de specialitate şi de solicitări, la ││ │ lectorate cu părinţii pe teme privind stilul de viaţă sănătos. ││ │c) Urmăreşte crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în ││ │ rândul preşcolarilor/elevilor. ││ │d) Supervizează deprinderile de educaţie pentru sănătate de bază ││ │ sanogene în rândul preşcolarilor/elevilor (spălatul mâinilor ││ │ etc.). │└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘IX. Atribuţii specifice personalului didactic auxiliar*Font 8*┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tipul de servicii │ Atribuţii specifice │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Identificarea şi managementul │Semnalează personalului medical, directorului unităţii de ││riscurilor pentru sănătatea │învăţământ sau cadrelor didactice, după caz, încălcările legislative││colectivităţii │vizând determinanţii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea││ │de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, ││ │alimente şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli). │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gestionarea circuitelor │La solicitarea conducerii unităţii de învăţământ, sprijină ││funcţionale │personalul medical în evaluarea şi conformarea la standarde a ││ │circuitelor funcţionale. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea respectării │ - ││reglementărilor de sănătate │ ││publică │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea condiţiilor şi a │La solicitarea conducerii unităţii de învăţământ, sprijină ││modului de preparare şi servire a │implementarea în unitatea de învăţământ a programelor guvernamentale││hranei │de nutriţie de tipul "Cornul şi laptele", "Fructe în şcoli", precum ││ │şi a altor programe naţionale etc. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Imunizări │La solicitarea conducerii unităţii de învăţământ, îndeplineşte ││ │măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării ││ │imunizărilor. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Triaj epidemiologic │Sprijină, la solicitare, personalul medical sau personalul didactic ││ │în efectuarea triajului epidemiologic. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Evaluarea stării de sănătate │ - │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Monitorizarea copiilor cu │ - ││afecţiuni cronice │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elaborarea raportărilor curente │ - ││pentru sistemul informaţional din │ ││sănătate │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Eliberarea documentelor medicale │ - ││necesare │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de tratare a stării de sănătate individuale │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de scutiri medicale │ - │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de îngrijiri pentru │ - ││afecţiuni curente │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Educaţia pentru sănătate │La solicitare, sprijină şi participă la activităţile de educaţie ││ │pentru sănătate desfăşurate în unitatea de învăţământ. │└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘X. Atribuţii specifice personalului nedidactic*Font 8*┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tipul de servicii │ Atribuţii specifice │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Identificarea şi managementul │Semnalează personalului medical, directorului unităţii de învăţământ││riscurilor pentru sănătatea │sau cadrelor didactice, după caz, încălcările legislative vizând ││colectivităţii │determinanţii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de ││ │produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente││ │şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli). │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gestionarea circuitelor │a) Îndeplineşte atribuţiile funcţionale în conformitate cu normele ││funcţionale │ legale în vigoare. ││ │b) La solicitarea conducerii unităţii de învăţământ, sprijină ││ │ personalului medical în evaluarea şi conformarea la standarde a ││ │ circuitelor funcţionale. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea respectării │ - ││reglementărilor de sănătate │ ││publică │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea condiţiilor şi a │Contribuie la implementarea în unitatea de învăţământ, în funcţie ││modului de preparare şi servire │de responsabilităţile delegate a programelor guvernamentale de ││a hranei │nutriţie de tipul "Cornul şi laptele", "Fructe în şcoli", precum şi ││ │a altor programe naţionale. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Imunizări │Îndeplineşte activităţile recomandate de medic şi, la solicitarea ││ │conducerii unităţii de învăţământ, pentru facilitarea efectuării ││ │imunizărilor. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Triaj epidemiologic │La solicitarea conducerii unităţii de învăţământ, sprijină ││ │personalul medical sau personalul didactic în efectuarea triajului ││ │epidemiologic. │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Evaluarea stării de sănătate │ - │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Monitorizarea copiilor cu │ - ││afecţiuni cronice │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elaborarea raportărilor curente │ - ││pentru sistemul informaţional din │ ││sănătate │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Eliberarea documentelor medicale │ - ││necesare │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de tratare a stării de sănătate individuale │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de scutiri medicale │ - │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de îngrijiri pentru │ - ││afecţiuni curente │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Educaţia pentru sănătate │La solicitare, sprijină şi participă la activităţile de educaţie ││ │pentru sănătate desfăşurate în unitatea de învăţământ. │└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘XI. Atribuţiile inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti*Font 8*┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tipul de servicii │ Atribuţii specifice │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Identificarea şi managementul │a) Semnalează instituţiilor publice cu atribuţii de control ││riscurilor pentru sănătatea │ încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai ││colectivităţii │ stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, ││ │ droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi ││ │ restricţionate la comercializare în şcoli). ││ │b) Semnalează nevoile de amenajare şi dotare administraţiei publice ││ │ locale. ││ │c) Acordă atenţie cu prioritate problemelor de sănătate a ││ │ colectivităţilor în realizarea de amenajări şi dotări la nivelul ││ │ unităţilor de învăţământ. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gestionarea circuitelor │Sprijină directorul unităţii de învăţământ în respectarea ││funcţionale │standardelor circuitelor funcţionale. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea respectării │ - ││reglementărilor de sănătate │ ││publică │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea condiţiilor şi a │ - ││modului de preparare şi servire │ ││a hranei │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Imunizări │Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor, la ││ │solicitarea direcţiilor de sănătate publică sau a unităţilor de ││ │învăţământ. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Triaj epidemiologic │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Evaluarea stării de sănătate │ - │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Monitorizarea copiilor cu │ - ││afecţiuni cronice │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elaborarea raportărilor curente │ - ││pentru sistemul informaţional din │ ││sănătate │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Eliberarea documentelor medicale │ ││necesare │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de tratare a stării de sănătate individuale │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de scutiri medicale │ - │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de îngrijiri pentru │ - ││afecţiuni curente │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Educaţia pentru sănătate │a) Organizează, la nivel judeţean/de sector, campanii şi activităţi ││ │ extracurriculare şi extraşcolare pentru promovarea stilului de ││ │ viaţă sănătos. ││ │b) Încurajează oferta şcolară pentru promovarea educaţiei pentru ││ │ sănătate. ││ │c) Realizează parteneriate, la nivel judeţean, cu instituţii ││ │ guvernamentale şi nonguvernamentale specializate în educaţia ││ │ pentru sănătate. ││ │d) Organizează cu cadrele didactice seminare de diseminare a bunelor││ │ practici privind rezultatele şi activităţile realizate în ││ │ domeniul educaţiei pentru sănătate în unităţile de învăţământ. │└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘XII. Atribuţiile administraţiei publice locale cu competenţe partajate*Font 8*┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tipul de servicii │ Atribuţii specifice │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Identificarea şi managementul │a) Semnalează instituţiilor publice cu atribuţii de control ││riscurilor pentru sănătatea │ încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai ││colectivităţii │ stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, ││ │ droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţio- ││ │ nate la comercializare în şcoli). ││ │b) Asigură resursele financiare adecvate pentru acoperirea nevoilor ││ │ de medicamente, materiale stomatologice, materiale sanitare, ││ │ obiecte de inventar (instrumentar, aparatură medicală, mobilier ││ │ medical etc.), mijloace fixe, birotică, truse medicale de prim ││ │ ajutor, contract de service pentru aparatura medicală şi contract││ │ pentru gestionarea deşeurilor biologic periculoase, conform ││ │ Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind ││ │ asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu ││ │ modificările ulterioare, Ordinului ministrului sănătăţii ││ │ nr. 1.030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru ││ │ asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal ││ │ aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi ││ │ a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru ││ │ baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară ││ │ din unităţile de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în ││ │ vigoare. ││ │c) Asigurarea personalului medical necesar (prin contractare în ││ │ condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008│ │ privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe ││ │ exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile ││ │ administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, ││ │ cu modificările ulterioare) în unităţile de învăţământ, în ││ │ funcţie de numărul de preşcolari/elevi. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gestionarea circuitelor │Sprijină unităţile de învăţământ în evaluarea şi conformarea ││funcţionale │la standarde a circuitelor funcţionale. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea respectării │Răspunde la solicitările direcţiei de sănătate publică judeţene/ ││reglementărilor de sănătate │a municipiului Bucureşti privind respectarea reglementărilor de ││publică │sănătate publică în unităţile de învăţământ. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Verificarea condiţiilor şi a │ - ││modului de preparare şi servire │ ││a hranei │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Imunizări │Sprijină efectuarea imunizărilor. │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Triaj epidemiologic │ - │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Evaluarea stării de sănătate │ - │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Monitorizarea copiilor cu │ - ││afecţiuni cronice │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elaborarea raportărilor curente │ - ││pentru sistemul informaţional din │ ││sănătate │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Eliberarea documentelor medicale │ - ││necesare │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de tratare a stării de sănătate individuale │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de scutiri medicale │ - │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acordarea de îngrijiri pentru │ - ││afecţiuni curente │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos │├──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Educaţia pentru sănătate │Susţine, încurajează şi promovează în unităţile de învăţământ ││ │organizarea şi desfăşurarea activităţilor curriculare, extracurricu-││ │lare şi extraşcolare de educaţie pentru sănătate şi de formare a ││ │stilului de viaţă sănătos. │└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2 la metodologieBaremul de dotare a cabinetelor medicale şi de medicină dentarădin unităţile de învăţământ şcolar şi preşcolar de statşi particulare autorizate/acreditateI. Barem pentru dotarea unui cabinet medical din grădiniţe┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea U.M. ││crt.