ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 (*actualizată*)privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici(actualizată până la data de 14 decembrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Având în vedere că actualul cadru legal a creat premisele funcţionării în paralel a două sisteme de conducere a operatorilor economici, primul aplicabil societăţilor comerciale, în general, instituit de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia administrarea executivă este delegată directorilor care îşi exercită atribuţiile în temeiul unui contract de mandat, iar cel de-al doilea incident regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, precum şi societăţilor la care statul sau o autoritate administrativă este acţionar majoritar, instituit de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, conform căruia atribuţiile de conducere sunt exercitate de conducători în baza unui contract de performanţă, anexă la contractul individual de muncă,ţinând cont de faptul că existenţa unui regim diferenţiat pentru o anumită categorie de operatori economici nu se justifică, fiind, dimpotrivă, de natură a crea disfuncţionalităţi în derularea activităţii societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat,luând în considerare specificul anumitor categorii de societăţi comerciale,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, precum şi filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.  +  Articolul 2Abrogat.-----------Art. 2 a fost abrogat de alin. (2) al art. 65 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 decembrie 2011.  +  Articolul 3Criteriile şi obiectivele înscrise în contractul de mandat se actualizează anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 3^1 (1) Directorul general/directorul beneficiază de o remuneraţie lunară acordată prin contractul de mandat*), după cum urmează: a) la nivelul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a autorităţilor publice centrale la care statul este acţionar unic sau majoritar, precum şi al filialelor acestora, remuneraţia nu poate depăşi nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de secretar de stat; b) la nivelul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor de interes judeţean aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea unei unităţi administrativ-teritoriale judeţene, precum şi al filialelor acestora, remuneraţia nu poate depăşi nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv viceprimar al municipiului Bucureşti; c) la nivelul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor de interes local aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea unei unităţi administrativ-teritoriale de interes local, precum şi al filialelor acestora, remuneraţia nu poate depăşi nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de viceprimar*). (2) Directorul general/directorul beneficiază prin contractul de mandat de concediu de odihnă anual şi indemnizaţia aferentă, diurnă şi cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii şi zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, naşterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil unităţii respective.-----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.  +  Articolul 3^2 (1) Remuneraţia lunară a directorului general/directorului stabilită prin contractul de mandat în condiţiile art. 3^1 alin. (1) este unica formă de recompensare în bani a activităţii depuse de persoana respectivă. (2) Directorului general/directorului nu i se pot acorda prin contractul de mandat alte beneficii, de orice formă, în afara celor prevăzute la art. 3^1 alin. (2).-----------Art. 3^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.  +  Articolul 4 (1) Remuneraţia lunară a directorului general/directorului se diminuează proporţional cu gradul global de neîndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia. (2) În cazul îndeplinirii pe perioada cumulată de la începutul anului a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, la sfârşitul anului sumele reţinute conform alin. (1) se restituie directorului general/directorului.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.  +  Articolul 5Conducătorii ministerelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, organelor administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, precum şi ai altor instituţii publice care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici au următoarele obligaţii: a) să aprobe sau să supună aprobării, după caz, bugetele de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare; b) să dispună măsuri pentru urmărirea lunară a execuţiei contractelor de mandat şi pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă;-----------Litera c) a art. 5 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.  +  Articolul 5^1Conducătorii operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice lunar, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri şi cheltuieli, în formatul şi la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau prin circulare.-----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.  +  Articolul 6 (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 1 prezintă spre aprobare bugetele de venituri şi cheltuieli, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale. (2) La fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli operatorii economici prevăzuţi la art. 1 vor avea în vedere următoarele: a) elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli în condiţii de eficienţă; b) reducerea arieratelor; c) reducerea pierderilor şi a subvenţiilor din exploatare; d) respectarea politicii salariale a Guvernului.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (3) În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele de venituri şi cheltuieli, calculat ca raport procentual între încasări şi program, în fiecare din ultimii 2 ani a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent va fi cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.