ORDIN nr. 251 din 16 martie 2012pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012    Văzând Referatul de aprobare al Direcției sănătate publică și control în sănătate publică nr. RL 2.293/2012,având în vedere prevederile titlului I "Sănătatea publică" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după litera g) se introduc patru noi litere, literele h), i), j) și k), cu următorul cuprins:h) asistența de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerințelor prevederilor legale în vigoare privind igiena și sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea și modificarea pentru funcționarea unei unități care desfășoară o activitate cu risc pentru sănătatea populației;i) notificarea de asistență de specialitate de sănătate publică a conformității reprezintă actul tehnic eliberat în scris de autoritatea competență prin care sunt stabilite cerințele prevederilor legale în vigoare privind igiena și sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea sau modificarea pentru funcționarea unei unități care desfășoară o activitate cu risc pentru sănătatea populației;j) notificarea de certificare de sănătate publică a conformității reprezintă actul tehnic eliberat în scris de autoritatea competentă prin care sunt stabilite cerințele prevederilor legale în vigoare privind conformitatea unui obiectiv/unei activități cu reglementările legale în vigoare privind normele de igienă și sănătate publică specifice domeniului;k) viza anuală reprezintă confirmarea în scris de către autoritatea locală de sănătate publică privind respectarea conformității cu autorizarea sanitară eliberată anterior.2. La articolul 2 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică;3. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) viza anuală.4. La articolul 3, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică este procedura administrativă prin care se efectuează evaluarea conformității cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcțiune, care desfășoară activități cu risc pentru sănătatea populației.(4) Asistența de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerințelor prevederilor legale în vigoare privind igiena și sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea și modificarea pentru funcționarea unei unități care desfășoară o activitate cu risc pentru sănătatea populației.5. La articolul 4, alineatul (5) se abrogă.6. La articolul 4, alineatele (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Pentru eliberarea în regim de urgență a autorizației sanitare în baza referatului de evaluare, asistența de specialitate în sănătate publică, certificarea conformității se percepe solicitantului un tarif suplimentar, conform prevederilor anexei nr. 1.(7) Eliberarea în regim de urgență se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare.7. La articolul 4, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Sumele încasate ca tarife suplimentare se constituie venituri proprii ale autorității competente.8. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cererea de autorizare și documentele specifice obiectivului/activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;9. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autoritatea competentă eliberează autorizația sanitară de funcționare în baza declarației pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, și în termen de 30 de zile lucrătoare personalul de specialitate desemnat verifică obiectivul pentru a constata conformitatea cu normele de igienă și sănătate publică și/sau alte reglementări legale.10. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Procedura autorizării sanitare în baza referatului de evaluare se aplică activităților/obiectivelor, la solicitarea titularilor activităților, indiferent de forma de organizare juridică.(2) Solicitarea și obținerea autorizației sanitare de funcționare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfășurarea următoarelor activități:a) tratarea și distribuția apei potabile;b) îmbutelierea apei potabile;c) fabricarea gheții pentru consum uman din apă potabilă;d) amenajarea zonelor naturale de îmbăiere;e) activități de asistență medicală spitalicească;f) activități de asistență medicală generală;g) activități de asistență medicală specializată;h) activități de asistență stomatologică;i) activități ale centrelor de îngrijire medicală;j) activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale;k) activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;l) alte activități referitoare la sănătatea umană, conform reglementărilor legale în vigoare.11. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă documentația nu este completă și corect întocmită din punctul de vedere al informațiilor tehnice oferite, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării se comunică în scris acest lucru solicitantului, precizându-se documentele care vor fi refăcute.12. La articolul 11, alineatele (1) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) În cazul unităților sanitare cu paturi se poate elibera autorizație sanitară de funcționare cu program de conformare în următoarele situații:a) funcționarea nu implică riscuri majore pentru mediu și comunitate;b) neconformitățile constatate nu pot fi remediate în termenul legal de 30 de zile din cauze obiective.............................................................