ORDONANŢĂ nr. 18 din 29 august 2009 (*actualizată*)privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului(actualizată până la data de 28 martie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 2 din 26 ianuarie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 27 martie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1, pct. V.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Rezidenţiatul  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală. (2) Specialităţile şi durata pregătirii prin rezidenţiat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 2 (1) Rezidenţiatul se organizează în următoarele forme: pe locuri şi pe posturi şi are o durată cuprinsă între 3 şi 7 ani, în funcţie de specialitate.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011. (2) Pregătirea în rezidenţiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică şi practică, fiind normată ca activitate didactică doar activitatea de pregătire în rezidenţiat efectuată de către cadrele didactice universitare, în conformitate cu numărul orelor de curs şi de aplicaţii din curriculumul aprobat. (3) Cifra de şcolarizare a rezidenţilor se aprobă anual prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Sănătăţii organizează admiterea în rezidenţiatul pe locuri şi pe posturi, prin concurs naţional, cu tematică şi bibliografie unică, în temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (2) Concursul naţional prevăzut la alin. (1) se poate desfăşura la nivelul centrelor universitare pe baza acordului dintre Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi universităţile de medicină şi farmacie. (3) Rezultatele concursului naţional de rezidenţiat pe locuri şi pe posturi se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011.  +  Articolul 4 (1) Pentru înscrierea la concursul de rezidenţiat pe locuri şi pe posturi se percepe o taxă, al cărei cuantum se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011. (2) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale necesare susţinerii concursului de rezidenţiat sau selecţiei, iar sumele rămase disponibile se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie. (3) Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti poate utiliza colaboratori în condiţiile legii. (4) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de rezidenţiat, Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte cu universităţile de medicină şi farmacie în baza cărora se stabilesc atât obligaţiile şi responsabilităţile părţilor, cât şi sumele ocazionate de cheltuielile de organizare şi desfăşurare, suportate din taxa de înscriere la concurs.----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011.  +  Articolul 5 (1) Preparatorii universitari şi asistenţii universitari medici, medici dentişti şi farmacişti, confirmaţi în urma concursului naţional de rezidenţiat, efectuează pregătirea în rezidenţiat în afara normei de bază didactice. (2) Admiterea la rezidenţiat a cadrelor didactice din învăţământul universitar din domeniul sănătate se face în aceleaşi condiţii ca pentru orice absolvent al învăţământului universitar medical.  +  Articolul 6 (1) Niciun medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi în acelaşi timp rezident în mai multe specialităţi sau în forme de rezidenţiat distincte. (2) Calitatea de rezident încetează în următoarele situaţii: a) la data finalizării programului de pregătire în rezidenţiat, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidenţiat, în baza Carnetului de rezident şi a Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului; b) pe durata pregătirii, pentru oricare dintre cazurile de încetare a contractului individual de muncă prevăzute de lege; c) prin renunţare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătăţii; d) în caz de incompatibilitate; e) alte cazuri prevăzute de lege. (3) Prin incompatibilitate, în sensul prevăzut la alin. (2) lit. d), se înţelege situaţia în care un rezident, pe parcursul pregătirii, susţine un alt concurs de rezidenţiat. (4) Rezidentul care se află într-o situaţie de incompatibilitate are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii această situaţie, în scris, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia sau, după caz, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (5) În termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), rezidentul trebuie să opteze pentru pregătirea într-o singură specialitate. (6) În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea potrivit alin. (5), iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de rezident dobândită anterior apariţiei stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 7Pe perioada pregătirii în rezidenţiat, medicii rezidenţi nu au acces la alte forme de învăţământ postuniversitar medical uman de specialitate.  +  Articolul 8 (1) Întreaga activitate de pregătire prin rezidenţiat se desfăşoară sub autoritatea Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România şi Colegiul Farmaciştilor din România, după caz. (2) Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti are rolul de a gestiona la nivel naţional activitatea de pregătire în rezidenţiat, prin înfiinţarea Registrului matricol naţional al rezidenţilor şi prin asigurarea logisticii necesare organizării şi desfăşurării concursului naţional de rezidenţiat.  +  Articolul 9 (1) Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, prin departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic. (2) Instituţiile de învăţământ superior cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate propun Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti coordonatorii de program de rezidenţiat, directorii de program, precum şi responsabilii de formare. (3) Nominalizarea coordonatorilor prevăzuţi la alin. (2) se face prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. (4) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, directorii de program pot beneficia, în conformitate cu prevederile legale, de plată unei indemnizaţii.  +  Articolul 10 (1) Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum naţional de pregătire şi unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice, obligatorii şi unice pe ţară. (2) Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. (3) Curriculumurile sunt propuse de instituţiile de învăţământ superior cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, avizate de comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România şi Colegiului Farmaciştilor din România. (4) Curriculumurile aprobate se transmit tuturor instituţiilor de învăţământ şi unităţilor sanitare acreditate să desfăşoare pregătirea în rezidenţiat şi se aplică integral tuturor rezidenţilor aflaţi în pregătire, în limita duratei prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală. (5) Activitatea de pregătire teoretică şi practică, reprezentată de baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice, este consemnată în două documente cu caracter obligatoriu, netransmisibile, denumite Carnetul de rezident şi Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului.  +  Articolul 11Pe perioada pregătirii, rezidenţii pot închiria un loc de cazare în căminele universitare, spaţiile de cazare anexate spitalelor universitare ori clinice acreditate din centrul unde au fost repartizaţi sau detaşaţi ori în cămine de rezidenţi, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Rezidenţii efectuează pregătirea de specialitate în unităţi sanitare publice acreditate, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie. (2) Unităţile de pregătire se nominalizează de Ministerul Sănătăţii, în baza propunerilor universităţilor de medicină şi farmacie acreditate şi în funcţie de capacităţile de pregătire ale acestora. (3) Criteriile şi procedurile de acreditare şi reacreditare a acestor unităţi se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.  +  Articolul 13 (1) Cheltuielile de personal aferente rezidenţilor se suportă în totalitate de la bugetul de stat, în limita duratei maxime prevăzute pentru specialitatea pentru care optează. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă prin unităţile sanitare cu care rezidenţii pe locuri, respectiv pe post au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată, în baza documentelor doveditoare privind frecventarea stagiilor, emise de unitatea la care se efectuează pregătirea.-----------Alin. (3) al art. 13 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011.------------Alin. (4) al art. 13 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011.  +  Articolul 14Pentru fiecare dintre specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, cu avizul Colegiului Medicilor, Colegiului Medicilor Dentişti şi, respectiv, Colegiului Farmaciştilor, după caz, elaborează Fişa postului rezidentului, cu caracter şi conţinut general obligatorii, care să cuprindă drepturile, obligaţiile şi limitele de competenţă ale acestuia.  +  Articolul 15 (1) Instituţiile de învăţământ superior cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie eliberează diplome care certifică absolvirea stagiilor de pregătire în specialitate. (2) Etapa ulterioară încheierii pregătirii în rezidenţiat o constituie examenul pentru obţinerea titlului de medic, medic dentist şi, respectiv, farmacist specialist, cuprinzând o probă scrisă şi probe clinice sau practice. (3) Examenul se organizează de Ministerul Sănătăţii în centrele universitare cu facultăţi de medicină generală, medicină dentară şi farmacie acreditate, în care s-a efectuat pregătirea, şi se susţine în faţa unei comisii de specialişti propuse de universităţile de medicină şi farmacie acreditate, cu avizul colegiilor profesionale şi numite prin ordin al ministrului sănătăţii. (4) La examen se pot prezenta doar medicii, medicii dentişti sau farmaciştii care au efectuat integral programul de pregătire şi au obţinut diploma eliberată de instituţiile de învăţământ superior cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), la examen se pot prezenta şi rezidenţi aflaţi în ultimele 6 luni dinaintea finalizării integrale a pregătirii, pe baza propunerii coordonatorului sau directorului de program de rezidenţiat şi numai cu aprobarea ministrului sănătăţii, cu obligaţia finalizării de către aceştia a programului de pregătire. (6) Examenul poate fi susţinut în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire. (7) După promovarea examenului, ministrul sănătăţii confirmă prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după caz. (8) Metodologia desfăşurării probelor examenului pentru obţinerea titlului de medic, medic dentist şi, respectiv, farmacist specialist se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.  +  Articolul 15^1 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 15, se confirmă specialişti într-o specialitate medicală, medico-dentară sau farmaceutică nou-înfiinţată, cadrele didactice universitare titulare în instituţiile de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, care la data înfiinţării noii specialităţi sunt încadrate la disciplinele corespondente acesteia sau la disciplinele care includ domeniul de formare al noii specialităţi şi sunt confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii, specialişti sau primari într-o altă specialitate. (2) Confirmarea titlului de medic specialist, medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după caz, în specialitatea nou-înfiinţată se face nominal, prin ordin al ministrului sănătăţii, la cererea cadrelor didactice universitare prevăzute la alin. (1).-----------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 27 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 28 martie 2012.  +  Articolul 15^2 (1) Se confirmă în gradul de medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar, după caz, în specialitatea nou-înfiinţată, profesorii universitari, conferenţiarii universitari şi lectorii/şefii de lucrări titulari la data înfiinţării noii specialităţi în instituţiile de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman şi care au dobândit titlul de specialist în noua specialitate înfiinţată în condiţiile prevăzute la art. 15^1. (2) Confirmarea în gradul de primar în specialitatea nou-înfiinţată se face nominal, prin ordin al ministrului sănătăţii, la cererea cadrelor didactice universitare prevăzute la alin. (1).-----------Art. 15^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 27 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 28 martie 2012.  +  Articolul 15^3Cadrele didactice universitare care au beneficiat de prevederile art. 15^1 şi 15^2 la înfiinţarea unei noi specialităţi medicale, medico-dentare sau farmaceutice obţin titlul de specialist într-o altă specialitate nou-înfiinţată numai potrivit prevederilor art. 19 şi se pot prezenta la examenul pentru obţinerea gradului de primar în această specialitate, după îndeplinirea condiţiei de vechime ca specialist prevăzută în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.-----------Art. 15^3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 27 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 28 martie 2012.-----------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 27 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 28 martie 2012, "(1) În cazul specialităţilor endodonţie, parodontologie şi protetică dentară, prevederile art. 15^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică cadrelor didactice, medici dentişti confirmaţi specialişti sau primari în una dintre specialităţile chirurgie dento-alveolară, ortodonţie şi ortopedie dento-facială sau stomatologie generală, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt titulare pe funcţii didactice la disciplinele corespondente specialităţilor medico-dentare nouînfiinţate menţionate, în cadrul facultăţilor de medicină dentară. (2) Cadrele didactice universitare care au dobândit titlul de specialist în una dintre specialităţile endodonţie, parodontologie sau protetică dentară în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt titulare pe funcţia didactică de profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector/şef de lucrări la disciplinele corespondente specialităţilor medico-dentare menţionate, în cadrul facultăţilor de medicină dentară, se confirmă primari în specialitatea - după caz - endodonţie, parodontologie sau protetică dentară, cu respectarea prevederilor art. 15^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se va face cu respectarea prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă".  +  Secţiunea a 2-a Rezidenţiatul pe locuri  +  Articolul 16 (1) Admiterea în rezidenţiatul pe locuri se face prin concurs naţional organizat de Ministerul Sănătăţii la nivelul instituţiilor de învăţământ superior medical cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, în sesiune unică, în trimestrul IV al fiecărui an. (2) Concursul se organizează pe domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care promovează concursul organizat pentru rezidenţiatul pe locuri şi aleg loc în specialitate sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, devenind rezidenţi în specialitatea respectivă, cu pregătire în centrul universitar ales.  +  Articolul 17 (1) Rezidenţiatul pe locuri se organizează pentru un număr de locuri în acord cu necesităţile din teritoriu. (2) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii confirmaţi în rezidenţiat încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului în specialitatea aleasă, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.  +  Secţiunea a 3-a Rezidenţiatul pe post  +  Articolul 18 (1) Rezidenţiatul pe post se organizează în trimestrul IV al fiecărui an, în funcţie de numărul de posturi solicitate de unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, precum şi de ministerele cu reţea sanitară proprie în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală. (2) Rezidenţiatul pe post se poate organiza numai pentru unităţi sanitare publice din zone deficitare din punctul de vedere al asigurării asistenţei medicale. Pentru reşedinţa de judeţ se nominalizează numai specialităţile şi unităţile sanitare care funcţionează cu 75% sau mai puţin din numărul de personal normat pe locuri de muncă în unitatea sanitară respectivă, stabilit pentru medici, medici dentişti sau farmacişti. Pentru celelalte unităţi din judeţ se nominalizează numai specialităţile şi unităţile sanitare care funcţionează cu 75% sau mai puţin din numărul de personal normat pe locurile de muncă din localitatea respectivă, stabilit pentru medici, medici dentişti sau farmacişti. (3) Unităţile şi specialităţile pentru care se organizează rezidenţiat pe post se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătăţii. (4) Pentru spitalele clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum şi pentru spitalele regionale nu se organizează rezidenţiat pe post. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (4), se poate organiza rezidenţiat pe post pentru specialităţile deficitare, care sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. (6) Rezidenţii care ocupă prin concurs posturile pentru care se organizează rezidenţiat în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3) încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică care a publicat postul respectiv, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (7) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care promovează concursul de rezidenţiat pe post încheie un contract individual de muncă cu unitatea sanitară publică care a publicat postul respectiv, înainte de începerea pregătirii în rezidenţiat. Prin acest contract se prevede obligaţia de a lucra la unitatea sanitară publică cu care a încheiat contractul individual de muncă un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidenţiat. (8) Obligaţia prevăzută la alin. (7) se stabileşte prin act adiţional la contractul individual de muncă, în temeiul prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Nerespectarea de către salariat a obligaţiei asumate îl obligă pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregătirii în rezidenţiat, precum şi la restituirea primei de instalare, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită, conform actului adiţional la contractul individual de muncă. (9) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul în care prin reorganizare este desfiinţată unitatea sanitară în care se află postul în care este confirmat ca rezident. (10) Prevederile alin. (7) se aplică şi în cazul restructurării unităţilor sanitare prin reducerea numărului de posturi.  +  Articolul 18^1Prin excepţie de la prevederile art. 16 şi 18, în cazul în care la finele repartiţiei candidaţilor promovaţi la concursul de rezidenţiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate, Ministerul Sănătăţii poate organiza, pentru ocuparea acestora, o sesiune extraordinară de concurs de rezidenţiat în primul semestru al anului următor.-----------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 27 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 28 martie 2012.-----------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 27 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 28 martie 2012, "Dispoziţiile art. 18^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt aplicabile şi pentru locurile rămase vacante în urma desfăşurării concursului de rezidenţiat din noiembrie 2011".  +  Capitolul II A doua specialitate  +  Articolul 19 (1) Posesorii certificatului de specialist pot efectua pregătire pentru obţinerea celei de-a doua specialităţi în regim cu taxă, prin următoarele modalităţi: a) prin susţinerea unui nou concurs de rezidenţiat, cu respectarea prevederilor legale; b) prin înscrierea la programul de pregătire în a doua specialitate, pentru oricare dintre specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, conform facultăţii absolvite. (2) Cuantumul taxei se stabileşte prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării la propunerea Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi se aplică în mod corespunzător ambelor modalităţi de obţinere a celei de-a doua specialităţi, prevăzute la alin. (1). (3) Dispoziţiile referitoare la Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat, prevăzut la art. 10 alin. (2), se aplică în