ORDONANŢĂ nr. 69 din 29 august 2002 (**republicată**)(*actualizată*)privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate(actualizată până la data de 30 decembrie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 decembrie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 21 decembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 25 noiembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 28 decembrie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor---------------**) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 126/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 22 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002 şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 285/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 1 (1) Abrogat.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost abrogat prin pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010. (2) Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit şi în formă electronică.  +  Articolul 2 (1) Cărţile electronice de identitate se eliberează de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din cadrul consiliilor locale. (2) Coordonarea şi controlul metodologic al activităţii de eliberare a cărţilor electronice de identitate se asigură în mod unitar de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat prin pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile publice centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate judeţene au obligaţia să asigure echipamentele şi programele informatice necesare în vederea accesului nestingherit al cetăţenilor la serviciile electronice ale administraţiei publice. (2) Asigurarea cu echipamente şi programe informatice a autorităţilor şi instituţiilor publice se va realiza eşalonat, astfel: a) în municipiile reşedinţă de judeţ, în termen de 18 luni de la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate; b) în celelalte municipii şi oraşe, în termen de 3 ani de la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate; c) în comune, în termen de 4 ani de la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat prin pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.  +  Articolul 5 (1) Actualele cărţi de identitate şi buletine de identitate pot fi folosite în continuare, până la expirarea valabilităţii lor. (2) Până la data prevăzută, după caz, la art. 4 alin. (2) serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor vor emite în continuare cărţi de identitate.  +  Articolul 6În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, precum şi forma şi conţinutul cărţii electronice de identitate**).--------------**) Precizăm că art. 6 din forma republicabilă - fost art. 5 - a fost modificat prin Legea nr. 285/2003; ulterior, Legea nr. 126/2004 a instituit un nou termen de adoptare a normelor metodologice, însă art. 5 nu a fost abrogat expres.Reproducem mai jos cuprinsul art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2004 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 126/2004:"Art. II. - În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, precum şi forma şi conţinutul cărţii electronice de identitate."  +  Articolul 7 (1) Instituţiile responsabile pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor art. 6 sunt următoarele: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor va asigura coordonarea colectivului de lucru ce va fi numit de instituţiile menţionate la alin. (1). (3) Conţinutul de date al cărţii electronice de identitate, precum şi libera circulaţie a acesteia vor fi supuse avizării instituţiei Avocatul Poporului de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 8 (1) Pentru confecţionarea cărţii electronice de identitate se abilitează Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», în calitate de producător, să organizeze în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor procedura de licitaţie, în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice. (2) Licitaţia se organizează, în condiţiile legii, în vederea desemnării unui furnizor unic care va asigura: a) confecţionarea centralizată a cărţilor electronice de identitate şi distribuirea lor către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, în vederea eliberării acestora către cetăţeni; b) dotarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu tehnica de calcul necesară preluării datelor şi imaginii cetăţenilor, precum şi transmiterii electronice a conţinutului securizat, astfel generat; c) dotarea Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor cu tehnica de calcul necesară administrării bazelor de date privind evidenţa persoanelor, precum şi transmiterii-recepţionării, în mod securizat, a informaţiilor aferente gestionării acestei baze de date. (3) Sumele necesare finanţării proiectului se asigură de către furnizorul declarat câştigător în urma licitaţiei şi se restituie de către beneficiarii interni, pe măsura emiterii cărţilor electronice de identitate.-------------Art. 8 a fost introdus prin pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 21 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 9 (1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii cărţii electronice de identitate se face de către producător, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Contravaloarea cărţii electronice de identitate se încasează prin virament către o unitate bancară cu care Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» a încheiat contracte în acest scop. (3) Cota-parte din contravaloarea cărţii electronice de identitate, aferentă eliberării acesteia de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, se virează acestora, în baza contractelor încheiate cu Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat».-------------Art. 9 a fost introdus prin pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 21 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005.-------