ORDONANTA nr. 69 din 29 august 2002 (*republicată*)(**actualizata**)privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate(actualizata până la data de 2 decembrie 2008**)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţi electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 126/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 22 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002 şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 285/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 2 iulie 2003.--------------**) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 decembrie 2008 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 21 decembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 25 noiembrie 2008.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011 se introduce cartea electronică de identitate.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat prin pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 25 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008. (2) Cartea electronică de identitate contine date în format tiparit şi în forma electronică.  +  Articolul 2 (1) Cărţile electronice de identitate se elibereaza de către serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din cadrul consiliilor locale. (2) Coordonarea şi controlul metodologic al activităţii de eliberare a cartilor electronice de identitate se asigura în mod unitar de Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor.  +  Articolul 3Începând cu data de 1 iulie 2010 se realizează platforma-pilot pentru constituirea sistemului informatic de emitere a cărţii electronice de identitate.-------------Art. 3 a fost modificat prin pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 25 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile publice centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate judetene au obligaţia să asigure echipamentele şi programele informatice necesare în vederea accesului nestingherit al cetatenilor la serviciile electronice ale administraţiei publice. (2) Asigurarea cu echipamente şi programe informatice a autorităţilor şi instituţiilor publice se va realiza esalonat, astfel: a) în municipiile reşedinţă de judeţ, până la data de 31 decembrie 2012;-------------Lit. a) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată prin pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 25 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008. b) în celelalte municipii şi oraşe, până la data de 31 decembrie 2013;-------------Lit. b) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată prin pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 25 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008. c) în comune, până la data de 31 decembrie 2014.-------------Lit. c) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată prin pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 25 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat prin pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 21 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 5 (1) Actualele cărţi de identitate şi buletine de identitate pot fi folosite în continuare, până la expirarea valabilităţii lor. (2) Până la data prevăzută, după caz, la art. 4 alin. (2) serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor vor emite în continuare cărţi de identitate.  +  Articolul 6În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonante, precum şi forma şi conţinutul cartii electronice de identitate**).--------------**) Precizam ca art. 6 din forma republicabila - fost art. 5 - a fost modificat prin Legea nr. 285/2003; ulterior, Legea nr. 126/2004 a instituit un nou termen de adoptare a normelor metodologice, însă art. 5 nu a fost abrogat expres.Reproducem mai jos cuprinsul art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2004 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 126/2004:"Art. II. - În termen de 120 de zile de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, precum şi forma şi conţinutul cartii electronice de identitate."  +  Articolul 7 (1) Instituţiile responsabile pentru ducerea la indeplinire a dispoziţiilor art. 6 sunt urmatoarele: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor va asigura coordonarea colectivului de lucru ce va fi numit de instituţiile menţionate la alin. (1). (3) Conţinutul de date al cartii electronice de identitate, precum şi libera circulatie a acesteia vor fi supuse avizarii institutiei Avocatul Poporului de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 8 (1) Pentru confectionarea cartii electronice de identitate se abiliteaza Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonoma «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», în calitate de producător, sa organizeze în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor procedura de licitaţie, în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice. (2) Licitaţia se organizeaza, în condiţiile legii, în vederea desemnarii unui furnizor unic care va asigura: a) confectionarea centralizata a cartilor electronice de identitate şi distribuirea lor către serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, în vederea eliberarii acestora către cetăţeni; b) dotarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu tehnica de calcul necesară preluării datelor şi imaginii cetatenilor, precum şi transmiterii electronice a continutului securizat, astfel generat; c) dotarea Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor cu tehnica de calcul necesară administrarii bazelor de date privind evidenta persoanelor, precum şi transmiterii-receptionarii, în mod securizat, a informaţiilor aferente gestionarii acestei baze de date. (3) Sumele necesare finantarii proiectului se asigura de către furnizorul declarat castigator în urma licitaţiei şi se restituie de către beneficiarii interni, pe măsura emiterii cartilor electronice de identitate.-------------Art. 8 a fost introdus prin pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 21 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 9 (1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii cartii electronice de identitate se face de către producător, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Contravaloarea cartii electronice de identitate se încasează prin virament către o unitate bancara cu care Regia Autonoma «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» a incheiat contracte în acest scop. (3) Cota-parte din contravaloarea cartii electronice de identitate, aferenta eliberarii acesteia de către serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, se virează acestora, în baza contractelor incheiate cu Regia Autonoma «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat».-------------Art. 9 a fost introdus prin pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 21 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005.-------