│ (bucăţi/cantitate) │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A. Instrumentar medical │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Tensiometru 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Stetoscop 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Casoletă (20 cm) 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Pensă de prins limba 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Abeslanguri (apăsătoare de limbă) - de unică folosinţă 1 cutie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Ciocan pentru reflexe 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Cântar pentru persoane 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Antropometru (pentru măsurarea staturii) 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Panglică metrică 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Cutie metalică pentru instrumente (20 cm) 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Tăviţă renală 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Foarfecă dreaptă 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Termometru maximal 2 la 20 de copii │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Seringă de unică folosinţă (5 ml) 2 la 20 de copii │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Seringă de unică folosinţă (10 ml) 1 la 20 de copii │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Atele (de dimensiuni diverse) 3 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Optotip pentru preşcolari 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18.│Lighean 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19.│Garou 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.│Măsuţă pentru instrumentar 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21.│Canapea pentru consultaţii 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22.│Dulap cu uşi din sticlă (pentru medicamente şi instrumente) 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23.│Eprubete 5 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24.│Oglindă frontală 1 │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B. Materiale sanitare │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Alcool sanitar 500 ml lunar │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Cloramină (tablete) 20 de tablete │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Feşi 5/8 1 buc. la 20 de copii │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Vată 250 g la 20 de copii │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Pansamente sterile 10 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Leucoplast (2 cm şi 5 cm) 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Bicarbonat de Na 100 g │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Betadină 100 ml │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Albastru de metil 100 g │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Rivanol 1% 0,500 l │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Mănuşi chirurgicale 1 cutie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Cearşaf de pat de unică folosinţă 1 rolă │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Prosop de unică folosinţă 3 role/lună │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Halat alb 2/persoană │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Apă oxigenată 0,500 l/lună │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Pansamente Urgo 5 buc. la 10 copii │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Faşă elastică 1 buc. la 50 de copii │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18.│Măşti de protecţie sanitară 100 buc./cabinet │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19.│Muşama │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.│Saci negri pentru deşeuri menajere 30 buc./lună │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21.│Saci galbeni pentru deşeuri contaminate 30 buc./lună │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22.│Pahar de unică folosinţă 5 buc. la 20 de copii │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ C. Medicamente (cantităţi variabile în funcţie de numărul de copii şi de ││ tipul grădiniţei: cu program prelungit, de zi sau săptămânal) │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Methylprednisolonum 250 mg/4 ml - 5 flacoane sau Dexamethasonum ││ │8 mg/2 ml - 3 fiole │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Salbutamolum spray - 2 flacoane │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Diazepamum soluţie injectabilă 10 mg/2 ml - 5 fiole (numai în trusa de ││ │prim ajutor) şi Diazepamum soluţie rectală 5 mg/2,5 ml - 3 pungi │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Paracetamolum sirop 120 mg/5 ml - 1 flacon şi Paracetamolum supozitoare ││ │125 mg şi/sau 250 mg - 1 cutie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Furazolidonum 100 mg/comprimate - 10 comprimate │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Metoclopramidum soluţie injectabilă 5 mg/ml - 3 fiole şi Metoclopramidum ││ │picături orale - soluţie 7 mg/ml/flacon - 1 flacon │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Calcii gluconas soluţie injectabilă 10% - 3 fiole │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Gentamicinum picături oftalmice soluţie 0,03% - 1 flacon sau Naphazolinum││ │picături oftalmice soluţie 0,03% - 1 flacon │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Promethazinum sirop 5 mg/5 ml - 1 flacon sau Loratadinum sirop 1 mg/ml - ││ │1 flacon │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Epinephrinum soluţie injectabilă 1 mg/ml - 3 fiole │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Glucosum 33% soluţie injectabilă 3,3 g/10 ml - 3 fiole │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Apă distilată - 3 fiole │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Clorură de sodiu 9 mg/l - 5 fiole │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Unguent cu antibiotic │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Clorhidrat de oxitetraciclină şi hidrocortizon, spray cutanat, suspensie ││ │- 1 flacon │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Oxymetazolinum picături nazale - soluţie - 1 flacon │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Heparinoidum unguent sau similar medicaţie antivaricoasă heparină sau ││ │heparinoizi pentru utilizare locală - 2 tuburi │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18.│Oxeladinum sirop - 1 flacon │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19.│Diosmectita 3 g/plic - 10 plicuri │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.│Metamizolum 300 mg supozitoare -1 cutie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21.│Hexetidinum 2 mg/ml spray bucofaringian, soluţie - 2 flacoane │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22.│Ambazonum comprimate de supt sau similar Combinaţii - 1 cutie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23.