HOTĂRÂRE nr. 218 din 23 martie 2012pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2012    Având în vedere dispoziţiile:- Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3În scopul aplicării prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru proiectele aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile de management pot încheia acte adiţionale la contractele/deciziile/ordinele de finanţare încheiate cu beneficiarii, în măsura în care acestea permit încheierea unor astfel de acte adiţionale.  +  Articolul 4Ori de câte ori în cuprinsul normelor metodologice prevăzute în anexă se face referire la limite maxime/minime ale unor elemente valorice, procentuale sau temporale, autoritatea de management stabileşte prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare încheiate cu beneficiarii valorile concrete ale acestor elemente, având în vedere condiţiile specifice de implementare ale programului operaţional pe care îl gestionează.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:--------------Ministrul afacerilor europene,Leonard OrbanMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 23 martie 2012.Nr. 218.  +  AnexăNORMA 23/03/2012