-----------Alin. (3) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (4) Cheltuielile totale, inclusiv cele aferente fondului de salarii, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. Rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli în sensul majorării cheltuielilor se face în limita veniturilor încasate peste nivelul programat.-----------Alin. (4) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (5) În programele de reducere a arieratelor se prevăd distinct sursele destinate stingerii arieratelor, astfel încât valoarea acestora înregistrată la sfârşitul anului anterior să fie achitată în totalitate în anul în curs.-----------Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (6) Programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii se fundamentează pe baza cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, iar în execuţie angajamentele legale vor fi făcute ţinându-se seama de posibilităţile reale de încasare a veniturilor programate.-----------Alin. (6) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (7) Programele de investiţii şi dotări se fundamentează în limita surselor legale de finanţare a acestora.-----------Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011. (8) Conducătorii ministerelor, organelor administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, precum şi ai altor instituţii publice supun spre aprobare Guvernului, respectiv autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, după caz, proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici din subordine, autoritate, coordonare sau din portofoliu, pentru anul curent, precum şi estimări pentru următorii 2 ani, însoţite de următoarele anexe: a) repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul curent; b) programul de investiţii, detaliat pe surse de finanţare; c) programul de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar şi piese de schimb, produse finite; d) programe de reducere a arieratelor; e) situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadenţă în anul curent.-----------Alin. (8) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.-----------Art. 6 [iniţial cu alin. (1)] a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009.  +  Articolul 7 (1) Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici se va face pe baza indicelui de creştere a câştigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele de creştere a productivităţii muncii, calculat în unităţi valorice comparabile sau în unităţi fizice, după caz. Câştigul salarial mediu brut lunar se determină luând în calcul salariul de bază, sporurile, precum şi bonificaţiile şi bonusurile în bani şi/sau în natură acordate în condiţiile legii.-----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009. (3) Indicele productivităţii muncii se poate calcula în unităţi fizice pentru activitatea de bază, dacă aceasta reprezintă mai mult de 50% din totalul veniturilor.-----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009. (4) Pentru operatorii economici-filiale, a căror activitate depinde de contractele cu societatea-mamă în proporţie mai mare de 60%, drepturile salariale se acordă în condiţiile prevăzute la alin. (1), dar nu mai mult decât creşterea acordată pentru societatea-mamă.-----------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009. (5) În cazuri justificate, prin hotărâre a Guvernului, pot fi stabiliţi alţi indicatori specifici de fundamentare a fondului de salarii. (6) Pentru companiile care fac servicii comunitare de utilităţi publice definite în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se vor elabora şi aproba indicatori specifici de fundamentare a fondului de salarii, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la care se pot adăuga şi alţi indicatori, la propunerea autorităţilor publice locale în subordinea cărora se află serviciile respective.-----------Alin. (6) al art. 7 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 203 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009. (7) Prevederile art. 6 alin. (2), (3) şi (8) şi ale art. 7 alin. (1) se aplică începând cu faza de elaborare a bugetelor de venituri şi cheltuieli aferente anului 2012.-----------Alin. (7) al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.  +  Articolul 8Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică societăţilor financiar-bancare şi de asigurări, precum şi societăţii comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.  +  Articolul 8^1Controlul respectării indicatorilor economico-financiari aprobaţi prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici nominalizaţi la art. 1 se face de către organele de control financiar ale Ministerului Finanţelor Publice.-----------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.  +  Articolul 8^2 (1) Constituie contravenţie următoarele fapte: a) nerespectarea programului de reducere a arieratelor; b) nerespectarea programului de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar şi piese de schimb, produse finite, aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli; c) depăşirea în structură a nivelului de cheltuieli aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli; d) nerespectarea prevederilor art. 5^1. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (3) Organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice prin aparatul propriu şi/sau al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt abilitate să constate contravenţiile de la alin. (1) şi să aplice sancţiunea prevăzută la alin. (2) conducătorilor operatorilor economici nominalizaţi la art. 1. (4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele încasate conform prevederilor alin. (2) se fac venit la bugetul de stat. (5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 8^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 29 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011.  +  Articolul 9Contractele de performanţă încheiate în baza dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, precum şi contractele de mandat încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă încetează sau se modifică, după caz.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruBucureşti, 18 iunie 2008.Nr. 79.________