│Diclofenacum gel - 2 tuburi │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ D. Mobilier pus la dispoziţie de grădiniţă │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Birou 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Dulap fişier 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Dulap vestiar 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Scaune 4 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Coş cu pubelă 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Cuier 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Pătură │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Calculator cu imprimantă │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Substanţe pentru întreţinerea igienei zilnice în cabinet (detergenţi ││ │pentru paviment, chiuvetă, geamuri şi mobilier) │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Dozator de apă cu bidoane rezervă │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ E. Evidenţe primare │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Adeverinţă medicală model M.S. cod 18.1.1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Aviz epidemiologic/dovadă de vaccinare/revaccinare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Bilet de trimitere │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Fişă de raportare lunară │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalenţă) şi al ││ │consultaţiilor │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Condică de prescripţii pentru aparat │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Registru de tratamente medicale │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Registru de consultaţii │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Registru de evidenţă specială a bolnavilor │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Registru de evidenţă a activităţii de educaţie pentru sănătate │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Registru de evidenţă a bolilor transmisibile │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Fişă de supraveghere a focarelor de boli transmisibile │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Reţetă medicală │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Tabel de catagrafie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Bilet de internare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Fişă medicală pentru copii │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Fişă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în ││ │familie/colectivitate │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18.│Ştampilă cabinet medical │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ F. Consumabile de birou şi de calculator │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Coli de scris │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Coli fotocopiere │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Agrafe │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Capsator │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Pix │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Creion │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Gumă │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Caiete │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Tuş │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Pastă corectoare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Ace cu gămălie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Lipici │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Dosare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Folii protectoare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Agendă medicală │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Biblioraft │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Toner │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘II. Barem pentru dotarea unui cabinet medical şcolar┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea U.M. ││crt.│ (bucăţi/cantitate) │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A. Instrumentar medical │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Tensiometru 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Stetoscop 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Casoletă (20 cm) 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Pensă de prins limba 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Abeslanguri (apăsătoare de limbă) 10 (la 500 de elevi) de unică folosinţă│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Ciocan pentru reflexe 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Cântar pentru persoane 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Antropometru (pentru măsurarea staturii) 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Panglică metrică 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Cutie metalică pentru instrumente (20 cm) 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Tăviţă renală 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Foarfecă dreaptă 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Termometru maximal 5 (la 500 de elevi) │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Seringă de unică folosinţă (5 ml) 5 (la 500 de elevi) │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Seringă de unică folosinţă (10 ml) 5 (la 500 de elevi) │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Atele (de dimensiuni diverse) 3 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Optotip pentru şcolari 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18.│Pahar de unică folosinţă 5 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19.│Lighean 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.│Garou 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21.│Măsuţă pentru instrumentar 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22.│Canapea pentru consultaţii 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23.│Dulap cu uşi din sticlă (pentru medicamente şi instrumente) 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24.│Eprubete 5 │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B. Materiale sanitare │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Alcool sanitar 500 ml lunar │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Cloramină (tablete) 20 de tablete │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Feşe 5/8 5 la 500 de elevi │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Feşe 8/10 5 la 500 de elevi │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Vată 500 g la 500 de elevi │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Pansamente sterile 20 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Leucoplast (2 cm şi 5 cm) 3 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Bicarbonat de Na 100 g │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Betadină 100 ml │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Albastru de metil 100 g │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Rivanol 1% 0,500 l │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Mănuşi chirurgicale de protecţie 1 cutie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Cearşaf de pat de unică folosinţă 1 rolă │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Prosop de hârtie 3/lună │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Halat alb 2/persoană │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Apă oxigenată │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Pansamente Urgo │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18.