HOTĂRÂRE nr. 918 din 30 august 2010 (*actualizată*)privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia(actualizată până la data de 2 martie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 674 din 29 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 97 din 28 februarie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, se reorganizează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu competenţe în implementarea la nivel naţional a politicilor, strategiilor şi a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului. (2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Mediului şi Pădurilor este de 758, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 97 din 28 februarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 2 martie 2012.  +  Articolul 2 (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are în subordine 8 agenţii regionale pentru protecţia mediului şi 34 de agenţii judeţene pentru protecţia mediului, instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat. (2) Agenţiile regionale şi judeţene pentru protecţia mediului au statut de servicii publice deconcentrate.  +  Capitolul II Funcţiile şi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului  +  Articolul 3Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, ca autoritate de execuţie şi implementare, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, are următoarele funcţii în domeniul protecţiei mediului: a) de suport tehnic pentru fundamentarea proiectelor de acte cu caracter normativ, a strategiilor şi politicilor sectoriale, cât şi a planurilor de acţiune în domeniul protecţiei mediului; b) de implementare a politicilor, strategiilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, la nivel naţional; c) de coordonare a activităţii agenţiilor regionale pentru protecţia mediului şi a agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului; d) de autoritate care emite acte de reglementare, potrivit prevederilor legale; e) de instruire şi perfecţionare continuă a personalului aparţinând instituţiilor publice din subordine; f) de reprezentare în domeniul său de activitate, în relaţiile interne şi externe, conform mandatului acordat de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 4În realizarea funcţiilor sale, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are următoarele atribuţii principale:1. atribuţii pentru realizarea funcţiei de suport tehnic pentru fundamentarea proiectelor actelor cu caracter normativ, a strategiilor şi a politicilor sectoriale, precum şi a planurilor de acţiune în domeniul protecţiei mediului; a) asigură suportul tehnic privind consolidarea sistemului statistic de mediu, propune şi participă la elaborarea sistemului indicatorilor statistici ai dezvoltării durabile, sub coordonarea autorităţii centrale pentru protecţia mediului; b) asigură suport tehnic pentru elaborarea documentelor din domeniul protecţiei mediului care derivă din obligaţiile României ca stat membru al Uniunii Europene sau ca parte la convenţii internaţionale; c) asigură suport tehnic privind stabilirea condiţiilor, metodelor şi mijloacelor utilizate pentru monitorizarea calităţii factorilor de mediu;2. atribuţii pentru realizarea funcţiei de implementare a politicilor, strategiilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, la nivel naţional: a) urmăreşte stadiul şi asigură implementarea legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei mediului şi întocmeşte periodic şi la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului rapoarte privind stadiul realizării acesteia; b) monitorizează stadiul îndeplinirii angajamentelor în domeniul protecţiei mediului, asumate prin Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, şi întocmeşte periodic, la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, rapoarte de evaluare pentru informarea acesteia; c) urmăreşte îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare, constată neconformităţile şi ia măsurile care se impun în conformitate cu competenţele stabilite de legislaţia în vigoare; d) elaborează rapoartele în formatele stabilite de Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu, Agenţia Europeană pentru Chimicale, EUROSTAT şi de către secretariatele convenţiilor şi protocoalelor în domeniul protecţiei mediului la care România este parte, cu excepţia rapoartelor prevăzute de legislaţia din domeniul zgomotului ambiant, şi le supune spre avizare autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în vederea raportării acestora; e) organizează, actualizează şi gestionează sistemul informaţional şi baza de date referitoare la informaţia de mediu, inclusiv a Biroului de asistenţă tehnică în domeniul chimicale; f) asigură funcţionarea laboratoarelor naţionale de referinţă pentru aer, deşeuri, zgomot şi vibraţii, radioactivitate; g) elaborează anual Raportul naţional privind starea mediului; h) elaborează, actualizează şi monitorizează implementarea Planului naţional de acţiune pentru protecţia mediului; i) poate delega, conform prevederilor legale, în totalitate sau în parte, instituţiilor din subordine, parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, precum şi a celei de evaluare adecvată; emiterea actelor de reglementare nu poate face obiectul delegării de competenţă; j) asigură realizarea anuală a Inventarului Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, denumit în continuare INEGES, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto (SNEEGHG), pe care îl supune aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în vederea transmiterii acestuia la Secretariatul Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC), la Comisia Europeană, precum şi la Agenţia Europeană de Mediu; k) administrează Registrul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, conform prevederilor legale naţionale, ale Uniunii Europene şi internaţionale în vigoare; l) asigură implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, sub coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; m) elaborează Inventarul naţional de emisii de poluanţi în atmosferă; n) monitorizează stadiul implementării Agendei locale 21 la nivel regional şi local; o) asigură funcţionarea Comisiei tehnico-economice care aprobă/avizează, după caz, indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii ale aparatului propriu şi ale agenţiilor din subordine şi care urmează a fi transmişi autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în vederea analizei şi avizării în Comisia tehnico-economică proprie; p) monitorizează activitatea custozilor ariilor protejate;3. atribuţii pentru realizarea funcţiei de coordonare a activităţii agenţiilor regionale pentru protecţia mediului şi a agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului: a) coordonează activitatea laboratoarelor agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului; b) coordonează desfăşurarea procesului de planificare de mediu la nivel regional şi local şi realizarea planurilor de acţiune pentru mediu; c) organizează şi coordonează secretariatele tehnice, la nivel naţional, şi secretariatele comisiilor, constituite la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, şi asigură accesul publicului la informaţia de mediu, precum şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul; d) coordonează administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie; e) coordonează sistemul naţional de monitorizare a factorilor de mediu;4. atribuţii pentru realizarea funcţiei de autoritate care emite acte de reglementare, potrivit prevederilor legale: a) reglementează activităţile cu impact asupra mediului, inclusiv cele din domeniul prevenirii şi controlului integrat al poluării, potrivit competenţelor stabilite în actele normative în vigoare, şi coordonează aplicarea unitară a acestora, la nivel naţional; b) constată neconformităţile din actele de reglementare emise de instituţiile din subordine, în urma controlului propriu sau la sesizare, şi dispune măsurile legale ce se impun;5. atribuţii pentru realizarea funcţiei de instruire şi perfecţionare a personalului aparţinând instituţiilor publice din subordine: a) asigură instruirea personalului aparţinând instituţiilor publice din subordine cu privire la implementarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului şi a măsurilor din planurile şi programele de acţiune pentru protecţia mediului; b) asigură instruirea personalului aparţinând instituţiilor publice din subordine cu privire la elaborarea de proiecte pentru protecţia mediului la nivel local, precum şi pentru elaborarea oricăror rapoarte sau documente solicitate;6. atribuţii pentru realizarea funcţiei de reprezentare în domeniul său de activitate, în relaţiile interne şi externe, conform mandatului acordat de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului: a) colaborează, în exercitarea atribuţiilor sale, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice, precum şi cu alte organisme interesate, în baza mandatului acordat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului; b) colaborează cu agenţii naţionale sau federale similare şi desfăşoară acţiuni de cooperare internaţională, în limitele mandatului acordat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului; c) participă la programe şi proiecte internaţionale şi la parteneriate în proiecte de interes public, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; d) asigură legătura cu Agenţia Europeană de Mediu prin centrele naţionale de referinţă desemnate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;7. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.  +  Capitolul III Conducerea şi structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului  +  Articolul 5 (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi şi revocaţi din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (3) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii şi a prezentei hotărâri, personalul acesteia. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii şi aprobă instrucţiuni tehnice sau metodologice şi regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare pentru instituţiile din subordine, potrivit reglementărilor legale în vigoare. (5) Preşedintele conduce activitatea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi îndeplineşte funcţia de ordonator secundar de credite. (6) Preşedintele reprezintă Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în relaţiile cu autoritatea centrală, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane juridice şi fizice române şi străine, precum şi în justiţie. (7) Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare. (8) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului este aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi se supune actualizării periodic.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Structura organizatorică, detaliată la nivel de servicii, birouri şi compartimente, precum şi statul de funcţii sunt aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. Aceasta se aprobă în limita numărului maxim de posturi şi a fondurilor aprobate prin bugetul de stat şi repartizate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (3) Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului are calitatea de funcţionar public, cu excepţia personalului care exercită activităţi de secretariat, administrative, de protocol şi de deservire. (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului se stabilesc prin fişa postului, în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. (5) Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului se face potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Capitolul IV Reorganizarea, funcţionarea şi atribuţiile instituţiilor din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului  +  Articolul 7 (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile regionale pentru protecţia mediului şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului funcţionează cu un număr maxim de 2.169 de posturi.