mod corespunzător ambelor modalităţi de obţinere a celei de-a doua specialităţi, prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 20 (1) Programul de pregătire în a doua specialitate se efectuează cu frecvenţă şi are durată totală, curriculum de pregătire şi barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice identice cu cele prevăzute pentru programul de pregătire prin rezidenţiat. Programul asigură acelaşi nivel şi aceeaşi calitate a pregătirii de specialitate ca şi programul de rezidenţiat în specialitatea respectivă. (2) Prin excepţie de la alin. (1), stagiile de pregătire efectuate în prima specialitate, similare ca durată şi conţinut, care se regăsesc în curriculumul de pregătire al celei de-a doua specialităţi, se echivalează. Echivalarea se face de către instituţiile de învăţământ superior care organizează pregătirea în rezidenţiat.  +  Articolul 21Posesorii certificatului de specialist în specialităţi asimilate efectuează pregătire în specialitatea de asimilare, fără concurs de rezidenţiat şi fără taxă.  +  Capitolul III Drept de liberă practică  +  Articolul 22 (1) Începând cu promoţia 2005 de absolvenţi licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, dobândirea dreptului de liberă practică se face după promovarea examenului de medic specialist.(1^1) Medicii din promoţia 2005 şi ulterioare care nu au fost confirmaţi medici rezidenţi beneficiază de competenţe limitate şi pot fi încadraţi în unităţi sanitare publice şi private, precum şi în cabinetele medicilor de familie, în funcţia de medic. Încadrarea şi salarizarea se fac în condiţiile legii.----------Alin. (1^1) al art. 22 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011.(1^2) Medicii cu competenţe limitate nu pot fi încadraţi în serviciile de ambulanţă şi nu pot intră în relaţie contractuală directă cu casele de asigurări de sănătate.----------Alin. (1^2) al art. 22 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011.(1^3) Activităţile medicului cu competenţe limitate se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Colegiul Medicilor din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.---------Alin. (1^3) al art. 22 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011. (2) Medicii rezidenţi care nu finalizează stagiul de rezidenţiat în specialitatea obţinută prin concurs pot continua pregătirea în specialitatea medicină de familie. Prezentarea la examenul de medic specialist se face, după caz, la finele completării pregătirii în specialitatea medicină de familie sau după parcurgerea integrală a curriculumului de pregătire în această specialitate. (3) Medicii specialişti aflaţi în situaţie de reconversie profesională pot obţine certificatul de medic specialist în specialităţile: medicină de familie, sănătate publică şi management, epidemiologie sau igienă, după efectuarea unui stagiu de pregătire de minimum 6 luni în unităţi sanitare acreditate pentru pregătirea în rezidenţiat şi după promovarea examenului de medic specialist organizat de Ministerul Sănătăţii.-----------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011. (4) În vederea aplicării prevederilor alin. (3), Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România analizează în ce măsură formarea de medic specialist, precum şi experienţa profesională însuşită pot înlocui formarea prin rezidenţiat în specialităţile medicină de familie, sănătate publică şi management, epidemiologie sau igienă şi stabilesc durata stagiului de pregătire care urmează a fi efectuat.----------Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011. (5) Durata şi conţinutul pregătirii în specialităţile prevăzute la alin. (3) se stabilesc potrivit prevederilor art. 10 alin. (3). Prezentarea la examenul de medic specialist se aprobă de către Ministerul Sănătăţii.----------Alin. (5) al art. 22 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011.  +  Articolul 22^1 (1) Medicii rezidenţi pot exercita activităţile medicale din domeniul specialităţii de confirmare cu respectarea limitelor de competenţă corespunzătoare nivelului de formare al anului de pregătire în care se află. Depăşirea limitelor de competenţă se sancţionează conform legii. (2) Limitele de competenţă corespunzătoare nivelului de formare al anului de pregătire pentru medicii rezidenţi se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu respectarea curriculumului de pregătire, la propunerea comisiilor de specialitate şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Începând cu anul III de pregătire în specialitate, medicii rezidenţi pot fi incluşi în linia de gardă efectuată în specialitatea în care au fost confirmaţi, cu excepţia liniei I de gardă şi în afara programului normal de lucru. Activitatea rezidenţilor incluşi în linia de gardă se desfăşoară pe răspunderea şi sub supravegherea medicului titular de gardă. (4) Începând cu anul IV de pregătire în specialitate, medicii rezidenţi pot fi incluşi în linia I de gardă efectuată în specialitatea în care au fost confirmaţi, în afara programului normal de lucru, cu respectarea limitelor de competenţă prevăzute la alin. (2), sub supravegherea unui medic specialist sau primar care efectuează gardă la domiciliu şi care a fost desemnat în acest sens de către şeful de secţie. (5) Coordonatorul de rezidenţiat, respectiv directorul de program, precum şi îndrumătorul de rezidenţiat pot desemna medici rezidenţi titulari în linia de gardă, cu acordul scris al acestora, la solicitarea unităţii sanitare unde se efectuează garda în afara timpului normal de lucru. (6) Medicii rezidenţi care efectuează gărzi în afara programului normal de lucru sunt salarizaţi pentru această activitate de către unitatea sanitară unde efectuează garda, cu respectarea prevederilor legale.