ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 (*actualizată*)privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii**)(actualizată până la data de 26 martie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------**) Titlul ordonantei de urgenta a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.Având în vedere necesitatea adoptarii unor măsuri urgente pentru stabilirea unui sistem de control ex-ante îndomeniul achizitiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 21 "Politica regionala şi coordonarea instrumentelor structurale" şi al recomandarilor Comisiei Europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (2) Verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie publică, după publicarea anunţului/invitaţiei de participare şi până la semnarea contractului. În situaţiile excepţionale reglementate de lege, în care este permisă încheierea contractului fără publicarea prealabilă a anunţului de participare, verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie începând cu transmiterea invitaţiei de participare la negociere şi până la semnarea contractului.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor, în mod selectiv, pe baza unor criterii de selecţie. Metodologia de selecţie va fi stabilită prin normele de aplicare ale prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor finanţate din instrumente structurale, la toate procedurile de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru care a fost înştiinţat de către autoritatea contractantă în baza art. 5 alin. (2).--------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 31 din 19 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 3Obiectivul funcţiei de verificare prevăzute la art. 1 alin. (1) este asigurarea conformităţii cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice a procedurilor şi a documentelor întocmite în timpul derulării acestora în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.--------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 4 (1) În îndeplinirea funcţiei de verificare, Ministerul Finanţelor Publice urmăreşte derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, pentru prevenirea şi corectarea neconformităţilor în raport cu legislaţia din domeniu. (2) Activitatea Ministerului Finanţelor Publice prevăzută la alin. (1) este exercitată la nivel central printr-o structură de specialitate, fără personalitate juridică, respectiv Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice, denumită în continuare UCVAP, şi la nivel teritorial prin structuri specializate, coordonate direct de UCVAP, de la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice, denumite compartimente de verificare a achiziţiilor publice "CVAP". Funcţionarii publici din cadrul acestor structuri au calitatea de observatori. (3) În îndeplinirea funcţiei de verificare, Ministerul Finanţelor Publice, la nivel central/direcţiile generale ale finanţelor publice, la nivel teritorial, are/au următoarele atribuţii: a) emite/emit decizia de verificare pentru fiecare procedură de atribuire, înaintea desfăşurării activităţii de observare, şi o comunică autorităţii contractante, în scris, în maximum două zile lucrătoare de la data publicării anunţului/invitaţiei de participare sau, în cazul negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în prima zi lucrătoare de la data înregistrării înştiinţării la UCVAP; b) exprimă opinia privind derularea procedurii de atribuire în conformitate cu legislaţia din domeniu, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea Raportului procedurii de atribuire, în condiţiile art. 4^1 lit. d); c) elaborează un raport de activitate pentru fiecare procedură de atribuire verificată, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea activităţii de verificare. (4) Observatorii au obligaţia de a preciza, în cuprinsul documentelor întocmite de către autoritatea contractantă în cadrul procesului de evaluare, observaţiile asupra derulării procedurii de atribuire privitoare la respectarea prevederilor legale din domeniu. (5) Raportul de activitate prevăzut la alin. (3) lit. c) cuprinde opiniile prevăzute la alin. (3) lit. b). Rapoartele de activitate se transmit Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în termen de maximum 3 zile de la data întocmirii acestora. (6) Pe parcursul derulării activităţii de verificare, observatorii au dreptul să consulte Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, prin intermediul UCVAP. Punctul de vedere emis de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice reprezintă interpretarea oficială a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice şi va fi pus în aplicare de către observatori. (7) În exercitarea atribuţiilor sale, UCVAP colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, operatorul sistemului electronic de achiziţii publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, autorităţile de management, cu alte structuri de control şi instituţii publice. În acest scop, UCVAP încheie protocoale cu autorităţile şi cu instituţiile implicate.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 4^1Autoritatea contractantă iniţiatoare a procedurii de atribuire, selectată pentru verificare, are obligaţia de a îndeplini următoarele: a) de a pune la dispoziţie documentaţia de atribuire/documentaţia descriptivă, în situaţia în care aceasta nu este disponibilă în sistemul electronic de achiziţii publice, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea deciziei de verificare la autoritatea contractantă; b) de a pune la dispoziţie copii ale documentelor întocmite în timpul derulării procedurii de atribuire, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestora; c) de a informa asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor şi asupra oricăror modificări aduse calendarului de derulare a procesului de evaluare, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea/modificarea acestuia; d) de a pune la dispoziţie Raportul procedurii de atribuire, înainte de a fi aprobat de către conducătorul autorităţii contractante, în vederea asigurării scopului preventiv al funcţiei de verificare, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestuia; e) de a pune la dispoziţie Raportul procedurii de atribuire aprobat de către conducătorul autorităţii contractante şi punctul de vedere al autorităţii contractante cu privire la aspectele de neconformitate consemnate de către observatorii desemnaţi care nu au fost remediate, în termen de o zi lucrătoare de la aprobare.--------------Art. 4^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 5 (1) Pentru procedura de atribuire care nu impune publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare în sistemul electronic de achiziţii publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a înştiinţa Ministerul Finanţelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată, odată cu transmiterea invitaţiilor de participare către operatorii economici. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, prevăzută la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite UCVAP invitaţia de participare şi nota justificativă din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor specifice aferente acestei proceduri, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor. (3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, UCVAP desemnează observatori care participă şi verifică etapele procedurii de atribuire selectate în conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor.--------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 6Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenţa legii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii revine autorităţii contractante.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 7În cazul proiectelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile, rapoartele de activitate se transmit autorităţilor de management competente.--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 8Observatorii desemnaţi în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii se supun dispoziţiilor legale referitoare la situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate în procesul de verificare sau evaluare a candidaţilor sau ofertanţilor, prevăzute în cadrul legal privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 10 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 4^1, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei; c) netrimiterea în termen de 3 zile lucrătoare a documentelor şi informaţiilor solicitate de observatorii desemnaţi, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei. (2) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor sunt de competenţa observatorilor desemnaţi pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor. (3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.--------------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011. Această modificare se aplică începând cu data de 20 iunie 2011, conform art. II din acelaşi act normativ.  +  Articolul 11Prevederile art. 10 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12Ministerul Finanţelor Publice*) elaboreaza norme de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.------------Art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor". Art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.*) A se vedea art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008.  +  Articolul 14Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 30 iunie 2006, cu excepţia art. 1 alin. (1), art. 12 şi 13 care intră în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Claudiu Doltu,secretar de statMinistrul integrarii europene,Anca Daniela BoagiuPreşedintele Autorităţii Naţionale pentruReglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice,Alexandru Stefan CojocaruBucureşti, 12 aprilie 2006.Nr. 30.-----------