HOTĂRÂRE nr. 768 din 8 noiembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*)privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman"(actualizată până la data de 12 ianuarie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 ianuarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1.090 din 16 august 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 650/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 17 octombrie 1994.Hotărârea Guvernului nr. 768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 22 noiembrie 1991 şi modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 468/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 august 1992.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 391, sectorul 1, ca persoana juridică ce funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, prin reorganizarea Registrului Auto Roman din cadrul Institutului de Cercetări şi Proiectări Tehnologice în Transporturi."Registrul Auto Roman" -R.A. se organizează şi funcţionează conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.Ministerul Transporturilor reprezintă interesele statului în consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Registrul Auto Roman".  +  Articolul 2"Registrul Auto Roman" - R.A., în baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor, ca autoritate în transporturi, certifica încadrarea vehiculelor rutiere în normele de siguranţă a circulaţiei, protecţie a mediului înconjurător şi în categoria de folosinţa căreia îi sunt destinate, efectuează verificarea staţiilor de inspecţie tehnica, la cererea Ministerului Transporturilor, precum şi operaţiunile de registru pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România.  +  Articolul 3Pe lângă atribuţiile menţionate la art. 2, "Registrul Auto Roman" - R.A. are ca obiect de activitate:- omologarea de tip şi individuală pentru circulaţia pe drumurile publice a tuturor tipurilor de vehicule rutiere, fabricate în ţara sau importate, pe baza încercărilor în laboratoarele proprii;- încadrarea vehiculelor rutiere în categoriile de folosinţa prevăzute de lege;- organizarea şi ţinerea evidentei tuturor tipurilor de vehicule rutiere în circulaţia şi acordarea numărului de registru;- efectuarea inspecţiilor tehnice pe un anumit eşantion de vehicule rutiere în vederea verificării unor noi tehnologii şi aparate pentru inspecţia tehnica;- certificarea sistemelor calităţii, produselor şi serviciilor pentru vehiculele rutiere şi componentele acestora, precum şi a personalului;- acreditarea laboratoarelor de încercări din domeniul auto;- elaborarea tehnologiei şi prescripţiilor tehnice privind verificările tehnice şi inspecţiile periodice;- efectuarea de încercări în vederea omologării echipamentelor şi pieselor care afectează siguranţa circulaţiei rutiere sau protecţia mediului înconjurător;- efectuarea de încercări, la cererea Ministerului Transporturilor, Ministerului de Interne şi a Institutului Roman de Standardizare şi Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, cu vehicule rutiere prelevate din fabricaţia de serie, în scopul verificării stabilitatii procesului de fabricaţie;- efectuarea de cercetări şi proiectări legate de siguranţă circulaţiei rutiere şi poluarea mediului înconjurător de către vehiculele rutiere;- elaborarea şi propunerea de standarde referitoare la vehiculele rutiere şi echipamentele lor;- analizarea aplicării regulamentelor-anexa la Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme de omologare şi recunoaştere reciprocă a omologării echipamentelor şi pieselor vehiculelor cu motor, adoptat la Geneva în anul 1958, şi a amendamentelor la aceste regulamente;- efectuarea de expertize tehnice pentru unele accidente de circulaţie, în scopul gasirii unor soluţii pentru prevenirea acestora;- stabilirea consumurilor de combustibil în condiţii de exploatare a autovehiculelor;- omologarea vehiculelor care funcţionează cu motoare cu combustibil neconventionali;- stabilirea gradului de confort pentru autovehiculele de transport pasageri;- proiectarea de utilaje, aparate şi dispozitive pentru verificările tehnice şi inspecţiile periodice;- consulting în probleme privind achiziţionarea de vehicule rutiere, stabilirea performantelor unor vehicule rutiere de serie mica sau individuale, achiziţionarea de utilaje şi aparate de garaj, stabilirea tehnologiilor functionale pentru staţiile de inspecţie tehnica;- participarea, în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a O.N.U. sau în cadrul altor organisme similare, la elaborarea de regulamente de securitate rutieră şi poluare.  +  Articolul 4Patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" este de 2.321.004.056 lei**), reprezentind mijloacele circulante, contravaloarea aparaturii din dotare şi a clădirilor în care îşi are sediul.  +  Articolul 5Producătorii de vehicule rutiere sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora ori, după caz, persoanele care le importa sau le construiesc din piese detaşate, au obligaţia să solicite omologarea pentru circulaţie de la "Registrul Auto Roman" - R.A., în virtutea art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 594 din 2 septembrie 1991.  +  Articolul 6În scopul punerii de acord a regulilor şi prescripţiilor tehnice specifice cu cele ale instituţiilor similare şi pentru îmbunătăţirea colaborării cu acestea, "Registrul Auto Roman" - R.A. poate participa, conform legii, la asociaţii, convenţii şi acorduri cu organisme similare din alte tari pentru colaborare şi cooperare în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 7"Registrul Auto Roman" - R.A. are în structura sa reprezentante pe teritoriul României, necesare îndeplinirii obiectului sau de activitate.  +  Articolul 8Conducerea regiei este asigurata de consiliul de administraţie, constituit potrivit legii, preşedintele acestuia fiind directorul general al regiei.  +  Articolul 9Structura organizatorică şi funcţională a "Registrului Auto Roman" - R.A. se aproba de consiliul de administraţie.-------------**) Patrimoniul a fost reevaluat conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994.  +  Articolul 10Registrul Auto Roman" - R.A. îşi acoperă cheltuielile din venituri provenite din lucrări proprii, efectuate pe baza tarifelor stabilite de consiliul de administraţie.  +  Articolul 11"Registrul Auto Roman" - R.A. are dreptul de a dispune de veniturile nete în valută, în condiţiile legii.  +  Articolul 12"Registrul Auto Roman" - R.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 13Pentru contribuţia deosebită la buna desfăşurare a activităţii, consiliul de administraţie poate hotărî, în limita disponibilităţilor, acordarea de premii, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 14Personalul Registrului Auto Roman din cadrul Institutului de Cercetări şi Proiectări Tehnologice în Transporturi, care se preia de către "Registrul Auto Roman" - R.A., se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază, timp de 3 luni, de diferenţele până la salariul avut şi de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.  +  AnexăREGULAMENT 08/11/1991