│Faşă elastică │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19.│Măşti de protecţie sanitară │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.│Muşama │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21.│Saci negri pentru deşeuri menajere 30 buc./lună │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22.│Saci galbeni pentru deşeuri contaminate 30 buc./lună │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23.│Geantă frigorifică (având mărimea în funcţie de numărul elevilor din ││ │şcoală) │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24.│Baterii pentru gheaţă geantă frigorifică │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ C. Medicamente (cantităţi variabile în funcţie de numărul de elevi şi dacă ││ există sau nu internat) │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Dexamethasonum 8 mg/2 ml - 3 fiole │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Salbutamolum spray - 2 flacoane │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Diazepamum soluţie injectabilă 10 mg/2 ml - 3 fiole (numai în trusa de ││ │prim ajutor) şi Diazepamum soluţie rectală 5 mg/2,5 ml - 3 pungi │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Paracetamolum comprimate - 2 cutii │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Metoclopramidum soluţie injectabilă 5 mg/ml - 3 fiole şi Metoclopramidum ││ │comprimate - 10 comprimate │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Calcii gluconas soluţie injectabilă 10% - 3 fiole │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Naphazolinum picături oftalmice - soluţie 2 flacoane │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Promethazinum sirop - 2 flacoane │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Vaccin tetanic adsorbit - 5 fiole │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Epinephrinum soluţie injectabilă 1mg/ml - 5 fiole │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Glucosum 33% soluţie injectabilă 3,3 g/10 ml - 5 fiole │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Apă distilată - 5 fiole │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Clorură de sodiu 9 mg/l-5 fiole │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Chlorphenaminum comprimate - 1 cutie sau Loratadinum sirop 1 mg/ml - 1 ││ │flacon şi Loratadinum comprimate - 1 cutie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Butylscopolammonii bromidum, comprimate - 10 comprimate │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Unguent cu antibiotic - 1 tub │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Clorhidrat de oxitetraciclină şi hidrocortizon, spray cutanat, suspensie ││ │- 1 flacon │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18.│Oxymetazolinum picături nazale - soluţie - 2 flacoane │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19.│Acidum acetiylsalicylicum 500 mg, comprimate -10 comprimate │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.│Heparinoidum unguent 1 tub sau similar medicaţie antivaricoasă heparina ││ │sau heparinoizi pentru utilizare locală - 1 tub │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21.│Combinaţii (sulfat de atropină, ergoton, clorhidrat de propranolol, ││ │amobarbital sodic) comprimate filmate - 10 comprimate filmate │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22.│Trimebutinum comprimate filmate - 10 comprimate filmate │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23.│Gluconolactat de calciu şi magneziu - 5 fiole; │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24.│Combinaţii (carbonat de calciu, carbonat de magneziu şi trisilicat de ││ │magneziu) comprimat masticabil - 10 comprimate masticabile │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25.│Oxeladinum sirop - 1 flacon │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 26.│Diosmectita 3 g/plic - 10 plicuri │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 27.│Hexetidinum 2 mg/ml spray bucofaringian, soluţie - 2 flacoane │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 28.│Ambazonum comprimate de supt sau similar Combinaţii - 1 cutie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 29.│Diclofenacum gel - 1 tub │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 30.│Phenylbutazonum crema - 1 tub │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 31.│Drotaverinum comprimate - 10 comprimate │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 32.│Bromhexinum comprimate sau Acetylcysteinum comprimate - 10 comprimate │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 33.│Nifedipinum drajeuri - 5 drajeuri │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ D. Aparate şi instrumente facultative │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Dinamometru pentru adulţi şi copii (pentru forţa musculară) 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Spirometru (pentru capacitatea vitală pulmonară) 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Cutimetru (pentru pliul cutanat) 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Tabele pseudoizocromatice (pentru depistarea discromatopsiilor) 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Audiometru portabil 1 │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ E. Mobilier asigurat de unitatea de învăţământ │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Birou 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Dulap fişier 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Dulap vestiar 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Scaune 4 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Coş cu pubelă 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Frigider (pentru conservarea vaccinurilor) 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Cuier 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Pătură 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Calculator cu imprimantă │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Dozator de apă cu bidoane rezervă │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Substanţe pentru întreţinerea igienei zilnice în cabinet (detergent ││ │pentru paviment, chiuvetă, geamuri şi mobilier) │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ F. Evidenţe primare │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Adeverinţă medicală model