HOTĂRÂRE nr. 572 din 28 mai 2008 (*actualizată*)privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia(actualizată până la data de 5 ianuarie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 5 ianuarie 2012 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1.302 din 27 decembrie 2011.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se constituie Grupul de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, organism consultativ, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, denumit în continuare Grupul, în scopul coordonării implementării documentelor strategice periodice din domeniul imigraţiei în cadrul unui mecanism de cooperare interinstituţională. (2) Grupul este subordonat Consiliului interministerial pentru afaceri interne şi justiţie, constituit potrivit art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.  +  Articolul 2Mecanismul de cooperare interinstituţională în domeniul imigraţiei are un caracter permanent şi constituie elementul principal pentru implementarea eficientă a strategiei, politicilor şi legislaţiei în domeniu, asigurând în acest sens: a) coordonarea acţiunilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul imigraţiei, asigurând astfel implementarea obiectivelor Strategiei naţionale privind imigraţia, denumită în continuare strategie, precum şi respectarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate de România; b) monitorizarea procesului de punere în aplicare a practicilor comunitare şi internaţionale în domeniu; c) evaluarea semestrială sau ori de câte ori se impune a stadiului implementării politicilor şi programelor ce decurg din strategie; d) elaborarea anuală, pe baza datelor statistice furnizate de autorităţile competente, a unor studii cu privire la evoluţia fenomenului migraţionist, în raport cu care se emit decizii şi recomandări şi se stabilesc direcţii de acţiune; e) creşterea gradului de interoperabilitate şi facilitare a schimbului de date şi informaţii necesare procesului decizional.  +  Articolul 3 (1) Grupul se constituie din câte un reprezentant permanent, desemnat prin act administrativ al conducătorului următoarelor autorităţi/instituţii publice sau, după caz, structuri ale acestora, după cum urmează:A. Din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor: a) Oficiul Român pentru Imigrări; b) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; c) Inspectoratul General al Poliţiei Române; d) Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale; e) Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane.B. Din cadrul Ministerului Afacerilor Externe: a) Departamentul ConsularC. Din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale: a) Direcţia generală ocupare salarizare şi legislaţia muncii; b) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; c) Direcţia generală protecţia copilului; d) Direcţia generală protecţia persoanelor cu handicap; e) Inspecţia Muncii.D. Din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului: a) Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii; b) Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene.E. Din cadrul Ministerului Sănătăţii: a) Direcţia asistenţă medicală şi politici publice de sănătateF. Din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri: a) Centrul Român pentru Promovarea Investiţiilor StrăineG. Instituţii în subordinea Guvernului: a) Institutul Naţional de StatisticăH. Instituţii publice autonome: a) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.--------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.302 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012. (2) Pentru buna desfăşurare a activităţii Grupului se desemnează, în condiţiile prevăzute la alin. (1), câte un membru supleant care va reprezenta autoritatea/instituţia publică în situaţiile în care membrul permanent se află în imposibilitatea de a participa la activităţile Grupului. (3) Activitatea Grupului este coordonată de secretarul de stat, şef al Departamentului de ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, care îndeplineşte funcţia de preşedinte. (4) Vicepreşedintele Grupului este directorul general al Oficiului Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (5) Activitatea Grupului se desfăşoară prin reuniuni trimestriale şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui, iar în absenţa acestuia, la convocarea vicepreşedintelui. La reuniunile Grupului pot fi invitaţi pentru consultări şi reprezentanţi ai societăţii civile, ai patronatelor şi sindicatelor din România, ai organizaţiilor neguvernamentale ale căror acţiuni au legătură cu activitatea Grupului. (6) Membrii Grupului sunt convocaţi individual, data, locul de desfăşurare şi ordinea de zi ale şedinţelor de lucru fiind comunicate acestora cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de reuniunile trimestriale şi cu cel puţin 3 zile înainte de reuniunile extraordinare. (7) Şedinţele de lucru sunt legal constituite dacă se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor Grupului. (8) Deciziile Grupului au caracter de recomandare şi se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. În caz de egalitate, votul preşedintelui este hotărâtor. (9) Activitatea curentă a Grupului se asigură de Secretariatul tehnic, alcătuit din specialişti din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări. (10) Membrii Secretariatului tehnic sunt numiţi de conducerea Oficiului Român pentru Imigrări, cu avizul preşedintelui Grupului.  +  Articolul 4 (1) Grupul are următoarele atribuţii şi competenţe: a) coordonează implementarea unitară la nivel naţional a politicilor stabilite prin strategie; b) stabileşte modalităţile de cooperare interinstituţională în vederea realizării obiectivelor strategiei; c) urmăreşte adaptarea politicilor strategiei în funcţie de mutaţiile în domeniu survenite la nivel naţional, regional şi internaţional; d) urmăreşte dezvoltarea cadrului instituţional necesar implementării politicilor în domeniu; e) coordonează şi monitorizează activităţile cuprinse în planurile de acţiune specifice;e^1) comunică Secretariatului tehnic stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice transpuse în planul de acţiune conform competenţelor şi termenelor asumate, precum şi eventualele modificări survenite la nivelul instituţiei din care fac parte reprezentanţii Grupului în ceea ce priveşte atât structura, organizarea, subordonarea acestora, cât şi persoanele desemnate în calitate de membru permanent sau supleant în cadrul Grupului;--------Lit. e^1) a alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.302 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012. f) urmăreşte eliminarea suprapunerilor de competenţe între instituţiile componente ale Grupului şi, în acest sens, formulează propuneri către instituţiile competente; g) propune măsuri legislative, instituţionale şi operative pe baza concluziilor desprinse din activitatea instituţiilor componente; h) constituie, când este necesar, subgrupuri de lucru, la nivel de experţi din cadrul instituţiilor componente ale Grupului; i) realizează şi propune Guvernului spre aprobare planurile anuale de acţiune pentru implementarea strategiei; j) coordonează şi monitorizează activităţile privind transmiterea informaţiilor relevante către Comisia Europeană şi către statele membre, în conformitate cu dispoziţiile Deciziei Consiliului 2006/688/CE din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul azilului şi imigraţiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 283 din 14 octombrie 2006; k) informează periodic Consiliul interministerial pentru afaceri interne şi justiţie cu privire la activitatea desfăşurată. (2) Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii: a) asigură legătura permanentă dintre instituţiile reprezentate în Grup; b) prezintă Grupului note de informare, statistici, analize şi prognoze întocmite pe baza datelor furnizate de reprezentanţii instituţiilor Grupului, precum şi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniul migraţiei, azilului şi integrării; c) organizează şi participă la şedinţele Grupului, întocmeşte notele de şedinţă şi asigură transmiterea acestora tuturor reprezentanţilor; d) în baza propunerilor reprezentanţilor instituţiilor din cadrul Grupului, elaborează proiectul Strategiei naţionale privind imigraţia, care urmează să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului; e) anual, în baza propunerilor reprezentanţilor instituţiilor din cadrul Grupului, elaborează proiectul planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia, care urmează să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului; f) monitorizează, în conformitate cu termenele stabilite şi cu atribuţiile fiecărei instituţii responsabile, modul de realizare a activităţilor cuprinse în planul de acţiune prevăzut la lit. e); g) întocmeşte şi înaintează spre aprobarea conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor raportul anual de activitate privind stadiul îndeplinirii activităţilor cuprinse în planul de acţiune; h) efectuează, în condiţiile prevăzute de lege, orice demers necesar derulării în bune condiţii a activităţii Grupului.--------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.302 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012.  +  Articolul 5Preşedintele Grupului sau, în absenţa acestuia, vicepreşedintele poate solicita instituţiilor, autorităţilor sau structurilor prevăzute la art. 3 alin. (1), din oficiu sau la propunerea Secretariatului tehnic, informări privind stadiul implementării strategiei, precum şi propuneri privind măsurile necesar a fi adoptate pentru realizarea obiectivelor strategiei.--------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.302 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012.  +  Articolul 6Anual, în baza informării realizate de preşedintele Grupului, ministrul internelor şi reformei administrative prezintă Guvernului raportul de activitate privind stadiul implementării strategiei şi supune aprobării planul de acţiune pentru următoarele 12 luni.  +  Articolul 7Cheltuielile necesare bunei desfăşurări a activităţii Grupului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 8În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile, autorităţile şi structurile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor comunică Secretariatului tehnic persoanele desemnate membri permanenţi şi membri supleanţi ai Grupului.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.708/2004 pentru aprobarea componentelor şi a structurii Mecanismului de cooperare interinstituţională, precum şi a Planului de acţiune pentru o perioadă de 12 luni pentru implementarea Strategiei naţionale privind migraţia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 10 noiembrie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statp. Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Remus Pricopie,secretar de statMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 28 mai 2008.Nr. 572.____________