ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 iunie 2010 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia(actualizată până la data de 17 martie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 17 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 26 din 9 martie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere că România a continuat să fie marcată de recesiune în ultimele luni datorită atât cererii interne reduse, cât şi unei reveniri lente a partenerilor comerciali ai României, ceea ce a avut ca efect diminuarea drastică a veniturilor la bugetul de stat,ţinând cont că în aceste condiţii veniturile la bugetul de stat nu mai pot asigura finanţarea cheltuielilor bugetare potrivit actualei structuri organizatorice a administraţiei publice centrale,luând în considerare că neadoptarea, în regim de urgenţă, a măsurilor legale necesare reducerii cheltuielilor bugetare poate conduce la intrarea României în incapacitate de plată,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.  +  Capitolul II Măsuri de reorganizare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia  +  Articolul 2Reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor din subordinea acestuia se realizează potrivit anexelor nr. 1 şi 2.  +  Articolul 3 (1) Structurile înfiinţate prin lege, ordonanţă de urgenţă/ordonanţă a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Structurile înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 4 (1) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, atribuţiile structurilor sau, după caz, ale entităţilor rezultate din reorganizarea instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului. (2) Desfiinţarea, realizată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, a structurilor prevăzute în anexa nr. 1 va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiinţarea noii entităţi rezultate din reorganizare. (3) Actele normative prevăzute la alin. (1) şi (2) se supun spre aprobare Guvernului în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Acestea vor reglementa şi situaţia patrimoniului instituţiilor publice reorganizate, precum şi, după caz, a entităţilor din subordinea acestora. (4) În situaţia în care, prin reorganizare, structura din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se desfiinţează şi activităţile sunt preluate de o autoritate sau o instituţie publică existentă, actul normativ privind organizarea şi funcţionarea acesteia din urmă se modifică şi/sau se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 5Personalul structurilor care se desfiinţează în urma reorganizării se preia de instituţiile publice la care trece activitatea acestora, în limita posturilor aprobate acestor instituţii, potrivit prevederilor legale, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul structurii care preia activitatea.  +  Articolul 6 (1) Administraţia sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se desfiinţează ca urmare a comasării prin absorbţie şi preluării activităţii de către o structură care se înfiinţează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei nr. 1. (2) Patrimoniul Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se preia de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 7În tot cuprinsul Legii nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 21 octombrie 2008, orice referire la Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se consideră a fi făcută la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 8 (1) Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului se desfiinţează, iar activitatea desfăşurată de această direcţie este preluată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. (2) Birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă se organizează la nivel de compartiment sub denumirea de Reprezentanţă a Agenţiei Domeniilor Statului, structură fără personalitate juridică. (3) Activitatea desfăşurată de birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă, exclusiv în aplicarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, se preia de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.  +  Articolul 9 (1) Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă se desfiinţează ca urmare a comasării prin absorbţie şi preluării activităţii de către o structură care se înfiinţează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei nr. 1. (2) Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă se preia de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predarepreluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Veniturile proprii existente în conturile Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se virează la bugetul de stat, iar subvenţiile rămase neutilizate se virează în contul de cheltuieli ale bugetului de stat din care acestea au fost primite.  +  Articolul 10Abrogat.