(7) Pentru unitățile sanitare cu paturi, a căror conformare necesită activități complexe și investiții majore, se va elabora un program-cadru de conformare pentru o perioadă de până la 5 ani și un program operațional pentru anul în curs. După această perioadă, unitățile sanitare care nu se conformează normelor de igienă și sănătate publică în vigoare se închid.13. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Autorizația sanitară de funcționare a unităților sanitare cu paturi este valabilă un an. Cu 30 de zile înainte de expirarea valabilității autorizației, titularul va solicita vizarea acesteia.14. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Autorizația sanitară de funcționare eliberată în baza referatului de evaluare pentru toate obiectivele/activitățile indiferent de forma de organizare, cu excepția unităților sanitare cu paturi, este valabilă atât timp cât nu s-au modificat condițiile care au stat la baza emiterii ei.(2) Titularul autorizației sanitare are obligația să solicite anual vizarea autorizației sanitare de funcționare.15. Articolul 15 se abrogă.16. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Pentru nerespectarea normelor igienico-sanitare, personalul de specialitate desemnat aplică reglementările legale în vigoare referitoare la contravențiile privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice.17. La articolul 17 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cerere și documente aferente specifice domeniului activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;18. La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementările legale specifice în vigoare. Notificarea este valabilă atât timp cât nu se modifică datele din memoriul tehnic.19. La articolul 18 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cerere și documente aferente specifice domeniului activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;20. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Soluționarea cererilor de certificare a conformității și asistență de specialitate de sănătate publică se va face în maximum 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.21. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 20^1La data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru obiectivele a căror activitate necesită vizarea anuală autorizația sanitară de funcționare este valabilă 12 luni de la eliberarea acesteia.22. Anexa nr. 1 "Lista cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1.23. Anexa nr. 2 "Lista activităților care se autorizează în baza declarației pe propria răspundere (coduri CAEN)" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2.24. Anexa nr. 3 "Cerere" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3.25. Anexa nr. 4 b) "Declarație referitoare la condițiile igienico-sanitare pentru obiectivul cabinet medical" se abrogă.26. Anexa nr. 5 "Autorizație sanitară de funcționare în baza declarației pe propria răspundere" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4.27. Anexa nr. 8 "Autorizație sanitară de funcționare în baza Referatului de evaluare" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5.28. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Ritli Ladislau
    București, 16 martie 2012.Nr. 251.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.030/2009)LISTAcuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│Nr. │ │Tariful││crt.│ Denumirea procedurilor de reglementare sanitară │ (lei) │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 1. │Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare │ 300 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 2. │Certificarea conformității │ 200 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 3. │Asistență de specialitate de sănătate publică │ 200 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 4. │Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgență │ 50 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 5. │Acordare viză anuală │ 200 │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘NOTĂ:Tarifele nu includ contravaloarea investigațiilor necesare evaluării riscului asupra sănătății populației.  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.030/2009)LISTAactivităților care se autorizează în bazadeclarației pe propria răspundere (coduri CAEN)1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii1012 - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor (producție chips-uri)1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor1042 - Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor1052 - Fabricarea înghețatei1061 - Fabricarea produselor de morărit1062 - Fabricarea amidonului și a produselor de amidon1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase1083 - Prelucrarea ceaiului și a cafelei1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice1102 - Fabricarea vinurilor din struguri1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare1105 - Fabricarea berii1106 - Fabricarea malțului1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase3812 - Colectarea deșeurilor periculoase3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere5590 - Alte servicii de cazare5610 - Restaurante5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor8510 - Învățământ preșcolar8520 - Învățământ primar8531 - Învățământ secundar general8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional8541 - Învățământ superior nonuniversitar8542 - Învățământ superior universitar8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ8790 - Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.8891 - Activități de îngrijire zilnică pentru copii8899 - Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a.9311 - Activități ale bazelor sportive9312 - Activități ale cluburilor sportive9319 - Alte activități sportive9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.9601 - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare9604 - Activități de întreținere corporală  +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.030/2009)Autoritatea competentă ............................Nr. ......./......../..........CERERESubsemnatul (a), ......................, cu domiciliul în localitatea .............., județul ............., str. .............., bl./sc./et./ap. .................