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 97 din 28 februarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 2 martie 2012. (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile regionale pentru protecţia mediului şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului se reorganizează potrivit reglementărilor legale în vigoare şi preiau unele atribuţii şi activităţi ale Ministerului Mediului şi Pădurilor în domeniul administrării ariilor naturale protejate. (3) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului cu sediul în judeţele în care funcţionează agenţii regionale pentru protecţia mediului se desfiinţează ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii lor de către agenţiile regionale pentru protecţia mediului din judeţele respective. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti se desfiinţează ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii sale de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, iar Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov funcţionează cu un număr de posturi stabilit potrivit prevederilor art. 18 alin. (2). (5) Agenţiile regionale pentru protecţia mediului reorganizate potrivit alin. (3) şi (4) îndeplinesc şi atribuţiile prevăzute pentru agenţiile judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru protecţia mediului.  +  Articolul 8 (1) Personalul din cadrul agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului desfiinţate potrivit art. 7 alin. (3) se preia în cadrul agenţiilor regionale pentru protecţia mediului, în limitele structurii organizatorice aprobate. (2) Fondurile aferente personalului care este preluat de agenţiile regionale pentru protecţia mediului se asigură prin preluarea alocaţiilor bugetare de la agenţiile judeţene pentru protecţia mediului. (3) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din instituţia care îl preia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termenul legal, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii. (4) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei hotărâri, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte, în termenul legal. (5) Posturile corespunzătoare funcţiilor de conducere din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, precum şi din cadrul agenţiilor regionale şi judeţene pentru protecţia mediului reorganizate potrivit art. 7 vor fi ocupate potrivit prevederilor legale în domeniu. (6) În cazul în care există mai mulţi funcţionari publici decât numărul de posturi aprobat, care îndeplinesc condiţiile şi criteriile specifice pentru a fi numiţi pe funcţiile de execuţie vacante din cadrul agenţiilor regionale pentru protecţia mediului reorganizate potrivit art. 7, ocuparea acestora se va face cu respectarea prevederilor legale în domeniu.  +  Articolul 9 (1) Patrimoniul, creanţele şi datoriile agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului desfiinţate potrivit art. 7 alin. (3) se preiau de către agenţiile regionale pentru protecţia mediului, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Creditele bugetare neutilizate aferente agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului care se desfiinţează vor fi redistribuite de către preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în calitatea sa de ordonator secundar de credite, agenţiilor regionale pentru protecţia mediului care le preiau. (3) Prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, se stabilesc orice alte măsuri de lichidare organizatorică şi patrimonială a agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului care se reorganizează, în condiţiile legii. (4) Drepturile şi obligaţiile procesuale decurgând din litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, desfiinţate potrivit art. 7 alin. (3), au calitate procesuală, vor fi preluate de către agenţiile regionale pentru protecţia mediului, prin structurile de specialitate.  +  Articolul 10Agenţiile regionale pentru protecţia mediului sunt constituite în fiecare regiune de dezvoltare, stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: a) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău, pentru Regiunea 1 - Nord-Est; b) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galaţi, pentru Regiunea 2 - Sud-Est; c) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti, pentru Regiunea 3 - Sud-Muntenia; d) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova, pentru Regiunea 4 - Sud-Vest Oltenia; e) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara, pentru Regiunea 5 - Vest; f) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, pentru Regiunea 6 - Nord-Vest; g) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu, pentru Regiunea 7 - Centru; h) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, pentru Regiunea 8 - Bucureşti-Ilfov.  +  Articolul 11 (1) Agenţiile regionale pentru protecţia mediului îndeplinesc atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel regional privind elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare regională, realizarea planificării de mediu la nivelul fiecărei regiuni, asigurarea asistenţei de specialitate în vederea elaborării, revizuirii şi gestionării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului la nivel regional, precum şi atribuţii privind implementarea legislaţiei pentru protecţia mediului şi emiterea actelor de reglementare, conform legislaţiei specifice. (2) Agenţiile regionale pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului din regiunea respectivă, pentru domeniile stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare; b) emit acte de reglementare în conformitate cu competenţele stabilite prin prezenta hotărâre şi prin alte acte normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului; c) urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, în