----------Art. 22^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011.  +  Articolul 23Absolvenţii facultăţilor de medicină care au finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu au promovat examenul de specialitate pot fi încadraţi cu contract individual de muncă în cabinete medicale individuale, sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică, beneficiind de încadrarea pe funcţia de medic şi de salarizarea corespunzătoare ultimului an de rezidenţiat, în funcţie de specialitatea în care au fost confirmaţi medici rezidenţi.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 24 (1) Absolvenţii facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie licenţiaţi anterior promoţiei 2005 dobândesc drept de liberă practică după finalizarea stagiaturii cu durată de un an. (2) Pe perioada stagiaturii, drepturile de personal pentru absolvenţii facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie licenţiaţi anterior promoţiei 2005 se suportă de la bugetul de stat. (3) Activitatea practică desfăşurată de medicii, medicii dentişti şi farmaciştii din promoţii anterioare anului 2005 în afara graniţelor României poate fi echivalată de Ministerul Sănătăţii cu stagiatura cu durată de un an, cu avizul, după caz, al Colegiului Medicilor din România, al Colegiul Medicilor Dentişti din România şi, respectiv, al Colegiului Farmaciştilor din România.  +  Articolul 24^1În vederea desfăşurării activităţilor medicale specifice, medicii cu competenţe limitate, precum şi medicii rezidenţi care efectuează gărzi potrivit art. 22^1 încheie asigurare de răspundere civilă profesională, potrivit legii.-----------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011.  +  Articolul 25Începând cu promoţia 2005, absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină dentară şi farmacie obţin dreptul de liberă practică odată cu dobândirea licenţei.  +  Articolul 26 (1) Înscrierea la concursurile de rezidenţiat se poate face şi imediat după promovarea examenului de licenţă sau/şi înaintea finalizării anului de stagiatură, în vederea asigurării posibilităţii obţinerii specializărilor la vârste mai apropiate de tendinţele actuale ale standardelor internaţionale. (2) Absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie anterior promoţiei 2005, care devin rezidenţi în condiţiile prevăzute la alin. (1), dobândesc dreptul de liberă practică după un an de rezidenţiat, conform prevederilor legale anterioare.  +  Articolul 27 (1) Pentru rezidenţii aflaţi în pregătire, forma rezidenţiat pe post, se menţine obligaţia prevăzută în actele adiţionale la contractele individuale de muncă, respectiv de a lucra la unitatea sanitară publică cu care au încheiat contractul individual de muncă cel puţin un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidenţiat. (2) Rezidenţii pe post îşi desfăşoară şi finalizează pregătirea potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 28Specialiştii care au efectuat programul de pregătire prin rezidenţiat, forma pe post, pot obţine a doua specialitate după îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncă.  +  Articolul 29 (1) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii cetăţeni ai unui alt stat decât statele membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene pot efectua specializare în rezidenţiat prin Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu respectarea prevederilor legale, în una dintre specialităţile prevăzute în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală. (2) Specializarea se face cu respectarea duratei şi curriculumului de pregătire prevăzute pentru rezidenţiatul în specialitatea respectivă în România. (3) Examenul de specialitate se organizează de către Ministerul Sănătăţii, la sfârşitul specializării, cu respectarea condiţiilor prevăzute pentru finalizarea rezidenţiatului, în sesiune comună.  +  Articolul 30 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe nu afectează drepturile câştigate de medici, medici dentişti şi farmacişti, potrivit legislaţiei anterioare. (2) Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.  +  Articolul 31Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2008.  +  Articolul 32Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ion BazacMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul educaţiei,cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 29 august 2009.Nr. 18.---------