M.S. cod 18.1.1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Aviz epidemiologic/dovadă de vaccinare/revaccinare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Bilet de trimitere simplu │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Fişă de raportare lunară │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalenţa) şi al ││ │consultaţiilor │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Condică de prescripţii pentru aparat │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Registru de tratamente medicale │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Registru de consultaţii │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Registru de evidenţă specială a bolnavilor │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Registru de evidenţă a activităţii de educaţie pentru sănătate │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Reţetă medicală simplă │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Tabel de catagrafie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Fişă medicală pentru copii │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Fişă medicală pentru adulţi │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Fişă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în ││ │familie/colectivitate │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Fişă de plan pentru vaccinări │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Înştiinţare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18.│Registru de vaccinări │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19.│Dare de seamă privind activitatea dispensarului medical şcolar │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.│Ştampilă cabinet medical │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ G. Consumabile de birou şi de calculator │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Coli de scris │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Coli fotocopiere │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Agrafe, ace cu gămălie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Capsator │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Pix, creioane, gumă │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Caiete │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Tuş │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Pastă corectoare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Lipici │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Dosare, folii protectoare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Agendă medicală │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Biblioraft │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Toner │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘III. Barem minim pentru dotarea unui cabinet de medicină dentară şcolară┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. Instrumentar medical - fonduri de la Ministerul Sănătăţii │├───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 1.│Seringă Uniject │2 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Ace atraumatice de unică folosinţă pentru seringa Uniject│100 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Seringi de unică folosinţă (5 ml) │100/500 de elevi│├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Mânere de bisturiu │3 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│Lame sterile pentru bisturiu drept şi curb │100 │├───┴─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ sau │├───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 6.│Bisturiu de unică folosinţă │50 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 7.│Cleşti pentru extracţie maxilar superior │9 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 8.│Cleşti pentru extracţie maxilar inferior │9 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 9.│Cleşte crampon │1 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│10.│Elevatoare drepte │4 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│11.│Elevatoare curbe │6 (3 perechi) │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│12.│Mânere pentru oglindă dentară │25 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│13.│Oglinzi dentare │25 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│14.│Pense dentare │25 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│15.│Sonde dentare │25 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│16.│Spatule dentare │25 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│17.│Canule pentru aspirarea salivei (unică folosinţă) │100 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│18.│Pense instrumentar │2 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│19.│Tăviţe renale mici │2 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│20.│Tăviţe renale mari │2 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│21.│Casolete (14 cm şi/sau 19 cm) │2 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│22.│Cutii instrumentar │4 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│23.│Truse pentru detartraj │3 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│24.│Perii pentru periaj dentar profesional │50 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│25.│Pensă Pean │2 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│26.│Truse de consultaţie de unică folosinţă pentru pacienţii │ ││ │cu antecedente de hepatită acută B şi C │10 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│27.│Recipiente pentru dezinfectarea instrumentarului folosit │ ││ │în cabinetul de medicină dentară │3 (un set) │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│28.│Excavatoare duble │15 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│29.│Fuloare dentare │15 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│30.│Chiurete alveolare │4 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│31.│Foarfecă chirurgicală │2 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│32.│Linguri standard pentru amprentă │10 (5 perechi) │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│33.│Matrice circulară │1 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│34.│Portmatrice │1 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│35.│Cuţit pentru ceară │1 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│36.│Spatulă de malaxat materiale pentru amprentare │1 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│37.│Bol de cauciuc │1 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│38.│Lampă de spirt │1 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│39.│Freze diamantate sau din oţel pentru piesă dreaptă │5 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│40.│Freze diamantate sau din oţel pentru piesă unghi │20 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│41.│Freze din oţel pentru turbină │20 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│42.