-----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 26 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 14 martie 2012.*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ:Reproducem mai jos prevederile art. II din LEGEA nr. 26 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 14 martie 2012:" ART. II (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională a Zonei Montane, denumită în continuare Agenţia, are următoarele atribuţii: a) elaborează şi propune spre aprobare măsuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului montan în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei montane; b) îndrumă şi participă la aplicarea strategiilor şi politicilor naţionale şi sectoriale pentru zona montană de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, organismele neguvernamentale şi operatorii economici din teritoriul montan; c) elaborează şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, după caz, avizează proiectele de acte normative al căror obiect se referă la dezvoltarea şi protecţia zonei montane, valorificarea superioară a resurselor naturale şi umane din zona montană, urmărind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici şi a autonomiei locale; d) identifică teritoriile administrative până la nivel de comună, inclusiv satele aparţinătoare, pe baza criteriilor de apartenenţă a unor terenuri şi localităţi la zona montană, în vederea implementării strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane; e) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu academii, universităţi, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii neguvernamentale şi operatori economici, cu alte persoane de drept public şi de drept privat din România şi din străinătate, în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării durabile a zonei montane; f) acordă consultanţă tehnică la constituirea organizaţiilor neguvernamentale, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor forme de asociere ce au ca scop susţinerea activităţilor şi deservirea intereselor populaţiei din zona montană, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, industriilor mici şi mijlocii, a meşteşugurilor tradiţionale, a turismului rural şi a agroturismului, a altor activităţi creatoare de locuri de muncă, un obiectiv principal fiind reprezentat de sprijinirea organizaţiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane; g) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în realizarea obiectivelor propuse; h) propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iniţierea de acte normative cu privire la criteriile şi modul de acordare, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, a facilităţilor şi avantajelor pentru locuitorii şi comunităţile zonei montane, urmărind modul de aplicare a acestora; i) elaborează criterii de selectare a unor microzone montane prioritare care să beneficieze de programe speciale; efectuează analiza, sinteza şi prognoza fenomenelor social-economice din zona montană; stabileşte priorităţile şi prezintă periodic informări Guvernului în legătură cu evoluţia acţiunilor ce se întreprind; atenţionează şi face propuneri privind prevenirea oricăror acţiuni defavorabile zonei montane; j) organizează banca de date a zonei montane şi ţine evidenţa efectelor aplicării măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor şi a operatorilor economici din zona rurală montană; k) avizează programele şi proiectele de dezvoltare rurală sectoriale şi integrate din zona montană, în funcţie de priorităţi şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia dezvoltării zonei montane şi a programelor guvernamentale aprobate; l) analizează modul de acţiune a operatorilor economici în zona montană, urmărind armonizarea activităţilor acestora cu obiectivele prevăzute în strategia de dezvoltare a zonei montane şi cu politicile regionale şi locale destinate acestui scop, luând măsuri de prevenire, corectare sau de sesizare a organelor abilitate, în vederea aplicării prevederilor legale; m) propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; n) colaborează cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, cu alte instituţii interesate în dezvoltarea şi protecţia zonelor montane, participând la elaborarea programelor de cercetare-dezvoltare destinate zonei montane şi urmărind rezultatele obţinute, modalităţile de aplicare şi difuzarea acestora în teritoriul montan; o) cooperează cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea ecologizării fermelor agrozootehnice şi a localităţilor; p) îndrumă, coordonează şi monitorizează activitatea Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi în vederea elaborării şi aplicării programelor de formare în problematica zonei montane, prin care se determină o dezvoltare durabilă în localităţile montane; q) iniţiază şi colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice, culturale, a târgurilor şi expoziţiilor, a altor activităţi cu caracter promoţional şi educativ destinate zonei montane pe plan intern şi participă la acţiuni similare pe plan internaţional; r) îndrumă şi organizează circulaţia informaţiei şi promovarea unor programe educative privitoare la zona montană prin mass-media; contribuie la formarea unei culturi montane în România; s) încheie convenţii de colaborare cu instituţii specializate din ţară şi din străinătate, având ca obiect schimbul de informaţii, experienţă şi asistenţă reciprocă în domeniul promovării politicii de dezvoltare în zona montană, asigurând relaţii de colaborare cu organisme internaţionale pentru integrarea în politica montană europeană şi aplicarea pe teritoriul ţării a prevederilor din convenţiile şi acordurile internaţionale în materie, care au fost ratificate de România; ş) practică schimbul de informaţii în domeniul activităţii proprii şi foloseşte experţi, operatori economici şi alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor şi studiilor de specialitate; editează materiale informativ-educative promoţionale, independent sau în colaborare cu alte instituţii naţionale ori internaţionale; t) organizează activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu şi a celui de la nivelul teritoriului; ţ) organizează activitatea de perfecţionare şi reconversie a şomerilor şi a disponibilizaţilor din zona montană; u) acţionează pentru atragerea de sprijin extern şi participă la derularea programelor de asistenţă externă şi dotare tehnică în domeniul său de activitate, la activităţile de pregătire profesională, de cercetare ştiinţifică şi de organizare a unor schimburi de experienţă, simpozioane, seminare şi alte manifestări utile procesului dezvoltării în zona montană. (2) Agenţia preia în structura sa organizatorică Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi. (3) Personalul Agenţiei se repune în drepturi şi în posturile aferente, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii. (4) Agenţia are sediul central în oraşul Câmpeni, judeţul Alba."  +  Articolul 11 (1) Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti se desfiinţează ca urmare a comasării prin absorbţie de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi preluării activităţii de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, conform anexei nr. 1. (2) Patrimoniul Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti se preia de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 12 (1) Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară şi Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale se desfiinţează ca urmare a comasării prin fuziune şi preluării activităţii de către Laboratorul Central Fitosanitar, care se înfiinţează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Patrimoniul Laboratorului Central pentru Carantină Fitosanitară şi patrimoniul Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale se preiau de Laboratorul Central Fitosanitar pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiilor care predau, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predarepreluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 13În tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările şi completările ulterioare, orice referire la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, precum şi la Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale se consideră a fi făcută la Laboratorul Central Fitosanitar.  +  Articolul 14Oficiile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie se reorganizează ca structuri fără personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu".  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 15 (1) Se abilitează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificări în structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2010. (2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să introducă modificările ce decurg din aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul propriu şi în anexele la acesta.  +  Articolul 16 (1) Până la introducerea modificărilor prevăzute la art. 15, finanţarea personalului şi a autorităţilor şi instituţiilor publice reorganizate se va asigura din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate. (2) Protocoalele de predare-preluare încheiate în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor cuprinde şi creditele bugetare rămase neutilizate.  +  Articolul 17 (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru structurile din subordinea acestuia, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.-----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 26 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 14 martie 2012. (2) Încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit prevederilor art. 1 se face în termenele şi cu procedura stabilită de lege aplicării fiecărei categorii de personal.  +  Articolul 18*)Prevederile art. 8 se aplică începând cu 1 ianuarie 2011.--------------*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ:Conform art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, termenul prevăzut la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, se prorogă până la data de 1 februarie 2011.  +  Articolul 19 (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abrogă: a) art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare; b) Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările ulterioare; c) Legea nr. 181/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, cu modificările ulterioare; d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, aprobată prin Legea nr. 189/2008; e) alin. (2) şi (3) ale art. 5 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă începând cu 1 ianuarie 2011.*)--------------*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ:Conform art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, termenul prevăzut la alin. (2) al art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, se prorogă până la data de 1 februarie 2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuPreşedintele Autorităţii Naţionalea Funcţionarilor Publici,Szakal Andras ZsoltBucureşti, 30 iunie 2010.Nr. 70.  +  Anexa 1 LISTAunităţilor din subordinea MinisteruluiAgriculturii şi Dezvoltării Rurale, înfiinţate prin legi,ordonanţe de urgenţă/ordonanţe ale Guvernului, supuse reorganizării*Font 9* ┌────┬─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬────────────────────┐ │Nr. │Instituţia supusă reorga-│Actul normativ de │Modalitatea de │Structura/entitatea │ │crt.│nizării/sursa de │înfiinţare în │reorganizare │rezultată/sursa de │ │ │finanţare │vigoare │ │finanţare/ministerul│ │ │ │ │ │sau autoritatea │ │ │ │ │ │coordonatoare │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┤ │ 1. │Administraţia Sistemului │Legea nr. 173/2008#9474;Desfiinţare ca │Activitatea se preia│ │ │naţional antigrindină şi │privind │urmare a coma- │de structura nou- │ │ │de creştere a precipita- │intervenţiile │sării prin │înfiinţată în cadrul│ │ │ţiilor/finanţată integral│active în │absorbţie │Ministerului │ │ │din bugetul de stat │atmosferă │ │Agriculturii şi │ │ │ │ │ │Dezvoltării Rurale. │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┤ │ 2. │Agenţia Naţională de │Ordonanţa │Desfiinţare ca │Activitatea se preia│ │ │Consultanţă Agricolă/ │Guvernului nr. │urmare a coma- │de structura nou- │ │ │finanţată din venituri │22/2005 privind │sării prin │înfiinţată în cadrul│ │ │proprii şi subvenţii │reorganizarea │absorbţie │Ministerului │ │ │acordate din bugetul de │activităţii de │ │Agriculturii şi │ │ │stat │consultanţă agri- │ │Dezvoltării Rurale. │ │ │ │colă, aprobată cu │ │ │ │ │ │modificări şi │ │ │ │ │ │completări prin │ │ │ │ │ │Legea nr. 77/2005,│ │ │ │ │ │cu modificările │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┤ │ 3. │Agenţia Domeniilor │Legea nr. 268/2001#9474; │Activitatea privind │ │ │Statului/finanţată │privind privatiza-│ │renta viageră se │ │ │integral din bugetul de │rea societăţilor │ │preia de Agenţia de │ │ │stat │comerciale ce │ │Plăţi şi Intervenţie│ │ │ │deţin în adminis- │ │pentru Agricultură │ │ │ │trare terenuri │ │începând cu 1 │ │ │ │proprietate │ │ianuarie 2011. │ │ │ │publică şi privată│ │ │ │ │ │a statului cu des-│ │ │ │ │ │tinaţie agricolă │ │ │ │ │ │şi înfiinţarea │ │ │ │ │ │Agenţiei │ │ │ │ │ │Domeniilor │ │ │ │ │ │Statului, cu modi-│ │ │ │ │ │ficările şi com- │ │ │ │ │ │pletările ulteri- │ │ │ │ │ │oare, şi Legea nr.│ │ │ │ │ │247/2005 privind │ │ │ │ │ │reforma în │ │ │ │ │ │domeniile proprie-│ │ │ │ │ │tăţii şi justiţiei│ │ │ │ │ │precum şi unele │ │ │ │ │ │măsuri adiacente, │ │ │ │ │ │cu modificările şi│ │ │ │ │ │completările │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┤ │ 4. │Oficiul Naţional al Pro- │Ordonanţa de │Desfiinţare │Activitatea se preia│ │ │duselor Tradiţionale şi │urgenţă a │prin absorbţie │de direcţiile pentru│ │ │Ecologice Româneşti/ │Guvernului nr. │ │agricultură şi │ │ │finanţat integral din │42/2008 privind │ │dezvoltare rurală │ │ │bugetul de stat │înfiinţarea, orga-│ │judeţene. │ │ │ │nizarea şi │ │ │ │ │ │funcţionarea │ │ │ │ │ │Oficiului Naţional│ │ │ │ │ │al Produselor │ │ │ │ │ │Tradiţionale şi │ │ │ │ │ │Ecologice │ │ │ │ │ │Româneşti, │ │ │ │ │ │aprobată prin │ │ │ │ │ │Legea nr. 189/2008#9474; │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┤ │ 5. │Laboratorul Central │Ordonanţa │Desfiinţare │Activitatea se preia│ │ │pentru Carantină │Guvernului nr. │prin fuziune │de către Laboratorul│ │ │Fitosanitară/finanţat │136/2000 privind │ │Central Fitosanitar,│ │ │integral din bugetul de │măsurile de │ │instituţie publică │ │ │stat │protecţie │ │cu personalitate ju-│ │ │ │împotriva introdu-│ │ridică în subordinea│ │ │ │cerii şi răspândi-│ │Ministerului │ │ │ │rii organismelor │ │Agriculturii şi │ │ │ │de carantină dău- │ │Dezvoltării Rurale, │ │ │ │nătoare plantelor │ │finanţată integral │ │ │ │sau produselor ve-│ │din bugetul de stat.