ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 23 februarie 2011 (*actualizată*)privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă(actualizată până la data de 26 martie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 41 din 19 martie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere faptul că, în prezent, bugetul de stat are de recuperat creanţe restante de la angajatorii care datorează sume cu titlu de comision, în baza Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, republicată, precum şi faptul că, începând cu data de 1 februarie 2011, a fost abrogată Legea nr. 130/1999, republicată, iar inspectoratele teritoriale de muncă nu mai au competenţă pentru colectarea şi stingerea creanţelor fiscale conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ne aflăm în situaţia în care nu există niciun organ de specialitate al statului care să aibă competenţe în recuperarea acestor debite,ţinând cont de faptul că, la data de 1 februarie 2011, mai există angajatori care încă datorează comisionul restant în baza Legii nr. 130/1999, republicată, iar Inspecţia Muncii, prin structurile sale teritoriale, nu mai are bază legală în vederea recuperării acestor sume,pentru a se evita împlinirea termenului de prescripţie privind recuperarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori până la data de 31 decembrie 2010,pentru o mai bună organizare a sistemului pentru şomaj fără a fi astfel afectate în vreun fel drepturile stabilite pentru această categorie specială de beneficiari,în considerarea faptului că elementele sus-menţionate conduc la imposibilitatea recuperării la bugetul de stat a acestor creanţe bugetare restante, vizând un interes public, aceasta constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul I (1) Creanţele reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate în baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, republicată, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite prin titluri de creanţă şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se fac venit la bugetul de stat şi au regim de creanţă bugetară.(1^1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin angajator se înţelege persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă, conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată.------------Alin. (1^1) al art. I a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 41 din 19 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012. (2) Administrarea creanţelor bugetare prevăzute la alin. (1) se efectuează de către inspectoratele teritoriale de muncă, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Alin. (2) al art. I a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 41 din 19 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), creanţele bugetare prevăzute la alin. (1) datorate de angajatorii care au înfiinţat sedii secundare în alte judeţe decât cel în care angajatorul îşi are sediul se administrează de către inspectoratele teritoriale de muncă pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea sediile secundare ale angajatorului.-----------Alin. (3) al art. I a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 41 din 19 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012. (4) Abrogat.-----------Alin. (4) al art. I a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 41 din 19 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012.  +  Articolul IIAbrogat.-----------Art. II a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 41 din 19 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012.  +  Articolul IIIAbrogat.-----------Art. III a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 41 din 19 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012.  +  Articolul IV (1) Declaraţiile fiscale privind stabilirea comisionului datorat pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2010 se depun în continuare la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul care datorează comisionul. (2) Pentru sediile secundare ale angajatorilor din alte judeţe decât cel în care angajatorul îşi are sediul, declaraţiile fiscale prevăzute la alin. (1) se depun la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea sediul secundar.------------Alin. (2) al art. IV a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 41 din 19 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012.  +  Articolul VAbrogat.------------Art. V a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 41 din 19 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012.  +  Articolul VILegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, punctele V, VI şi VII vor avea următorul cuprins:"V. stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-a datorat contribuţia de asigurări pentru şomaj atât de către asigurat, cât şi de angajator sau, după caz, numai de către asigurat, precum şi perioada pentru care persoanele asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj au datorat şi au plătit contribuţia de asigurări pentru şomaj;VI. asigurat - persoana fizică ce realizează venituri, potrivit legii, şi pentru care angajatorul este obligat să reţină şi să plătească contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj, precum şi persoana care se asigură prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj;VII. indemnizaţie de şomaj - o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care nu s-au putut încadra în muncă;".2. La articolul 16, litera b) va avea următorul cuprins:"b) nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ;".3. La articolul 17 alineatul (2), litera c) se abrogă.4. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Constituie stagiu de cotizare şi perioadele pentru care angajatorul este scutit, în condiţiile legii, de plată contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj."5. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care angajaţii sau, după caz, şi angajatorii au datorat contribuţii de asigurări pentru şomaj în sistemul asigurărilor pentru şomaj în România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte."6. La articolul 38 alineatul (1), litera n) se abrogă.7. La articolul 38, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Indemnizaţia de şomaj se acordă de la data prevăzută la alin. (1), dacă cererea este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 10 de zile de la această dată. (3) Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevăzută la alin. (1), indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii."  +  Articolul VIIPersoanele care solicită dreptul la indemnizaţie de şomaj înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de acest drept în condiţiile stabilite de prevederile legale în vigoare la data solicitării dreptului.  +  Articolul VIIIAlineatul (25) al articolului III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(25) Perioadele în care s-au datorat contribuţiile individuale de asigurări pentru şomaj în conformitate cu prevederile prezentului articol constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 februarie 2011.Nr. 17.____________