│Freze diamantate pentru turbină │10 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│43.│Freze Beutelrock │5 (o cutie) │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│44.│Ace de tratament endodontic (Reamers, Hedstrom, │1 cutie din ││ │Lentullo, Miller, Tirre-nerves, Kerr) │fiecare tip │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│45.│Freze pentru lustruit │5 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│46.│Matrice metalică │5 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│47.│Matrice din celuloid │1 cutie │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│48.│Ace chirurgicale │5 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│49.│Instrumentar şi materiale pentru finisarea obturaţiilor │ ││ │coronare │ │├───┴─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│B. Aparatură medicală - fonduri de la autoritatea publică locală │├───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 1.│Unit dentar │1 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Fotoliu dentar │1 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Compresor │1 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Sterilizator cu aburi sau etuvă pupinel │1 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│Lampă pentru fotopolimerizare + accesorii │1 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 6.│Aparat de detartraj cu ultrasunete + accesorii │1 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 7.│Amalgamator │1 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 8.│Aparat de profilaxie cu bicarbonat de Na │1 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 9.│Piese de schimb şi materiale de întreţinere pentru │ ││ │echipamente şi aparatură stomatologică │ │├───┴─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ C. Materiale stomatologice - fonduri de la autoritatea publică locală │├───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 1.│Dentocalmin │2 flacoane │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Eugenol │2 flacoane │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Oxid de zinc │125 g │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Iodoform │1 cutie │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│Pastă pe bază de hidroxid de calciu │2 tuburi/seringi│├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 6.│Material de obturaţie provizorie │3 flacoane │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 7.│Ciment fosfat de zinc │1 cutie │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 8.│Pastă devitalizantă │1 flacon │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 9.│Pastă mumifiantă │1 flacon │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│10.│Clorură de zinc │1 flacon │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│11.│Soluţii pentru antiseptizarea canalelor radiculare │4 flacoane │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│12.│Capsule Ag + Hg │1 cutie │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│13.│Ciment tip ionimer de sticlă │1 cutie │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│14.│Materiale compozite pentru obturaţii definitive coronare │ ││ │+ accesoriile necesare (demineralizant, liant) │2 cutii │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│15.│Materiale pentru obturaţii definitive radiculare │1 cutie │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│16.│Materiale de profilaxie dentară │1 cutie │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│17.│Materiale de amprentare a arcadelor alveolodentare (de │ ││ │tip alginat şi de tip siliconic în două consistenţe) │2 cutii │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│18.│Gelaspon │1 cutie │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│19.│Antibiotic pentru alveolite postextracţionale │1 flacon │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│20.│Pastă pentru periaj profesional │1 flacon │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│21.│Conuri din gutapercă │1 cutie │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│22.│Conuri din hârtie │1 cutie │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│23.│Anestezic în carpule pentru seringă Uniject │100 buc. │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│24.│Lidocaină spray │2 flacoane │├───┴─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ D. Materiale sanitare │├───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 1.│Mănuşi de consultaţie │100 (50 de ││ │ │perechi) │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Măşti de protecţie │50 │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Rulouri de vată │1 pungă │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Feşi tifon 10/10 │30 buc. │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│Comprese sterile │30 de pachete │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 6.│Alcool sanitar/alb │1 litru │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 7.│Vată │1.000 g │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 8.│Produse pentru dezinfecţia instrumentarului stomatologic │2 litri │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 9.│Produse pentru dezinfecţia mâinilor │1 litru │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│10.│Dezinfectant pentru turbină şi piese de mână │1 flacon │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│11.│Lubrifiant pentru turbină şi piese de mână │1 flacon │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│12.│Hârtie prosop │4 role │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│13.│Halat de protecţie │2 buc./persoană │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│14.│Pahare de unică folosinţă │100 buc. │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│15.│Câmpuri de hârtie pentru truse individuale │3 pachete │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│16.│Bavete de unică folosinţă │1 pachet │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│17.│Lanţ pentru bavete de unică folosinţă │1 buc. │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│18.│Bandă pentru testarea fizico-chimică la căldură uscată │1 rolă │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│19.│Perhidrol │250 ml │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│20.│Produse pentru dezinfectarea suprafeţelor de lucru │2 litri │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│21.│Produse pentru dezinfectarea suprafeţelor mari │1 litru │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│22.│Soluţie pentru sterilizare la rece │1 litru │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│23.│Saci galbeni pentru deşeuri cu risc infectocontagios │3 role │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│24.│Saci negri pentru deşeuri menajere │3 role │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│25.