conformitate cu competenţele stabilite de legislaţia în vigoare; d) realizează validarea, prelucrarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor de mediu la nivel regional, în vederea transmiterii la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pentru domeniile stabilite în regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora; e) elaborează, actualizează şi monitorizează planul regional de acţiune pentru protecţia mediului şi colaborează la realizarea şi aplicarea planurilor de acţiune pentru mediu la nivel judeţean; f) asigură administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie; g) elaborează măsurile minime de conservare şi regulamentele ariilor naturale protejate care nu au administraţie proprie sau custode; h) monitorizează activitatea custozilor ariilor naturale protejate din aria de competenţă; i) implementează şi/sau sprijină implementarea politicilor şi strategiilor privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate; j) colaborează cu agenţiile pentru dezvoltare regională şi cu consiliile pentru dezvoltare regională la elaborarea şi monitorizarea planului de dezvoltare regională; k) elaborează periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu în regiunea respectivă, pe care le transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi le pune la dispoziţia publicului; l) evaluează şi analizează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot, în cadrul comisiilor pe care le organizează la nivel regional; m) colaborează la elaborarea şi monitorizarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor cu autorităţile ce au responsabilităţi în domeniu şi coordonează elaborarea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor; n) monitorizează activitatea de management al siturilor contaminate, la nivel regional; o) participă la programe şi proiecte internaţionale şi la parteneriate în proiecte de interes public, cu consultarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului; p) asigură accesul publicului la informaţia de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul; q) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.  +  Articolul 12 (1) Conducerea agenţiei regionale pentru protecţia mediului este asigurată de un director executiv, ajutat de un director executiv adjunct, numit prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii. (2) Directorul executiv al agenţiei regionale pentru protecţia mediului îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite.  +  Articolul 13 (1) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului îndeplinesc atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului de implementare a politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean. (2) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale:1. emit acte de reglementare în conformitate cu competenţele stabilite în actele normative în vigoare sau de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;2. prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, emit avize de mediu pentru PUZ-uri şi PUD-uri aparţinând aceleiaşi localităţi, cu informarea prealabilă a agenţiei regionale pentru protecţia mediului;3. gestionează funcţionarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza aerului, deşeurilor, zgomotului şi vibraţiilor, precum şi a radioactivităţii mediului;4. pot efectua, la cerere, măsurări şi analize de laborator ale calităţii factorilor de mediu;5. asigură operarea staţiilor de monitorizare automată a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului şi transmite datele către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;6. efectuează monitorizarea continuă a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului şi aplică măsurile prevăzute de legislaţia specifică în cazul producerii unor evenimente deosebite;7. asigură colectarea şi validarea datelor primare necesare evaluării calităţii aerului şi întocmesc inventarele locale de emisii pe care le transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;8. elaborează periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu la nivel local;9. asigură elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;10. verifică modul de implementare a proiectelor de tip "implementare în comun" (JI);11. colectează şi gestionează datele de activitate transmise de operatorii economici, în vederea transmiterii acestora către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pentru elaborarea INEGES de către aceasta;12. colectează şi gestionează datele de activitate transmise de operatorii economici, în vederea realizării inventarului local de emisii, pe care îl transmit la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;13. colectează date şi elaborează rapoarte privind emisiile de poluanţi provenite din activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, inclusiv de la instalaţiile mari de ardere;14. nominalizează reprezentanţi în cadrul comisiilor pentru evaluarea şi analizarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot;15. realizează centralizarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor de mediu la nivel judeţean;16. participă la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor şi la monitorizarea realizării obiectivelor stabilite prin aceste planuri;17. aprobă planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor care conţin sau sunt contaminate cu bifenili policloruraţi (PCB), conform legislaţiei în vigoare;18. aprobă transportul deşeurilor periculoase pe teritoriul României, conform legislaţiei în vigoare;19. asigură identificarea, promovarea şi monitorizarea implementării proiectelor prioritare din Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului; elaborează şi actualizează planul local de acţiune pentru mediu;20. atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe bază de convenţii de custodie, conform legislaţiei în vigoare;21. asigură administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie;22. monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate;23. elaborează măsurile minime de conservare şi regulamentele ariilor naturale protejate care nu au administraţie proprie sau custode;24. implementează şi/sau sprijină implementarea politicilor şi strategiilor privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;25. derulează procedura de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;26. realizează lista siturilor contaminate/potenţial contaminate, decide asupra necesităţii realizării investigării şi evaluării preliminare şi/sau de detaliu a zonelor contaminate, analizează şi aprobă programele de remediere a zonelor în care solul şi subsolul sunt afectate;27. asigură accesul publicului la informaţia de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;28. participă la programe şi proiecte internaţionale şi la parteneriate în proiecte de interes public, cu consultarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;29. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.  +  Articolul 14 (1) Conducerea agenţiei judeţene pentru protecţia mediului este asigurată de un director executiv, numit prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii. (2) Directorul executiv al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite.  +  Articolul 15 (1) Structura organizatorică a agenţiilor regionale şi judeţene pentru protecţia mediului se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Statul de funcţii şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale agenţiilor regionale şi judeţene pentru protecţia mediului se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, la propunerea directorilor executivi ai acestora, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al agenţiilor regionale şi judeţene pentru protecţia mediului este supus actualizării periodic. (4) Personalul de conducere din cadrul agenţiilor regionale şi judeţene pentru protecţia mediului, altul decât cel prevăzut la art. 12 alin. (1) şi la art. 14 alin. (1), este numit şi revocat din funcţie de către preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, la propunerea directorului executiv al agenţiei respective.  +  Articolul 16 (1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul agenţiilor regionale şi judeţene pentru protecţia mediului are calitatea de funcţionar public, cu excepţia personalului care exercită activităţi de secretariat, administrative, de protocol şi de deservire. (2) Prin decizie a directorului executiv al agenţiei regionale sau judeţene pentru protecţia mediului şi cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în cadrul structurii organizatorice se pot organiza colective temporare, fără schimbarea structurii organizatorice, în condiţiile legii.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 17 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale instituţiilor din subordine se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile publice din subordine pot beneficia de granturi, vărsăminte, donaţii şi asistenţă financiară din partea unor organisme internaţionale, în condiţiile legii.  +  Articolul 18 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului este de 241, inclusiv demnitarii şi personalul din cadrul cabinetului preşedintelui, iar pentru agenţiile regionale şi judeţene pentru protecţia mediului este de 1.928 de posturi.----------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 97 din 28 februarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 2 martie 2012. (2) Posturile prevăzute la alin. (1) pentru fiecare agenţie regională şi judeţeană pentru protecţia mediului se repartizează prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Încadrarea, salarizarea şi acordarea altor drepturi ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi al instituţiilor subordonate acesteia se fac în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice centrale şi structurilor subordonate acestora.  +  Articolul 19 (1) Instituţiile publice cu personalitate juridică ce funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, finanţate integral de la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Repartizarea parcului de mijloace de transport pentru instituţiile publice din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului se face prin decizie a preşedintelui acesteia. (3) Parcul auto şi norma de consum lunar necesare desfăşurării activităţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice din subordine sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 31 mai 2005, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanPreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Szakal Andras ZsoltMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 august 2010.Nr. 918.  +  Anexa 1 MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILORAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUISTRUCTURA ORGANIZATORICĂ*Font 8*                                            ┌───────┬──────────────────────────────────────────────────┐                                            │ 241 │Total personal │                                            ├───────┼──────────────────────────────────────────────────┤                                            │27 + 2 │Funcţii publice de conducere + demnitari │                                            ├───────┼──────────────────────────────────────────────────┤                                            │204 + 8│Funcţii publice de execuţie + personal contractual│                                            └───────┴──────────────────────────────────────────────────┘                                     ┌────────────────────┐                                     │ PREŞEDINTE │                                     └──────────┬─────────┘                                                │             ┌──────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐             │VICEPREŞEDINTE├───────────────────┼────────────────┤ Cabinet preşedinte │             └──────┬───────┘ │ └─────────────────────────────┘                    │ │ ┌─────────────────────────────┐                    │ ├────────────────┤ Audit public intern*) │                    │ │ └─────────────────────────────┘                    │ │ ┌─────────────────────────────┐                    │ ├────────────────┤ Biroul juridic, contencios │                    │ │ │administrativ şi corp control│                    │ │ └─────────────────────────────┘ ┌──────────────────┴─────────────────────────┬─┼───────────────────────────────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ ┌────────────┐ │ │ ┌───────────────────┐ ┌───────┴──────┐ │ │Direcţia controlul│ │ Direcţia ├────┤ ├─────┤Serviciul proiecte,│ │Direcţia buget│ ├──┤ poluării şi │ │calitate aer│ │ │ │ relaţii publice │ │ finanţe, │ │ │ reglementări │ └────────────┘ │ │ └───────────────────┘ │administrativ │ │ └──────────────────┘ │ │ └──────────────┘ │ ┌────────────┐ │ │ ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │ Direcţia │ │ ├─────┤ Serviciul sisteme │ │ │Direcţia schimbări │ │laboratoare │ │ │ │ informaţionale │ ├──┤ climatice, │ │ naţionale ├────┘ │ └───────────────────┘ │ │dezvoltare durabilă│ │de referinţă│ │ │ └───────────────────┘ └────────────┘ │ ┌───────────────────┐ │ │ │ Serviciul │ │ ┌───────────────────┐ └─────┤ managementul │ │ │Direcţia deşeuri şi│ │ resurselor umane │ ├──┤substanţe chimice │ └───────────────────┘ │ │periculoase, sol şi│ │ │ subsol │ │ └───────────────────┘ │ ┌────────────────────┐ │ │Direcţia conservarea│ └──┤ naturii, │    │ biodiversităţii │    └────────────────────┘___________    *) Se organizează la nivel de compartiment.-----------Anexa 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 29 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 8 iulie 2011.  +  Anexa 2 Instituţiile publice cu personalitate juridică ce funcţioneazăîn subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,finanţate integral de la bugetul de stat ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 8 AGENŢII REGIONALE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI (ARPM) │ │ 34 AGENŢII JUDEŢENE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI (APM) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ARPM Bacău │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Botoşani │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Iaşi │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Neamţ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Suceava │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Vaslui │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ARPM Galaţi │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Brăila │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Buzău │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Constanţa │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Tulcea │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Vrancea │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ARPM Piteşti │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Călăraşi │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Dâmboviţa │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Giurgiu │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Ialomiţa │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Prahova │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Teleorman │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ARPM Craiova │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Gorj │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Mehedinţi │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Olt │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Vâlcea │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ARPM Timişoara │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Arad │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Caraş-Severin │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Hunedoara │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ARPM Cluj-Napoca │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Bihor │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Bistriţa-Năsăud │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Sălaj │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Satu Mare │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Maramureş │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ARPM Sibiu │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Covasna │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Mureş │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Braşov │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Alba │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Harghita │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ARPM Bucureşti │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ APM Ilfov │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3 Parcul auto şi norma de consum lunar necesare desfăşurării activităţiiAgenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ainstituţiilor publice din subordine ┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Numărul maxim de autovehicule │ Consumul/autovehicul/ambarcaţiune*) │ │crt.│ │ (litri) │ ├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 1. │191 autoturisme │ 300 │ ├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 2. │58 autolaboratoare/autoutilitare │ 300 │ ├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 3. │17 ambarcaţiuni │ 10 l/h x 40 ore/lună = 400 │ ├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 4 │9 altele (remorci, peridoc etc.) │ - │ └────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘_________*) Pe perioada de valabilitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, consumul lunar de carburanţi se calculează conform prevederilor acesteia.------