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ......... nr. .............., eliberat(ă) de ............... la data de ................, în calitate de ................. al ......................., cu sediul în ............, telefon ...................., fax .............., înmatriculată la registrul comerțului sub nr. ................, având codul fiscal nr. ........ din ............., solicit .............. pentru .............., situat la .../(adresa)/........., având ca obiect de activitate: ..../(cod CAEN)/........., structura funcțională: .....................Anexez la cerere documentația solicitată, completă, și anume:a) memoriul tehnic;b) planul de situație cu încadrarea în zonă;c) schițe cu detalii de structură funcțională și dotări specifice profilului de activitate;d) actul de înființare al solicitantului;e) acte doveditoare privind deținerea legală a spațiului;f) Chitanța de plată a tarifului de autorizare/certificare/asistență de sănătate publică/viză nr. ...... din data de ............, în valoare de ........... lei.Data (completării) .............. Semnătura ..................  +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.030/2009)- model -MINISTERUL SĂNĂTĂȚIIAutoritatea competentăAUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONAREîn baza declarației pe propria răspundereAutorizația sanitară de funcționare în baza declarației pe propria răspundere va cuprinde cel puțin următoarele informații:La cererea ................., în calitate de ................. al ............, cu sediul în .................., cod fiscal/CUI ............, având în vedere Declarația pe propria răspundere nr. ......../.......... referitoare la condițiile igienico-sanitare, în baza Legii nr. ............ și a ......................, se acordă:AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARENr. ..../....../........pentru obiectivul: ..................., situat în ..................., având ca obiect de activitate ....../(cod CAEN)/........., având structura funcțională menționată în declarația pe propria răspundere, care se anexează prezentei autorizații sanitare de funcționare și este parte integrantă din aceasta.Director,.....................................Semnătura și ștampila autorității competenteNOTĂ:Titularul autorizației este obligat:– să solicite în scris schimbarea autorizației sanitare de funcționare în cazul modificării în structura funcțională a unității sau a condițiilor de igienă asigurate la data autorizării;– să aplice și să respecte normele antiepidemice și de igienă în vigoare.  +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.030/2009)- model -MINISTERUL SĂNĂTĂȚIIAutoritatea competentăAUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONAREîn baza Referatului de evaluareLa cererea ....................., în calitate de .................... al ................, cu sediul în ............................, cod fiscal/CUI ...................., înregistrată cu nr. .........., în urma examinării documentației prezentate și a evaluării obiectivului ........ din ....................., str. ..................................., județul ..........................., de către ......./(numele și prenumele specialistului)/........., care a întocmit Referatul de evaluare nr. ........ din ......./........., a rezultat că sunt îndeplinite prevederile reglementărilor sanitare în vigoare:..............................................................................................................................................În baza Legii nr. ....../...... și a .........................,se acordă:AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARENr. ....../....../....pentru obiectivul: ................... situat în ................., având ca obiect de activitate*): ....../(cod CAEN)/.........., structura funcțională care se anexează prezentei autorizații sanitare de funcționare și este parte integrantă din aceasta.------------ Notă *) Observație: Pentru obiectul de activitate "Tratarea și distribuția apei potabile" se eliberează, după caz, autorizația sanitară de funcționare cu derogare, conform reglementărilor specifice în domeniul apei potabile; programul de conformare se anexează prezentei autorizații sanitare de funcționare cu derogare și este parte integrantă din aceasta.Director,...........................................Semnătura și ștampila autorității competenteViza anuală: data: ............... LL/ZZ/AN ( )data: ............... LL/ZZ/AN ( )data: ............... LL/ZZ/AN ( )NOTĂ:Titularul autorizației este obligat:– să solicite în scris schimbarea autorizației sanitare de funcționare în cazul modificării în structura funcțională a unității sau a condițiilor de igienă asigurate la data autorizării;– să aplice și să respecte normele de igienă și sănătate publică în vigoare.-------