│Cutii de carton pentru deşeuri cu risc infectocontagios │4 buc. │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│26.│Cutii din PVC pentru deşeuri tăietoare înţepătoare cu │ ││ │risc infectocontagios │4 buc. │└───┴─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘IV. Medicamente obligatorii conform Deciziei Colegiului Medicilor nr. 10/2007 privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară*Font 8*┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────┐│Nr. │ DCI │ Forma farmaceutică │ Cantitate ││crt.│ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 1.│Nitroglicerină (Nitroglicerina) │capsule 0,5 mg sau 0,65 mg │1 flacon (40 de ││ │sau │sau │capsule) ││ │Nitroglicerină (Maycor nitro spray, Nitromint) │aerosol 0,4 mg/doză │1 flacon (10 g) │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 2.│Nifedipină (Adalat, Corinfar, Nifedipin, Nifadil) │tablete sau capsule 10 mg │10 buc. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 3.│Acid acetilsalicilic (Aspirină) │capsule 500 mg │10 buc. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 4.│Furosemid (Furorese, Lasix) │fiole 20 mg/2 ml │10 buc. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 5.│Adrenalină │fiole 1 mg/1 ml │5 buc. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 6.│Efedrină │fiole 10 mg/1 ml │5 buc. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 7.│Atropină │fiole 10 mg/1 ml │5 buc. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 8.│Hidrocortizon Hemisuccinat (Flebocortid, │flacoane 100 mg, │2 g (20 x 100 mg ││ │Hidrocortizone) │fiole 25 mg │sau 80 x 25mg) │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 9.│Clemastinum (Tavegyl) sau │fiole 2 mg/1 ml │10 buc. ││ │Prometazină (Romergan) │fiole 50 mg/2 ml │10 buc. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 10.│Cimetidină (Histodil) sau │fiole 200 mg/2 ml │5 buc. ││ │Ranitidină (Zantac) │fiole 50 mg/2 ml │5 buc. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 11.│Aminofilină (Miofilin) │fiole 240 mg/10 ml │2 buc. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 12.│Clorură de sodiu 9 la mie │fiole 10 ml │5 buc. ││ │Clorură de sodiu 9 la mei │pungi 500 ml │2 buc. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 13.│Glucoză 10% │pungi 500 ml │1 buc. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 14.│Calciu gluconic │fiole 500 mg/5 ml │3 buc. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 15.│Ketorolac (Ketorol, Ketrodol, Toradol) sau │fiole 30 mg/1 ml │5 buc. ││ │Metamizol (Algocalmin, Analgin, Novalgin) │fiole 500mg/2 ml │10 buc. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 16.│Drotavertin (NO-SPA) │ │10 buc. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 17.│Amoxicilină (Ospamox, Duomox, E-Mox, Ephamox, │ │ ││ │Moxilen) │capsule 500 mg │5 buc. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│ 18.│Clindamicină (Dalacin C, Clindamicin, Klindan, │ │ ││ │Lanacine) │capsule 150 mg sau 300 mg │4 buc. │└────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────┘  +  Anexa 3 la metodologieDocumentele medicale necesare laînscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ1. Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ sunt: a) adeverinţă medicală (formular tip M.S. cod 18.1.1); b) aviz epidemiologic.2. Adeverinţa medicală se eliberează în următoarele circumstanţe: a) La înscrierea în clasa I - se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivităţii de la care provine copilul. b) La terminarea unui ciclu de învăţământ preuniversitar - se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea. c) La transferul elevului într-o altă unitate şcolară - se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învăţământ de la care se transferă.3. Avizul epidemiologic se eliberează în următoarele circumstanţe: a) după o perioadă de absenţă din colectivitate de cel puţin 3 zile consecutive; b) la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.Îndrumări metodologice pentru eliberarea adeverinţei medicale a) La înscrierea în clasa I:(i) Această adeverinţă este completată pe baza examinării medicale periodice de bilanţ a stării de sănătate, efectuată la vârsta de 6-7 ani, cu obligaţia consemnării de către medic a concluziei "Apt pentru învăţământul obişnuit".(îi) Pentru copiii care se înscriu în unităţi de învăţământ cu cabinet medical şcolar propriu medicul colectivităţii de preşcolari sau, după caz, medicul de familie va întocmi o epicriză cuprinzând: antecedentele fiziologice, principalele antecedente patologice (inclusiv infectocontagioase), precum şi imunizările efectuate.(iii) Copiii care au frecventat o grădiniţă cu cabinet medical propriu şi se înscriu într-o unitate de învăţământ cu cabinet medical şcolar vor depune la înscriere şi fişa medicală de la grădiniţă. b) La terminarea unui ciclu de învăţământ preuniversitar:(i) În unităţile şcolare cu cabinet medical propriu, la înscrierea în liceu, în şcoala profesională, elevii care au avut fişe medicale la cabinetul medical al şcolii absolvite le vor depune şi pe acestea o dată cu adeverinţa medicală menţionată anterior, iar elevii care provin din unităţi şcolare în care nu au avut fişă medicală vor prezenta odată cu adeverinţa medicală o dovadă completată de medicul de familie care a avut în supraveghere unitatea şcolară absolvită de elevi, care să cuprindă toate imunizările efectuate.(îi) Medicul care completează adeverinţa medicală pentru înscrierea în/sau terminarea unui ciclu de învăţământ are obligaţia să consemneze, sub responsabilitate medico-juridică, eventualele tulburări în starea de sănătate a elevului.(iii) Adeverinţa medicală pentru înscrierea, respectiv terminarea unui ciclu de învăţământ se va elibera ţinându-se seama de eventualele tulburări în starea de sănătate apărute după data efectuării examinărilor medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate. c) La transfer(i) Adeverinţa se însoţeşte, după caz, de fişa medicală şcolară de la cabinetul medical al unităţii de la care se transferă.(îi) Elevii care nu au fişe medicale vor prezenta o adeverinţă medicală de acelaşi tip, eliberată de medicul unităţii şcolare de la care provin, precum şi o dovadă cu imunizările profilactice efectuate.  +  Anexa 4 la metodologieNormarea personalului medical din unităţile de învăţământNormarea personalului medical din unităţile de învăţământ se realizează după cum urmează:- un post de medic la 1.000-1.500 de preşcolari/elevi;- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent medical medicină generală la 800 de elevi sau preşcolari;- un post de medic dentist la 1.500 de elevi;- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent medical medicină generală sau în specialitate echivalentă la 1.000-1.500 de elevi.---------