HOTĂRÂRE nr. 812 din 14 iulie 2005 (*actualizată*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar(actualizată până la data de 12 noiembrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 noiembrie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.300 din 28 octombrie 2009.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 3 (1) Consiliul de supraveghere este constituit din specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (2) Preşedintele Consiliului de supraveghere este secretarul de stat cu atribuţii în domeniul transportului feroviar, iar membrii sunt specialişti cel puţin din domeniile feroviar, integrare europeană, economic şi juridic. (3) Preşedintele şi membrii Consiliului de supraveghere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, conform legislaţiei în vigoare: a) să fie cetăţeni români cu o experienţă de cel puţin 5 ani în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (2); b) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi/sau la operatorii de transport feroviar; c) să nu facă parte din consiliul de administraţie şi/sau din adunarea generală a acţionarilor ale întreprinderilor prevăzute la lit. b); d) să nu aibă raporturi de muncă sau să nu desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre întreprinderile prevăzute la lit. b); e) să nu îndeplinească sarcini care au legătură cu atribuirea contractelor de servicii publice de transport feroviar.------------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.300 din 28 octombrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 12 noiembrie 2009. (4) Preşedintele şi membrii Consiliului de supraveghere care în momentul numirii sau pe parcursul mandatului se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3) lit. c)-e) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate.------------Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.300 din 28 octombrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 12 noiembrie 2009. (5) În caz de nerespectare a termenului de 3 luni prevăzut la alin. (4), mandatul preşedintelui şi al membrilor Consiliului de supraveghere încetează, urmând a fi desemnat, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, un alt preşedinte sau membru, după caz.------------Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.300 din 28 octombrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 12 noiembrie 2009. (6) Prevederile alin. (3), (4) şi (5) reglementează regimul incompatibilităţilor în exercitarea atribuţiilor membrilor Consiliului de supraveghere, potrivit legii şi în acord cu art. 30 din Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă.------------Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.300 din 28 octombrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 12 noiembrie 2009.  +  Articolul 4 (1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar este abilitat să solicite administratorului infrastructurii, solicitanţilor şi oricărei alte părţi interesate furnizarea informaţiilor necesare. (2) Administratorul infrastructurii, solicitanţii şi oricare altă parte interesată sunt obligaţi să prezinte fără întârziere informaţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 5 (1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar emite decizii. (2) Deciziile luate de Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar au caracter obligatoriu pentru toate părţile implicate, cu excepţia prevederilor art. 8. (3) Deciziile luate de Consiliul de supraveghere, emise în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), vor respecta dispoziţiile art. 5^1 cu privire la conflictul de interese.-----------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.300 din 28 octombrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 12 noiembrie 2009.  +  Articolul 5^1 (1) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana care exercită funcţia de membru în Consiliul de supraveghere are un interes personal de natură patrimonială sau un interes care rezultă din calitatea de reprezentant al statului în cadrul organelor de conducere ale administratorilor infrastructurii feroviare din România şi/sau ale operatorilor de transport de călători ori de marfă, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin. (2) Fiecare membru al Consiliului de supraveghere are obligaţia de a nu lua nicio decizie şi de a nu participa la luarea unei decizii a Consiliului de supraveghere în următoarele situaţii: a) dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1); b) dacă nu sunt respectate prevederile prezentei hotărâri; c) dacă nu este asigurată independenţa decizională a membrilor atât în sfera relaţională internă, faţă de relaţiile ierarhice, funcţionale sau de reprezentare, cât şi în sfera relaţională externă, faţă de administratorul infrastructurii feroviare publice din România, operatorii de transport feroviar ori autorităţi sau instituţii publice din domeniul transportului feroviar; d) dacă, ca urmare a luării unei decizii, ar rezultă un folos material necuvenit, pentru sine, soţ/soţie sau rudele de gradul I; e) dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (3). (3) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (2) poate atrage revocarea de către ministrul transporturilor şi infrastructurii a mandatului acordat, precum şi răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, după caz, potrivit legii.-----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.300 din 28 octombrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 12 noiembrie 2009.  +  Articolul 6 (1) În scopul asigurării desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, începând cu data prezentei hotărâri se înfiinţează Secretariatul Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, compartiment cu caracter permanent în structura Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Numărul maxim de posturi al Secretariatului Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se asigură în cadrul numărului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 7Resursele financiare necesare în vederea funcţionării Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar se cuprind în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 8Contestaţiile împotriva deciziilor luate de Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, prevăzute la art. 5, se soluţionează de instanţele judecătoreşti competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.  +  Articolul 9 (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi, în condiţiile legii. (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON); b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON). (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se fac de către personalul împuternicit prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (5) Dispoziţiile prezentei hotărâri referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 812.  +  AnexăREGULAMENT 14/07/2005