│ │ │ │getale în România,│ │ │ │ │ │aprobată cu modi- │ │ │ │ │ │ficări prin Legea │ │ │ │ │ │nr. 214/2001, cu │ │ │ │ │ │modificările şi │ │ │ │ │ │completările ulte-│ │ │ │ │ │rioare │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┤ │ 6. │Laboratorul Central │Ordonanţa de │Desfiinţare │Activitatea se preia│ │ │pentru Controlul Rezi- │urgenţă a │prin fuziune şi│de către Laboratorul│ │ │duurilor de Pesticide în │Guvernului nr. │preluarea acti-│Central Fitosanitar,│ │ │Plante şi Produse Vegeta-│262/2000 privind │vităţii de │instituţie publică │ │ │le/finanţat integral din │procedurile de │către Laborato-│cu personalitate │ │ │bugetul de stat │stabilire a nive- │rul Central │juridică în │ │ │ │lurilor maxime │Fitosanitar │subordinea │ │ │ │de reziduuri de │ │Ministerului │ │ │ │pesticide în │ │Agriculturii şi │ │ │ │plante şi produse │ │Dezvoltării Rurale, │ │ │ │vegetale, aprobată│ │finanţată integral │ │ │ │cu modificări prin│ │din bugetul de stat.│ │ │ │Legea nr. 306/2001#9474; │ │ │ │ │cu modificările şi│ │ │ │ │ │completările │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┤ │ 7. │Agenţia de Plăţi şi │Legea nr. 1/2004 │ │Preia activitatea │ │ │Intervenţie pentru │privind înfiinţa- │ │privind renta │ │ │Agricultură/finanţată │rea, organizarea │ │viageră de la │ │ │integral din bugetul de │şi funcţionarea │ │Agenţia Domeniilor │ │ │stat │Agenţiei de Plăţi │ │Statului începând cu│ │ │ │şi Intervenţie │ │1 ianuarie 2011. │ │ │ │pentru Agricultură│ │ │ │ │ │cu modificările şi│ │ │ │ │ │completările │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ └────┴─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴────────────────────┘-----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din LEGEA nr. 26 din 9 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 14 martie 2012, conform pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 LISTAunităţilor din subordinea Ministerului Agriculturii şiDezvoltării Rurale, înfiinţate prin hotărâri aleGuvernului, supuse reorganizării*Font 7*┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │ Instituţia supusă │ Actul normativ de │ Modalitatea de │ Structura/Entitatea ││crt.│ reorganizării/sursa de │ înfiinţare în vigoare │ reorganizare │ rezultată/sursa de ││ │ finanţare │ │ │finanţare/ministerul sau││ │ │ │ │ autoritatea ││ │ │ │ │ coordonatoare │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│ 1. │Ministerul Agriculturii │Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 │ │- Preia activitatea de ││ │şi Dezvoltării Rurale/ │privind organizarea şi funcţionarea │ │la Administraţia ││ │finanţat integral din │Ministerului Agriculturii şi │ │sistemului naţional ││ │bugetul de stat - │Dezvoltării Rurale │ │antigrindină şi de ││ │aparat central │ │ │creştere a precipita- ││ │ │ │ │ţiilor. ││ │ │ │ │- Preia activitatea de ││ │ │ │ │la Agenţia Naţională de ││ │ │ │ │Consultanţă Agricolă. ││ │ │ │ │- Preia activitatea de ││ │ │ │ │dezvoltare rurală de la ││ │ │ │ │direcţiile pentru ││ │ │ │ │agricultură şi dezvol- ││ │ │ │ │tare rurală. │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│ 2. │Direcţiile pentru │Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 │ │- Preiau activitatea ││ │agricultură şi dezvoltare│privind unele măsuri pentru │ │Oficiului Naţional al ││ │rurală judeţene şi a │îmbunătăţirea activităţii direcţiilor │ │Produselor Tradiţionale ││ │municipiului Bucureşti - │generale pentru agricultură şi │ │şi Ecologice Româneşti. ││ │servicii publice │industrie alimentară judeţene şi a │ │- Ministerul ││ │deconcentrate/finanţate │municipiului Bucureşti, precum şi a │ │Agriculturii şi ││ │integral din bugetul de │altor unităţi agricole, cu modificările│ │Dezvoltării Rurale ││ │stat │şi completările ulterioare │ │preia activitatea de ││ │ │ │ │dezvoltare rurală. │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤│ 3. │Laboratorul Central │Hotărârea Guvernului │schimbarea formei de │Laboratorul Central ││ │pentru Calitatea │nr. 1.433/2009 privind înfiinţarea, │finanţare │pentru Calitatea ││ │Seminţelor şi a │organizarea şi funcţionarea │ │Seminţelor şi a ││ │Materialului Săditor/ │Laboratorului Central pentru │ │Materialului ││ │finanţat integral din │Calitatea Seminţelor şi a │ │Săditor/finanţat din ││ │bugetul de stat │Materialului Săditor, ca urmare a │ │venituri proprii şi ││ │ │comasării prin absorbţie şi a │ │subvenţii de la bugetul ││ │ │preluării activităţii Băncii de │ │de stat ││ │ │Resurse Genetice Vegetale │ │ ││ │ │Suceava │ │ │└────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘____________